×

Modern fémművesség
Vallás és mitológia a metal zenében I.
Fejes János 2015.08.13

A „lázadás zenéje”, a „sátán zenéje” – jelzők, ame­lyek meg­hatá­rozzák a köz­gondol­kodást a heavy metal­ról. Való­ban ennyi lenne? Agresszió és destruk­tivitás elekt­romos gitár­ral? Most induló négy­részes soro­zatunk kísér­letet tesz az előíté­letek lebont­ására az egyik leg­ellent­mondá­sosabb könnyű­zenei zsá­nerrel kap­cso­latban.
Tovább

A filozófus utcazenész
Interjú Dub Fx-szel, a világhírű utcazenésszel
Schranez Rebeka 2015.08.06

Dub Fx utcazenész­ként indult, és érzelem­gazdag szá­maival, gyakran filozo­fikus mélysé­gekig is eljutva máig meg­őrizte erős szo­ciális érzé­keny­ségét. Haza­járó­nak számít a magyar feszti­válokon, leg­utóbb az EFOTT-on lát­hattuk. Beszél­gettünk arról, hogy miért fontos egy elő­adónak sokolda­lúnak lenni, vala­mint hogy világ­hírű­ként miért zenél akár az utcán is.
Tovább

Intelligens vadállat
Super Stupid: The Original Fire, 2014
Bornemissza Ádám 2015.08.04

Titkos kincs, megszívle­lendő rock­aján­lat a Super Stupid, akik nem­régi­ben egy le­mez­nyi fel­vé­telt tettek közzé – hall­gassuk bátran, ne vesszen el a zene­tömeg­ben, annál jóval többre érde­mes! Nomen est omen, az is bolond, aki rock­zene­karrá lesz a mai világ­ban, de szeren­csére azért akad ilyen is.
Tovább

Tenorverseny Desdemonáért
Beszámoló Milánóból
Burkus Boglárka 2015.07.31

Július közepén ebben az évadban harmad­szor adták elő Rossini Otello című három­felvo­násos operáját igazán kima­gasló sze­replő­gárdá­val a milánói Teatro alla Scalá­ban. A nagy sikerhez hozzá­járultak a berlini Staats­oper énekesei is – az olasz és a német színház kopro­duk­cióját lát­hatták és hall­hatták mind­azok, akik elláto­gattak a híres opera­házba ezen a meleg nyári estén.
Tovább

Láthatatlan világot láthatóvá tenni
Beszélgetés Balázs Zoltánnal és Rozmán Lajossal
Jónás Ágnes 2015.07.13

Sáry László Remek hang a futko­sásban című, Weöres Sándor versén ala­puló kis­ope­ráját szín­padra alkal­mazni nem könnyű feladat. A Maladype Színház és a Qaartsiluni Ensemble tagjai azonban nem ijedtek meg a kihí­vástól: a zene- és szín­ház­művé­szet ritka együtt­állá­sát kínálják a Nem­zet­közi Bartók Feszti­válon, július 15-én a szom­bat­helyi Weöres Sán­dor Szín­házban.
Tovább

Találkozási pontok a jazzben
Jü: Jü Meets Møster
Theisz Gábor 2015.07.09

A Jü, a magyar kísérleti jazz-rock trió tavaly ősszel jelen­tette meg egy angol lemez­kiadó­nál első nagy­leme­zét, a Jü Meets Møstert. A nem­zet­közi szín­téren számos pozitív kriti­kával illették az albu­mot, érde­mes meg­nézni hazai szem­mel is, mit is hozott létre a formá­ció egy norvég szaxo­fonos­sal együtt­működve.
Tovább

„Úristen, ott a nevünk a plakáton!”
Beszélgetés a Margaret Island tagjaival
Jónás Ágnes 2015.07.08

Peron Music-, Hangfoglaló-, Az év zenei felfedezettje-díj – a Margaret Island röpke két év alatt ezeket zsebelte be. A nemsokára új albummal debütáló zenekar idén minden jelentős zenei fesztiválon fellép, ráadásul első lemezük sem várat már magára sokáig.
Tovább

Lenin a boncasztalon
Vivaldi-bemutató az Operaházban
Péter Zoltán 2015.07.06

Az évad végének nagy feladat­ként ismét egy 18. szá­zadi ope­rát tűzött műso­rára a Magyar Állami Opera­ház: Anto­nio Vivaldi Farnace című darab­ját. A remekbe szabott zenei meg­való­sítás azon­ban fele­másra sike­rült rende­zéssel társult.
Tovább

És elindult a lavina…
Interjú Lindsey Stirling amerikai hegedűvirtuózzal és táncossal
Schranez Rebeka 2015.06.25

Lindsey tehetségére az America’s Got Talenten figyel­tek fel. Több műfaj­ban is játszik, a hip­hopon át a komoly­zenéig. Saját szerze­mények mellett feldol­gozá­sokat is készít. Mond­hatni, hogy Liszt Ferenc mun­kás­sága inspi­rálta őt, hogy hege­dülni kezdjen. Klip­jeivel, elő­adá­sával mindig heves érzelmi reak­ciókat vált ki a közön­ségből.
Tovább

Az idő termőföldje
Mezei Szilárd – Túl a Tiszán innen Ensemble: Vajdasági magyar népdalok
Papp Máté 2015.06.19

Komor fölöttem az ég is, Fekete fel­hőből esik az eső, Búra termő idő… – csak néhány cím Mezei Szilárd vajda­sági népda­lokat feldol­gozó leme­zéről, melynek (zenei) anyaga mintha ugyan­abból a nedves, sötét föld­ből véte­tett volna, mint ami ősidők óta minden magyar nép­dal táp­ta­laját adja.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben