×

Így kerek a világ
Juhász Gábor: Good Night
Bornemissza Ádám 2015.10.27

Mi a szép? Megfogal­mazni nem tudjuk, csak vitat­kozni róla, de vala­hogyan mégis min­denki meg­érzi, mégis min­denkit meg­érint a zenei szép­ség, és minél inkább tisz­tább és mélyebb, annál több lelket képes meg­simo­gatni – a rockerek legfel­jebb leta­gadják.
Tovább

„Értékcentrikusak vagyunk”
Beszélgetés Horváth Lászlóval
Jónás Ágnes 2015.10.22

„A Fonó elmúlt húsz éve a felelős­ségről szólt. Kitar­tottunk az elve­ink mellett, és jó azt érezni, hogy mások is felis­merik azt, hogy érték­centri­kusak vagyunk” – Horváth Lász­lóval, a zene­ház ügy­vezető igaz­gató­jával beszél­gettünk a Fonó húsz­éves fenn­állásá­nak alkal­mából.
Tovább

„Nincsenek műfaji korlátaink”
Interjú Fábián Juli jazzénekesnővel
Schranez Rebeka 2015.10.15

Fábián Juli 2007 óta számos zenei for­má­ció tagja volt, tehet­ségét pedig külön­böző díjakkal is elis­merték. Négy éve dol­gozik együtt Zoo­hackerrel, akivel júni­usban jelen­tették meg első stúdió­albu­mukat Shine címmel. Meg­hatá­rozó zenei élmé­nyeiről, karrierje indu­lásáról, kreati­vitásról és az önazo­nosság megtalá­lásáról beszél­gettünk vele.
Tovább

A nemzetközi vérkeringésben
Beszélgetés Liber Endrével
Jónás Ágnes 2015.10.12

Október 21. és 25. között Buda­pesten ren­dezik meg a nép- és világ­zene első­számú repre­zentatív, nemzet­közi sereg­szem­léjét, a World Music Expót, azaz a WOMEX-et. A nagy­sza­bású rendez­vényről, a benne rejlő lehető­ségekről, nép­zenénk külföldi meg­ítélé­séről Liber Endré­vel, a Hang­vető egyik ala­pító­jával, a Tükrös zene­kar muzsi­kusával beszélgettünk.
Tovább

Dublőrrel Nyugatra
West Side Story az Erkelben
Burkus Boglárka 2015.10.07

A budapesti opera­társulat legelső pre­mierje egy igazi kurió­zumot kínált, még­pedig a – vára­kozás­nak megfe­lelően – telt­házas Erkel Szín­házban. A New York-i Broad­way egyik – ha nem legis­mertebb – musi­caljére, a West Side Storyra nagy vára­kozá­sokkal tekint­hetett a néző.
Tovább

„Elsősorban zenész vagyok”
Interjú Koós-Hutás Áron jazztrombitással
Schranez Rebeka 2015.09.30

Koós-Hutás Áron napjaink egyik legis­mertebb jazz­trom­bitása. 2008-ban meg­nyerte a Tomsits Rudolf Jazz Trom­bita Tehet­ség­kutatót, tavaly pedig ő kép­viselte hazán­kat az I. világ­háború 100. évfor­dulójára rende­zett nemzet­közi meg­emlé­kezésen. Nemrég meg­jelent albuma után (E.T. Project) novem­berben lesz hall­ható új lemeze.
Tovább

„Pozitívan beszélünk a halálról”
Interjú Mat McNerneyvel (Grave Pleasures, Hexvessel)
Soós Tamás 2015.09.25

Bár a Joy Division-féle poszt-punk mellett a Sisters of Mercy-féle goth rockot ültet­ték át a 21. szá­zadba, voltak annyira punkok, hogy egy sike­res debüt­lemez és egy tag­csere után nevet vált­sanak. A pálya­futását Beast­milkként kezdő, majd Grave Plea­sures­ként folytató zen­ekar szep­tember 4-én adta ki második lemezét, 28-án pedig az A38 Hajón is fellép – Mat McNerney énekest kérdeztük.
Tovább

„A nehezebb utat választjuk”
Beszélgetés Kiszner Lindával
Jónás Ágnes 2015.09.18

Utazós szólamokkal, mese­világ­gal fűtött art és dream pop, egy adag elektro­nikus zene és under­ground – röviden ebben ragad­ható meg a Lynd együt­tes lényege. A zene­kar szep­tem­ber elején jelen­tette meg The Dream című albu­mát, mellyel szep­tember 10-én álltak az A38 közön­sége elé. Kiszner Linda énekes­nővel beszél­gettünk.
Tovább

Elpilledtél, Picasso?!
Fran Palermo: Fran Palermo
Nyéki Gábor 2015.09.08

Az ősz beköszön­tével érdemes még utol­jára fel­idézni a nyári emlé­keket, erre pedig a Fran Palermo idei meg­jele­nésé­nél aligha talál­hatunk jobb lemezt. A kiad­ványon sora­kozó tizen­három szer­ze­mény garan­tált kikap­csoló­dást fog nyúj­tani, egy­szerre fel­pör­get és elgon­dol­kodtat majd.
Tovább

Gótika és fantasy a metal zenében
Vallás és mitológia a metal zenében IV.
Fejes János 2015.09.02

Az utolsó felvonás­ban belépünk az iroda­lom és a fikció vilá­gába. Ahogy a korábbi feje­zetek­ben antik és pogány míto­szok újra­értelme­zésé­vel talál­koztunk, úgy most is né­hány ki­emelt példán keresz­tül szeret­ném bemu­tatni a góti­kus és a fan­tasy iroda­lom hason­lóan fontos és meg­hatá­rozó szere­pét a metal világán belül.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben