×

Diploma után
Interjú Reisz Gáborral
Benke Attila 2014.10.31

Régóta vártunk olyan filmre, mint a VAN valami furcsa és meg­magyaráz­hatatlan, ami a friss­diplo­mások elhelyez­kedési problé­máival foglal­kozik őszin­tén, kompro­misszu­mok nélkül, de humo­rosan. Reisz Gábor ren­dezőt első film­jének kelet­kezé­séről és a fia­talok útkere­séséről kér­deztük.
Tovább

„Pálfi Toldija meg fog valósulni”
Interjú Pusztai Ferenc producerrel
Soós Tamás 2014.10.31

Az egyik legelismertebb pro­ducer Magyar­országon: a nevé­hez fűződik többek közt A nyomozó, a Friss levegő, a Pál Adrienn és a Team Building. Szep­tem­ber óta két új filmje is fut a mozik­ban, Zom­borácz Virág Utó­élete és Pálfi György Szabad­esése, amelye­ket a Filmhét is a műso­rára tűzött. Pusztai Ferenc­cel beszél­gettünk.
Tovább

Tizenhét dühös ember
Jean-Pierre és Luc Dardenne: Két nap, egy éjszaka
Csiger Ádám 2014.10.28

Dardenne-fivérek készí­tette filmben sosem lát­hattunk még akkora sztárt, mint Marion Cotillard, noha szó sincs arról, hogy az elis­mert vallon auteur-duó a fran­cia színész­nő vonz­ere­jére épí­tene. A Két nap, egy éjszaka Cotillard nélkül is fel­ven­né a ver­senyt az élet­mű bár­melyik több­szörö­sen díj­nyer­tes darab­jával, az i-re a pon­tot viszont kétség­kívül az ő alakí­tása teszi fel.
Tovább

Remekmű az elnyomásról
Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét
Benke Attila 2014.10.23

Végre elérhetővé vált a MaNDA kiadá­sában minden idők egyik leg­jobb magyar filmje a zsarnok­ságról, az elnyo­másról és az áru­lásról: Az ötödik pecsét Fábri Zoltán­tól.
Tovább

Laza Budapest-koktél
Török Ferenc: Senki szigete
Farkas Péter 2014.10.21

Török Ferenc új filmje olyan, mint egy laza koktél Buda­pest szívében: élénk színek­ben vibrál, kelle­mesen édes, és szinte meg sem érez­zük, miután felhör­pintet­tük. Épp csak jobb ked­vünk lesz tőle egy árnya­latnyit.
Tovább

„Ne hódolj be, ne taposs el!”
Interjú Szabó Simonnal
Benke Attila 2014.10.16

Színészként szeret lubic­kolni a bunkó figu­rákban, ren­de­ző­ként felhá­bo­rítja az erő­szak, a kire­kesz­tés. A szí­nésszel és a rende­zővel most egy­szerre talál­koz­hat­nak, akik jegyet vál­tanak a Vik­tória – A zü­richi exp­ressz című filmre. A Svájc­ban élő magyar roma prosti­tuáltak sorsát elem­ző drá­ma sze­rep­lőjé­vel, a Fal című kísé­rő­film ren­de­zőjé­vel, Szabó Simon­nal beszél­gettünk.
Tovább

Ha az iPhone fontosabb a gyereknél
Ruben Östlund: Lavina
Soós Tamás 2014.10.14

Svédország legnagyobb rendező­remény­sége, Ruben Östlund meg­vizs­gálja, mi tör­ténik egy házas­sággal, ha egy sarok­helyzet felmu­tatja a hitves­társak valódi énjét, és egyál­talán: fel­mutat­hatja-e egy sarok­helyzet az ember valódi énjét?
Tovább

Énünk által homályosan
David Fincher: Holtodiglan
Szabó Ádám 2014.10.08

Fincher új filmje nem­csak egy házas­ság bestiá­lisan kegyet­len lélek­tani anató­miája, hanem gen­der-kér­dés­kö­rökre fel­húzott vallo­más is énünk vise­lé­séről, a bel- és kül­világ riasztó szim­bió­zisáról.
Tovább

Német karóra, afgán idő
Feo Aladag: Világok között
Legáth Zsolt 2014.10.08

Dema­góg háborús propa­ganda­mozi a német hon­pol­gárok feltü­zelé­sére, vagy úttörő vállal­kozás arra, hogy a német film végre szembe­nézzen Német­ország afga­nisz­táni szerep­válla­lásá­nak követ­kez­mé­nyei­vel? A Világok között meg­osztó film, amely súlyos társa­dalmi kérdé­sekkel foglal­kozik, ezért nagyobb a rá irá­nyuló figye­lem, mint amek­korát pusz­tán eszté­tikai kvali­tásai alap­ján meg­érde­melne.
Tovább

„A szégyen motivált”
Interjú Ronald Zehrfelddel
Soós Tamás 2014.10.02

Cselgáncsbajnoknak ké­szült az NDK-ban, de végül szí­nész lett: jelen­leg az egyik leg­nép­sze­rűbb a hazá­jában. A társa­dalmi fele­lős­ség­válla­lásról, a német múltat feldol­gozó mozik­ról beszél­gettünk Ronald Zehrfeld­del, aki­nek az októ­ber 3-ig tartó Szemre­való Feszti­válon két új film­jét, a Vilá­gok közöttet és az Elbo­rult világot is vetítik.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben