×

Erdély és Svájc között
Interjú Szávai Géza íróval
Bodnár Zsuzsa 2014 // 04. 30

Szávai Géza ezred­fordulón írt „szokatlan”, „szép” esszé­regé­nye, a Székely Jeru­zsálem tavaly már ötö­dik kia­dás­ban került az olva­sók elé, idén pedig nem­zet­közi elis­merés­ben is része­sült. A szer­ző­vel többek közt egyé­nek és közös­ségek szabad­ság­vágyá­ról, euró­pai identi­tásunk­ról, vala­mint az írók és az iro­da­lom jelen­kori szere­péről, lehető­ségei­ről beszél­gettünk.
Tovább

A vasfüggönyön innen és túl
Európai írótalálkozó- Beszélgetés az elmúlt 25 évről
Bodnár Zsuzsa 2014 // 04. 29

A Könyvfesztivál idei prog­ram­jában is szere­pelt az Euró­pai író­talál­kozó. S ha a beszél­geté­sek mind­egyike nem is vált izgal­mas eszme­cserévé, arra minden­képpen alkal­mas volt, hogy fel­keltse az érdek­lődést közös európai ügyeink iránt. A meg­hívott írók­ra és mű­veikre pedig feltét­lenül érde­mes oda­figyel­nünk.
Tovább

Amikor vérátömlesztés szükséges
Benedek Szabolcs: A vértanú
Széplaki Berta 2014 // 04. 28

Benedek Szabolcs A vérgrófjának úgy sikerült meg­lova­gol­nia az utóbbi évek vámpír­hullá­mát, hogy közben hami­sítat­lanul magyar tudott ma­radni, és nem feküdt le a nyu­gatról áramló divat­nak. A finálé azonban kimon­dottan vér­sze­gényre sike­redett.
Tovább

Légüres terek
Csobánka Zsuzsa: Majdnem Auschwitz
Csufor Lilla 2014 // 04. 14

„A távolodás biztos közel­ség is, ha jól figyel az ember” – Cso­bánka Zsuzsa az érzel­mek ten­gerébe veti olva­sóját, s hogy kijutunk-e végül a partra, csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk érzé­kenyek a szö­vegre. De ha kijutunk a ful­lasz­tó híná­rosból, elmond­hatjuk: ez már Majd­nem Auschwitz volt.
Tovább

Előhívott költő: Csak egy személy – Beszélgetés Petri György pályakezdéséről
Pataky Adrienn 2014 // 04. 12

Beszámoló az áprilisi Előhívás-beszélgetésről, amelynek először volt tárgya költészet: Petri György korai költészete, pályakezdése. Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás és Vári György beszélt a Petri-versekhez kötődő emlékeiről és véleményéről.
Tovább

Toleranciaséták a Nyóckerben
Interjú a Budapest Beyond Sightseeing csapatával
Wéber Anikó 2014 // 04. 10

Szánkban a Negro és a házi krémes ízével a reform­kor skanzen­jében sétál­tunk, majd meg­láto­gattunk egy roma muzsi­kus csalá­dot, ahol elhúz­ták a nótán­kat. Mindezt a Buda­pest Beyond Sight­seeing sétá­jának kere­tében. A csapat leg­főbb célja, hogy változ­tasson a Nyócker negatív meg­íté­lésén.
Tovább

Regényhősök szorításában
Nagypál István: A fiúkról
Hegedűs Linda 2014 // 04. 04

Újabb kontextusba helyezni korábbi tör­téne­teket, pár­beszéd­re hívni már meg­terem­tett regény­alako­kat, és vers­nyelvbe sűrí­teni az epi­kus for­mákat: nagy lehe­tősé­gekkel kecseg­tető vállal­kozás. E cél olvas­ható ki Nagypál István első, A fiúkról című verses­köte­téből, mely három német fejlő­dés­regény főhő­sét és törté­netét idézi meg, s az őket meg­szólító lírai én szó­lama mentén fűzi kötet­be.
Tovább

Keleti Kultúrest
SzkholioNight – A Szkholion folyóirat lapszámbemutatója
Farkas Evelin 2014 // 03. 26

Magyarország vidéki városait illetően gyakran esik szó arról, hogy a kultu­rális prog­ramok számát tekintve messze alul­marad­nak a fő­város kínála­tához képest. A március 11-én meg­rende­zett Szkholio­Night, a Szkholion folyó­irat lapszám­bemuta­tóként aposzt­rofált, de prog­ramjainak színes­sége okán inkább kultu­rális estnek nevez­hető rendez­vénye minta­példája lehet a barát­ságos, könnyed lég­körű, mégis szín­vona­las debre­ceni prog­ramoknak.
Tovább

Plázák és próbababák mítoszai
Seita Parkkola: Pára
Wéber Anikó 2014 // 03. 24

Seita Parkkola finn írónő varázslók és vám­pírok nélkül alkot izgal­mas fikciót ifjú­sági regé­nyeiben. A gyerekek hét­köznapi környe­zeté­ből: plá­zákból, isko­lákból, graffitik­ből és egy szürke város­ból építi fel mítoszait, és mesél minden olva­sónak, kortól füg­getle­nül. Néha hiteles hangon és mélyre­hatón, néha mester­kélten, a fel­színen maradva.
Tovább

Egy magasröptű mélyrepülés
Gerlóczy Márton: Check-in
Széplaki Berta 2014 // 03. 17

Gerlóczy Márton új regé­nye könnyed, szó­ra­koz­tató, szati­rikus olvas­mány, magas­röptű poé­nok­kal, de mély­ségek nélkül. De nézzük, hová min­den­hová vezet minket, ma­gya­rokat ez az anti­úti­könyv: csek­kolj be egy rövid recen­zió ere­jéig!
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben