×

Özönvíz újratöltve
Darren Aronofsky: Noé
Csiger Ádám 2014.04.03

A Noé kétségtelenül Darren Aronofsky leg­kom­mer­szebb mozija, de a holly­woodi szuper­produk­ciók sorá­ból kiemel­kedik. Lerí róla, hogy a pályá­ját füg­getlen színek­ben kezdő szer­zői filmes ren­dezte: élesen meg­osztja a közön­séget és a kritiku­sokat.
Tovább

Szenvedő szerelmesek
Handel Orlandójának előadása a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
Péter Zoltán 2014.03.28

Az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál alkal­mából már másod­ízben ismer­ked­hetünk meg egy egy barokk operával Jean-Christophe Spinosi és az Ensemble Matheus elő­adá­sában. A koncert­szerű­sége elle­nére is teát­rális elő­adás igazán külön­leges élményt nyúj­tott azok­nak, akik elláto­gattak a Liszt Ferenc Zene­művé­szeti Egye­tem nagy­ter­mébe már­cius 23-án.
Tovább

Döglött dán ügyek
Mikkel Norgaard: Nyomtalanul
Szegheő Csaba 2014.03.28

Gondolhatnánk, hogy az „egy kapta­fára készült holly­woodi filmek” között kelle­mes szín­folt a nagy sikerű könyv­ből készí­tett Nyomta­lanul című dán thriller. Tény, hogy akarva-aka­rat­lanul látvá­nyosan eltér a holly­woodi mintá­tól, de kér­dé­ses, hogy a minő­ség végül elvér­zik-e az újítás oltárán.
Tovább

Öregasszonyok höngörgőznek
Interjú Sós Ágnessel
Csufor Lilla 2014.03.27

Sós Ágnes Szerelem­patak című doku­mentum­filmjének híre tele­víziós bemu­ta­tása óta szájról szájra terjed. A falusi öregek szerel­mi éle­tének derűs meg­jelení­tése ki­ugró fesz­tivál­sikere­ket ara­tott, és a szak­ma figyel­mét is felkel­tette. A rende­zőt a film elkészí­téséről, kon­cep­ciójáról, forga­tás közben szer­zett élmé­nyeiről kérdeztük.
Tovább

Meleg fiúk fejjel a falnak
Császi Ádám: Viharsarok
Legáth Zsolt 2014.03.20

A magyar Túl a barátságon minden kép­koc­káján érződik a gender­tudatos gondol­kodás és a melegek ügye melletti elköte­lezett­ség. Fontos társa­dalmi témát bon­colgat, ám művészi ereje kevéssé meg­győző.
Tovább

Alföldi srác a vörös szőnyegen
Interjú Ferge Rolanddal
Ballabás Sándor Dániel 2014.03.20

Ferge Roland El című diploma­filmjével került feb­ruár­ban a Berlini Film­feszti­vál Gene­ration szek­ciójá­nak prog­ram­jába. A fekete-fehér, pár­beszéd nélküli rövid­filmben gyere­keket látunk, amint elin­dulnak − hogy hová, az a néző értel­mezé­sére van bízva. A fiatal ren­dező magá­ról, film­jéről és a feszti­válon szer­zett élmé­nyeiről beszélt.
Tovább

Wes Anderson homokvára
A Grand Budapest Hotel
Szövényi-Lux Balázs 2014.03.19

Lehet, hogy az év elején kapjuk meg 2014 leg­külö­nösebb és leg­szebb mulat­ságát, de ezért kár lenne bán­kódni. A Grand Buda­pest Hotel olyan Wes Ander­son-épít­mény, melyet sokáig emle­getünk, és újra meg újra látni akarunk majd. Még akkor is, ha homok­ból van.
Tovább

Gyerekszerelem nagyoknak
Szövényi-Lux Balázs 2014.03.16

A Little Romance: az egyik leg­tisztább, leg­bájo­sabb szerel­mes­film, amit valaha készí­tettek. A kamasz­román­cok gyöngy­szemét sajnos nem lehet itthon semmi­lyen formá­tumban elérni. Szeret­ném, ha ez meg­vál­tozna: kedves forgal­mazók, figyel­jenek!
Tovább

Műanyag macsók helyett
Sára Sándor: 80 huszár − MaNDA DVD
Benke Attila 2014.03.14

Sára Sándor méltán klasszi­kussá vált 80 huszárja sike­resen teljesíti a szinte lehe­tetlent: kiváló anali­tikus törté­nelmi dráma, de izgal­mas kaland­film­ként is élvez­hető. Március 15-e ünnepe körül erő­sen aján­lott besze­rezni, kriti­kánk­ból kide­rül, miért.
Tovább

Csak szex és más semmi…
Alain Guiraudie: Idegen a tónál
Soós Tamás 2014.03.13

…finoman megfogal­mazott hit­val­lása ez a tóparti közös­ségnek, amelynek gyors légy­ottjait egy szenve­dély­gyilkos­ság sza­kítja meg. Alain Guiraudie sok­koló, provo­katív és mű­vészi filmje garan­táltan alkal­mas a nézői nyuga­lom meg­zavará­sára.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben