×

A csend első szavai
Sorronia: Words of Silence
Fejes János 2013.11.18

A metalzene világát mindig is a kettős­ségek jelle­mezték, amelynek egyik legéke­sebb példája az énekes­nővel dolgozó zene­karok kez­detben csak a gótikus metal­ban, majd mára az összes extrém metal környe­zetben való felbuk­kanása. E hullám értékes fiatal képvi­selője a buda­pesti Sorronia első nagy­lemeze, a Words of Silence.
Tovább

Mario és Kékszakáll
Az Erkel Színház új bemutatójáról
Péter Zoltán 2013.11.14

A megújult Erkel Színház első premier-elő­adásán két egyfelvo­násos művet látha­tott az opera­kedvelő közön­ség: Bartók Kék­szakállúját és Vajda János Marió és a varázs­lóját. A ren­dező Galam­bos Péter ötletes újra­értelme­zésében elgondol­kodtató és hatásos előadás jött létre, amely minden­képpen számot tarthat a komoly­zene kedve­lőinek érdeklő­désére.
Tovább

Metál szatírák
Egy gyökér, két irány: A Darkthrone és a Satyricon lemezeiről
Fejes János 2013.10.16

A true norwegian black metal szerel­mesei szá­mára a 2013-as év ren­geteg izgal­mas meg­lepe­tést ígért és nyújtott is. Az év elején a poros­ságá­ról ismert Darkthrone, szeptem­berben pedig az inno­vatív Satyricon adott ki új albumot, mind­kettő szo­katlan hosszú­ságú szünetet hagyva az előző meg­jelenés és az aktuális között.
Tovább

Működik-e a magyar balcanicore?
Niburta: A Scream From The East
Fejes János 2013.10.05

A folk metalt művelni nem könnyű dolog, de nálunk is lassan felüti a fejét a külföl­dön egyre nép­sze­rűbbé váló ten­dencia: a nem tradi­cionális metal műfajok (pl. heavy metal, black metal) és a nép­zene talál­kozá­sából létre­jövő, leg­inkább a folkcore-nak nevez­hető jelen­ség; erre épít a Niburta is.
Tovább

Létjáték a Bélaműhellyel
Beszélgetés Rimóczi Istvánnal
Krajcsi Karola 2013.09.30

Teknőkotó, slagszax, gettó­marim­bula: ezek létező hang­szerek, de egye­lőre csak náluk talál­kozha­tunk velük, hiszen az ő teremt­mé­nyeik. A Béla­műhely hulla­dékok­ból és kiselej­tezett tár­gyakból, alkat­részek­ből lehel belé­jük életet, varázs­latos kon­cert­jeiken pedig még ahhoz is kedvet kaphat a közön­ség, hogy maga gyárt­son sze­mélyre sza­bott zene­szer­szá­mot egy jobb sorsra hiva­tott sze­mét­kupac­ból.
Tovább

Kápmegyertől a popslágerig
Mayberian Sansküllots: PseudoDeath
Nyéki Gábor 2013.09.06

Bár alig három évvel ezelőtt lépett először nyilvá­nos­ság elé a May­berian Sanskül­lots, kon­certjei és kiad­ványai minő­sége révén rövid időn belül a hazai háló­szoba­pop szín­teré­nek egyik leg­eklekti­kusabb, legérde­kesebb tagjává avan­zsált az együttes. Eddigi pálya­futásuk a folya­matos fejlő­dés jegyé­ben telik: olyan világ az övék, amelynek jófor­mán minden egyes állo­mása önálló, kerek egész, amivel érde­mes meg­ismer­kedni.
Tovább

Egy lemeznyi citeraszóló
Lajkó Félix: Mező
Varró Annamária 2013.08.28

A bokorból kilépve egy mezőn találjuk magun­kat, ahol ezúttal nem a hegedű, hanem a citera szól. Lajkó Félix immá­ron tizen­kettedik lemeze, a Mező már a World Music Charts Europe listá­jának első helyén is állt, nem érdem­telenül, hiszen újfent emlé­keze­tes zenei alkotás került ki a dél­vidéki hege­dűs-citerás kezei közül.
Tovább

Boszporusz felett a metal
Orphaned Land: All Is One
Fejes János 2013.08.07

A Közel-Kelet korunk embere szá­mára egyet jelent a szét­húzás­sal, a hábo­rúval, a vallási fana­tiz­mussal és a szent helyek­kel. A meg­oldha­tatlan­nak tűnő poli­tikai-tár­sa­dalmi problé­mák és ellen­tétek e retten­tő sűrű masszá­jából próbál kitörni egy metal­zene­kar, az Orphaned Land, amely Petah-Tikva kibbu­cából indult, és immár húsz­éves karri­erje alatt a béke üze­netét hirdeti a szem­ben álló felek­nek, hidat képezve nemcsak közöt­tük, de Európa és hazá­juk könnyű­zenéje között is.
Tovább

Napszakok a Vármegyeháza udvarán
A Concerto Budapest Haydn-hangversenye
Péter Zoltán 2013.07.31

A Concerto Budapest nyári hang­verseny­soro­zatá­nak máso­dik esté­jén a pesti Vár­megye­háza hangu­latos udva­rában szó­laltak meg Haydn Nap­szakok szim­fóniái. Az auten­tikus környe­zetnek és Vas­hegyi György értő tolmá­csolá­sának köszön­hető­en igazán kelle­mes és szóra­koz­tató élmény­ben lehe­tett része annak, aki meg­hall­gatta a kon­certet; és jön a nyári foly­tatás…
Tovább

Ethno-funk űrutazás
Kerekes Band: Folklore Man
Bessenyei Balázs 2013.07.26

Rockzenével kevert népzene? Vagy nép­zené­vel kevert rock­zene? Bár elvi síkon hatal­mas a különb­ség, a Kere­kes Band ese­tében nehéz eldön­teni, hogy való­jában melyik­kel is állunk szemben. Az egysze­rűség ked­véért nevez­zük annak, ami­nek ők is: ethno funknak, és jelent­sen ez nép- és rock­zenei mű­fajok­ból létre­jött tánc­zenét, mely fogós, egyedi és hihe­tetle­nül izgal­mas.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben