×

Nagy kisemberek
David Gordon Green: Prince Avalanche – Texas hercege
Csiger Ádám 2014.02.26

A Prince Avalanche – Texas hercege magával ragadó atmosz­férájú komi­kus dráma, amely tavaly Ezüst Medvét ért ren­dező­jének a Berlini Film­feszti­válon. David Gordon Green egy izlandi dramedy remake-jét készí­tette el, de nem iparos­munka­ként tekin­tett a pro­jektre, hanem szerzői feldol­gozás­ban gon­dol­kodott.
Tovább

Felhős szórakozás Tímeával
Megdönteni Hajnal Tímeát
Szegheő Csaba 2014.02.20

A Coming Out után nem sokkal a magyar műfaji film­gyár újra a közön­ség elé tárt egy ala­posan és tuda­tosan beharan­gozott víg­játékot. A Megdön­teni Hajnal Tímeát elkövet néhány nagyobb hibát, amik meg­nehe­zítik a fel­hőtlen szóra­kozást, de emlé­kezetes karak­tereivel és kelle­mes humo­rával mégis meg­tekin­tésre érde­mes.
Tovább

„Ez itt most csak az én városom”
Az Esti Kornél új dala
Krajcsi Karola 2014.02.17

A tavasszal új stúdió­album­mal jelent­kező Esti Kornél zene­kar a napok­ban hozta ki a lemez­beharan­gozó, Téren című dalt. Bodor Áron és Lázár Domokos rövid kommen­tárjával érté­keljük a friss szerze­ményt.
Tovább

Jancsó: mi old, mi köt?
Beszélgetés Jancsó Miklós életművéről
Benke Attila, Szabó Ádám 2014.02.12

Miért váltak Jancsó Miklós filmjei világ­hírűvé? És mennyire szólít­hatja meg élet­műve a mai (fiatal) nézőt? Jancsó-mozaik: két fiatal film­kritikus, Benke Attila és Szabó Ádám beszél­getése a január végén 92 éve­sen elhunyt rendező munkás­ságáról.
Tovább

Rendszerkritika virágnyelven
Gaál István: Magasiskola – MaNDA DVD
Benke Attila 2014.02.11

Gaál István filmjei közül első­sorban a hatva­nas évek nemze­déki közér­zetét köz­vetítő Sodrás­ban vált klasszi­kussá. A Mészöly Miklós kisregé­nyéből készült, kevésbé ismert, de Gaál fő művéhez mérhető Magas­iskola (1970) a MaNDA jóvol­tából most az ere­detihez hű minő­ségben vált hozzá­férhe­tővé DVD-n. A Cannes-ban díja­zott alkotás egy solymász­telep életét bemu­tatva bur­koltan a Kádár-rend­szer műkö­dését bírálja.
Tovább

Szex a lelke mindennek?
Lars von Trier: A nimfomániás, 2. rész
Rédai Gergely 2014.02.07

Az ígéretes bevezető után a szex­függő Joe perverz kálvá­riája le­nyűgö­zően össze­tett audio­vizuális és szel­lemi élményt nyújtva pereg tovább. Társa­dalom­kritikus attitűd, tan­mesés tör­ténet­alak­zatok és az eddi­gieknél több blasz­femikus, ironikus humor jellemzi A nimfo­mániást kitel­jesítő részt.
Tovább

Szerelmes lettem egy gépbe!
Spike Jonze: A Nő
Szövényi-Lux Balázs 2014.02.05

Az elmúlt év legprovoka­tívabb és leg­szebb szerel­mes filmje érke­zett meg a hazai mo­zikba. Spike Jonze eddigi leg­jobb alko­tása egy gép és egy férfi kapcso­latát meséli el, erős képek­kel és őszinte pilla­na­tokkal.
Tovább

Mengele babázik
Lucía Puenzo: A német doktor
Soós Tamás 2014.01.29

A Vad angyal, alias Natalia Oreiro dis­kurál a Halál Angya­lával, alias Josef Mengelével. Háttér­ben a festői argen­tin táj, a hang­sávon Nick Cave és Warren Ellis két­ségbe­esett apo­kalip­szis-rockja dübö­rög. Ennél keve­sebből is csinál­tak már néz­hető filmet.
Tovább

Oscar-jelölés kérdőjelekkel
David O. Russell: Amerikai botrány
Szövényi-Lux Balázs 2014.01.29

Tíz Oscar-díj jelölés – mit is jelent ez? Valóban olyan kirobbanó alkotás David O. Russell, a Napos oldal rendezőjének új filmje? Felér Scorsese klasszikusaihoz?
Tovább

Futurológiai katasztrófa
Ari Folman: A futurológiai kongresszus
Ballabás Sándor Dániel 2014.01.23

A futurológiai kongresszus minden kocká­ján érződik az alko­tók nagyra törő ambíciója: van itt gyö­nyörű ani­máció, holly­woodi sztá­rokkal föl­vett, élő­szerep­lős jelenet­sor, disz­topikus sci-fi, társa­dalom­kritika, szemé­lyes melodráma. Ari Folman azon­ban túl sok mindent zsúfolt bele a Sta­nislaw Lem hasonló című novel­láját lazán adap­táló alko­tásába.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben