×

Operettből balett?
A víg özvegy, balettpremier
Péter Zoltán 2014.02.28

Lehár Ferenc világhírű operett­jének balett­verziója végre Buda­pestre is meg­érke­zett egy lát­ványos elő­adás­ban. Aki könnyed szóra­kozásra vágyik, és kedveli a táncs­how-szerű produk­ciókat, annak köte­lező darab!
Tovább

Kíváncsiskodva a dalok útjain
Beszélgetés Jónás Verával
Krajcsi Karola 2014.02.25

Könnyed, kissé bohókás, intuitív, emellett precíz és karak­teres fiatal jelen­ség, aki példa­értékűen mene­dzseli az életét. Énekes, gitáros, dal­szerző, zenekar­vezető és ki tudja, még mi, és mire készül: szemé­lyesen Jónás Vera tudó­sít bennün­ket éle­tének egyre foko­zódó történé­seiről.
Tovább

Átkok a múltból
Hell: Curse and Chapter
Fejes János 2014.02.18

A heavy metal születésétől kezdve állandó változá­sokon megy keresz­tül. Már az első évtized végén meg kíván­ták refor­málni, de az állandó alakít­gatás hevé­ben mindig talá­lunk az ősi meto­dikához hű szerző­ket is, mint a régi-új brit nagy­ágyú Hell ese­tében is. Régies dalla­mok, új hang­zásban: a retro­láz hódít, na de mi van akkor, amikor egy öreg banda tér vissza?
Tovább

Új kvartett, új kezdet
Beszélgetés Bágyi Balázzsal
Krajcsi Karola 2014.02.10

Hogyan lehet szétválasz­tani a szín­padi embert és a tisztség­viselőt? Bágyi Balázs nemcsak zenél, zenét szerez és zenét tanít, hanem a Magyar Jazz Szövet­ség elnöke is. A jazz jele­néről és jövő­jéről, a szövet­ség mun­kájáról és nem utolsósorban új zene­karáról, a Bágyi Balázs New Quartet­ről is beszél­gettünk vele.
Tovább

Három friss magyar lemez
Bankrupt, Kisavas, Kozmosz
Nyéki Gábor 2014.02.05

Az utóbbi időben több magyar zene­kar is bizo­nyította, nem feltét­lenül baj az, ha nin­csenek túlbo­nyolítva a felvé­telek, és az egyes kiad­ványok hossza még a fél­órás játék­időt sem ugorja meg. A Bankrupt, a Kisavas és a Kozmosz együt­tesek mind­egyiké­ben benne rejlik a rockos hang­zás­világ, izgal­masan vegyülve más műfa­jokkal, ezért hatá­rozot­tan érdemes velük meg­ismer­kedni!
Tovább

Zene és ember a középpontban
Beszélgetés Sütő Mártonnal
Krajcsi Karola 2013.12.02

Bár a trombita volt az első hang­szere, Juhász Gábor és a gitár akkora hatást gyako­rolt rá, hogy sokak örö­mére immár hazánk meg­hatá­rozó dzsessz­muzsiku­saként tart­hatjuk számon. Sütő Márton zene­kará­val hama­rosan első évtize­düket zárja, ennek kapcsán beszél­gettünk vele.
Tovább

A csend első szavai
Sorronia: Words of Silence
Fejes János 2013.11.18

A metalzene világát mindig is a kettős­ségek jelle­mezték, amelynek egyik legéke­sebb példája az énekes­nővel dolgozó zene­karok kez­detben csak a gótikus metal­ban, majd mára az összes extrém metal környe­zetben való felbuk­kanása. E hullám értékes fiatal képvi­selője a buda­pesti Sorronia első nagy­lemeze, a Words of Silence.
Tovább

Mario és Kékszakáll
Az Erkel Színház új bemutatójáról
Péter Zoltán 2013.11.14

A megújult Erkel Színház első premier-elő­adásán két egyfelvo­násos művet látha­tott az opera­kedvelő közön­ség: Bartók Kék­szakállúját és Vajda János Marió és a varázs­lóját. A ren­dező Galam­bos Péter ötletes újra­értelme­zésében elgondol­kodtató és hatásos előadás jött létre, amely minden­képpen számot tarthat a komoly­zene kedve­lőinek érdeklő­désére.
Tovább

Metál szatírák
Egy gyökér, két irány: A Darkthrone és a Satyricon lemezeiről
Fejes János 2013.10.16

A true norwegian black metal szerel­mesei szá­mára a 2013-as év ren­geteg izgal­mas meg­lepe­tést ígért és nyújtott is. Az év elején a poros­ságá­ról ismert Darkthrone, szeptem­berben pedig az inno­vatív Satyricon adott ki új albumot, mind­kettő szo­katlan hosszú­ságú szünetet hagyva az előző meg­jelenés és az aktuális között.
Tovább

Működik-e a magyar balcanicore?
Niburta: A Scream From The East
Fejes János 2013.10.05

A folk metalt művelni nem könnyű dolog, de nálunk is lassan felüti a fejét a külföl­dön egyre nép­sze­rűbbé váló ten­dencia: a nem tradi­cionális metal műfajok (pl. heavy metal, black metal) és a nép­zene talál­kozá­sából létre­jövő, leg­inkább a folkcore-nak nevez­hető jelen­ség; erre épít a Niburta is.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben