×

20 éves A legjobb méreg
Széljegyzetek a Tankcsapda A legjobb méreg lemezéhez
Nagy Zoltán 2012 // 07. 02

Könnyű bele­ragadni a túlzá­sokkal teli urbá­nus betyár­roman­tikába, és meg­állni azon a szinten, hogy beteg a világ, éljük túl az életet. Veszé­lyes játék ez, az egyik legjobb méreg, amit ismerek.
Tovább

A Szembenéző Oroszlánok festője
Szilágyi János György: A tenger fölött
Szentpály Miklós 2012 // 07. 02

A Boreadák Harpyiákat üldöz­nek a tenger fölött, hogy meg­védjék Phineust, a jóst, aki a látás helyett a hosszú életet válasz­totta, magára vonva a meg­sértett Héliosz haragját. Efféle törté­netek bonta­koznak ki Szilágyi János György műelem­zései­ből, aki sorra veszi a Mediter­ráneum három nagy kultú­rájá­nak túl­nyomó­részt magyar­országi vonat­kozá­sú tárgyi lelet­anyagát.
Tovább

A tökéletesség tébolya
Johan Storm, Johan Lundborg: A folyosó
Mészáros Csaba 2012 // 06. 28

Görög tragédiához hasonló thrillert alko­tott Johan Storm és Johan Lundborg A folyosó című filmmel, amiben a vég­kifej­let bekövet­keztéig foko­zato­san zuha­nunk a törté­net mélysé­gébe. A film nézése közben az élmény­index is lejtme­netben halad, köszön­hetően annak, hogy a klisé­ken kívül nem sok újat hoz a mozi; s a közepe felé egyre inkább nyilván­valóvá válik, hogy a tra­gédia nem a filmben, hanem a néző­téren fog bekövet­kezni.
Tovább

Elveszettek
Markus Schleinzer: Michael
Schalk Endre Kornél 2012 // 06. 25

Markus Schleinzer filmjé­nek hát­borzon­gató mesé­jét a valóság hite­lesíti: az elmúlt évek­ben nyilvá­nos­ságra került, világ­szerte elhíre­sült ausztriai gyermek­rablási, -fogva­tartási bűnügyek. A debütáló osztrák rende­zőt azonban nem egy vér­fagyasz­tó bűn­törté­net kibon­tása érdekli: hűvös tár­gyila­gosság­gal, finom vona­lakkal raj­zolja meg egy kis­fiút fogva tartó pedo­fil lélek­tani portréját.
Tovább

Visszafelé nyíl
Berta Ádám: Egon nem fáradt
Toroczkay András 2012 // 06. 20

Mikor a kötet felénél abba kell hagyni az olvasást, igazat adunk Tibor Fischernek. Az ismert író egy interjú­jában arról beszél, hogy ő szereti ugyan Csehovot, de a leg­nagyobb bűn, amit az iroda­lom ellen elkö­vettek, az épp az orosz szerző­höz köthető. Elhitet­te ugyanis az írókkal, hogy nem baj, ha nem törté­nik semmi a prózában. Ami viszont Csehov­nál bejön, érdekes, másnál álta­lában dög­unalmas. Berta Ádám prózá­jával sem az a baj, hogy nem történik ben­ne semmi, hanem főként az, hogy ez tényleg érdek­telen.
Tovább

Apró csoda a láthatáron
Wes Anderson: Holdfény királyság
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 06. 20

Lehangolni a nézőt nem nehéz, külö­nösen nap­jainkban, de fel­húzni a szája szélét, meg­nevet­tetni, kihúzni a hétköz­napokból szuper­hősök és ide­álok nélkül, „egy­szerű” fiata­lokkal olyan teljesít­mény, amiért igazán hálásak lehetünk. Wes Anderson meg­érdemli a tapsot. Hozott nekünk egy kisebb csodát. Ennek van igazán értelme.
Tovább

Így kerek
Men in Black – Sötét zsaruk 3.
Rédai Gergely 2012 // 06. 20

A har­madik fekete ruhás film­ben a legtöbb jó poént a mozi első felébe sűrítik, hogy utána telje­sen a főszálra kon­centrál­janak, s ezek közül nem mind olyan, amire sokáig emlé­kezni fogunk. Azért persze akadnak jól eltalált, mosoly­fakasz­tó jele­netek, melyek mellett egy Men in Black-kedvelő nem fog tudni elmenni K ügynökös póker­arccal.
Tovább

Ollálá!
Áll a bál
Asztalos Emese 2012 // 06. 20

A Fullajtár Andrea rendezte Áll a bál bizser­gető, édes­keserű, barát­ságos hangu­latot teremtett a Kamra egyik „disztingvált külön­termében”, ahol öt színész­nő álmo­dozva vagy épp dühöngve dalolt, mondott verset, prózát, való­sította meg ön­magát. Nőiség, szere­lem, anya­ság, öreg­ség örömei, bánatai fogal­mazód­tak meg az Isten vele­tek, ti régi flörtök-től a My baby just care for me-ig.
Tovább

Utoljára még egyszer, azt hiszem, lebegek
Massy Tadjedin: Tegnap éjjel
Almási Ramóna 2012 // 06. 15

A film közép­pontjá­ban egyetlen foga­lom, a hűség az, ami „játsza­dozik” mind a szerep­lővel, mind a nézővel egyaránt. E miszté­rium hatal­maso­dik el a mozi egészén és teremti meg a nagy­érdemű számára – a pont ott, akkor, abban a pilla­natban jól bevált belső vágás­sal meg­spékelt – a hatás­vadászat érzetét keltő feszült­séget.
Tovább

A néző magányossága
David Cronenberg: Cosmopolis
Debreczeni Márton 2012 // 06. 15

Korszak­alkotó mozi helyett egy üres­ségtől kongó fehér limuzin bosszan­tó araszo­lását szen­vedjük végig: a film valahol annyira irányt tévesz­tett, hogy meg­tekin­tése valódi kihí­vást jelent. A legszo­morúbb az egész­ben az, hogy a nyilván­való kudarcról nem a hátsó ülésen pöffesz­kedő tini­vámpír tehet, hanem maga a direktor.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben