×

Dob meg basszus
Gödörben a Colombre Band
Berta Zsolt 2012 // 01. 22

Mi mást gondol­hattam volna, mint hogy az eddig a hagyo­mányos rock-ritmus­szekció nélkül muzsi­káló Colombre meg­szóla­lása a dob­szerkó és a basszus­gitár alkalma­zásával vadabb lesz. Ehhez képest szelí­debb lett, legalábbis első hallásra.
Tovább

Van bőr a képünk helyén
Helmut Krausser: Bőrpofa
Kovács Anna Dóra 2012 // 01. 22

Van-e abban valami rossz, ha szeret­jük a horror­filme­ket? Nincs. Nor­mális dolog minden meg­taka­rításun­kat egy lánc­fűrészre köl­teni? Nem. Bajunk van vele? Nem, nincs. Beteg az az ember, aki disznó­vért vesz a hentes­nél, hogy aztán magára kenje? Igen, eléggé. Elítél­jük? Nem. Levág­hatjuk a szék lábát? Igen, de billegni fog. Levág­hatjuk attól? Persze.
Tovább

A feminista frázisok és a tőke harca
Elfriede Jelinek: Mi történt, miután Nóra elhagyta a férjét, avagy a társaságok támaszai
Varró Annamária 2012 // 01. 19

Mi történik akkor, amikor egy mára méltán klasszi­kussá vált szerző emble­matikus művét egy kortárs tovább­gondolja? Amikor Ibsen Nórája hatá­rozott mozdu­lattal becsapja a baba­ház ajtaját? Elfriede Jelinek drámája koránt­sem a fent emlí­tett darab tovább­írása vagy -gondo­lása, inkább radi­kális és tuda­tos lebontása.
Tovább

Optimista végjáték
Fifti-fifti
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 01. 19

Egy hasonló történet­nél depresszív és sokko­ló filmre számí­tunk, és való­színű­leg messzi­ről elkerül­nénk – van elég bánat az élet­ben, nem hiány­zik a mozi­ban is ugyan­azt átélni. Ám jelen moz­gó­kép nem más, mint az év egyik leg­jobb kö­zön­ség­filmje, rá­adá­sul víg­játék­ról beszé­lünk. Az év talán leg­éret­tebb és leg­szebb víg­játékáról.
Tovább

Hogy unokáink is lássák
Milčo Mančevski: Anyák
Gláser Diána 2012 // 01. 19

Nem fogadta széles körű érdek­lődés az Anyák című mace­dón film premi­erjét. Talán nem meg­lepő ez egy olyan mű ese­tében, amely távol áll a multi­plexes igé­nyek kira­kati szép­ségé­től, és amely­nek célja a való­ság auten­tikus ábrá­zolá­sa meg­oldá­sok nélkül, „hogy gyerme­keink, uno­káink is emlé­kezzenek”.
Tovább

Himnusz az Élethez
Terrence Malick: Az élet fája
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 01. 10

Bizonyos képek napokig kerin­genek majd bennünk. Bár nem hibát­lan, de így is párat­lan alkotás. Azt gon­dolom, nem ilyen­kor kell a jelzők­kel finom­kodni. Az élet fája az év leg­komo­lyabb és leg­jobb filmje.
Tovább

„Tragikus” vázlatok
Jankovics Marcell: Az ember tragédiája
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 01. 02

Tragikusak, abban a kivéte­lesen pozi­tív érte­lemben, hogy a Janko­vics Marcell által meg­álmo­dott képek magu­kban hor­doz­zák Madách Imre művé­nek igazi tragé­diáját és magasz­tos­ságát. Csak azt a váz­latos­ságot, csak azt tud­nám feledni…
Tovább

Hová tart a pénzlabda?
Benett Miller: Pénzcsináló
Rédai Gergely 2012 // 01. 02

Már a film félidejében egyre nyugtalanítóbban mozgolódott bennem a kérdés, hogy vajon mit akarhatnak ezzel a filmmel? Minden erőfeszítésem és nyitottságom ellenére ez a kérdőjel az utolsó képkocka után is megmaradt, sőt újabbak sorakoztak mellé.
Tovább

Ez gonzo?
Bruce Robinson: Rumnapló
Varga Viktor 2011 // 12. 27

A mozi készítői tulajdon­képpen egy lagy­matag cselek­mény­szálra fűztek fel semmit­mondó jelene­teket. A filmet több jegyében is az – átvitt érte­lemben vett – olcsó­ság jellemzi. A poénok sok­szor egy gyen­gébb roman­tikus víg­játék közön­séges­ségével vetek­szenek.
Tovább

Párhuzamos életrajzok
Sofi Oksanen: Tisztogatás
Kovács Natália 2011 // 12. 27

Két nő, két generáció, mégis kísértetiesen hasonlít sorsuk. Mintha egyik élet ismételné a másikat. Két nő, akik férfiaknak kiszolgáltatva elvesztették minden tisztaságukat és büszkeségüket, s akik testüket áldozták egy jobb jövő reményében – mindhiába.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben