×

Vászonra lopott sztármiliő
Sofia Coppola: Lopom a sztárom
Rédai Gergely 2013.07.10

Bár a Lopom a sztárom egy mond­hatni rend­kívüli eset bemuta­tása, remek tükör lehet a sztár­ság vágy­képét haj­szoló inter­net- és média­függő fiata­lok számára, továb­bá tanul­ságos be­tekin­tést enged azok­nak, akiknek eddig telje­sen idegen volt ez a miliő.
Tovább

Háborús bevezetés a zombifilmekbe
Marc Forster: Z világháború
Ballabás Sándor Dániel 2013.07.07

Brad Pitt Z világháborúja már jó előre elül­dözte magától a közön­séget: a produk­ciós nehéz­ségek és a könyv­től radiká­lisan eltérő cselek­mény miatt min­denki a nyár leg­nagyobb buká­sát várta (kreatív és finan­ciális érte­lemben egy­aránt). Pedig aki el tud tekin­teni az adap­táció erede­tihez való hűtlen­ségétől (vagy csak nem olvasta a könyvet), megle­pően izgal­mas és szóra­koz­tató zombi­thrillert láthat.
Tovább

Hűvös acél
Zack Snyder: Az acélember
Kása Ferenc 2013.06.29

Az acélember elképesz­tően agresszív propa­gandá­jának szele átcsa­pott az óce­ánon, és hozzánk is elért: az utolsó napok­ban egymást érték a bemu­tatók, plaká­tok és az „így készült” videók, melyek a nyár leglát­ványo­sabb mozi­filmjét ígérték. Csak azt felej­tették el közölni, hogy Zack Snyder rende­zőt to­vábbra sem izgatják kifeje­zetten a lélek rej­telmei.
Tovább

Csalás és ámítás
Louis Leterrier: Szemfényvesztők
Szegheő Csaba 2013.06.24

Csiribí-csiribá, és máris eltűnt a nyuszi a kalapból – vagy a pénzünk a bank­szám­lánkról. A Szem­fény­vesztők című film egy bűvész­csoport előadás­soro­zatát követi nyomon, akik modern kori Robin Hood módjára bankoktól és biztosí­tóktól lopnak, és a tönkre­men­teknek adnak. Varázs­lat és szem­fény­vesztés, szinte töké­letesen kivite­lezve. Szinte…
Tovább

Elmebaj Danny Boyle módra
Danny Boyle: Transz
Szövényi-Lux Balázs 2013.06.19

Trainspotting, A part, 28 nappal később, Gettó­milliomos, 127 óra… Az angol fene­gyerek, Danny Boyle leg­újabb filmje, a Transz nemrég érke­zett a magyar mozikba. Erő­szakos, ravasz, igé­nyes: ez csupán néhány jelző Szövé­nyi-Lux Balázs kritiká­jából, aki vállal­kozott rá, hogy eligazít minket ebben a friss „rém­álomban”.
Tovább

Hangyás fiú a pincében
Bernardo Bertolucci: Én és te
Schalk Endre Kornél 2013.06.05

Hetvenegy­néhány eszten­dősen filmet forgatni egy mai tizen­négy éves kis­kamasz lelki­vilá­gáról, valljuk be, bátor vállal­kozás. Vajon az olasz mes­ternek, Bernardo Bertoluccinak sikerült a (tini)pszi­cho­lógiai mély­fúrás? Schalk Endre Kornél premier előtti kriti­kája egy finom, szeret­hető szerzői filmről.
Tovább

Szellemes tajtékokon
Michel Gondry: Tajtékos napok
Csufor Lilla 2013.05.30

„Szeretnék szerelmes szenni – mondta Colin. – Sze­retnél szerel­mes szenni. Ő item sze­retne szerel­mes szenni. Mi, ti, szeret­nénk, szeret­nétek szintén szerel­mesek szenni…” – szerel­met fúj a fahé­jas szél Boris Vian regé­nyében, Michel Gondry pedig valóban szür­reális képe­ket álmo­dott hozzá új film­jében.
Tovább

Instant művészfilm
Szergej Loznyica: Ködben
Ballabás Sándor Dániel 2013.05.25

Szergej Loznyica Ködben című műve a feszti­válo­zásra szánt filmek minta­példája. Minden megvan benne, amit a feszti­válok válo­gatói elvár­nak egy kelet-­euró­pai alko­tástól, azon­ban az egyszeri – legyen akár művész­film-­rajongó – néző­ben a leg­való­szí­nűbb kérdés a film meg­tekin­tése után a „Miért nem jöttem ki a felénél?” lesz.
Tovább

Gatsby vagy nem Gatsby?
Kulturális vihar DiCaprióval
Szövényi-Lux Balázs 2013.05.23

Gatsby vagy nem Gatsby? A mindig meg­osztó Baz Luhrmann ezúttal is nehéz hely­zetbe hozta a kritiku­sokat. Vajon ízlés­ficamban szen­vedő pszeudo-­művésszel, vagy a kultúra sajátos nyelvét beszélő alko­tóval állunk szemben? Mennyire nagy ez a Gatsby? A Kortárs Online-tól Szövényi-­Lux Balázs vállal­kozott az árnyal­tabb érté­kelésre.
Tovább

Nácik ébredése
Cate Shortland: Lore
Soós Tamás 2013.05.14

A Lore horrorisz­tikus és költői road movie, mely során egy magára maradt tiné­dzser­lány nemcsak a szexua­litására, de a nem­zeti­szocia­lista örökség borzal­maira is ráébred. Szere­lem és túl­élés a poszt­náci Német­országban.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben