×

Lélekzene és szinkronkatasztrófa
John Carney: Szerelemre hangszerelve
Szövényi-Lux Balázs 2014.07.24

Akik látták (vagy nem látták) az Egyszer című zenés ír filmet, most meg­néz­hetik drágább, csillo­góbb és han­gosabb ver­zióját. Meg­lepő, milyen jól­esik másod­jára is, milyen jól mű­ködik a klasszi­kus recept. Pedig a magyar fordí­tás ren­desen a film ellen dol­gozik.
Tovább

A hétköznapi őrület meséi
Pierre Salvadori: A házmester
Csiger Ádám 2014.07.17

Pierre Salvadori az utóbbi évek­ben két, Audrey Tautou fő­sze­rep­lésé­vel készült rom­kommal halla­tott magáról. A Cathe­rine Deneuve nevé­vel fém­jelzett A házmes­terben azon­ban a románc helyét pszicho­lógiai dráma veszi át, a rende­zőt az őrült szere­lem helyett immár pusztán az elme­baj érdekli.
Tovább

Pillanatkép a vidám barakkból
Böszörményi Géza: Szívzűr
Benke Attila 2014.07.10

Vérbeli szórakoztató filmet újított fel a MaNDA nyárra, Böször­ményi Géza csehes be­ütésű, Szívzűr című szatí­ráját. A film humo­rosan mesél a nyolcva­nas évek késő kádári pos­ványáról.
Tovább

Elnevetett filmipar
Miért rosszak a magyar vígjátékok?
Benke Attila 2014.07.01

Sokan mondják, hogy a magyarok vígjátékban a legerősebbek, mely állítást az utóbbi évtizedek nézettségi adatai támasztják alá. Nézőszám és hagyomány szempontjából tehát nincs ok a panaszra, viszont a filmkomédiák monopóliuma annál több esztétikai problémát generál.
Tovább

Lánysorsok Törökországban
Yesim Ustaoglu: A pokol kapujában
Kovács Patrik 2014.06.30

Yesim Ustaoglu ötödik egész estés pro­duk­ciója lassan höm­pölygő, érzé­keny film. Az alko­tó hiány­tala­nul leltá­rozza a pátriá­jából elvá­gyódó tiné­dzser­lány magán­életi problé­máit, sőt az enyhén melo­drámai fogal­mazás­mód még jól is áll e darab­nak. A pokol kapu­jában valódi eré­nyeit mégis másutt érde­mes keresni.
Tovább

Szórakozz és tiltakozz!
Lukas Moodysson: Mi vagyunk a legjobbak!
Csufor Lilla 2014.06.24

A svéd rendező, Lukas Moodysson új mun­kája gyöngy­szem a coming-of-age filmek között. Ez a vidám és szóra­koz­tató, játé­kos, láza­dó szellem­mel átita­tott mozi az örök tiné­dzser néző­höz szól, aki a lelke mélyén dacol a társa­dalmi nor­mákkal.
Tovább

Kamikaze búcsúfilm
Hayao Miyazaki: Szél támad
Csiger Ádám 2014.06.19

A Szél támad nemcsak Miyazaki hattyú­dala, hanem legsze­mélye­sebb műve is: ars poe­tica, szerzői önval­lomás, me­moár, egy élet­mű fogla­lata, konklú­ziója. Az anime 73 éves nagy­meste­rének utolsó filmje és búcsú­zása Tarr vissza­vonulá­sához hason­lóan protest is egyben.
Tovább

Magyarország tényleg élhetetlen hely?
Menjek/maradjak: London
Benke Attila 2014.06.18

Merész vállalkozásba kezdett két fiatal alkotó, Imre Loránd Balázs ren­dező és Józsa László pro­ducer: a ma­gyarok töme­ges emig­ráció­ját elemző doku­mentum­film-so­roza­tot készí­tenek Menjek/maradjak címen. Az aktu­ális epi­zód­ban a lon­doni magya­rokra fóku­szálnak.
Tovább

Korcsok évadja
Mundruczó Kornél: Fehér Isten
Szabó Ádám 2014.06.17

Horrorelemekkel dúsított állatos thriller elegye, társa­dalmi para­bolá­val. A Jancsó Miklós­nak aján­lott midcult, a Fehér Isten Mund­ruczó eddigi leg­kom­mer­szebb dolgo­zata, ám a vég­ered­mény sajná­lato­san hibrid, a szó nega­tív konno­tációi­val.
Tovább

Utazás a semmibe
Felix Herngren: A százéves ember…
Kovács Patrik 2014.06.17

Felix Herngren nem kockáztatott túl sokat: köz­ismert siker­regényt adap­tált vászonra, a vég­ered­mény mégis kétes értékű. A száz­éves ember mozza­natnyi rész­letei néhol egé­szen kitű­nőek, a film kiállí­tása is pazar, de a túlsá­gosan szét­tartó cselek­mény – mely ironi­kus tükröt tart a pika­reszk elbe­szélés­módja elé – összes­ségé­ben nem elég meg­győző.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben