×

„Pozitívan beszélünk a halálról”
Interjú Mat McNerneyvel (Grave Pleasures, Hexvessel)
Soós Tamás 2015.09.25

Bár a Joy Division-féle poszt-punk mellett a Sisters of Mercy-féle goth rockot ültet­ték át a 21. szá­zadba, voltak annyira punkok, hogy egy sike­res debüt­lemez és egy tag­csere után nevet vált­sanak. A pálya­futását Beast­milkként kezdő, majd Grave Plea­sures­ként folytató zen­ekar szep­tember 4-én adta ki második lemezét, 28-án pedig az A38 Hajón is fellép – Mat McNerney énekest kérdeztük.
Tovább

„A nehezebb utat választjuk”
Beszélgetés Kiszner Lindával
Jónás Ágnes 2015.09.18

Utazós szólamokkal, mese­világ­gal fűtött art és dream pop, egy adag elektro­nikus zene és under­ground – röviden ebben ragad­ható meg a Lynd együt­tes lényege. A zene­kar szep­tem­ber elején jelen­tette meg The Dream című albu­mát, mellyel szep­tember 10-én álltak az A38 közön­sége elé. Kiszner Linda énekes­nővel beszél­gettünk.
Tovább

Elpilledtél, Picasso?!
Fran Palermo: Fran Palermo
Nyéki Gábor 2015.09.08

Az ősz beköszön­tével érdemes még utol­jára fel­idézni a nyári emlé­keket, erre pedig a Fran Palermo idei meg­jele­nésé­nél aligha talál­hatunk jobb lemezt. A kiad­ványon sora­kozó tizen­három szer­ze­mény garan­tált kikap­csoló­dást fog nyúj­tani, egy­szerre fel­pör­get és elgon­dol­kodtat majd.
Tovább

Gótika és fantasy a metal zenében
Vallás és mitológia a metal zenében IV.
Fejes János 2015.09.02

Az utolsó felvonás­ban belépünk az iroda­lom és a fikció vilá­gába. Ahogy a korábbi feje­zetek­ben antik és pogány míto­szok újra­értelme­zésé­vel talál­koztunk, úgy most is né­hány ki­emelt példán keresz­tül szeret­ném bemu­tatni a góti­kus és a fan­tasy iroda­lom hason­lóan fontos és meg­hatá­rozó szere­pét a metal világán belül.
Tovább

Istenért a „Sátán zenéjével”
Vallás és mitológia a metal zenében III.
Fejes János 2015.08.26

Az eddigiekben arról beszéltünk, hogy hogyan és mi ellen küzd az egész metal színtér. Nem szabad azon­ban szem elől tévesz­tenünk azt sem, hogy a láza­dás nem fel­tétlen nihi­lista rom­bo­lási kényszer. Minden eset­ben azt lát­hattuk eddig, hogy a küz­delem célja vala­mi­féle jobb, szaba­dabb világ elkép­zelése, illetve felidé­zése.
Tovább

„A Sátán zenéje”
Vallás és mitológia a metal zenében II.
Fejes János 2015.08.19

Miután az első cikkben megismer­kedtünk némi­leg a metal zene törté­netével és a hozzá tartozó legfon­tosabb fogal­makkal, most elme­rülünk a dalszö­vegek kao­tikus név alatt ismert típu­sában, azok között is első­sorban a vallási és mito­lógiai tartal­makkal operáló altí­pust vesszük köze­lebbről szem­ügyre.
Tovább

„A tárgyak középpontjából kiesve”
Interjú Grandpierre Atillával
Soós Tamás 2015.08.14

A Vágtázó Halottkémek negyven­éves jubi­leuma kap­csán beszél­gettünk a zene­kar front­embe­rével, Grand­pierre Atil­lával, aki a zene határ­talan­sága mellett arról is mesélt, hogy a nyolc­vanas évek­ben milyen trükkel jutott útle­vélhez egy betil­tott zene­kar éneke­seként, és hogyan spric­celte tele a Pszi­chi­átriai Inté­zet pince­klub­jának mennye­zetét.
Tovább

Modern fémművesség
Vallás és mitológia a metal zenében I.
Fejes János 2015.08.13

A „lázadás zenéje”, a „sátán zenéje” – jelzők, ame­lyek meg­hatá­rozzák a köz­gondol­kodást a heavy metal­ról. Való­ban ennyi lenne? Agresszió és destruk­tivitás elekt­romos gitár­ral? Most induló négy­részes soro­zatunk kísér­letet tesz az előíté­letek lebont­ására az egyik leg­ellent­mondá­sosabb könnyű­zenei zsá­nerrel kap­cso­latban.
Tovább

A filozófus utcazenész
Interjú Dub Fx-szel, a világhírű utcazenésszel
Schranez Rebeka 2015.08.06

Dub Fx utcazenész­ként indult, és érzelem­gazdag szá­maival, gyakran filozo­fikus mélysé­gekig is eljutva máig meg­őrizte erős szo­ciális érzé­keny­ségét. Haza­járó­nak számít a magyar feszti­válokon, leg­utóbb az EFOTT-on lát­hattuk. Beszél­gettünk arról, hogy miért fontos egy elő­adónak sokolda­lúnak lenni, vala­mint hogy világ­hírű­ként miért zenél akár az utcán is.
Tovább

Intelligens vadállat
Super Stupid: The Original Fire, 2014
Bornemissza Ádám 2015.08.04

Titkos kincs, megszívle­lendő rock­aján­lat a Super Stupid, akik nem­régi­ben egy le­mez­nyi fel­vé­telt tettek közzé – hall­gassuk bátran, ne vesszen el a zene­tömeg­ben, annál jóval többre érde­mes! Nomen est omen, az is bolond, aki rock­zene­karrá lesz a mai világ­ban, de szeren­csére azért akad ilyen is.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben