×

Mindenkinek, aki szereti
Boaz Yakin: A biztonság záloga
Debreczeni Márton 2012.05.24

Einstein szerint mind­annyian zsenik vagyunk, de ha egy halat az alap­ján ítélünk meg, hogyan tud fára mászni, akkor az egész életé­ben osto­bának fogja gon­dolni magát. Nézzünk szembe a tények­kel: A bizton­ság záloga a könnyű szóra­kozás szerel­meseinek készült, nem pedig létünk sors­kérdé­seit hiva­tott fesze­getni. Miért akar­nánk fára má­szatni ezt az egy­ügyű kis halat, ha olyan kedve­sen elúsz­kál a tóban a többi közt?
Tovább

Rutinos árnyak
Tim Burton: Éjsötét árnyék
Rédai Gergely 2012.05.24

Szeren­csére nem kell azzal számol­nunk, hogy Tim Burton egy Alkonyat-típusú tiné­dzser­fantaz­magó­riát sző, vagy egy fel­újított vámpír­hábo­rús kreál­mányt lök elénk. A ren­dező a hagyo­mányos kísértet­histó­ria tere­pén marad, vámpír­mesét készít, és úgy helyezi mindezt a modern világba (ponto­sabban a ’70-es évekbe), hogy nem veszít túl sokat ere­deti ízéből.
Tovább

A bolha sem ugrál, ha rajta áll az elefánt
Georges Feydeau: Bolha a fülbe
Rédai Gergely 2012.05.24

Ami a közel három­órás játék­idő elejétől a végéig bizto­sítja ezt a sodró lendü­letet és felfo­kozott tempót, nem annyira a cizel­láltan kidol­gozott cselek­mény, inkább a helyzet­komikumok néhol körkö­rösen, néhol spirál­szerűen gerjedő lán­colata. A szituá­ciós humor forrásai az utolsó cseppig ki vannak facsarva, sajnos néha már túlsá­gosan is.
Tovább

Roppant tanulságos
Szabó Borbála: A teljes tizedik évad
Kovács Natália 2012.05.19

A szitkom napjaink egyik legnép­szerűbb szóra­koztató műfaja, amely­ből készül­nek jók és rosszak egyaránt. Szabó Bor­bála április 27-én a Bárká­ban bemuta­tott új darabja, A teljes tizedik évad éppen e műfaj nega­tív hatá­sait veszi górcső alá. Roppant tanul­ságos, megtud­hatjuk belőle: a tele­vízió öl, butít és nyomorba dönt.
Tovább

Elhagyott üresség
Joachim Trier: Oslo, augusztus
Mészáros Csaba 2012.05.19

Nos, Joachim Trier az Oslo, augusztus című film­jével nagyon magasra dobta a labdát. Megsoroz az élet egyik legizgal­masabb kérdé­sével: miért érde­mes élni? Erre sokan sok­féle választ adtak már, de az Oslo, augusztusban az a jó, hogy nem akar ránk eről­tetni semmit. Meg­hagyja, hogy te magad döntsd el, mi az élet súlya. Mi az életed súlya. S mindezt bele­zsúfolja egy napba, egy reg­geltől reg­gelig tartó keretbe.
Tovább

Egy leporolt bálvány tragikuma
Paradise Lost: Tragic Idol
Fejes János 2012.05.17

Az Elveszett paradicsom a brit iroda­lom egyik remek­műve, megkockáz­tatom, talán kelet­kezési korsza­kának legfon­tosabb alko­tása, amely­nek hatása nem csak érző­dik a mai napig, de kutatók sere­gét foglal­koztatja narra­tívája és értel­mezése. E hatás­történet része­ként John Milton munká­jának címe új értel­met nyert 1988-ban, mikor Halifax váro­sában néhány fiatal meg­alapí­totta a Paradise Lost zene­kart.
Tovább

A remake mint motívum
Chris Miller, Phil Lord: 21 Jump Street – A kopasz osztag
Hevér Dániel 2012.05.17

Mivel millió­nyi film és TV-sorozat dol­gozta már fel a rendőr­páros (buddy cop) témá­ját, így A kopasz osztagnak van hon­nan merí­tenie, és ezt biz­tos kéz­zel meg is teszi. Azzal ráadá­sul, hogy a rendőrö­ket a gimibe küldi vissza, meg­kapja az ehhez a témá­hoz járó összes klisét is, így meg­talál­ható itt minden.
Tovább

Itt van a kutya elásva!
Úr és kutya
Gláser Diána 2012.05.13

Gondoltuk volna, hogy az iroda­lomban milyen fontos helyet foglal el a kutya­motívum? Külön­böző adott­ságú, világ­hírű és magyar költő­óriásokat, írókat ihletett meg a négy­lábú társa­inkhoz fűző­dő lelki kapocs. Bálint András rend­hagyó iro­dalmi estje a színház hatá­rait súrolja gazda és eb két­szemé­lyes játékán keresztül.
Tovább

Humanista Hősök
Joss Whedon: Bosszúállók
Szövényi-Lux Balázs 2012.05.13

Bizony, a gyerme­teg elemek­ből és klisé­halmaz­ból végül egy vér­beli 21. szá­zadi film szüle­tett. A könnyed hang­vétel mel­lett érző­dik vala­mi fenye­gető is, ugyanaz a bizony­talan légkör ural­kodik a filmen, mint amit ma a világ­politi­kában vagy a minden­napi élet­ben tapasz­talunk. Csak úgy roha­nunk ide-oda, semmi sem időt­álló, nincse­nek fix pontok.
Tovább

Attrakció!
Peter Berg: Csatahajó
Szegheő Csaba 2012.05.09

A Csatahajó című film vér­beli attrak­ciós mozi, ami látvány­elemei­vel percen­ként passzí­rozza néző­jét a szé­kébe. A vászon minden négyzet­centijé­ről szá­mító­gépes effek­tektől meg­ele­vene­dett vizu­ális úthen­gerek rob­bannak elő és dübö­rögnek keresz­tül rajtunk, mi pedig akkor járunk a leg­job­ban, ha ön­ként meg­adjuk magun­kat az élve­zetnek.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben