×

Valami bűzlik Skandináviában
Az eltűnés sorrendjében
Soós Tamás 2014.05.14

Nyugaton a helyzet változatlan: az erő­szak és az elő­ítéle­tes­ség férge rágja a jóléti társa­dalom testét. Az eltűnés sor­rend­jében erős színé­szi alakítá­sokkal köz­ponto­zott, egy­szerre kellően okos és sze­ret­he­tően fanyar komé­dia a skan­dináv alko­tóktól.
Tovább

Leteszem a puskát, nyugodjék
Salvo – Magányos szerelmesek
Benke Attila 2014.05.08

Szívtelen bérgyil­kosok meg­téré­séről számos filmet láttunk már, ezért Fabio Grassa­donia és Anto­nio Piazza páro­sának va­lami nagyon egye­dit kellett volna alkot­nia Salvo című gengszter­drámá­jukban ahhoz, hogy a műfaj klasszi­kusait felül­múlják. Külde­tésü­ket azon­ban cím­szerep­lőjük­höz hason­lóan nem sike­rült mara­dékta­lanul telje­síte­niük.
Tovább

Akarsz-e játszani?
Alex van Warmerdam: Borgman
Kovács Patrik 2014.05.07

Nehéz lenne pontosan meg­hatá­rozni, mi is a Borgman, e nagy vihart kavart szer­zői filmes ámok­futás. Főhaj­tás a poszt­modern nihiliz­mus oltára előtt, vagy mag­vas his­tória az elfaj­zott nyugati kor­szellem­ről? Annyi bizo­nyos, hogy Alex van War­mer­dam darabja közös töpren­gésre invitál.
Tovább

Realista, művészi, távoli
Mariana Rondón: Göndör fürtök
Szövényi-Lux Balázs 2014.04.29

Göndör hajú, latin kisfiú. Nyomor­negyed, színes szemét­tömbök. Hideg képek. Spa­nyol nyelv. Meg egy jó adag művészi rea­lizmus. Kérdés, műkö­dik-e a dráma.
Tovább

Amerikai nyomor?
Az amerikai rögvalóság filmen, I. rész
Benke Attila 2014.04.24

Amerika mint „a lehetőségek földje” ivódott a köztudatba. E mítoszt erősítette Hollywood is, jóllehet, időről időre érkeznek olyan művek az Álomgyáron innen és túl, mint az Érik a gyümölcs vagy a legújabb, Nicolas Cage főszereplésével készült Joe, melyek felébresztenek az „amerikai álomból”. Alább az amerikai alsó osztályok kevéssé ismert világát bemutató amerikai realista filmekről lesz szó.
Tovább

Tízezer nap történelem
Kósa Ferenc: Tízezer nap, MaNDA DVD
Benke Attila 2014.04.24

Kósa Ferenc Tízezer nap című filmjét fél évszá­zaddal ezelőtt többek között azért til­tották be, mert 1956 októ­beré­nek ese­mé­nyeit forra­dalom­nak neve­zik benne. Ennél azért jóval többet nyújt néző­jének: a (magyar) törté­nelem műkö­dési mecha­nizmu­sát mu­tatja be.
Tovább

A fény áll nyerésre
Nic Pizzolatto: True Detective
Kovács Patrik 2014.04.20

Tavaly, amikor lezárult minden idők egyik legjobb sorozata, a Breaking Bad, a nagyérdemű közönség még csak nem is hitt benne, hogy a közeljövőben bármikor készülhet egy olyan széria, mely állhatná az összehasonlítást az AMC modern klasszikusával. Az HBO gondozásában készült True Detective azonban jött, látott és porba döngölte ezeket az elvárásokat.
Tovább

Kultúrvámpírok
Jim Jarmusch: Halhatatlan szeretők
Legáth Zsolt 2014.04.18

Ritkán látunk vámpírokat annyira embe­rinek, mint Jim Jarmusch leg­újabb filmjében. Az ame­rikai kult­ren­dező vérivó lényei inkább szen­vedély­bete­gek, sem­mint vér­szom­jas fene­vadak.
Tovább

Amerikai nyomor
David Gordon Green: Joe
Benke Attila 2014.04.16

A kortárs amerikai filmek többsége csupán a kert­városi idill árny­oldalá­nak bemuta­tásáig merész­kedik, az Egye­sült Álla­mok rög­valósá­gát, munká­sainak sivár éle­tét csak nagy ritkán mutat­ják be olyan rea­lista alko­tások, mint a Joe.
Tovább

Dosztojevszkij Orwell-módra
Richard Ayoade: A hasonmás
Ballabás Sándor Dániel 2014.04.15

Dosztojevszkij A hason­más című műve egy alig 200 oldalas, ese­ten­ként még így is túl­írtnak ható regény arról, miként őrül bele egy egy­szerű hiva­talnok abba, hogy „meg­kettő­ződik”. Richard Ayoade az orwelli disz­tópiák hagyo­má­nyába ültette át a regény cselek­ményét: az ered­mény egy köze­pesen szóra­koz­tató víg­játék­szerű­ség.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben