×

„A szégyen motivált”
Interjú Ronald Zehrfelddel
Soós Tamás 2014.10.02

Cselgáncsbajnoknak ké­szült az NDK-ban, de végül szí­nész lett: jelen­leg az egyik leg­nép­sze­rűbb a hazá­jában. A társa­dalmi fele­lős­ség­válla­lásról, a német múltat feldol­gozó mozik­ról beszél­gettünk Ronald Zehrfeld­del, aki­nek az októ­ber 3-ig tartó Szemre­való Feszti­válon két új film­jét, a Vilá­gok közöttet és az Elbo­rult világot is vetítik.
Tovább

A gravitáció működése hazánkban
Pálfi György: Szabadesés
Benke Attila 2014.09.30

Pálfi György új filmjében, a Szabad­esésben vissza­tér a Taxi­dermia bizarr, söté­ten humo­ros világába. Az abszur­ditás­ból jelesre vizs­gázó munka érte­kezés a közöny­ről, a fel­szí­nes­ségről, a kom­mu­niká­ció­kép­telen­ség tragi­komi­kumá­ról.
Tovább

„A magyar cigányzene egyfajta terápia”
Interjú Frido Diepeveen-nel
Ayhan Gökhan, Kuti Vilmos 2014.09.29

Frido Diepeveen Hollan­diá­ban szüle­tett magyar szár­ma­zású üzlet­ember, aki egy jó ideje Magyar­orszá­gon él. Egykor a magyar cigány­zene iránti múlha­tatlan és elkö­tele­zett von­zalma hozta Magyar­országa, s ez az úgy­neve­zett szen­ve­délye azóta sem lankadt. Annyira nem, hogy min­dent meg­tesz a cigány­zene népsze­rűsíté­séért és elter­jedé­séért Hollan­diában. Vele beszél­gettünk a cigány­zene helyze­téről és a lehető­ségekről.
Tovább

Rossz ízlés a fősodorban
James Gunn: A galaxis őrzői
Csiger Ádám 2014.09.29

A galaxis őrzőihez olyanok adták a nevüket, mint Bradley Cooper vagy Vin Diesel, de a rendező, James Gunn sem akárki. A Troma trash-stúdiónál nevelkedett filmes ezúttal egy 170 milliós, 3D IMAX képregény-adaptációt rendezett a Marvel megbízásából, de nem adta el a lelkét Hollywoodnak, ellenkezőleg. Remekül abszolválta feladatát, amit a hatalmas kasszasiker bizonyít, de gyökereit sem tagadta meg, a lelke mélyén megmaradt szennyfilmes szerzőnek, mozija rejtett trash.
Tovább

Komolyan humoros
Interjú Zomborácz Virággal, az Utóélet rendezőjével
Csufor Lilla 2014.09.29

A magyar filmdráma kifeje­zést hallva a néző több­nyire borús atmosz­férájú, lassú tem­pójú, minima­lista filmre gon­dol. Zom­borácz Virág első nagy­játék­filmje üdítő kivé­tel a hazai pa­lettán: a drá­mát erősen átszí­nezi a gro­teszk komi­kum, a (feke­te) humor. A fiatal ren­de­zőnőt kér­deztük, aki jelen­legi filmes mun­kái mellett egy, a humort sem nélkü­löző B terv­vel is ren­delkezik.
Tovább

Jól szerkesztett őszinteség
Richard Linklater: Sráckor
Rédai Gergely 2014.09.24

Richard Linklater filmje póztalan, őszinte élet­kép­folyam, mely nem akar több­nek látszani, mint ami, az egész mégis többet ad ki a részek összes­ségénél. Bár a „cselek­mény” behatá­rolható miliő­ben mozog, szinte észre­vét­lenül, mégis jól érzé­kel­hetően töri át önnön korlá­tait.
Tovább

Vizuális környezettudatosság
Interjú az Apertúra szerkesztőjével, Füzi Izabellával
Pataky Adrienn 2014.09.23

Füzi Izabella a csaknem tízéves Aper­túra ala­pító szer­kesz­tője, az Aper­túra Maga­zin és az Aper­túra Köny­vek szer­kesz­tője. A SZTE Elmé­let és Inter­pre­táció dok­tori isko­lájá­ban szer­zett dok­tori foko­zatot, jelen­leg az SZTE do­cense, a Film­elmé­let és film­törté­net prog­ram veze­tője, illetve a Vizu­ális kul­túra­tudo­mány mester­szak koor­diná­tora. Füzi Iza­bel­lával az Aper­túrá­ról beszél­gettünk.
Tovább

Apám szelleme
Zomborácz Virág: Utóélet
Csufor Lilla 2014.09.16

Az Utóélet a szó minden értel­mében szelle­mes film, melyben a halála után az élők közt „ragadt” lel­készt neuro­tikus fia pró­bálja meg átse­gíteni a végső nyuga­lomba, miköz­ben szinte észre­vétle­nül fel­nőtté érik. Zombo­rácz Virág első nagy­játék­filmje ere­deti hang­ütésű debü­tálás.
Tovább

Isten és a holokauszt
Pawel Pawlikowski: Ida
Soós Tamás 2014.09.12

Mit tartogat az ötvenes évek kom­mu­nista Lengyel­országa a lecsú­szott párt­funkcio­nárius­nak, és mit a naiv apáca­növen­déknek? A Ros­sellini- és Dreyer-filme­ket idéző, régi vágású művész­film az iden­titás, a vallás és a világ­égés kérdé­seit járja körbe – pergő tem­póban, feke­te-fe­hérre stili­zált képek­ben.
Tovább

Az amerikai álom csapdája
Diego Quemada-Díez: Az ígéret földje
Csiger Ádám 2014.09.11

Különleges double feature-re vált­ha­tunk jegyet honi művész­mozik­ban: a Heli után meg­érke­zett a ta­valyi cannes-i fesz­tivál máso­dik díj­nyer­tes mexi­kói filmje, Az ígé­ret földje. A sok­ko­lóan explicit Helivel ellen­tétben Diego Quemada-Díez debü­táló mun­kája sokat bíz a néző kép­zele­tére, de hatá­sában nem marad alul pár­darab­jával szem­ben.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben