×

Nem én vagyok a tékozló fiú
Beszélgetés Fehér Renátóval
Varró Annamária 2014 // 08. 05

Részt vesz, véleményt formál, műhely­munkát tart. Hexa­mete­reket szaval tizen­éve­sekkel, kutatja a szamiz­dat-iro­dalmat, kriti­kákat ír, és idén jelent meg Garázs­menet című, első kötete. „A vers a leg­fonto­sabb”: Fehér Rená­tóval beszél­gettünk.
Tovább

Nincs történet zöld fotel nélkül
Balázs K. Attila: A zöld fotel lakója
Nagypál István 2014 // 08. 04

Balázs K. Attila verseskötete, a Vizuáliák után egy deka­me­ronra jel­lemző tudat­folyam-re­génnyel jelent­kezett, amely­ben korábbi költői hangja nem veszett el. A szerző stílusa hal­ványan Kertész Imre komor, fekete humo­rára és Virginia Woolf Hullámok című regé­nyének párbe­szédes költői megszó­lalá­saira is emlé­keztet­het, miköz­ben a törté­net tragi­komikus, a szöveg gyakran lapos, helyen­ként pedig köz­helyes.
Tovább

Szederindák és Óperenciák
Kollár Árpád: Milyen madár
Gláser Diána 2014 // 08. 01

Kollár Árpád mese­könyve eredeti képek­kel járja körül a gyer­meki gondol­kodást ott, ahol az erdő mögött is erdő lako­zik, és ahol nem­csak ravasz rókák és szelíd sünök tanyáz­nak, hanem szúrós sze­derin­dák is. De vajon gyermek­versek ezek? Vagy fel­nőttek még, ahogyan Kovács András Ferenc írja ajánló­jában?
Tovább

Szükségünk van hősökre
Interjú Nógrádi Gáborral
Ayhan Gökhan 2014 // 07. 23

Nógrádi Gábor a kortárs magyar gyerek­iroda­lom egyik leg­fonto­sabb alakja. Művein nem­zedé­kek nőttek fel, hisz ki ne ismer­né a Pete­pite című regényt vagy épp a Sose halunk meg című filmet, aminek a for­gató­köny­vét neki köszön­hetjük. Leg­újabb regénye, A mi Dózsánk a közép­korba röpít vissza, hogy képet kap­junk a régi idők­ről és a jelent is érintő prob­lémákról.
Tovább

Hagyománykövetés, unalom nélkül
Fésűs Éva: Kukkantó manó és a kerekerdő titkai
Wéber Anikó 2014 // 07. 18

Fésűs Éva meséi még a 19. és 20. század­ról mesél­nek. A nép­mesei hagyo­mányok­ból kiin­dulva egy olyan világ­ban ját­szód­nak, ahol eldönt­hető, mi a jó és a rossz, és fino­man közve­títenek egy biztos érték­rendet.
Tovább

A Budapest Katalógus mindenkié!
Interjú Szöllősi Mátyással
Ayhan Gökhan 2014 // 07. 15

Szöllősi Mátyás író, költő, szer­kesztő, a Face­bookon elér­hető Buda­pest Kata­lógus egyik ötlet­gaz­dája. Ahogy ő mondja, har­minc éve ott­hona a fő­város, tehát jelent neki egy­fajta hagyo­mányt, emlé­keket, örö­möt minden­képp. A kata­lógus meg­szüle­tésé­ről beszél­gettünk, a város­ról és mindar­ról, ami mö­götte van.
Tovább

Új huzatok régi paplanokra
Sajó László Magyar versek
Pataky Adrienn 2014 // 07. 11

Sajó László húsz éve írja a Magyar verseket, amely magyar köl­tők át/meg/új­ra­írá­sait tartalmazza „meta­fizikai lép­tékben undo­rodva”. Van, akinek az élet­rajza, van, akinek a sorai íród­nak át, ám ezek sok­szor csak forma­gyakor­latok marad­nak, s nem töl­tőd­nek fel plusz tarta­lommal.
Tovább

Versekben megrajzolt útvonalak
Türjei Zoltán: Térkép helyett
Gláser Diána 2014 // 07. 07

Az ember társas lény. Hiába az élet nagy kér­dései, a másik fél nélkül nem tudunk hite­lesen szemlé­lődni, előre jutni, egy­sze­rűen elve­szünk. Türjei Zoltán kötete gondol­kodásra késztet. Filozó­fusként új szabá­lyokat rögzít, olyan távoli ele­mek közt fel­lelve a logikai össze­füg­gést, mint a villa­mos és az őzek, a mini­szok­nya és a fe­kete lyuk.
Tovább

Vissza a Moszkva térre
Berta Zsolt: Kalef
Kovács János 2014 // 07. 04

Ötven év nagy idő. Talán már elég is ahhoz, hogy tár­gyila­gosan ítél­jünk meg akkori törté­néseket, rend­szere­ket, bűnö­ket, eré­nyeket. Talán igen. Talán nem. E tekin­tetben – miután végez­tem vele – bizony­talanul és egy­úttal elége­detten tettem le Berta Zsolt Kalef című regé­nyét.
Tovább

Irodalmi termál
Interjú Szálinger Balázs főszerkesztővel
Bodnár Zsuzsa 2014 // 07. 03

Nemigen fordul elő, hogy egy vidéki iro­dalmi folyó­irat vala­melyik szá­má­ból utó­lag plusz példá­nyokat kell­jen nyom­tatni a nagy érdek­lődés miatt, a HÉVÍZ ese­tében mégis ez tör­tént. A lap szüle­tésé­ről, a sike­rek titká­ról és későbbi ter­veikről a főszer­kesz­tővel, Szálin­ger Ba­lázzsal beszél­gettünk.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben