×

Gyerekszerelem nagyoknak
Szövényi-Lux Balázs 2014.03.16

A Little Romance: az egyik leg­tisztább, leg­bájo­sabb szerel­mes­film, amit valaha készí­tettek. A kamasz­román­cok gyöngy­szemét sajnos nem lehet itthon semmi­lyen formá­tumban elérni. Szeret­ném, ha ez meg­vál­tozna: kedves forgal­mazók, figyel­jenek!
Tovább

Műanyag macsók helyett
Sára Sándor: 80 huszár − MaNDA DVD
Benke Attila 2014.03.14

Sára Sándor méltán klasszi­kussá vált 80 huszárja sike­resen teljesíti a szinte lehe­tetlent: kiváló anali­tikus törté­nelmi dráma, de izgal­mas kaland­film­ként is élvez­hető. Március 15-e ünnepe körül erő­sen aján­lott besze­rezni, kriti­kánk­ból kide­rül, miért.
Tovább

Csak szex és más semmi…
Alain Guiraudie: Idegen a tónál
Soós Tamás 2014.03.13

…finoman megfogal­mazott hit­val­lása ez a tóparti közös­ségnek, amelynek gyors légy­ottjait egy szenve­dély­gyilkos­ság sza­kítja meg. Alain Guiraudie sok­koló, provo­katív és mű­vészi filmje garan­táltan alkal­mas a nézői nyuga­lom meg­zavará­sára.
Tovább

Vesszen Kádár Svájcban!
Szász Attila: A berni követ
Benke Attila 2014.03.12

A harmincas évek komédia­korszaka után azt hihet­nénk, a magyar csak a víg­játék­hoz ért, holott a bűn­ügyi műfajok­nak, így a thriller­nek is nagy­mestere lehetne, ha akarná, mint azt A berni követ is bizo­nyítja, amit már­cius 15-én egy alka­lom­mal vetíte­nek a Puskin­ban. 1956, ahogy még nem láttuk!
Tovább

Halálpornó
300 − A birodalom hajnala
Soós Tamás 2014.03.11

Devecseri Gábor forog a sírjá­ban: a görög törté­nelem kép­regé­nyesen dizájnolt ölés­mara­tonná vált.
Tovább

Coolnak maradni: VOX-jubileum
Interjú Tóth Csabával
Soós Tamás 2014.03.06

Habár a filmkritika mostan­ság évente leg­alább egy­szer meg­hal, néhány újság még ezen a szű­kös magyar pia­con is képes túl­élni: a popu­láris film­maga­zinok közül a VOX maradt talpon. A hazai filmes sajtót bemu­tató interjú­soro­zatunk első részé­ben a mozi­maga­zin törté­neté­ről és a lap mögött hú­zódó szer­kesz­tői elvek­ről Tóth Csaba főszer­kesz­tő-helyet­test kér­deztük.
Tovább

Ül a cselekmény
Dyga Zsombor: Couch Surf
Benke Attila 2014.03.04

A magyar szórakoztató film feltá­madá­sát hangoz­tatni sajnos még erős túlzás, legyen bár szó a közel­múlt még mindig langyos felho­zata­láról vagy Dyga Zsom­bor leg­újabb (fekete) komé­diá­járól, a Couch Surfről.
Tovább

És az Oscart megérdemli…
Szövényi-Lux Balázs 2014.02.28

A március 2-i Oscar-gála előtt vettük a bátor­ságot, hogy egy „alter­natív díjki­osztón” megne­vezzük az általunk leg­jobbnak tartott alko­tókat és mun­káikat. Kalan­dozás 2013 leg­javában!
Tovább

Nagy kisemberek
David Gordon Green: Prince Avalanche – Texas hercege
Csiger Ádám 2014.02.26

A Prince Avalanche – Texas hercege magával ragadó atmosz­férájú komi­kus dráma, amely tavaly Ezüst Medvét ért ren­dező­jének a Berlini Film­feszti­válon. David Gordon Green egy izlandi dramedy remake-jét készí­tette el, de nem iparos­munka­ként tekin­tett a pro­jektre, hanem szerzői feldol­gozás­ban gon­dol­kodott.
Tovább

Felhős szórakozás Tímeával
Megdönteni Hajnal Tímeát
Szegheő Csaba 2014.02.20

A Coming Out után nem sokkal a magyar műfaji film­gyár újra a közön­ség elé tárt egy ala­posan és tuda­tosan beharan­gozott víg­játékot. A Megdön­teni Hajnal Tímeát elkövet néhány nagyobb hibát, amik meg­nehe­zítik a fel­hőtlen szóra­kozást, de emlé­kezetes karak­tereivel és kelle­mes humo­rával mégis meg­tekin­tésre érde­mes.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben