×

Szükségünk van hősökre
Interjú Nógrádi Gáborral
Ayhan Gökhan 2014 // 07. 23

Nógrádi Gábor a kortárs magyar gyerek­iroda­lom egyik leg­fonto­sabb alakja. Művein nem­zedé­kek nőttek fel, hisz ki ne ismer­né a Pete­pite című regényt vagy épp a Sose halunk meg című filmet, aminek a for­gató­köny­vét neki köszön­hetjük. Leg­újabb regénye, A mi Dózsánk a közép­korba röpít vissza, hogy képet kap­junk a régi idők­ről és a jelent is érintő prob­lémákról.
Tovább

Hagyománykövetés, unalom nélkül
Fésűs Éva: Kukkantó manó és a kerekerdő titkai
Wéber Anikó 2014 // 07. 18

Fésűs Éva meséi még a 19. és 20. század­ról mesél­nek. A nép­mesei hagyo­mányok­ból kiin­dulva egy olyan világ­ban ját­szód­nak, ahol eldönt­hető, mi a jó és a rossz, és fino­man közve­títenek egy biztos érték­rendet.
Tovább

A Budapest Katalógus mindenkié!
Interjú Szöllősi Mátyással
Ayhan Gökhan 2014 // 07. 15

Szöllősi Mátyás író, költő, szer­kesztő, a Face­bookon elér­hető Buda­pest Kata­lógus egyik ötlet­gaz­dája. Ahogy ő mondja, har­minc éve ott­hona a fő­város, tehát jelent neki egy­fajta hagyo­mányt, emlé­keket, örö­möt minden­képp. A kata­lógus meg­szüle­tésé­ről beszél­gettünk, a város­ról és mindar­ról, ami mö­götte van.
Tovább

Új huzatok régi paplanokra
Sajó László Magyar versek
Pataky Adrienn 2014 // 07. 11

Sajó László húsz éve írja a Magyar verseket, amely magyar köl­tők át/meg/új­ra­írá­sait tartalmazza „meta­fizikai lép­tékben undo­rodva”. Van, akinek az élet­rajza, van, akinek a sorai íród­nak át, ám ezek sok­szor csak forma­gyakor­latok marad­nak, s nem töl­tőd­nek fel plusz tarta­lommal.
Tovább

Versekben megrajzolt útvonalak
Türjei Zoltán: Térkép helyett
Gláser Diána 2014 // 07. 07

Az ember társas lény. Hiába az élet nagy kér­dései, a másik fél nélkül nem tudunk hite­lesen szemlé­lődni, előre jutni, egy­sze­rűen elve­szünk. Türjei Zoltán kötete gondol­kodásra késztet. Filozó­fusként új szabá­lyokat rögzít, olyan távoli ele­mek közt fel­lelve a logikai össze­füg­gést, mint a villa­mos és az őzek, a mini­szok­nya és a fe­kete lyuk.
Tovább

Vissza a Moszkva térre
Berta Zsolt: Kalef
Kovács János 2014 // 07. 04

Ötven év nagy idő. Talán már elég is ahhoz, hogy tár­gyila­gosan ítél­jünk meg akkori törté­néseket, rend­szere­ket, bűnö­ket, eré­nyeket. Talán igen. Talán nem. E tekin­tetben – miután végez­tem vele – bizony­talanul és egy­úttal elége­detten tettem le Berta Zsolt Kalef című regé­nyét.
Tovább

Irodalmi termál
Interjú Szálinger Balázs főszerkesztővel
Bodnár Zsuzsa 2014 // 07. 03

Nemigen fordul elő, hogy egy vidéki iro­dalmi folyó­irat vala­melyik szá­má­ból utó­lag plusz példá­nyokat kell­jen nyom­tatni a nagy érdek­lődés miatt, a HÉVÍZ ese­tében mégis ez tör­tént. A lap szüle­tésé­ről, a sike­rek titká­ról és későbbi ter­veikről a főszer­kesz­tővel, Szálin­ger Ba­lázzsal beszél­gettünk.
Tovább

„Csak neveket és szavakat tudok.”
Fodor András: Összegyűjtött versek
Murzsa Tímea 2014 // 06. 26

Fodor András szemléli a világot. A vilá­got, és benne az em­bert. Ver­seit az ellen­tétek állan­dó harca moz­gatja: szub­jektív és objek­tív, külső világ és belső világ ütkö­zése. Az ered­mény mégis egy nagyon hig­gadt, kifino­mult líra. Kor­doku­men­tum vagy tisztán szép­iro­dalom? Az Össze­gyűj­tött versekben egy 1944-től 1979-ig tartó költői pálya egyen­lete­sen jó szín­vo­nalú telje­sítmé­nyeit olvas­hatjuk.
Tovább

A gyerekkönyv, ami beszippantja az olvasót
Domonyi Rita: Tündérbodár
Wéber Anikó 2014 // 06. 20

A Tündérbodárt 2013 leg­vicce­sebb gyerek­köny­vének kiál­tották ki. A Bárká­tól kezdve, a Mese­utcán, a Literán és Prae.hu-n át az Élet és Iroda­lomig mind­egyik fóru­mon mél­tat­ták a művet, a FISZ Kriti­kus­tusán azon­ban jóval több nega­tív kriti­kát kapott. Jogo­san merül fel a kér­dés: akkor most jó könyv, vagy sem? Izgal­mas vagy unal­mas? Bra­vúros vagy eről­tetett?
Tovább

„Csak a szabad szó képes repülni”
Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok
Varga Viktor 2014 // 06. 16

2014. április 24-én Sofi Oksanen meg­kapta a Buda­pest Nagy­díjat a Buda­pesti Nem­zet­közi Könyv­fesz­tivál kere­tein belül. Meg­tisztel­tetés mindkét rész­ről, hiszen elis­merni egy nagy tehet­ségű írót ugyan­akkora öröm, mint meg­kapni egy rangos díjat. Rangos díjból Sofi Oksanen­nek pedig szeren­csére van ren­geteg, tehát van miért örülnie, van miért örül­nünk. Magyar­orszá­gon április­ban jelent meg negye­dik regé­nye, a Mikor eltűn­tek a galam­bok.
Tovább

Konferencia

A gyerekirodalom nagykorúsítása

Program

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs novemberi száma

Bővebben

A lapszám letöltése pdf-ben