×

Egy leporolt bálvány tragikuma
Paradise Lost: Tragic Idol
Fejes János 2012 // 05. 17

Az Elveszett paradicsom a brit iroda­lom egyik remek­műve, megkockáz­tatom, talán kelet­kezési korsza­kának legfon­tosabb alko­tása, amely­nek hatása nem csak érző­dik a mai napig, de kutatók sere­gét foglal­koztatja narra­tívája és értel­mezése. E hatás­történet része­ként John Milton munká­jának címe új értel­met nyert 1988-ban, mikor Halifax váro­sában néhány fiatal meg­alapí­totta a Paradise Lost zene­kart.
Tovább

A remake mint motívum
Chris Miller, Phil Lord: 21 Jump Street – A kopasz osztag
Hevér Dániel 2012 // 05. 17

Mivel millió­nyi film és TV-sorozat dol­gozta már fel a rendőr­páros (buddy cop) témá­ját, így A kopasz osztagnak van hon­nan merí­tenie, és ezt biz­tos kéz­zel meg is teszi. Azzal ráadá­sul, hogy a rendőrö­ket a gimibe küldi vissza, meg­kapja az ehhez a témá­hoz járó összes klisét is, így meg­talál­ható itt minden.
Tovább

Itt van a kutya elásva!
Úr és kutya
Gláser Diána 2012 // 05. 13

Gondoltuk volna, hogy az iroda­lomban milyen fontos helyet foglal el a kutya­motívum? Külön­böző adott­ságú, világ­hírű és magyar költő­óriásokat, írókat ihletett meg a négy­lábú társa­inkhoz fűző­dő lelki kapocs. Bálint András rend­hagyó iro­dalmi estje a színház hatá­rait súrolja gazda és eb két­szemé­lyes játékán keresztül.
Tovább

Humanista Hősök
Joss Whedon: Bosszúállók
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 05. 13

Bizony, a gyerme­teg elemek­ből és klisé­halmaz­ból végül egy vér­beli 21. szá­zadi film szüle­tett. A könnyed hang­vétel mel­lett érző­dik vala­mi fenye­gető is, ugyanaz a bizony­talan légkör ural­kodik a filmen, mint amit ma a világ­politi­kában vagy a minden­napi élet­ben tapasz­talunk. Csak úgy roha­nunk ide-oda, semmi sem időt­álló, nincse­nek fix pontok.
Tovább

Attrakció!
Peter Berg: Csatahajó
Szegheő Csaba 2012 // 05. 09

A Csatahajó című film vér­beli attrak­ciós mozi, ami látvány­elemei­vel percen­ként passzí­rozza néző­jét a szé­kébe. A vászon minden négyzet­centijé­ről szá­mító­gépes effek­tektől meg­ele­vene­dett vizu­ális úthen­gerek rob­bannak elő és dübö­rögnek keresz­tül rajtunk, mi pedig akkor járunk a leg­job­ban, ha ön­ként meg­adjuk magun­kat az élve­zetnek.
Tovább

Feljegyzések a bordélyházból
Bertrand Bonello: Bordélyház
Varga Viktor 2012 // 05. 09

Bertrand Bonello filmjé­nek témája nem új, viszont a hozzá­állása a kérdés­hez (meg­jegy­zem, rend­kívül proble­matikus kérdés­hez) annál inkább szo­katlan. A 19–20. század fordu­lójának egy nép­szerű párizsi bordély­házában járunk, annak minden­napjaiba tekin­tünk bele, és egé­szen annak alkonyáig kísér­hetjük figye­lemmel a műintéz­ményt.
Tovább

Ketten jöttek…
Sławomir Mrożek: Próféták
Kovács Natália 2012 // 05. 09

A rendezés – a Mrożek-szöveg­ben rejlő­kön túl is – számos problé­mát vet fel. Úgy mint az elnyo­más vagy a népes­ség mérték­telen és mérsé­kelhetet­len növeke­dése, a más­ság és a válto­zások el nem foga­dása. Mégis, a köz­ponti kérdés a látszat­világ, vagyis a világ látsza­ton ala­puló műkö­dése.
Tovább

Élet: Yes! Halál: No!
Geoffrey Enthoven: Hasta la vista!
Mészáros Csaba 2012 // 05. 04

Őszintén szólva, a film tartal­mának elolva­sása után erős fenn­tartás­sal mentem el meg­nézni azt. De kelle­mesen csalód­tam. Mert jó érzék­kel humo­rizál, és még jobb érzék­kel hívja fel a figyel­met a fogya­tékkal élőkre, akik ugyan­úgy vágya­koznak és álmo­doznak, mint bárki más. Mert az élet­ösztön még a kilátás­talan hely­zeten is átüt. És ha vala­kiben fel­merül, hogy meg­nézze-e az Hasta la vista!-t, akkor csak azt tudom neki mon­dani: Igen!
Tovább

Szavakkal nem lehet ölni
Paul Weitz: Mocsokváros utcáin
Hevér Dániel 2012 // 05. 04

Paul Weitz filmje apa és fia kiüre­sedett, gyakor­latilag alig létező kapcso­latára kon­centrál. Ennek bemuta­tása azon­ban sokkal nehe­zebb feladat, mint elsőre gondol­nánk, ugyanis vala­minek a hiányát filmen nagyon nehéz meg­jele­níteni.
Tovább

Rómeó és Júlia harca Ádámért
Valérie Donzelli: Szemünk fénye
Szegheő Zoltán Antal 2012 // 04. 23

A Szemünk fényében azt kísér­hetjük figye­lemmel, hogy Roméo és Juliette miként küz­denek nemcsak Adam életé­ért, hanem egymás­hoz fűző­dő köte­lékük élet­ben tartá­sáért. A filmnek sikerül elke­rülnie az érzel­mes téma­válasz­tásból faka­dó hibá­kat, így az emberi éle­tért vívott harc méltó és kife­jező ábrá­zolá­sának tekint­hető a jelen­korban.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben