×

Szerelem háború idején
Mohácsi János új Aida-rendezéséről
Péter Zoltán 2015.04.27

A Carmen és a Nabucco után ápri­lis­ban ismét egy nép­szerű klasszi­kust tekint­hettek meg új rende­zésben az opera­rajon­gók az Erkel Szín­ház­ban. Ezúttal Nagy Viktor lát­vá­nyos, húsz évig műso­ron tartott Aida-ren­de­zését cse­rélte le az Opera­ház veze­tő­sége Mohácsi János tavaly nyáron a Mis­kolci Nem­zet­közi Opera­feszti­válon bemu­tatko­zott pro­duk­ciójára.
Tovább

Irány északra!
Anez: Listen Closely
Nyéki Gábor 2015.04.20

A kísérletező, elektro­nikus zené­ben utazó ANEZ duó­jának leg­utóbbi nagy­lemeze még 2014 októ­beré­ben érke­zett meg a közön­séghez. A Listen Closelynak azon­ban kifeje­zetten jót tesz az idő, így újra­hall­gat­ván érde­mes róla számot adni.
Tovább

Sötét tónusok
Jazzékiel: Másokat szeretni
Varró Annamária 2015.04.16

A Jazzékiel öt évet váratta közön­ségét: 2015 febru­árjában jelent meg har­madik nagy­lemezük, a Másokat szeretni. A hazai under­ground szcéna egyik emble­matikus zene­kara pedig nem hazud­tolta meg ön­magát, újfent egy sötét tónu­sokkal dol­gozó, inten­zív zenei élményt nyújtó lemezt rakott össze.
Tovább

„A túlsúlyos kislány én vagyok”
Interjú Micsoda Dániellel
Soós Tamás 2015.04.14

Politikus és személyes könnyű­zene egy szál gitárral, vagy „egysze­rűbben mondva csak folk­zene” az, amit Micsoda Dániel játszik. Ráadá­sul egyre maga­sabb szín­vo­nalon: a Zan­zinger művész­néven alkotó fiatal zenész május­ban adja ki második nagy­leme­zét, az éret­tebb, aktu­álisabb, mélyebb dalo­kat is össze­gyűjtő The Country & The Cuntot. Dániel­lel három­napos lakás­koncert-soro­zata után ültünk le beszél­getni.
Tovább

Tiszta forrásból
Both Miklós: Kínai utazólemez
Papp Máté 2015.04.06

Ha Kodály kínai jegyzeteire gondolunk, vagy egyál­talán arra, hogy az általa kiala­kított peda­gógiai mód­szer – minden­féle kultu­rális gyarma­tosítás nélkül – Távol-Kele­ten egyre nagyobb teret hódít, nem lehet meg­lepő Both Miklós Kínai utazó­lemezének ötlete.
Tovább

„Nem elkallódni küzdelem”
Interjú Kovács Antallal
Jónás Ágnes 2015.03.31

A 16 éve működő Romano Drom zene­kar a magyar­országi roma kul­túra pro­minens kép­vise­lője. Hatodik, Colors című új nagy­leme­zük 2015 márciu­sában került fel a World Music Charts Europe nemzet­közi világ­zenei toplis­tára. A zene­kar ala­pító­jával és zene­szerző­jével, Kovács Antal­lal beszél­gettünk.
Tovább

Hendrix és a konzervatórium
A Roundabout zenekarról
Nyéki Gábor 2015.03.24

A 2013-ban alakult Roundabout a gitá­ros-éne­kes duók sorába illesz­kedik. Eddigi felvé­teleik­ben a jazzes és a psziche­delikus zenei világo­kat sikerül meg­idézni, elis­me­résre méltóan maga­bizto­san és profi módon.
Tovább

Az igazat is, ne csak a valódit
Fischer Iván és a BFZ Varázsfuvola-előadásáról
Péter Zoltán 2015.03.18

A Don Giovanni és a Figaro házas­sága hazai és nem­zet­közi sike­re után Fischer Iván ismét Mo­zart-ope­rát vett elő: ezút­tal a mes­ter utol­só szín­padi művét, A varázs­fuvolát ren­dezte és diri­gálta a Művé­szetek Palo­tájá­ban. Az elő­adást nagy nem­zet­közi érdek­lődés kísérte, a pro­duk­ciót már bemu­tatá­sa előtt több kül­földi város­ba is ven­dég­sze­rep­lésre hívták.
Tovább

Fiatalság, bolondság – mértékkel
Rising stars-koncertsorozat a Müpában
Hekler Melinda 2015.03.16

A Rising Stars elneve­zésű koncert­sorozat kere­té­ben már­cius 5-én este négy fiatal zenész láto­gatott ha­zánkba, hogy be­mu­tat­koz­has­son a magyar közön­ség előtt a MÜPA szín­ház­termé­ben. Az Euró­pai Hang­ver­seny­ter­mek Szö­vet­sége által szer­ve­zett prog­ram Európa neves kon­cert­termei­ben bizto­sít fellé­pési lehető­séget a kivé­teles tehet­ségű fiatal zené­szek szá­mára.
Tovább

A tánc ezernyi arca
A Magyar Nemzeti Balett Manon-bemutatójáról
Péter Zoltán 2015.03.10

Kenneth MacMillan Manon-balettjét a műfaj törté­neté­nek egyik leg­jelen­tősebb alkotá­saként tartják számon. Hosszú hazai mel­lő­zött­ség után idei évad­jának első balett­premi­erjével azon­ban ezt a művet is be­emelte a reper­toár­jába a Magyar Nem­zeti Balett tár­sulata.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben