×

Rockabilly lángoló bőgővel
Interjú a Naked Truckers nagybőgősével, Szilágyi Mihállyal
Schranez Rebeka 2015.06.17

2009 óta meghatá­rozó szereplői a rocka­billy zenének itthon és külföl­dön egy­aránt. Két leme­zük jelent meg eddig, és a Jump című klipjük tavaly elnyerte a Berlin Music Awards fődíját. Beszél­gettünk a rocka­billy vadsá­gáról, népsze­rűsé­géről, a kül­földi ban­dák­kal való együtt­műkö­dés fontos­ságá­ról és a kínke­serves e-mailek­ről.
Tovább

„Gyerünk tovább!”
Szabó Benedek // Galaxisok: A legszebb éveink
Nyéki Gábor 2015.06.10

Abszolút jogos várako­zás előzte meg Szabó Bene­dek idei szóló­albu­mát. A 2013-as Kapu­zárási Piknik első­sorban őszinte és hiteles dalszö­vegei­nek köszön­hetően nemcsak lo-fi kiad­ványok közül emel­kedett ki ma­gasan, hanem az év végi listá­kon is rend­szerint elő­kelő helyen zárt. A leg­szebb éveink pedig, úgy tűnik, hasonló utat fog bejárni.
Tovább

Kórusimprovizáció csíkosban
Interjú Tóth Árpáddal, a Csíkszerda kórusvezetőjével
Hekler Melinda 2015.06.05

Egy Budapest-fan kórus, akik nem küz­denek létszám­problé­mával. Van közöt­tük pato­lógus, festő­művész, szoba­festő, pszicho­lógus, mérnök és több négy­gyer­mekes anyuka is. Ők a magyar kórus­impro­vizá­ciós kul­túra zászlós­hajója, és ők álmod­ták meg a Kórusok Éjsza­káját, amely idén június 6-án kerül megren­dezésre.
Tovább

„Soha többé nem ismétlődik meg”
Interjú Farkas Róberttel
Jónás Ágnes 2015.06.02

A régi idők slágereinek egyedi ötvö­zéséről ismert Buda­pest Bár zene­kar június­ban új olda­láról mutat­kozik meg. Ezúttal a klez­mer zené­ben kalan­doznak. A rend­hagyó albu­mot a zene­kar elő­ször május 7-én Győr­ben, az Öt Temp­lom Fesz­tivál kere­tében mu­tatta be, június 4-én pedig Buda­pesten, a MOM Kultu­rális Köz­pont­ban lépnek fel vele.
Tovább

A zene nyelvén, megszállottan
Interjú Shashank Subramanyammal
Jónás Ágnes 2015.05.29

Shashank Subramanyam, a bambusz­fuvola Gram­my-díjra jelölt legen­dás játé­kosa május 17-én hívta külön­leges klasszi­kus zenei uta­zásra a magyar közön­séget a Trafóban. Hu­szonöt évnyi indiai klasszi­kus zenei élet­pályá­val a háta mögött Shashank a világ szinte minden híres koncert­ter­mében meg­fordult már, de Magyar­orszá­gon most lépett fel először.
Tovább

A kéjenc, a takarítónő és az ördög
Gounod Faustjának operaházi felújításáról
Péter Zoltán 2015.05.28

Charles Gounod Faustja évtize­dekig az egyik legnép­szerűbb, legtöb­bet játszott opera volt. Az Opera­házban is ez volt az első darab, amelyet pár nappal az 1884-es meg­nyitó után teljes terje­delmé­ben bemu­tattak. A Faust ezután egé­szen 2004-ig az alap­reper­toár részét ké­pezte. A kérdés csak az: meg­érte-e ismét elő­venni?
Tovább

Lecke őszinteségből
Fókuszban a Néhai Bárány
Nyéki Gábor 2015.05.19

Igencsak sűrű nyár elé néz a keszt­helyi alapítású, főként garázs­rockban utazó Néhai Bárány: a zene­karral többek között a Fishing on Orfűn, az A38 Tető­tera­szon és a Sziget feszti­válon is talál­koz­hatunk majd. Az együt­tes közben egyre népsze­rűbbé válik a közön­ség köré­ben is, jól bizo­nyítja ezt a 2015-ös A Számon elért győ­zelme is
Tovább

Újra kísértenek az Ördögök
Interjú Tövisházi Ambrussal
Jónás Ágnes 2015.05.15

Visszatérő jubileumi kon­certre készül az Amorf Ördö­gök. Hogy kinek az ötlete volt a „feltá­madás”, zenei átok vagy áldás-e az inter­net, lehet-e sikert aratni halan­dzsa-japán dal­szö­veg­gel, arról a Liza, a róka­tündér című film zene­szer­zőjét, az Amorf Ördö­gök szel­lemi mo­torját, Tövis­házi Ambrust kér­deztük.
Tovább

Ballonon az ólomváros
Elefánt: Gomoly
Theisz Gábor 2015.05.05

Az Elefánt idén március­ban jelen­tette meg máso­dik nagy­leme­zét, a Gomolyt. Nagy vára­kozás előzte meg ezt az anya­got: tudja-e tar­tani a zene­kar a szin­tet az ígé­retes Vér­keringő után?
Tovább

Amikor a mézédes hang nem elég
Elina Garanča és a Budapesti Fiharmónia Társaság Zenekarának koncertje
Hekler Melinda 2015.05.01

Nagy várakozás előzte meg Elina Garanča első magyar­országi kon­certjét, amely az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál egyik leg­ran­go­sabb ese­mé­nyé­nek számított.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben