×

A női lélek kálváriája
A Jenufa a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2014.04.01

A Magyar Állami Opera­ház hat év után ismét műsorra tűzte a nagy cseh opera­kompo­nista, Leoš Janáček Jenufa című ope­ráját. A konzer­vatí­vabb ízlésű magyar közön­ség ezúttal sem muta­tott nagy érdek­lődést a darab iránt, ám mind­ezek elle­nére a Jenufa egy igazán katar­tikus törté­net egy fiatal nő bol­dog­ság­kere­sé­séről.
Tovább

Szeretet-szútra
Juhász Gábor Trió: Making a Change – Love Supreme
Papp Máté 2014.03.25

„Ihletettség – Érzékenység – Lelke­sedés” – a három kulcs­szó John Coltrane Zsoltár című írá­sában, amelyet a Love Supreme című mini dzsessz­mise szavak nélkül szó­laltat meg. A Juhász Gábor Trió tag­jainak ihletett­sége, érzé­keny­sége és lelke­se­dése hatja át új leme­züket, amely nem csupán a zene­szerző szelle­me előtt tisz­teleg; újra is mondja a szótlan imát.
Tovább

Téli álomból ébredve
Isten Háta Mögött: Hazugságok harminc körül
Nyéki Gábor 2014.03.11

Nagy várakozás előzte meg az Isten Háta mögött új kis­lemezét, hiszen nem sokkal a leg­utóbbi sor­lemez, a 2010-es Ű megjelen­tetése után a zene­kar ideig­lenesen felfüg­gesz­tette a műkö­dését, és azóta is csak elvétve hallattak magukról.
Tovább

Lírai szenvedélyek New Yorkból
A Metropolitan Opera új Anyegin DVD-je
Péter Zoltán 2014.03.03

A Metropolitan Opera új Anyegin produk­ciója már DVD-én is hozzá­férhető az opera­rajon­gók számára. Az elő­adás leg­nagyobb erős­sége Anna Netrebko nosz­talgiá­val átita­tott Tatjana alakí­tása, vala­mint a zene­kari kísé­ret szé­lesen áradó lírai­sága, ráadá­sul még drága rep­jegy sem kell ahhoz, hogy az élmény – a dívával együtt – házhoz jöjjön.
Tovább

Operettből balett?
A víg özvegy, balettpremier
Péter Zoltán 2014.02.28

Lehár Ferenc világhírű operett­jének balett­verziója végre Buda­pestre is meg­érke­zett egy lát­ványos elő­adás­ban. Aki könnyed szóra­kozásra vágyik, és kedveli a táncs­how-szerű produk­ciókat, annak köte­lező darab!
Tovább

Kíváncsiskodva a dalok útjain
Beszélgetés Jónás Verával
Krajcsi Karola 2014.02.25

Könnyed, kissé bohókás, intuitív, emellett precíz és karak­teres fiatal jelen­ség, aki példa­értékűen mene­dzseli az életét. Énekes, gitáros, dal­szerző, zenekar­vezető és ki tudja, még mi, és mire készül: szemé­lyesen Jónás Vera tudó­sít bennün­ket éle­tének egyre foko­zódó történé­seiről.
Tovább

Átkok a múltból
Hell: Curse and Chapter
Fejes János 2014.02.18

A heavy metal születésétől kezdve állandó változá­sokon megy keresz­tül. Már az első évtized végén meg kíván­ták refor­málni, de az állandó alakít­gatás hevé­ben mindig talá­lunk az ősi meto­dikához hű szerző­ket is, mint a régi-új brit nagy­ágyú Hell ese­tében is. Régies dalla­mok, új hang­zásban: a retro­láz hódít, na de mi van akkor, amikor egy öreg banda tér vissza?
Tovább

Új kvartett, új kezdet
Beszélgetés Bágyi Balázzsal
Krajcsi Karola 2014.02.10

Hogyan lehet szétválasz­tani a szín­padi embert és a tisztség­viselőt? Bágyi Balázs nemcsak zenél, zenét szerez és zenét tanít, hanem a Magyar Jazz Szövet­ség elnöke is. A jazz jele­néről és jövő­jéről, a szövet­ség mun­kájáról és nem utolsósorban új zene­karáról, a Bágyi Balázs New Quartet­ről is beszél­gettünk vele.
Tovább

Három friss magyar lemez
Bankrupt, Kisavas, Kozmosz
Nyéki Gábor 2014.02.05

Az utóbbi időben több magyar zene­kar is bizo­nyította, nem feltét­lenül baj az, ha nin­csenek túlbo­nyolítva a felvé­telek, és az egyes kiad­ványok hossza még a fél­órás játék­időt sem ugorja meg. A Bankrupt, a Kisavas és a Kozmosz együt­tesek mind­egyiké­ben benne rejlik a rockos hang­zás­világ, izgal­masan vegyülve más műfa­jokkal, ezért hatá­rozot­tan érdemes velük meg­ismer­kedni!
Tovább

Zene és ember a középpontban
Beszélgetés Sütő Mártonnal
Krajcsi Karola 2013.12.02

Bár a trombita volt az első hang­szere, Juhász Gábor és a gitár akkora hatást gyako­rolt rá, hogy sokak örö­mére immár hazánk meg­hatá­rozó dzsessz­muzsiku­saként tart­hatjuk számon. Sütő Márton zene­kará­val hama­rosan első évtize­düket zárja, ennek kapcsán beszél­gettünk vele.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben