×

A tavasz ünnepei
Rameau opera ritkaság a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
Péter Zoltán 2014.04.13

Igazi opera­ritka­sággal ért véget az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál: Jean-Philipp Rameau 1753 óta elő­adat­lan ope­rájának, a Polüm­nia ünne­peinek koncert­szerű megszó­laltatá­sával. A világ­sztá­rokkal meg­való­sult modern kori bemu­tató nagy­sikerű zárása volt az idei feszti­válnak és egyben méltó meg­emlé­kezés Rameau halá­lának 250. évfor­duló­járól.
Tovább

Variációk az összeomlásra
A bűn érintése a Titanicon
Szabó Ádám 2014.04.09

Jia Zhangke filmje hasonlót művel Kíná­val, amit az Heli Mexikó­val. Lénye­ges diffe­renci­ájuk a néző­pont­juk­ból ered. A bűn érin­tése cicomá­zatlan kor- és kórkép Ázsia nagy szoci­ális olvasztó­tége­lyéről, nemcsak az otta­niaknak.
Tovább

Hollywood válságban?
Gondolatok a kortárs hollywoodi filmekről
Benke Attila 2014.04.04

A nyolcvanas évek óta Hollywood aranykorát éli. Vagy csak élte? Úgy tűnik, az Álomgyár ismét válságban van. Pénzügyileg még nem annyira, esztétikailag viszont nagyon is.
Tovább

Özönvíz újratöltve
Darren Aronofsky: Noé
Csiger Ádám 2014.04.03

A Noé kétségtelenül Darren Aronofsky leg­kom­mer­szebb mozija, de a holly­woodi szuper­produk­ciók sorá­ból kiemel­kedik. Lerí róla, hogy a pályá­ját füg­getlen színek­ben kezdő szer­zői filmes ren­dezte: élesen meg­osztja a közön­séget és a kritiku­sokat.
Tovább

Szenvedő szerelmesek
Handel Orlandójának előadása a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
Péter Zoltán 2014.03.28

Az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál alkal­mából már másod­ízben ismer­ked­hetünk meg egy egy barokk operával Jean-Christophe Spinosi és az Ensemble Matheus elő­adá­sában. A koncert­szerű­sége elle­nére is teát­rális elő­adás igazán külön­leges élményt nyúj­tott azok­nak, akik elláto­gattak a Liszt Ferenc Zene­művé­szeti Egye­tem nagy­ter­mébe már­cius 23-án.
Tovább

Döglött dán ügyek
Mikkel Norgaard: Nyomtalanul
Szegheő Csaba 2014.03.28

Gondolhatnánk, hogy az „egy kapta­fára készült holly­woodi filmek” között kelle­mes szín­folt a nagy sikerű könyv­ből készí­tett Nyomta­lanul című dán thriller. Tény, hogy akarva-aka­rat­lanul látvá­nyosan eltér a holly­woodi mintá­tól, de kér­dé­ses, hogy a minő­ség végül elvér­zik-e az újítás oltárán.
Tovább

Öregasszonyok höngörgőznek
Interjú Sós Ágnessel
Csufor Lilla 2014.03.27

Sós Ágnes Szerelem­patak című doku­mentum­filmjének híre tele­víziós bemu­ta­tása óta szájról szájra terjed. A falusi öregek szerel­mi éle­tének derűs meg­jelení­tése ki­ugró fesz­tivál­sikere­ket ara­tott, és a szak­ma figyel­mét is felkel­tette. A rende­zőt a film elkészí­téséről, kon­cep­ciójáról, forga­tás közben szer­zett élmé­nyeiről kérdeztük.
Tovább

Meleg fiúk fejjel a falnak
Császi Ádám: Viharsarok
Legáth Zsolt 2014.03.20

A magyar Túl a barátságon minden kép­koc­káján érződik a gender­tudatos gondol­kodás és a melegek ügye melletti elköte­lezett­ség. Fontos társa­dalmi témát bon­colgat, ám művészi ereje kevéssé meg­győző.
Tovább

Alföldi srác a vörös szőnyegen
Interjú Ferge Rolanddal
Ballabás Sándor Dániel 2014.03.20

Ferge Roland El című diploma­filmjével került feb­ruár­ban a Berlini Film­feszti­vál Gene­ration szek­ciójá­nak prog­ram­jába. A fekete-fehér, pár­beszéd nélküli rövid­filmben gyere­keket látunk, amint elin­dulnak − hogy hová, az a néző értel­mezé­sére van bízva. A fiatal ren­dező magá­ról, film­jéről és a feszti­válon szer­zett élmé­nyeiről beszélt.
Tovább

Wes Anderson homokvára
A Grand Budapest Hotel
Szövényi-Lux Balázs 2014.03.19

Lehet, hogy az év elején kapjuk meg 2014 leg­külö­nösebb és leg­szebb mulat­ságát, de ezért kár lenne bán­kódni. A Grand Buda­pest Hotel olyan Wes Ander­son-épít­mény, melyet sokáig emle­getünk, és újra meg újra látni akarunk majd. Még akkor is, ha homok­ból van.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben