×

Űrbe: A végtelenbe és tovább!
Interjú Székelyhidi Zsolttal
Barna Zsú 2014 // 03. 13

Székelyhidi Zsolt Űrbe! című kötete igazi celeb a magyar szép­iro­dalom vilá­gában. Blog­ként kezdte, könyv­ként foly­tatta, majd megélt egy inter­netes kiadást is, de perfor­mansz is készült belőle, miköz­ben már tervezik a hang­játék ver­zióját. A korrekt­ség ked­véért persze meg kell jegyez­nem: nem minden celeb válik érdem­telenül híressé.
Tovább

A megkésett barokkos ouroboros
Korpa Tamás: Egy híd térfogatáról
Nagypál István 2014 // 03. 10

Korpa Tamás első kötete kísér­leti munka, amely inkább rövid­prózának nevez­hető, semmint lírának. Barok­kos körmon­datai között egé­szen kivé­teles, mély eszté­tikai meg­figyelé­sek is meg­talál­hatók. A kötet egé­szére mégis a meg­késett­ség, az avítt­ság és leg­főkép­pen a modo­rosság jellemző.
Tovább

Soha ne vedd magad túl komolyan!
Beszélgetés Csapody Kingával
Varró Annamária 2014 // 03. 07

Irodalomszervező, szerkesztő, tanár, anya, feleség és mind­emel­lett író: Csapody Kingával Ex című kis­próza­kötete kap­csán beszél­gettünk iro­dalmi indu­lásról, írásról és legfő­képp arról, mit jelent­(het) első­köte­tes szer­ző­ként bele­csapni az iro­dalom sűrű­jébe.
Tovább

Az író, aki nemcsak 12 nő volt
Interjú Forgách Andrással
Pataky Adrienn 2014 // 02. 27

Forgách András ír, fordít, rajzol, ren­dez és tanít. Nem­rég jelent meg új regé­nye, a 12 nő vol­tam a Libri Kiadó gondo­zásá­ban, s idén mutat­ták be leg­újabb darab­ját Szorul a hurok címmel, amely­nek Nádas Péter re­génye volt a kiin­duló­pontja. Ezek­ről és egyéb mun­kái­ról, az alko­tás folya­matá­ról, illetve a Petri Györggyel való barát­ságáról beszél­gettünk vele.
Tovább

Anna Kareninától Bovarynéig
Scherter Judit: Hősnők és írók
Széplaki Berta 2014 // 02. 24

Sarkalatos kérdés, hogy egy férfi író vajon hogyan te­remti meg a nő­alak­jait. Egyál­talán, teremt­het-e az olvasó szá­mára hite­les nőala­kot egy férfi? És hogy van az, hogy számos halha­tatlan nőala­kot férfiak terem­tettek? Ezekre a kérdé­sekre keresi a választ Scherter Judit Hősnők és írók interjú­kötete, melyben kilenc kortárs magyar íróval beszél­get a témáról.
Tovább

Különcök diadala
Daniel Pinkwater: A titokzatos gyíkzenekar története
Murzsa Tímea 2014 // 02. 21

„Mennykővároshoz képest Dis­ney­land egy lerobbant ham­burger­stand” – Daniel Pink­water olyan világba kala­uzol minket, ahol minden a feje tete­jére áll. Az em­berek meg­változ­nak, bután moso­lyognak, és gyors­fagyasz­tott éte­leket esznek, eköz­ben viszont a gyíkok szellemi virág­korukat élik. A titok­zatos gyík­zene­kar ügyesen bújta­tott társa­dalom­kritika, de leg­főképp szóra­koz­tató ifjú­sági könyv.
Tovább

Mesék a sorozatgyilkosról
POPJAK #5 Sorozatgyilkosok
Kiss Bernadett 2014 // 02. 17

A sorozatgyilkosok köztünk élnek. Legalábbis a legtöbb háztar­tásban már a napi rutin részévé vált, hogy a család estén­ként a tévé köré gyűlik, és egy ember­ként izgulja végig kedvenc sorozat­gyilko­sának kaland­jait. De mégis mit jelent ez az új trend? Lecse­réltük volna Magdi anyust Dexterre?
Tovább

Színes, összhangzattani metszet
Térey János: Moll
Pataky Adrienn 2014 // 02. 14

A Moll egy a vers határait fesze­gető, hetero­gén kötet. S nemcsak műfa­jilag az, keve­rednek benne a köz­életi és magán­életi versek, a külön­böző korok, zenei, képi uta­lások és nyelvi szintek. Össze­ér benne a kultúra, a mito­lógia, a popkul­túra és a 21. szá­zadi realitás.
Tovább

Új út az irodalmi kikötőből
Interjú Korányi Mátyással
Wéber Anikó 2014 // 02. 13

A több mint 13 éve működő dokk.hu janu­ártól inaktív. „Az alapok meg­maradnak, de felnő az oldal!” – mondja a fejlesz­tés alatt álló iro­dalmi kikö­tőről Korányi Mátyás, aki 2010 óta a portál főszer­kesztője. Őt kérdeztük a változ­tatások okáról, céljáról, és arról, milyen lesz az új oldal. Mitől búcsú­zunk, és mit köszön­tünk majd az újra­indulással?
Tovább

Prózapoétikát a gyereknek?
Kathrin Schärer: Johanna a vonaton
Vukov Barbara 2014 // 02. 04

Hogyan és mikor születik meg egy törté­net? Ki írja a mesét: az író, a raj­zoló? Eset­leg a sze­replő vagy maga az olvasó? Kathrin Schärer óvodás kor­osztály­tól ajánl­ható gyerek­könyve sok humorral fűsze­rezve járja körbe az alkotás elmé­leti kér­déseit.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben