×

Halálpornó
300 − A birodalom hajnala
Soós Tamás 2014.03.11

Devecseri Gábor forog a sírjá­ban: a görög törté­nelem kép­regé­nyesen dizájnolt ölés­mara­tonná vált.
Tovább

Coolnak maradni: VOX-jubileum
Interjú Tóth Csabával
Soós Tamás 2014.03.06

Habár a filmkritika mostan­ság évente leg­alább egy­szer meg­hal, néhány újság még ezen a szű­kös magyar pia­con is képes túl­élni: a popu­láris film­maga­zinok közül a VOX maradt talpon. A hazai filmes sajtót bemu­tató interjú­soro­zatunk első részé­ben a mozi­maga­zin törté­neté­ről és a lap mögött hú­zódó szer­kesz­tői elvek­ről Tóth Csaba főszer­kesz­tő-helyet­test kér­deztük.
Tovább

Ül a cselekmény
Dyga Zsombor: Couch Surf
Benke Attila 2014.03.04

A magyar szórakoztató film feltá­madá­sát hangoz­tatni sajnos még erős túlzás, legyen bár szó a közel­múlt még mindig langyos felho­zata­láról vagy Dyga Zsom­bor leg­újabb (fekete) komé­diá­járól, a Couch Surfről.
Tovább

És az Oscart megérdemli…
Szövényi-Lux Balázs 2014.02.28

A március 2-i Oscar-gála előtt vettük a bátor­ságot, hogy egy „alter­natív díjki­osztón” megne­vezzük az általunk leg­jobbnak tartott alko­tókat és mun­káikat. Kalan­dozás 2013 leg­javában!
Tovább

Nagy kisemberek
David Gordon Green: Prince Avalanche – Texas hercege
Csiger Ádám 2014.02.26

A Prince Avalanche – Texas hercege magával ragadó atmosz­férájú komi­kus dráma, amely tavaly Ezüst Medvét ért ren­dező­jének a Berlini Film­feszti­válon. David Gordon Green egy izlandi dramedy remake-jét készí­tette el, de nem iparos­munka­ként tekin­tett a pro­jektre, hanem szerzői feldol­gozás­ban gon­dol­kodott.
Tovább

Felhős szórakozás Tímeával
Megdönteni Hajnal Tímeát
Szegheő Csaba 2014.02.20

A Coming Out után nem sokkal a magyar műfaji film­gyár újra a közön­ség elé tárt egy ala­posan és tuda­tosan beharan­gozott víg­játékot. A Megdön­teni Hajnal Tímeát elkövet néhány nagyobb hibát, amik meg­nehe­zítik a fel­hőtlen szóra­kozást, de emlé­kezetes karak­tereivel és kelle­mes humo­rával mégis meg­tekin­tésre érde­mes.
Tovább

„Ez itt most csak az én városom”
Az Esti Kornél új dala
Krajcsi Karola 2014.02.17

A tavasszal új stúdió­album­mal jelent­kező Esti Kornél zene­kar a napok­ban hozta ki a lemez­beharan­gozó, Téren című dalt. Bodor Áron és Lázár Domokos rövid kommen­tárjával érté­keljük a friss szerze­ményt.
Tovább

Jancsó: mi old, mi köt?
Beszélgetés Jancsó Miklós életművéről
Benke Attila, Szabó Ádám 2014.02.12

Miért váltak Jancsó Miklós filmjei világ­hírűvé? És mennyire szólít­hatja meg élet­műve a mai (fiatal) nézőt? Jancsó-mozaik: két fiatal film­kritikus, Benke Attila és Szabó Ádám beszél­getése a január végén 92 éve­sen elhunyt rendező munkás­ságáról.
Tovább

Rendszerkritika virágnyelven
Gaál István: Magasiskola – MaNDA DVD
Benke Attila 2014.02.11

Gaál István filmjei közül első­sorban a hatva­nas évek nemze­déki közér­zetét köz­vetítő Sodrás­ban vált klasszi­kussá. A Mészöly Miklós kisregé­nyéből készült, kevésbé ismert, de Gaál fő művéhez mérhető Magas­iskola (1970) a MaNDA jóvol­tából most az ere­detihez hű minő­ségben vált hozzá­férhe­tővé DVD-n. A Cannes-ban díja­zott alkotás egy solymász­telep életét bemu­tatva bur­koltan a Kádár-rend­szer műkö­dését bírálja.
Tovább

Szex a lelke mindennek?
Lars von Trier: A nimfomániás, 2. rész
Rédai Gergely 2014.02.07

Az ígéretes bevezető után a szex­függő Joe perverz kálvá­riája le­nyűgö­zően össze­tett audio­vizuális és szel­lemi élményt nyújtva pereg tovább. Társa­dalom­kritikus attitűd, tan­mesés tör­ténet­alak­zatok és az eddi­gieknél több blasz­femikus, ironikus humor jellemzi A nimfo­mániást kitel­jesítő részt.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben