×

Amire mindenki vágyik!
Nick Ormerod, Declan Donnellan: Bel Ami – A szépfiú
Mészáros Csaba 2012.07.18

A renge­teg közeli képnek köszön­hetően fojtott erotika és sejtel­messég árad a filmből, ahol a sze­replők arca, kacér­sága és játékos­sága mind fenn­tartja a vára­kozást és végig nem hagyja nyu­godni a nézőt. Julien Sorel óta tudni lehet, hogy az ilyen kosztü­mös karrie­rista törté­neteknek mi lesz a vég­kimene­tele, mégis élmény nézni.
Tovább

It's Only Rock 'n Roll
50 éves a Rolling Stones
Bornemissza Ádám 2012.07.14

Ötven évet egy­azon munka­helyen eltölteni manap­ság már inkább szánan­dó, mint­sem tiszte­letre méltó fegyver­tény. Együtt meg­öreged­ni, elhasz­nálódni a kollé­gákkal, kézbe venni a munka­eszközt fél évszá­zadon át – nem sokan sóhaj­tanának vágya­kozva. És ha azt mondom, hogy a cég neve Rolling Stones? Nos, így már más a leányzó – mit leányzó, renge­teg leányzó – fek­vése!
Tovább

50 centes mozi
Mike Gunther: Felültetve
Szegheő Csaba 2012.07.14

Bármilyen szem­üvegen keresz­tül pró­báljuk is nézni az alko­tást, hangya­bolyként go­molygó mellé­fogások kusza renge­tegével talál­kozunk, legyen szó a mini­málisan elvár­ható erede­tiség kérdé­séről, a tör­ténet­mesé­lési techni­kákról, drama­turgiáról vagy karak­ter­ábrá­zolásról. Kérdés, hogy ezek­nek az egzakt dolgok­nak mennyi jelen­tősége van, ha valaki leül meg­nézni egy filmet.
Tovább

A komikus halála
Mihail Bulgakov: Képmutatók cselszövése
Kovács Natália 2012.07.14

Művészet és hata­lom: egyik sem lehet meg a másik nélkül, hiszen a művész­nek támo­gatóra, a hata­lomnak pedig megerő­sítésre van szüksége. E roppant ambivalens, örökké felold­hatat­lannak látszó ellent­mondá­son alapuló viszonyt ragadja meg és mutatja be Bulgakov a Moliére Tartuffe-je körül kirob­bant botrány törté­netén keresztül.
Tovább

Testvéri szeretet?
Ursula Meier: Nővér
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.14

A szerzői voná­sok nélküli film még lehet jó, de nagyon ritkán válik em­léke­zetes­sé és igazán csodál­hatóvá. A kom­mersz művész­film remek minta­darabja az új francia alkotás, a Nővér.
Tovább

Ízes thriller
Morten Tyldum: Fejvadászok
Szegheő Csaba 2012.07.10

Műfaji filmek­ben Holly­wood a legjobb, Európa pedig a stílus­filmek terén szorítja maga mögé a világ filmgyár­tását. Bizto­san kijelent­hető, hogy a Fej­vadászok szoros kapcso­latot ápol az ame­rikai műfaji fil­mekkel – a néző mégis egy pilla­nat alatt ki­szúrja, hogy ez az alko­tás kizárt, hogy ame­rikai legyen. Miért?
Tovább

Vihar a csend után
Anathema: Weather Systems
Nagy Zoltán 2012.07.05

Vincent Cavanagh hangját jól támo­gatják Lee Douglas vokál­betétei, és amely egész harmo­nizál a hang­szeres alappal. A Weather Systems számai­ban is meg­jelennek a prózai beté­tek, beve­zetők (például az Internal Landscape-ben), amelyek szintén jól mutatják, hogy az Anathema dalai többek puszta zenénél: az élet érzelmi oldalának és az eszté­tikai érte­lemben vett szépnek művészi kifeje­zései.
Tovább

Hiszem, ha látom
Ridley Scott: Prometheus
Debreczeni Márton 2012.07.05

A nyolcadik utas: a Halál (Alien, 1979) még mai szem­mel nézve is zseni­ális alko­tás, mely azóta három folyta­tást is megért, három külön­böző ren­dező irányí­tása alatt. Amikor kiderült, hogy Ridley Scott, maga a te­remtő bővíti tovább a legen­dáriu­mot, hihe­tetlen izgalom kerí­tette hatal­mába a soro­zat iránt kicsit is érdek­lődőket. Ez egészen a Prometheus meg­tekinté­séig tartott.
Tovább

Jean Reno főzős műsora
Daniel Cohen: Én, a séf
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.05

Egy főzős, konyhás film számára nem elég, ha csupán ragyo­gó pikkelyű hala­kat és ízlése­sen tálalt süte­ménye­ket mutat – kell oda valami emberi vonás is, egy külö­nös han­gulat, egy szeret­hető főhős. Az Én, a séf csupán ez utóbbit igyek­szik letudni, csakhogy még Jean Reno sem képes egy butácska törté­netet igazán megíze­síteni. Fogyaszt­hatóvá vará­zsolni azonban igen.
Tovább

20 éves A legjobb méreg
Széljegyzetek a Tankcsapda A legjobb méreg lemezéhez
Nagy Zoltán 2012.07.02

Könnyű bele­ragadni a túlzá­sokkal teli urbá­nus betyár­roman­tikába, és meg­állni azon a szinten, hogy beteg a világ, éljük túl az életet. Veszé­lyes játék ez, az egyik legjobb méreg, amit ismerek.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben