×

Nem fenyeget
Németh Bálint 2015.02.16

„Könnyű érezni. Mint észre­venni / a sötét­ben az egyet­len elkép­zel­hető / isme­rőst, mint a buszok beszű­rődő / panasz­éne­kéből kiszűrni, kike­verni / az egye­dül lehet­séges kér­dést, amire / még érde­mes lenne vála­szol­nod”. Fiatal köl­tőket, író­kat bemu­tató rova­tunkban ezúttal az egy verses­kötet­tel rendel­kező Németh Bálint versét olvas­hatják.
Tovább

„múzsaként tekintett rám”
beszélgetés Jutta Scherrerrel Pilinszkyről
Kirilla Teréz 2015.02.12

„Múzsaként tekin­tett rám. Ezért hagy­tam el végül. Nem tudtam, nem akartam múzsa lenni. Önma­gamat akar­tam meg­való­sítani, a saját írá­saim­mal foglal­kozni. Amit János­nak a leg­nehe­zebb volt elvi­selni, amíg együtt éltünk, az az volt, hogy van vala­mi más is az éle­tem­ben, mint ő.” Jutta Scherrer beszélt Pilinszky János­hoz fűződő kap­cso­latáról.
Tovább

Marosvásárhely
Mán-Várhegyi Réka 2015.02.11

„Ami eleganciát a Buda­pest szóban a Buka­rest­hez képest érzé­kelek, ugyan­azt az ele­gan­ciát látom viszont ezek­ben a csodá­latos tömb­házak­ban. Örülök, hogy mi is négy­emele­tesben lakunk, és a kertes házban lakó osztály­társai­mat kicsit sajnálom.” Mán-Vár­hegyi Réka Maros­vásár­hely­ről és Buda­pest­ről írt, vala­mint arról, milyen­nek látszik egy város egy másik város fény­töré­sében.
Tovább

Magán(y)mitológia
Lesi Zoltán: Merül
Murzsa Tímea 2015.02.11

Mese és valóság, gyermeki néző­pont és fel­nőtt­pers­pek­tíva keve­redik Lesi Zoltán második köte­tében. De ottho­nos tud-e lenni a Merül elsőre ide­gen­nek ható világa? Meg­oszt­ható-e a magán­mito­lógia?
Tovább

Idő
novella
Kiss Nóra Titanilla 2015.02.09

„Minden részlet közül a leg­rosszabb az a szem alatti seb volt, a for­radás, amely igazán sosem gyó­gyult be. Ott éktelen­kedett az arcán, akár egy repe­dés a száraz talaj­ban, és a férfi ahány­szor a nőre nézett, csak a repe­dést látta, és félt, hogy az egy­szer meg­nyílik, kiszé­le­sedik, és elnyeli őt örökre. Gyűlölte a sebet, de a törté­netét még jobban.”
Tovább

Változatok erdei állatokra
Nagy Márta Júlia 2015.01.30

„Az ág ereit átfolyják, kitöltik. / Visszanézek: az előbb még itt volt / Az a ziháló, prémes kis állat, // Nyilván azóta a fák között lohol, / Azt nyüszögve, hogy szabad és boldog, / És nem érdekli, kit bánt meg ezzel.” Nagy Márta Júlia verse.
Tovább

Kádár-kori skanzen
Czinki Ferenc: Egy kocsma város
Nagy Márta Júlia 2015.01.27

A kocsma az a tér, ahol a fo­gyasz­tó kisza­badul a társa­dalmi normák és elvá­rások kötelé­keiből, és ahol az ideo­lógia, a poli­tika asz­tal mel­letti szalon­politi­zá­lássá, a filo­zófia részeg konyha­filozo­fálássá sze­lídül. Az izgal­mas és csak lát­szatra könnyed témá­hoz meg­felelő műfajt talált a szerző.
Tovább

Az ablakmosó
Szabó Imola Julianna 2015.01.22

„Finom ereken vacakol a szél, lassan szárad az éjszaka. Fekete. Fekete a hajad, elterül a tőzeg­ben. Puha. Ha nem nő szár­nyad, mások kezével repülsz. Reb­benni a szilán­kos ablakon, kapasz­kodni a pudvás falba. Tisztán, selyem­ben.” Ezúttal Szabó Imola Julianna Pina Bausch ihlette írását olvas­hatják rova­tunkban.
Tovább

„valami nagyon nincs rendben”
Beszélgetés Balaskó Ákossal
Ayhan Gökhan 2015.01.19

Balaskó Ákos kapta 2013-ban a Petri-díjat. Az elisme­résnek köszön­hetően jelent meg nem­rég első verses­kötete a Mag­vető kiadó gondo­zásában. A civil­ben a szá­mítás­tech­nika terü­letén dol­gozó fiatal költő­vel beszél­gettünk Petri György­ről, a költé­szet miben­lété­ről és a kötet han­gulatáról.
Tovább

Melk
Kun Árpád 2015.01.16

„Gyanútlan ujjaim egyre idege­sebben futkostak a csupasz bőrön. Nem találták a mell­tartó kosa­rát, hogy kicsa­tolják és félre­hajtsák. Ami önma­gában még nem lett volna baj, de nem találták azt a kerek mellet sem, amit az imént a pólón át még mintha kitapo­gattak volna.” Ezúttal Kun Árpád írt a Kedvenc hely rovatba.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben