×

Ed és a fényevők
Interjú Tasnádi Bencével
Barna Zsú 2014.03.05

Tasnádi Bence két éve végzett a Színmű­vészeti Egyetem színész szakán, majd egyből a Kato­nához szerző­dött, tavaly pedig meg­kapta a leg­ígére­tesebb pálya­kezdő­nek járó Színi­kritiku­sok Díját. Most épp a Fény­evők bemu­tató­ján van túl; vele beszél­gettünk, nagyjából minden­ről.
Tovább

Ha eljön értünk a halál
Képzelt beteg az Örkényben
Rédai Gergely 2014.02.03

A „Molière nyomán, helyett és neki is” szüle­tett Képzelt beteget nem csak a hipo­chondria rém­képei, de maga az inkább nevet­séges, mint rémisztő Halál üldözi szemé­lyesen. Az új Mohácsi-rende­zésben akad bőven fárasztó humor, kultu­rális utalás, abszurd színe­zet, ez a több­féle törek­vés azon­ban most nem igazán ízesült egybe a szín­padon.
Tovább

Hosszú hadjárat Norvégiából
Doktor Proktor és a Holdkaméleonok
Barna Zsú 2014.01.30

Gyerekelőadások előtt mindig olyan a han­gulat, mintha egy olasz piacra keve­redne az ember: hatal­mas a zsivaj, a lökdö­sődés, min­denki eszik, vagy a mel­lette állót kínál­gatja. Ez az antré igen­csak jót tett a Kolibri Színház Doktor Proktor és a Hold­kamé­leonok című elő­adá­sának is, amit Nesbø köny­véből Novák János vitt szín­padra. Ötle­tesen, csak kicsit hossza­san.
Tovább

A revizor Csodaországban
Vígszínházi Gogol-bemutató
vmr 2014.01.21

Bodó Viktor vizuális érzékenysége és gegekre való fogé­konysága újra bizo­nyított. A revizor azonban nemcsak őt és a Szputnyikot dicséri, hanem a Víg­színház veze­tőségét, társu­latát is, hiszen az itt meg­szokott­nál egy fokkal harsá­nyabb színre­vitel mellett az évad eddigi legbát­rabban aktua­lizáló elő­adása kapott helyet a nagy­színpadon: csak nehogy letiltsa egy revizor.
Tovább

Hedda Gabler unatkozik
Henrik Ibsen: Hedda Gabler
Kiss Bernadett 2014.01.03

Hedda Gabler története korhű kosztü­mökben, egyszerű dísz­letben és nagyjá­ból vágat­lan szöveg­gel eleve­nedik meg Valló Péter legújabb rende­zésében. A kihívás adott: ele­gendő lesz-e önma­gában a szí­nészi játék, hogy magá­val ragad­jon minket Ibsen vilá­gába, avagy inkább mi is bele­süppe­dünk Hedda végte­len, ön- és köz­veszé­lyes unal­mába?
Tovább

Operett karácsony közben és után
Interjú Janza Katával
Sándor Alexandra 2013.12.10

Már rég kinőtte Kertész Ildikó szere­pét a Barátok közt-ből, s igazi ünne­pelt művész­nővé vált az Operett­színház­ban. Pre­mierek, önálló estek, és újabb­nál újabb tervek jellem­zik minden­napjait. Emellett tökéle­tesen helytáll mint édes­anya. Ünnepi beszél­getés Janza Katával.
Tovább

Élet-disco: egy maradandó parti
Interjú Ardai Petra rendezővel
Totobé Anita 2013.11.27

A Tünet Együttes legújabb produk­ciója jobb lesz, mint egy pop­szám, hiszen a közön­ség is közbe-közbe­loopol­hat. Mind­eközben úgy tudha­tunk meg közhe­lyeket az egyik legfor­galma­sabb köz­terünk­ről és magunk­ról, hogy az nem lesz köz­helyes. Ardai Petrát, meg­hívott rende­zőt, a holland Space Színház alapí­tóját kér­deztük a bemu­tató­val kapcso­latban.
Tovább

Vizesedő Székely-trilógia
Bányavíz a Szkénében
vmr 2013.11.08

Sokat dicsért szerző, egy sikeres trilógia har­madik darabja, bevált színre­vivők, tabu­döntö­getés. A Bánya­víznél minden adott ahhoz, hogy bitang erős anyagot kapjon a néző, mégis mintha fel lenne vizezve eme értékes nedű: Székely Csaba gyom­rokat kímélő tála­lásban.
Tovább

Mert ítélünk és ítéltetünk
Katona József Színház: A végítélet napja
vmr 2013.10.31

Ödön von Horváth idejében egy vonat­baleset még kétség­kívül nagyobb szen­záció volt, mint ma, ami­kor minden tize­dik hír vala­milyen szeren­csétlen­ségről szól. Egy kataszt­rófa azon­ban most is hasonló kérdé­seket vet fel: Hogyan for­dul­hat át egy ember meg­íté­lése pilla­natok alatt? Lehet a ba­nális tra­gikus? Kinek a fele­lős­sége egy em­beri mulasz­tás? Bagossy László érvé­nyes végíté­lete a Kato­nában.
Tovább

Kísértetek egy művház körül
Beszélgetés Dömötör András rendezővel
Gláser Diána 2013.10.23

Íme itt az új magyar szín­házi sitcom, benne: egy vidéki műv­ház és a körü­lötte zajló misz­tikus-hor­rorisz­tikus ese­mények részről részre. Mindez persze ismert színé­szekkel, renge­teg impro­vizá­cióval, neve­téssel, ahol semmi sem lehe­tetlen, még az aznapi hírekkel is szembe­talál­kozha­tunk. További rész­letek a sorozat és a Szakkör egyik ötlet­gazda-ren­dező­jével, Dömötör András­sal készült beszél­geté­sünkben.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben