×

Budapesszimizmus
Sunwharf – Budapessimism (EP, 2014)
Fejes János 2015.02.17

A magyar underground minden évben újabb és újabb meg­lepeté­sekkel szolgál, erre kiváló példa a buda­pesti Sunwharf is, amely debü­táló EP-je, a tavaly decem­berben meg­jelent Buda­pessimism az év debüt­anyaga is lehetne. Őszinte, könnyed, mégis súlyos, igazi rock­zene, amit a down és a southern rock kedve­lőinek bűn lenne kihagyni.
Tovább

Tócsában a tenger
Cirkusz-KA: Tavak és tengerek
Papp Máté 2015.02.15

A Cirkusz-KA második nagy­lemeze magas színvo­nalú és kiér­lelt zenei anyag, amely az első, Kötél­tánc­tangó című album forma­váltó, szín­játszó játékos­sága után úgymond tartja a már meg­ugrott szintet, ezzel együtt éppen azzal lep meg, hogy nem vállal­kozik külö­nösebb újításra. Inkább tovább tágítja a különös deren­gésű dal­költe­mények elmo­sódó, távolba vesző hori­zontját – lepo­rolva a korábbi számok kép­zelet­beli cirkusz­porondját is.
Tovább

A Zene közel hoz!
Interjú Urbán Marcellal
Keresztes Szilvia 2015.02.10

2014 szeptem­berében nyitotta meg kapuit Hűvös­völgy­ben a Budai Magán­Zene­iskola. A BMZ aktív zené­lési lehető­séget bizto­sít minden kor­osz­tály szá­mára, külö­nös figyel­met szen­telve a leg­kiseb­bek, az 5–10 éve­sek zenei neve­lésé­nek, hang­szer­okta­tá­sának.
Tovább

A szürke fejezet
Slipknot, .5: The Gray Chapter
Fejes János 2015.01.28

Ha egy zenekar kreatív alakja éle­tét veszti, az könnye­dén a banda végét is jelent­heti. Paul Gray 2010-es halá­lából erőt me­rítve az iowai Slipknot igyekszik leróni kegye­letét régi zenész­társuk előtt, új albu­mukat neki ajánlva. A kérdés csupán az, képe­sek-e régi fekete fényük­ben újra fel­emel­kedni.
Tovább

A teremtés csodája
Újévi hangverseny a Művészetek Palotájában
Péter Zoltán 2015.01.12

Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.
Tovább

Virágzene
Meszecsinka: Kinyílok
Papp Máté 2014.12.29

A Meszecsinka világzenéje nem csak a szójáték miatt nevez­hető „virág­zenének”, hiszen dalaik olyan kinyíló zenei vilá­gokat bon­tanak ki, amelyek a szél­rózsa minden irányából hozzák magukkal a külön­böző népek jellemző ízeit, illatait, de amelyek mégis egy közös magból szök­kentek szárba.
Tovább

Még magasabban
Middlemist Red: Supersonic Overdrive
Nyéki Gábor 2014.12.23

Első kislemezt övező zajos siker, megnyert tehetség­kutatók, egyre maga­bizto­sabb koncert­szerep­lések – mos­tanra szinte közhely leírni, hogy a Middle­mist Red az egyik leg­gyor­sabban fejlődő, legígé­rete­sebb gitár­zene­kar ide­haza. Jó hír, hogy to­vábbra sincs meg­állás: első albu­muk még tovább emeli azt a bizo­nyos lécet.
Tovább

A zene mindig kinyitja a kapukat
Beszélgetés Csoóri Sándor Sündivel
Ayhan Gökhan 2014.12.12

Csoóri Sándor Sündi a Buda Folk Band­del a Kárpát-me­dence gazdag zenei világát viszi el Magyar­orszá­gon belül és külföl­dön több helyre, hogy a kul­túra szer­ves részét képe­ző nép­zenét nép­szerű­sítse és bebizo­nyítsa, minden idő­ben képes újat adni a sok-sok ősi, auten­tikus dallam. Vele beszél­gettünk az együt­tesről, a nép­zene múlt­járól, jele­néről és annak a min­den­napi életre gyako­rolt, jóté­kony hatá­sáról.
Tovább

„Az álom fala mögött”
Wall of Sleep: No Quarter Given
Fejes János 2014.12.03

Sopron egyik legismertebb under­ground zene­kara, a Wall of Sleep négy év hall­gatás után vissza­tért, hogy sajá­tosan magyar ízű doom/stoner zené­jével örven­dez­tesse meg rajon­góit, és foly­tassák azt a sort, amelyet 2001-ben meg­kezdtek.
Tovább

1514 az operaszínpadon
Az Erkel Színház Dózsa György előadásáról
Péter Zoltán 2014.11.27

A Hunyadi Lászlón és a Bánk bánon kívül Erkel Ferenc többi ope­ráját csak ünnepi alkal­makkor szokás előadni, idén ilyen ünnepi alka­lom volt a Dózsa György vezette paraszt­felkelés 500. évfor­dulója, amelynek kapcsán ismét hall­hattuk koncert­szerűen a Dózsa Györgyöt az Erkel Szín­házban.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben