×

„A túlsúlyos kislány én vagyok”
Interjú Micsoda Dániellel
Soós Tamás 2015.04.14

Politikus és személyes könnyű­zene egy szál gitárral, vagy „egysze­rűbben mondva csak folk­zene” az, amit Micsoda Dániel játszik. Ráadá­sul egyre maga­sabb szín­vo­nalon: a Zan­zinger művész­néven alkotó fiatal zenész május­ban adja ki második nagy­leme­zét, az éret­tebb, aktu­álisabb, mélyebb dalo­kat is össze­gyűjtő The Country & The Cuntot. Dániel­lel három­napos lakás­koncert-soro­zata után ültünk le beszél­getni.
Tovább

Tiszta forrásból
Both Miklós: Kínai utazólemez
Papp Máté 2015.04.06

Ha Kodály kínai jegyzeteire gondolunk, vagy egyál­talán arra, hogy az általa kiala­kított peda­gógiai mód­szer – minden­féle kultu­rális gyarma­tosítás nélkül – Távol-Kele­ten egyre nagyobb teret hódít, nem lehet meg­lepő Both Miklós Kínai utazó­lemezének ötlete.
Tovább

„Nem elkallódni küzdelem”
Interjú Kovács Antallal
Jónás Ágnes 2015.03.31

A 16 éve működő Romano Drom zene­kar a magyar­országi roma kul­túra pro­minens kép­vise­lője. Hatodik, Colors című új nagy­leme­zük 2015 márciu­sában került fel a World Music Charts Europe nemzet­közi világ­zenei toplis­tára. A zene­kar ala­pító­jával és zene­szerző­jével, Kovács Antal­lal beszél­gettünk.
Tovább

Hendrix és a konzervatórium
A Roundabout zenekarról
Nyéki Gábor 2015.03.24

A 2013-ban alakult Roundabout a gitá­ros-éne­kes duók sorába illesz­kedik. Eddigi felvé­teleik­ben a jazzes és a psziche­delikus zenei világo­kat sikerül meg­idézni, elis­me­résre méltóan maga­bizto­san és profi módon.
Tovább

Az igazat is, ne csak a valódit
Fischer Iván és a BFZ Varázsfuvola-előadásáról
Péter Zoltán 2015.03.18

A Don Giovanni és a Figaro házas­sága hazai és nem­zet­közi sike­re után Fischer Iván ismét Mo­zart-ope­rát vett elő: ezút­tal a mes­ter utol­só szín­padi művét, A varázs­fuvolát ren­dezte és diri­gálta a Művé­szetek Palo­tájá­ban. Az elő­adást nagy nem­zet­közi érdek­lődés kísérte, a pro­duk­ciót már bemu­tatá­sa előtt több kül­földi város­ba is ven­dég­sze­rep­lésre hívták.
Tovább

Fiatalság, bolondság – mértékkel
Rising stars-koncertsorozat a Müpában
Hekler Melinda 2015.03.16

A Rising Stars elneve­zésű koncert­sorozat kere­té­ben már­cius 5-én este négy fiatal zenész láto­gatott ha­zánkba, hogy be­mu­tat­koz­has­son a magyar közön­ség előtt a MÜPA szín­ház­termé­ben. Az Euró­pai Hang­ver­seny­ter­mek Szö­vet­sége által szer­ve­zett prog­ram Európa neves kon­cert­termei­ben bizto­sít fellé­pési lehető­séget a kivé­teles tehet­ségű fiatal zené­szek szá­mára.
Tovább

A tánc ezernyi arca
A Magyar Nemzeti Balett Manon-bemutatójáról
Péter Zoltán 2015.03.10

Kenneth MacMillan Manon-balettjét a műfaj törté­neté­nek egyik leg­jelen­tősebb alkotá­saként tartják számon. Hosszú hazai mel­lő­zött­ség után idei évad­jának első balett­premi­erjével azon­ban ezt a művet is be­emelte a reper­toár­jába a Magyar Nem­zeti Balett tár­sulata.
Tovább

„A kortárs zene az irodalmunk”
Interjú Lukács Miklóssal
Ayhan Gökhan 2015.02.27

„Megmutathatom a cimbal­mot, hozzá­járul­hatok az elter­jedé­séhez, a meg­isme­résé­hez”, mondja Lukács Miklós, a kortárs zenei élet egyik megha­tározó figu­rája. Zenéje egy­szerre táplál­kozik az auten­tikus cigány­zene, a klasszi­kus zene és a jazz vilá­gából. Hang­sze­réről, zene­szer­zés­ről, zene­karok­ról, most futó pro­jek­tek­ről és jövő­beni ter­vek­ről beszél­gettünk vele.
Tovább

A bel canto megdicsőülése
Kolonits Klára első szólócédéjéről
Péter Zoltán 2015.02.23

Kolonits Klára az utóbbi évek magyar opera­életé­nek egyik leg­tehet­sége­sebb kolo­ratúr­szop­ránja 2014-ben végre saját szóló­cédé­vel lép­hetett az opera­ked­velő közön­ség elé. A Bel Canto Re­loaded pedig aligha­nem az utóbbi évek egyik leg­szín­vona­lasabb magyar kiad­ványa lett.
Tovább

A női lélek útjai
A kékszakállú herceg New York-i bemutatója a MÜPA élő közvetítésében
Péter Zoltán 2015.02.22

Idén februárban A kéksza­kállú herceg vára hu­szonöt éves szünet után tért vissza a New York-i Metro­politan Opera szín­padára. Nem csoda hát, ha nagy érdek­lődést övezte a Varsó­ból átvett új Bar­tók-pro­duk­ciót Ameri­kában és az jelen­tős sajtó­vissz­han­got kapott. Sze­ren­csére a magyar opera­rajon­gók is képet kap­hat­tak az elő­adás­ról, ugyanis a Met élőben közve­títette a darab február 14-i elő­adását.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben