×

Ég és föld közötti remények
Juan Manuel Cotelo: Az utolsó hegycsúcs
Tímár Dalma 2012.12.06

Mindig vidám volt. Másképp figyelte és látta a körü­lötte levő világot, mint a többi ember. Ebből fakadt a boldog­sága is. Fiata­lon halt meg, függő volt… de nem kábí­tószer­függő, és nem is az alko­hol rabja. Ki az?
Tovább

James Bond halott
Sam Mendes: 007 – Skyfall
Szövényi-Lux Balázs 2012.12.04

Egyperces csönd – temetünk. Ellenben komoly könny­hulla­tásra semmi ok, hiszen az aktu­álisan Bond-jel­mezbe bújt férfi­nak kutya baja. Igaz, lelövik már az első pár percben, zuhan több tíz métert bele a kavar­gó folyóba, hogy aztán kis tenger­partos pihe­nés után hagyja ott az italt, ismét szolgá­latra jelent­kezve. Ez a hob­bija: a feltá­madás.
Tovább

Tehetek érted valamit?
Michael Haneke: Szerelem
Schalk Endre Kornél 2012.11.29

Nem tévedett az Arany Pálmát 2009 után ismét Haneké­nek ítélő cannes-i zsűri: a Szerelem kon­cent­rált, hatásos, nagy film, az osztrák rendező talán eddigi leg­erő­telje­sebb munkája. Az idős értel­miségi házas­pár, Anne és Georges méltó­ságának, ottho­nos bizton­ságának semmibe hullá­sát ábrá­zoló dráma ez, amely tapint­hatóan közel visz a szen­ve­déshez és a halál­hoz, de a szere­tethez és a szere­lemhez is.
Tovább

Peter Ramsey: Az öt legenda
Legendás alakok vagy alakoskodó legendák?
Rédai Gergely 2012.11.27

A Télapó, a Fogtündér, a Húsvéti Nyúl, a Homok­ember és Dér Jankó egye­sített ere­jükkel ezúttal a Mumus ellen küz­denek. A tét nem kicsi: meg­men­teni a kará­csonyt, a hús­vétot és a boldog álmokat. Egy ízig-vérig 3D-s, látvá­nyos mese ez, amely nem tartóz­kodik a valódi érté­kek felmuta­tásá­tól sem, még ha nem is moz­dul el maga­san a fel­színtől.
Tovább

Gyöngéd barbárok
Oliver Stone: Vadállatok
Borbély László 2012.11.24

Nehéz eldönteni, hogy miről is szól igazán ez a film. A glo­ba­lizá­ció­ról és a kultú­rák talál­kozá­sának nehéz­ségei­ről? Az erő­szakos világ­ról úgy álta­lában? Vagy a „fűről” mint fő médi­umról, mely elvisel­hetővé teszi a vilá­got? Vagy egy­szerűen csak arról, hogy Oliver Stone ottho­nosan és halá­losan profin mozog az elmúlt húsz év nép­szerű irány­zata, az „erő­szak­film” vilá­gában?
Tovább

Családapák versus űrlények
Akiva Schaffer: Kertvárosi kommandó
Soós Tamás 2012.11.21

Mit lehet tenni, ha már úgy ala­kult a békés ame­rikai átlag­ember élete, hogy shot­gunnal kelljen zöld gennyet okádó aliene­ket lövöl­döznie két homo­fób, töcs­kölős poén között? Ilyen­kor az alkotó sem tehet mást, mint­hogy meg­pró­bálja össze­fűzni az össze­férhe­tetlen zsáner­szálakat, filmbe ollózott műfa­jokat. Ezúttal Soós Tamás ült be a kert­városi­nak nem épp nevez­hető mozira.
Tovább

Csigavonalban vagy egyenesen át?
Mai árny-szín-játék Hermann Hesse nyomán
Szabó Krisztián 2012.11.13

A tavalyi szezonban bemu­tatott Hesse-adap­táció kérdések és lehet­séges vála­szok sora, amelyben gyakran elhang­zik az előre­jutás módjára vonat­kozó örök kérdés:csiga­vonal­ban vagy egye­nesen át? Szabó Krisz­tián írása Az ösvény című, iro­dalom, orientális árnyszínház és audio­vizuális művé­szetek mezs­gyéjén egyen­súlyozó RS9-elő­adásról.
Tovább

Újra elrabolva
Olivier Megaton: Elrabolva 2.
Szegheő Csaba 2012.11.11

Az Elrabolva 2. izgal­mas és igényes akció­thriller, aminek egyet­len hibája, hogy nem tudott meg­újulni az első rész­hez képest; minden­esetre ez a másfél órás adre­nalin-fröccs bizto­san kedvet csinál ahhoz, hogy újra­nézzük a műfa­jában eta­lon első részt.
Tovább

Szesz és szociológia násza a vásznon
Ken Loach: Szesztolvajok
Szövényi-Lux Balázs 2012.11.10

A Szesztolvajok nem való min­den­kinek, és nem is ajánl­ható bár­milyen alka­lomra. Leg­inkább azok fogják élvezni, akik sze­retik a fekete humort, a lecsú­szott, károm­kodós, de jólelkű alakok­ról szóló mozi­kat.
Tovább

Kollektív őrület
Peter Strickland: Berberian Sound Studio
Debreczeni Márton 2012.11.08

Ha valaki automa­tikusan David Lynchet kiált a Berberian Sound Studio láttán és hallatán, az nem jár messze a való­ságtól. Aki fogé­kony az ame­rikai rendező­zseni agyme­néseire, ne sokat hezi­táljon a film megtekin­tését illetően. Debre­czeni Márton recen­ziója.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben