×

Utazás téren, időn, művészeten át
Az AWAY FROM című kiállításról
Sipos Tünde 2015.07.02

A Latarka Galéria AWAY FROM című kiállí­tását bátran nevez­hetjük a nyár leg­üdítőbb cso­portos kortárs tárla­tának. A bemu­tatót a Lengyel Inté­zet alag­sorá­ban az utazás toposza hívta életre. A szintén képző­művész kurá­torok célja egy vibráló vizu­ális tér meg­alko­tása volt, ahová a kiállí­tók uta­zásról, megisme­résről és élmé­nyekről beszá­moló műveit válasz­tották ki.
Tovább

Közösséget formáló misszió
A debreceni MODEM első kilenc éve
Sütő Róbert 2015.06.26

Nem túlzás kijelenteni, hogy a deb­receni MODEM Modern és Kor­társ Művé­szeti Köz­pont eddigi műkö­désének kilenc éve alatt megre­for­málta az em­berek kiállító és kul­turális köz­pontok­ról kiala­kított képét. Ám tavaly nyár óta köztu­dott, hogy a művé­szeti intéz­mény működé­sében önkor­mány­zati döntés révén jelen­tős válto­zások követ­keznek – melyek azóta el is kez­dődtek.
Tovább

Bunkermozi kísértetekkel
Az OFF-Biennále „Küldj egy jelet lentről...” című kiállításáról
Kölüs Lajos 2015.06.18

Többszörös jeleket érzé­kelünk és foga­dunk be a kiállí­táson. Az érzék­területek összekapcsolódása egyes jele­ket fel­erősít, má­sokat gyen­gít, attól füg­gően, hogy emlé­keink felidé­zése milyen helye­ket és esemé­nyeket köt össze.
Tovább

Modern képes krónika
Véget ért a 33. Sajtófotó kiállítás
Sütő Róbert 2015.06.04

A Robert Capa Kortárs Foto­gráfiai Köz­pont­ban már­cius 20-án nyílt meg a 33. Magyar Sajtó­fotó Kiál­lítás a nagy­közön­ség szá­mára. A több mint 700 négy­zet­mé­teren, iga­zán auten­tikus helyen beren­dezett exhi­bíció min­den igényt kielé­gítő válo­ga­tássá tömö­rítette a 2014-es évet.
Tovább

A cenzúra diszkrét bája
Kiállítás az OFF-Biennálén – Interjú Zombori Mónikával és Zsikla Mónikával
Cseke-Horányi Anna 2015.06.02

A Vörös farok és kék ceruza – A cenzúra eset­tanul­mányai kor­társ ref­lexiók­kal című kiállítás a Fiatal Képző­művé­szek Stú­diója Egye­sület cen­zúra­törté­netét dol­gozta fel kor­társ szem­mel. A tárlat kap­csán a két kurá­torral, Zom­bori Móni­kával és Zsikla Móni­kával beszél­gettünk.
Tovább

Absztrakt erőterek vonzásában
Fukui Yusuke Tesla című kiállításáról
Sütő Róbert 2015.05.28

A fukushimai Daiicsi atom­erő­műben föld­ren­gések és azok kísérő­jelen­ségei révén bekövet­kező ese­mények hatá­sára készí­tette el Fukui Yusuke a Tesla-ciklust. A témát érdekes koncep­ció és abszt­rakt látás­mód alapján feldol­gozó művek kiállí­tása sajátos utazás a kont­rollál­ha­tatlan erők vilá­gába.
Tovább

Műalkotás minden otthonba
Egy (Má)mai művésztelep
Sipos Tünde 2015.05.20

A képzőművészek számára a jól ismert alko­tó­fázi­sokon kívül jelen­tős pozí­ciót fog­lal el egy-egy művész­telep. A híres alkotó­telepek hagyo­mányai ma már a művé­szettör­ténet részei. Egy kis érdek­lődés­sel ma is szá­mos ilyen ösz­tönző hely és kezde­ménye­zés talál­ható. Ezek érde­kessé­gét és jelen­tőségét a Bala­ton partján megren­dezett Mámai Művész­telep pél­dáján ke­resz­tül mu­tatjuk be.
Tovább

A kutya vacsorája, Torjay-módra
Altorjay Gábor: WELT OHNE HERZ
Kölüs Lajos 2015.04.10

Elementáris szabad és felsza­badult gesztus jel­lem­zi a mű­veket. Új para­dig­mát alkot, a lét­mód más­sá­gát ke­resve. Üveg­fal mö­gött cso­dál­hat­juk meg a kol­bász­ból font kerí­tést, mint­ha sző­nyeg­po­ro­lón lógna, el­verik a port rajta, egyik olda­lán már le­rágva. A kutya vacso­rája. Fel­ve­tődik, hogy Altor­jay Gábor ma milyen hap­pe­nin­get csi­nál­hat­na Szent­jóby­val a Mű­csar­nok­ban.
Tovább

Normaszegők
Mester és tanítvány: Gaál József és Rózsa Luca
Kölüs Lajos 2015.04.02

A két művész másként opti­mista és kétel­kedő. Mind­ketten pesszi­mistának tűnnek, valami­féle táv­latba helye­zett vilá­got és hori­zontot keres­nek. Rózsa Lucá­nak még lehet­nek illúziói, talán vannak is. Gaál grafikái kegyet­lenek és őszinték.
Tovább

Mély VÍZIÓ, nem csak jó úszóknak!
Finisszázs után. Bondor Csilla VÍZIÓ című tárlatáról
Silye Szilvia 2015.03.12

Medencében vagyunk, a víz­felszín fölöt­tünk, de még nyir­ko­sak sem leszünk. Meg­érint­jük a vizet, és a kezünk száraz marad. Szem­lé­lünk egy tár­gyat, s azon­nal elve­szítjük addig jól mű­ködő tér­érzé­künket.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben