×

Artworker: Műtárgyak, mérőszalagok, mókusok
Perényi Roland dolgozószobájának akkurátus feltárása
Kozák Zsuzska 2016.07.13

Egy valaha szebb időket látott park peremén épült az a legendák övezte kastély, amelyben ma a Kiscelli Múzeum működik. Az intézmény fiatal igazgatója, a múzeológia némileg dohos diszciplinájába friss levegőt áramoltató Perényi Roland volt a házigazdánk, aki nem félt kitárni dolgozószobája ajtaját a Kortárs Online előtt.
Tovább

Talán limbó?
Limbo Fever – Kiállítás a Horizont Galériában
Ványa Zsófia 2016.07.08

A tavaly debütáló Horizont Galéria első csoportos kiállítása, a Limbo Fever címet viselő válogatás öt művésztől mutat be alkotásokat: Erdélyi Gábor, Keresztesi Botond, Kiss Adrian, Kollár Zsófia Anna és Kristóf Gábor az utóbbi hetekben, hónapokban készített műveit tekinthetik meg a látogatók a július 20-án záró tárlaton.
Tovább

Hangzó csipkeerdő
Beszélgetés Szirmay Zsanett iparművésszel
Ványa Zsófia 2016.06.27

Szirmay Zsanett textil­ter­vező Sound­weaving pro­jektje 2014-ben indult, azóta meg­is­merte a hazai és a kül­földi design­világ egy­aránt. Kísérl­etező szel­lem és ter­vezői szem­lélet, nőies finom­ság és mér­nöki racio­nalitás, vizu­ali­tás és auditi­vitás, vala­mint külön­böző mű­fajok integ­rálód­nak és békül­nek ki egy­más­sal a pro­jektben.
Tovább

A jóllét kulcsa
Beszélgetés Chiharu Shiotával
Jónás Ágnes 2016.06.22

Május 12. és október 16. között tekint­hető meg Chiharu Shiota japán képző­művész Emlék­eső című kiál­lítása a Szent­end­rei Kép­tár­ban és a Kmetty Múze­um­ban. A 2015-ös Velen­cei Bien­nále közön­ségét is meg­hó­dító mű­vész Ber­lin­ből adott inter­jújá­ban el­árulta, hogy hon­nan ered kul­csok iránti szere­tete, vala­mint hogy mi a kap­cso­lat az egyéni emlé­kezet és a fonal­ren­geteg között.
Tovább

Összfénykép
Nemzeti Szalon 2016: Képek és pixelek – Fotóművészet és azon túl
Thimár Attila 2016.06.16

Nem sokoldalú és sokszínű, hanem vegyes. Markáns, elmé­lyült port­rék; éle­tünk ele­ven, meg­szo­kott, mégis furcsa hét­köz­napja; kalan­dos látvá­nyok és izgal­mas színek, mér­tani szer­kesz­tésű épület­fotók, kifor­gatott hely­zetek, fanyar humor. Láto­mások, kemény imp­ressziók és képpé vált sok­féle gon­dolat.
Tovább

Történetek végtelenje
Király András kiállítása a Viltin Galériában
Sipos Tünde 2016.06.14

„Bármikor tudnék sírni” – ezzel a mottó­val várja Király András kiállí­tása közön­ségét. Vajon mit tudnak nyúj­tani fest­ményei, amivel érzé­keny­séget vagy szomo­rúsá­got vált­hat­nak ki? Miért sírna a művész, meg­hatott­ságtól vagy fájdal­mában? Egyál­talán: ha tudna sírni, akkor miért nem teszi?
Tovább

A dizájn javítja az életminőséget
Beszélgetés Fülöp Józseffel
Bajnóczi Mónika 2016.06.08

A közelmúlt fesztivál­sikerei miatt a figye­lem közép­pont­jába került a MOME Ani­má­ciós Tan­széke. Fülöp József rektor­ral az ered­mények mellett arról beszél­gettünk, hogyan tudja az egye­tem mene­dzselni és piac­ké­pessé for­málni a hall­gatók mun­káit, hogyan ösz­tönzi egyéni hang­juk meg­talá­lását.
Tovább

Nem vagy más világ!
Kelle Antal ArtFormer alkotói világáról
Mayer Erzsébet 2016.06.03

Kinek, minek tekint­hetjük Kelle Antalt, aki okle­veles gé­pész­mér­nök, elis­mert szob­rász, játék­ter­vező és -ké­szítő, a robot­techni­kák isme­rője és műve­lője, tudo­má­nyos foko­zattal ren­del­kező egye­temi oktató, akinek a mikro­mecha­niká­ról önálló kötete jelent meg, ezen túl konst­ruktőr, és jobb szó híján kom­muni­ká­ciós művé­szet­tera­peuta. Lefedi mind­ezt az art­for­mer titulus?
Tovább

Műtermi viszonyok
Rafael Erik Benjámin kiállítása
Sipos Tünde 2016.05.27

Egy alkotó ember műterme mindig rejtély­nek számít. Milyen lehet az a titok­zatos hely, ahol a festék­anyag és a vászon össze­kapcso­lódik vala­milyen földön­túli szfé­rával, hogy mű­vészi pro­duk­tum szület­hessen belőle? Rafael Erik Ben­jámin bemu­tatja saját mű­ter­mét, de nem raj­zokon vagy fotó­kon keresz­tül, hanem falas­tól, min­de­nestől.
Tovább

Müpa, avagy a belvárosi díszlet
Beszélgetés Réthey-Prikkel Tamással
Jónás Ágnes 2016.05.26

Müpa Budapest névre keresz­telt, nem­zet­közi­leg is egye­dül­álló, a Mű­vé­sze­tek Palo­tá­já­nak éle­tét doku­men­táló exklu­zív kiad­vány­ban kapott helyet Réthey-Prik­kel Tamás fo­tográ­fus, kép­ző­mű­vész fotó­esszéje. Inter­júnk­ban a Müpa-mun­ka gyü­möl­csé­ről, a sza­bad­úszó lét elő­nyei­ről és a retu­sált képek mögött meg­bújó mez­te­len való­ság­ról is beszél­gettünk.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben