×

Hálózati konfiguráció
Tárgyeset 2. – Kiállítás az Esernyős Galériában
Kosinsky Richárd 2016.01.26

Az Esernyős Galériában meg­ren­dezett Tárgy­eset 2. kiállí­tás­nak egyre na­gyobb tétje van. A végén még for­dul a kocka, és újra lesz fes­té­szet – és akkor a tárgy­művé­szet­nek kell iga­zolnia magát. Batykó Róbert kurá­lásá­ban ez sikerül.
Tovább

Esztétikai blöff
Kokesch Ádám: BACKUP – Biztonsági mentés
Sipos Tünde 2016.01.20

Az óbudai Zichy-kastély romantikus han­gulatú udva­rán keresz­tül­ha­ladva barokk szob­rok kísé­reté­ben lép­cső­sor vezet el min­ket a modern képző­művé­szet vona­lakig csupa­szított, mér­tani szigo­rú­ságú miliő­jébe. A Kassák Lajos mun­kás­ságát bemu­tató élet­mű-ki­állí­tás szom­széd­ságá­ban a konst­rukti­vizmus égisze alatt Kokesch Ádám hasonló gon­dolat­me­netre ala­po­zott tárgy­soro­zatát mu­tatják be.
Tovább

Agylapteregetés
Agylap és Puha képek – Könyv Kata kiállítása a Tolnay Szalonban
Tóth Béla István 2016.01.08

Könyv Kata a fiatal képző­művész nemze­dék méltán figye­lemre méltó alakja, akit első­sor­ban mint festőt tart szá­mon a szakma, noha grafi­kusi minő­ségé­ben is karak­teres alko­tások fűződ­nek a nevé­hez. Leg­újabb kiállí­tásán ezt az oldalát ismer­hetjük meg tüze­teseb­ben.
Tovább

A csend színei
Székács Gergely Szín-terek című kiállítása
Sipos Tünde 2015.12.22

Pingpong­asztal­szigetek a pályát kiraj­zoló ragasz­tó­csí­kok rend­szeré­ben. Válasz­hálók feszes­sége. Egy reflek­tor vala­hol felkap­csolva maradt. Min­denki elment. Vissz­hangzik a labdák patto­gása. Ezúttal a festé­szet nyelvén beszél a csend.
Tovább

Kortárs karácsony a Latarkában
Terítve volume 3. – Karácsonyi kiállítás és vásár
Sipos Tünde 2015.12.09

Ma este nyílik a Latarka Galéria kiállí­tással egybe­kötött kará­cso­nyi vá­sára, ahol több mint 120 kortárs kép­ző­mű­vész 200 alko­tá­sával várják a művé­szet­rajon­gók tá­borát – terítve van a magyar kortárs képző­művé­szet színe-java. Az ötle­tekről, a koor­diná­lásról, a célok­ról és az ese­mény érde­kes­sé­geiről a kurá­torok­kal, Bánki Ákos­sal, Bár­sony István­nal és Tomasz Piarsszal beszél­gettünk.
Tovább

Kalandos fénykeresés
Interjú Kaposi Dorkával a Lumina című kiállításáról
Sipos Tünde 2015.12.02

A belvárost beborító karácsonyi fény­árban az első kihí­vást a D17 Galé­ria felfe­dezése jelenti. Egy szűk lép­cső­ház eme­letén a szinte üres­nek tűnő kiál­lító­térhez lyuka­dunk ki, ahol a fény meg­talá­lása lesz a cél. A Lumina – Hom­mage à Kepes György című kiállí­tásban nin­cse­nek klassz­ikus érte­lemben vett műtár­gyak. Ahhoz, hogy a tárlat rejté­lyeit fel­oldjuk, Kaposi Dorka kurátor és egy prak­tikus zseb­lámpa lesz segít­ségünkre.
Tovább

Debütált a H-ART Művészeti Válogatás
Pataki József kiállítása
Molnár Eszter 2015.11.28

November 19-én nemcsak Pataki József képző­művész, hanem egy új kiál­lító­hely is be­mutat­kozott az óbudai Monte­video utcában. A H-ART (Szív­ügyünk) Művé­szeti Válo­gatás a grafikai terve­zéssel, belső­építé­szettel és kivitele­zéssel foglal­kozó cég (H-creative – grafikai stúdió, design­bútor- és belső­építé­szeti-bemu­tató­hely, kiál­lítótér) szék­helyén kapott helyet.
Tovább

Közelebb a kultúrához
Interjú Kappelmayer Zitával, a Closer to Budapest moderátorával
Schalk Endre Kornél 2015.11.23

A Kortárs Online nemcsak kritikákkal, inter­júk­kal ref­lektál a hazai kultu­rális életre, hanem szá­mos kultu­rális ese­mény szer­vezője is. Érde­kes kez­demé­nyezés a nem­rég indult Closer to Buda­pest angol nyelvű beszél­getés­soro­zat, mely­nek mode­ráto­rát, Kappel­mayer Zitát kér­dez­tük az eddigi tapasz­tala­tokról és a ter­vekről.
Tovább

Textil a jövőben
EJTech: Sensescapes – Kiállítás a FISE Galériában
Sipos Tünde 2015.10.30

A FISE Galériába lépve forma­bontó módon inter­aktív, szinte élő, mozgó, cse­lek­vő és han­gokat adó mű­tár­gyak­kal ta­lál­juk szem­be ma­gun­kat. Kárpáti Judit Eszter és Este­ban de la Torre a mecha­nikus tech­no­lógiai rend­sze­rek lehe­tő­sé­geit ötvö­zik a tex­tilek vilá­gával, ahol eszté­tikum helyett a tár­gyak­kal való köz­vetlen kap­cso­lat­terem­tésen van a fő hang­súly.
Tovább

King Size
Batykó Róbert kiállítása az Acb Attachmentben
Sipos Tünde 2015.10.19

Batykó Róbert palettájáról ismét nagyon aktuális és izgal­mas látvány­világú témák buk­kan­nak elő. Ez az új­fajta ihle­tettség az apro­pója leg­újabb kiállí­tásá­nak is, amely a King Size címet kapta. Az össze­állítás a pop-art világát meg­idéző szín­világ­gal igazán figye­lemre méltó festm­ény­soro­zatot mutat be. Az interjú során a mű­vésszel együtt dekó­doltuk a lát­vány­világot.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben