×

Jönnek a Bohócok!
William Shakespeare: Hamlet
Mészáros Csaba 2012.06.15

Nézzük a darabot, de meg­törté­nünk benne. Nekünk is részünk van, szere­pünk. Ez egy nagy intel­lek­tuális játszma. Dönte­nünk kell. Nem feltét­lenül ott, de ha­záig bizto­san. Hamlet­nek joga volt játszani?
Tovább

Termékeny (szöveg)áradás
Potozky László: Áradás
Varró Annamária 2012.06.07

Azt gondoltam, gyorsan végzek a könyv­vel, de nem így lett. A szöve­gek legyőztek. Nem azért, mert rosszul megírt novel­lákról és rosszul meg­szerkesz­tett kötet­ről van szó, épp ellen­kezőleg. Az Áradás törté­netei elemen­táris erővel hatnak az olva­sóra, megálljt paran­csolnak minden egyes elbe­szélés után, hogy kellő­képpen fel tudj ké­szülni a követ­kező darabra.
Tovább

Romantikus irritáció
Mia Hansen-Love: Viszlát, első szerelem
Szövényi-Lux Balázs 2012.06.07

Egy merész ugrás­sal azt is mond­hatjuk, ez amolyan Alkonyat-mozi, vám­pírok nélkül. Persze, a helyzet nem annyira komoly­talan, de az biztos, hogy köze­lebb állunk egy átla­gosan gyenge roman­tikus mozi­hoz, mint egy érett és szív­melen­gető francia finom­sághoz.
Tovább

…én, elromlott extrapéldány…
Hullám és gumikötél – Nők Szabó Lőrinc életében
Asztalos Emese 2012.06.07

Szabó Lőrinc „telhe­tetlen aljassá­gának” és „tanul­mányozó ösztö­nének” rövidke anyaga hangzik el a Katona József Szín­házban Hullám és gumi­kötél címmel, a darab értel­mez­hető­ségét némileg átszűr­ve a nők bioló­giai és társa­dalmi nemének, illetve szere­peinek ütköz­teté­sével az 1920-as, ’30-as évek Buda­pestjén. Azonban korántsem bizonyos, hogy mono­dráma és filolo­gikus adat­közlés ele­gendő mind­ehhez.
Tovább

Kisfiús profizmus
Leander: Szívidomár
Fejes János 2012.06.07

Nyilvánvaló, hogy egy, főleg az első album alapján nem érde­mes meg­ítélni egy bandát, de a lemezen hallottak minden­képpen azt mondatják velem, hogy bár egy nagyon össze­szedett és kigon­dolt koncep­ciójú csapatról és kiad­ványról van szó, ez mégsem elég másra, mint a pop­kultúra díjainak besöpré­sére.
Tovább

Egy csoda illusztrációja
Ian Higgins, Dominic Higgins: Fatima – A 13. napon
Rédai Gergely 2012.06.03

A végered­mény egy töre­dezett, időnkét giccses, időn­ként pedig túl szürke egy­veleg, ami nem átélhe­tővé teszi a bemu­tatni kívánt nem hétköz­napi esemé­nyeket, pusztán a készí­tők múlt­idéző nyelvén illuszt­rálja a csodát. A fatimai emberek reak­cióit csak egy-egy villa­násban lát­hatjuk, így nem válik élővé az ese­mény­sor, nem tudunk igazán bevo­nódni a törté­netbe.
Tovább

„Fel nem röppen, – soha már!”
James McTeigue: A holló
Mészáros Csaba 2012.06.03

Tudod, vannak azok a filmek, amelyek már annyira könnyűek, hogy elszáll­nak az univer­zum éjsötétjébe. És A holló is úgy repül, ahogy egy holló­hoz méltó (elnézést...), Poe-hoz viszont kevésbé. Nem mintha a törté­net nem lenne jó, mert az Poe emlé­kéhez illő, a megvaló­sítás és a színészi játék azon­ban elmarad a várttól. A nyomo­zós, bűn­tényt fel­tárós filmekre pedig minden esetben rányomja bélye­gét az, ha kis költség­vetésű moziként túl nagyot vállalnak („sokat akar a szarka”-effektus, hogy követ­keze­tesen folytas­suk a madár­hason­latot).
Tovább

„Pesti road-movie”
Faragó Zsuzsa, Forgács Péter: Négyeshatos
Kovács Natália 2012.06.03

Nagyon szórakoz­tató, közben kicsit vonta­tott, alap­vetően komoly, itt-ott szomorú, meg­rázó, szür­reális vagy tragi­komikus. Mint maga az élet. Kellő­képpen magyar, de egyáltalán nem magyar­kodó. Önironikus, de nem önosto­rozó. Egysze­rűen szelle­mes és kelle­mes, élvez­hető, de egyáltalán nem felszínes. Felvet olyan problé­mákat, melyeken tényleg érdemes elgon­dolkozni.
Tovább

Hagyomány és szégyen
Radu Mihăileanu: Asszonyok kútja
Hevér Dániel 2012.05.30

Radu Mihăileanu új filmje az iszlám társa­dalom­ban a nők által betöl­tött szere­pet elemzi egy konkrét problé­mán keresztül. Az arab faluban, ahol a tör­ténet játszó­dik, nincs ivóvíz­hálózat, így a falu határán túlról egy mere­dek, sziklás hegy­oldalon álló kútból kell nap mint nap a vizet hordani a faluba – a nőknek. Ám nemcsak ez, hanem gyakor­latilag minden más munka is az ő fela­datuk, a férfiak napjaikat ügyes-bajos dolgaik megbeszé­lésével, és egész napos teáz­gatással töltik.
Tovább

Szó szerint
Panodráma: Tanulni, tanulni, tanulni
Kovács Natália 2012.05.30

Schermann Márta rende­zésében szóba kerül a cigány­kérdés, a szegre­gáció és integ­ráció problé­mája, tanár­verő diákok és diák­verő tanárok, keret­létszám-csökken­tés a felső­oktatás­ban, az iskola befe­jezése utáni elhelyez­kedés nehéz­ségei – vagyis jó magyar módra minden, amin kese­regni lehet vagy szokás, és semmi, aminek örül­hetnénk, amit értékel­hetnénk.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben