×

Rendszerkritika virágnyelven
Gaál István: Magasiskola – MaNDA DVD
Benke Attila 2014.02.11

Gaál István filmjei közül első­sorban a hatva­nas évek nemze­déki közér­zetét köz­vetítő Sodrás­ban vált klasszi­kussá. A Mészöly Miklós kisregé­nyéből készült, kevésbé ismert, de Gaál fő művéhez mérhető Magas­iskola (1970) a MaNDA jóvol­tából most az ere­detihez hű minő­ségben vált hozzá­férhe­tővé DVD-n. A Cannes-ban díja­zott alkotás egy solymász­telep életét bemu­tatva bur­koltan a Kádár-rend­szer műkö­dését bírálja.
Tovább

Szex a lelke mindennek?
Lars von Trier: A nimfomániás, 2. rész
Rédai Gergely 2014.02.07

Az ígéretes bevezető után a szex­függő Joe perverz kálvá­riája le­nyűgö­zően össze­tett audio­vizuális és szel­lemi élményt nyújtva pereg tovább. Társa­dalom­kritikus attitűd, tan­mesés tör­ténet­alak­zatok és az eddi­gieknél több blasz­femikus, ironikus humor jellemzi A nimfo­mániást kitel­jesítő részt.
Tovább

Szerelmes lettem egy gépbe!
Spike Jonze: A Nő
Szövényi-Lux Balázs 2014.02.05

Az elmúlt év legprovoka­tívabb és leg­szebb szerel­mes filmje érke­zett meg a hazai mo­zikba. Spike Jonze eddigi leg­jobb alko­tása egy gép és egy férfi kapcso­latát meséli el, erős képek­kel és őszinte pilla­na­tokkal.
Tovább

Mengele babázik
Lucía Puenzo: A német doktor
Soós Tamás 2014.01.29

A Vad angyal, alias Natalia Oreiro dis­kurál a Halál Angya­lával, alias Josef Mengelével. Háttér­ben a festői argen­tin táj, a hang­sávon Nick Cave és Warren Ellis két­ségbe­esett apo­kalip­szis-rockja dübö­rög. Ennél keve­sebből is csinál­tak már néz­hető filmet.
Tovább

Oscar-jelölés kérdőjelekkel
David O. Russell: Amerikai botrány
Szövényi-Lux Balázs 2014.01.29

Tíz Oscar-díj jelölés – mit is jelent ez? Valóban olyan kirobbanó alkotás David O. Russell, a Napos oldal rendezőjének új filmje? Felér Scorsese klasszikusaihoz?
Tovább

Futurológiai katasztrófa
Ari Folman: A futurológiai kongresszus
Ballabás Sándor Dániel 2014.01.23

A futurológiai kongresszus minden kocká­ján érződik az alko­tók nagyra törő ambíciója: van itt gyö­nyörű ani­máció, holly­woodi sztá­rokkal föl­vett, élő­szerep­lős jelenet­sor, disz­topikus sci-fi, társa­dalom­kritika, szemé­lyes melodráma. Ari Folman azon­ban túl sok mindent zsúfolt bele a Sta­nislaw Lem hasonló című novel­láját lazán adap­táló alko­tásába.
Tovább

A szex polifóniája
Lars von Trier: A nimfomániás, 1. rész
Rédai Gergely 2014.01.20

A nimfomániás nem pornó, inkább kórtörténet. A mélyen emberi, helyenként pedig kifejezetten groteszk film befejezésére még egy keveset várni kell, és a rendező állítólag meg sem nézte a két részre vágott, húzott verziót, de az már most sem kérdéses, hogy ez a rendkívül rétegzett és precízen megkomponált alkotás megérinti a nézőt.
Tovább

Kliséhalom a Marson
Ruairi Robinson: Mars: Utolsó napok
Kása Ferenc 2014.01.14

Ilyet még nem láttál! A nem túl távoli jövő­ben isme­retlen bak­térium szaba­dul el egy marsi kutató­bázison! Várjunk csak… Ha jobban meg­nézzük, Ruairi Robin­son filmjé­ben a zombi­horro­rok és a Mars-filmek vala­mennyi kliséje egye­sül. Hát, ilyet már mind­annyian láttunk.
Tovább

MaNDA: a mi 20. századunk
Magyar filmtörténeti DVD-sorozat
Benke Attila 2014.01.09

A Magyar Nemzeti Digitális Archí­vum és Film­inté­zet (MaNDA) érték­men­tésre és érték­terem­tésre vállal­kozott, amikor el­kezdte digitá­lisan fel­újítani és DVD-n meg­jelen­tetni a magyar film­törté­net klasszi­kusait. Erről a soro­zatról beszél­gettünk a MaNDA főigaz­gató-he­lyet­te­sével, Fejes Katalin­nal.
Tovább

A méltóság diadala
12 év rabszolgaság
Szövényi-Lux Balázs 2014.01.07

Képes-e a merész Steve McQueen ere­deti maradni rab­szolga­ság-film­jében, vagy Holly­wood naple­mentés megol­dásait választja? Kriti­kusunk, Szövényi-Lux Balázs szerint a válasz össze­tett, a film viszont egy­értel­műen jó.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben