×

A harc spiritualitása
Gavin O’Connor: Warrior – A végső menet
Rédai Gergely 2012.04.09

Persze a Warriort nézve is ingat­hatjuk a fejün­ket a hatás­vadász ele­meken és recept sze­rinti klisé­ken: a poszt­traumás stressz-szindró­mában szen­vedő vete­rán alko­holis­tától a szét­hullott család sors­szerű össze­találko­zásán át az exhar­cos nagy újra­kezdé­séig és a test­vér­pár véres küz­del­méig. Mégis: ebben az eset­ben elég jól elta­lált ará­nyok­kal talál­kozunk.
Tovább

Szellemidézés
Valcz Péter: Áldja meg az Isten, Mr. Vonnegut
Kovács Natália 2012.04.09

Vékes Csaba az öt éve elhunyt Kurt Vonne­gutot ala­kítot­ta, amint egy éppen íródó törté­netbe ve­zeti be az össze­gyűlte­ket. A színész meg­jele­nésén, s a meg­idézett humo­ron és műve­ken túl­menő­en is átha­totta Vonne­gut szel­leme ezt a szom­bat estét.
Tovább

Akárki élete
Kövesdi László: …hogy mi az a majomtőr?
Kovács Natália 2012.04.09

A közép­pontban egy negy­venes éveit tapo­só férfi áll, aki újra­értel­mezi, újra­érté­keli addigi életét. Az adott kor­osztály szá­mára bizo­nyosan isme­rős az élmény, így könnyen a szerep­lővel érez­het. Ezért nem is vélet­len, hogy a neve Akárki. Ő tény­leg bárki lehet­ne, egy közü­lünk. Nem elvará­zsolt királyfi vagy becsa­pott trón­örökös, csak egy ember­élet drámá­jának fősze­replője. Ahogy mind­nyájan azok vagyunk. Minden­napi élmé­nyekkel, problé­mákkal, egy telje­sen hétköz­napi figura szabad­idő­ruhában mesél éle­téről.
Tovább

A réz is lehet fekete fém
Sear Bliss: Eternal Recurrence
Fejes János 2012.04.09

A közel húsz éve munkál­kodó zene­kar már nemcsak itthon, ha­nem Nyugat-Euró­pában is mér­hető sike­reket ért el, amelynek hátte­rében két ténye­ző áll: egy­részt az urak letagad­hatat­lan zenei kvali­tásai, vala­mint a réz­fúvós hang­szerek alkal­mazása.
Tovább

„Élünk, és meghalunk ezen a napon”
Joe Carnahan: Fehér pokol
Szegheő Csaba 2012.03.30

Egy ponton túl a jeges vadon a kita­szí­tott­ság, a remény­telen­ség, a halál­félelem össze­tett alle­góriá­jává alakul, hőse­ink pedig már nem a faggyal és a farka­sokkal kénysze­rülnek meg­küzdeni, hanem saját, belső démo­naikkal mennek ölre.
Tovább

With or without U2
Huszonöt éves a U2 Joshua Tree lemeze
Nagy Zoltán 2012.03.30

A U2 koráb­ban is meg­kerül­hetet­len banda volt, de ezzel a lemez­zel vég­érvé­nyesen és örökre a világ máso­dik leg­jobb zene­kara lett. Az ama­tőr báj már a múlt, itt került iga­zán he­lyére min­den egyes hang, min­den egyes csend.
Tovább

Skáldok elektromos gitárral
Týr: The Lay Of Thrym
Fejes János 2012.03.26

Muzsikájuk sajá­tosan értel­mezi újra a viking metal fogal­mát: nem black, death, heavy/power vagy thrash metalra építik rá a nép­zenei ele­meket (és hang­szereket), vala­mint a témát körül­járó dalszöve­geket, hanem egy szo­kásos prog­resszív metal csapat felállá­sával játszanak népi dalla­mokat, mindezt sok csorda­vokállal, renge­teg mitikus témával, kiemel­kedő minős­éggel és megszóla­lással.
Tovább

Világbéke lazacokkal
Lasse Hallström: Lazacfogás Jemenben
Szövényi-Lux Balázs 2012.03.26

Lehet, hogy már vacso­ráz­tunk, hogy már nem vagyunk éhe­sek, de egy kis lazac bizto­san nem árt meg. Jól­esik, és kész. Ahogy jól­esik olykor egy olyan film is, mely könnyű íze­ket tartogat, nem ter­heli meg a gyom­rot, és bár szük­ség nincs rá, de – nem baj, nem válik a kárunkra.
Tovább

Testvérek harca
Ulrich Hub: Náthán gyermekei
Gláser Diána 2012.03.26

Lessing Bölcs Náthán című drá­mája minden idő­ben aktu­ális, mivel vallási tole­ran­ciára, mások tiszte­letére, meg­becsü­lé­sére nevel, ezek pedig napja­inkban is idő­szerű kérdé­sek. Ezt vilá­gítja meg Ulrich Hub német író külön­leges ifjú­sági átdol­gozása és művé­nek magyar feldol­gozása a Nem­zeti Szín­ház szín­padán.
Tovább

Emlékmorzsák álomképben
Muta Imago: Madeleine
Kovács Natália 2012.03.23

Madeleine élmé­nyében oszto­zunk. Rém­álom­ban, amely az övé, s amely­be ezúttal mi is be­bocsá­tást nyerünk. A fent emlí­tett prousti vonat­kozás utal­hat arra, hogy ebbe a Madeleine-be bele­kóstolva saját emlé­keink árjába keve­redünk. Vagy talán csak arra, hogy töre­dékes emlék­képeket látunk, melyek mögött egy teljes törté­net rejtezik.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben