×

Pi élete Izlandon
Baltasar Kormákur: Dermesztő mélység
Soós Tamás 2013 // 11. 07

Itt az izlandi Pi élete, amiben halász hősünk nem tigris, hanem sirályok társa­ságá­ban lebeg az óceánon. 3D-giccs helyett rideg melan­kólia, meta­forikus mély­réte­gek helyett nyílt­szívű mesélő­kedv jellemzi a cso­dával hatá­ros túl­élés törté­netét.
Tovább

Egy álomgyári kapitány
Paul Greengrass: Phillips kapitány
Kovács Patrik 2013 // 11. 05

A Phillips kapitány nincs híján poten­ciális siker­ténye­zőknek: egy hírne­ves ren­dező és egy nagy sztár közös mun­kája, és a még mindig kelen­dő „igaz törté­net alap­ján” címke is ott lóg rajta. Ennek elle­nére Greengrass filmje bátor­talan túsz­dráma, amelyet java­részt óvatos stúdió­érdekek diktáltak.
Tovább

Isteni elsőfilmes
Interjú Bodzsár Márk rendezővel
Ballabás Sándor Dániel 2013 // 10. 30

Valóban „férfimozi” az Isteni műszak, és való­ban Bodzsár Márk a magyar Taran­tino? Milyen városi legen­dák keltek szárnyra a film­mel kapcso­latban, és miért szereti a lengyel közön­ség? Bodzsár Márk első­filmes rende­zővel beszél­gettünk, aki idő­közben a luxem­burgi CinÉast nemzet­közi zsűri­jének közön­ség­díját is magá­énak tud­hatja.
Tovább

Kettős mélyanalízis
Călin Peter Netzer: Anyai szív
Kovács Patrik 2013 // 10. 25

Călin Peter Netzer harmadik nagy­játék­filmje pazar fesz­tivál­szerep­lést tudhat maga mögött, mi több, a jövő évi Oscar-díjért folyó ver­senybe is bekap­csoló­dott. De ami még talán ennél is fon­tosabb: bizo­nyítja, hogy a román újhullám néven ismert film­művé­szeti mozga­lomra még mindig oda kell figyelni.
Tovább

A magyar mentős cowboyok
Bodzsár Márk: Isteni műszak
Benke Attila 2013 // 10. 22

Tíz évet kellett várni, de végre csak megszü­letett az „új Kontroll”. Az egy­szerre drámai és humoros Isteni műszak, Bodzsár Márk első nagy­játék­filmje szokat­lanul abszurd perspek­tívából beszél a mentő­sök akció­dús hétköz­napjairól. Benke Attila premier előtti kritikája az év magyar megle­petés­filmjéről.
Tovább

Mestermű az űrben
Alfonso Cuarón: Gravitáció
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 10. 15

Csodálatos – állapítja meg George Clooney, amikor az űrben élet és halál között lebegve a felbuk­kanó nap első suga­rait kémleli. Csodálatos – mondják a nézők a film után. Ha gyanak­szunk, hogy itt valami nagy átverés készül, csak nyissuk ki a sze­münket, és ámuljunk. A Gravi­táció az év egyik legjobb filmje.
Tovább

Itt a koronás attention whore
Oliver Hirschbiegel: Diana
Ballabás Sándor Dániel 2013 // 09. 26

A 20. század egyik legnép­szerűbb és leg­izgal­masabb nőalak­járól unal­mas és rossz élet­rajzi film készült. A Szívek király­nője egy buta, ellenszenves, éretlen tinil­ány, akivel nem­hogy azono­sulni, de karak­terét meg­érteni sem lehet: film meg­tekin­tése a her­cegnő rajon­góinak és úgy álta­lában senki­nek nem aján­lott.
Tovább

A harcművészet mint vizuális gyönyör
Wong Kar Wai: A nagymester
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 09. 24

Wong Kar Wai hosszú szünet után ismét film­mel jelentkezik. Az extrém meg­oldá­sairól és kifino­mult eszté­tiká­járól híres alkotó ezúttal új műfaj­ban csillog­tatja tehet­ségét: a kung fu-har­co­sok világába hívja a nézőt.
Tovább

Monokróm ifjúság Berlinben
Jan Ole Gerster: Oh Boy
Kása Ferenc 2013 // 09. 18

Egy kiábrán­dult berlini srác pocsék napját követ­hetjük végig az Oh boy című drá­mában, ami annak elle­nére nem mentes tragikus hangu­latok­tól, hogy érzé­keny és intelli­gens poé­nokat tarto­gat a néző számá­ra. Éppen ezért jól áll neki a fe­kete-fehér.
Tovább

Kesergés és Woody Allen San Franciscóban
Woody Allen: Blue Jasmine
Szövényi-Lux Balázs 2013 // 09. 16

Match Point mínusz feszült­ség, meg Vicky Cristina Barce­lona mínusz élet­kedv, egyenlő Blue Jasmine. Nem könnyű alko­tás, olykor kissé élet­telen és lapos, de figye­lemre méltó, ele­gáns munka. A Mester ismét – szó szerint – komo­lyat alko­tott.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben