×

„Fel nem röppen, – soha már!”
James McTeigue: A holló
Mészáros Csaba 2012 // 06. 03

Tudod, vannak azok a filmek, amelyek már annyira könnyűek, hogy elszáll­nak az univer­zum éjsötétjébe. És A holló is úgy repül, ahogy egy holló­hoz méltó (elnézést...), Poe-hoz viszont kevésbé. Nem mintha a törté­net nem lenne jó, mert az Poe emlé­kéhez illő, a megvaló­sítás és a színészi játék azon­ban elmarad a várttól. A nyomo­zós, bűn­tényt fel­tárós filmekre pedig minden esetben rányomja bélye­gét az, ha kis költség­vetésű moziként túl nagyot vállalnak („sokat akar a szarka”-effektus, hogy követ­keze­tesen folytas­suk a madár­hason­latot).
Tovább

„Pesti road-movie”
Faragó Zsuzsa, Forgács Péter: Négyeshatos
Kovács Natália 2012 // 06. 03

Nagyon szórakoz­tató, közben kicsit vonta­tott, alap­vetően komoly, itt-ott szomorú, meg­rázó, szür­reális vagy tragi­komikus. Mint maga az élet. Kellő­képpen magyar, de egyáltalán nem magyar­kodó. Önironikus, de nem önosto­rozó. Egysze­rűen szelle­mes és kelle­mes, élvez­hető, de egyáltalán nem felszínes. Felvet olyan problé­mákat, melyeken tényleg érdemes elgon­dolkozni.
Tovább

Hagyomány és szégyen
Radu Mihăileanu: Asszonyok kútja
Hevér Dániel 2012 // 05. 30

Radu Mihăileanu új filmje az iszlám társa­dalom­ban a nők által betöl­tött szere­pet elemzi egy konkrét problé­mán keresztül. Az arab faluban, ahol a tör­ténet játszó­dik, nincs ivóvíz­hálózat, így a falu határán túlról egy mere­dek, sziklás hegy­oldalon álló kútból kell nap mint nap a vizet hordani a faluba – a nőknek. Ám nemcsak ez, hanem gyakor­latilag minden más munka is az ő fela­datuk, a férfiak napjaikat ügyes-bajos dolgaik megbeszé­lésével, és egész napos teáz­gatással töltik.
Tovább

Szó szerint
Panodráma: Tanulni, tanulni, tanulni
Kovács Natália 2012 // 05. 30

Schermann Márta rende­zésében szóba kerül a cigány­kérdés, a szegre­gáció és integ­ráció problé­mája, tanár­verő diákok és diák­verő tanárok, keret­létszám-csökken­tés a felső­oktatás­ban, az iskola befe­jezése utáni elhelyez­kedés nehéz­ségei – vagyis jó magyar módra minden, amin kese­regni lehet vagy szokás, és semmi, aminek örül­hetnénk, amit értékel­hetnénk.
Tovább

Jó sorok, rossz sorok
Závada Péter: Ahol megszakad
Toroczkay András 2012 // 05. 30

Puzsér Róbert, hazánk leg­újabb meg­mondó­embere több nyilvá­nos fórumon, például az RTL Klub Fókusz című műso­rában kijelenti, hogy a kortárs költé­szetet nem az Írók boltjában és nem a könyvtár­ban kell keresni; szerinte a kortárs költészet ma kizárólag az Akkezdet Phiai. Ezzel egy időben a Libri Kiadónál, egy verses­könyvhöz képest nagy siker­rel jelenik meg Závada Péter első kötete, az Ahol megszakad. Mint a fül­szöveg­ből kiderül: kamasz­korától az Akkezdet Phiai rap­duó és slam poetry csapat tagja. Akkor most hol is keres­sük hát a költé­szetet?
Tovább

Mindenkinek, aki szereti
Boaz Yakin: A biztonság záloga
Debreczeni Márton 2012 // 05. 24

Einstein szerint mind­annyian zsenik vagyunk, de ha egy halat az alap­ján ítélünk meg, hogyan tud fára mászni, akkor az egész életé­ben osto­bának fogja gon­dolni magát. Nézzünk szembe a tények­kel: A bizton­ság záloga a könnyű szóra­kozás szerel­meseinek készült, nem pedig létünk sors­kérdé­seit hiva­tott fesze­getni. Miért akar­nánk fára má­szatni ezt az egy­ügyű kis halat, ha olyan kedve­sen elúsz­kál a tóban a többi közt?
Tovább

Rutinos árnyak
Tim Burton: Éjsötét árnyék
Rédai Gergely 2012 // 05. 24

Szeren­csére nem kell azzal számol­nunk, hogy Tim Burton egy Alkonyat-típusú tiné­dzser­fantaz­magó­riát sző, vagy egy fel­újított vámpír­hábo­rús kreál­mányt lök elénk. A ren­dező a hagyo­mányos kísértet­histó­ria tere­pén marad, vámpír­mesét készít, és úgy helyezi mindezt a modern világba (ponto­sabban a ’70-es évekbe), hogy nem veszít túl sokat ere­deti ízéből.
Tovább

A bolha sem ugrál, ha rajta áll az elefánt
Georges Feydeau: Bolha a fülbe
Rédai Gergely 2012 // 05. 24

Ami a közel három­órás játék­idő elejétől a végéig bizto­sítja ezt a sodró lendü­letet és felfo­kozott tempót, nem annyira a cizel­láltan kidol­gozott cselek­mény, inkább a helyzet­komikumok néhol körkö­rösen, néhol spirál­szerűen gerjedő lán­colata. A szituá­ciós humor forrásai az utolsó cseppig ki vannak facsarva, sajnos néha már túlsá­gosan is.
Tovább

Roppant tanulságos
Szabó Borbála: A teljes tizedik évad
Kovács Natália 2012 // 05. 19

A szitkom napjaink egyik legnép­szerűbb szóra­koztató műfaja, amely­ből készül­nek jók és rosszak egyaránt. Szabó Bor­bála április 27-én a Bárká­ban bemuta­tott új darabja, A teljes tizedik évad éppen e műfaj nega­tív hatá­sait veszi górcső alá. Roppant tanul­ságos, megtud­hatjuk belőle: a tele­vízió öl, butít és nyomorba dönt.
Tovább

Elhagyott üresség
Joachim Trier: Oslo, augusztus
Mészáros Csaba 2012 // 05. 19

Nos, Joachim Trier az Oslo, augusztus című film­jével nagyon magasra dobta a labdát. Megsoroz az élet egyik legizgal­masabb kérdé­sével: miért érde­mes élni? Erre sokan sok­féle választ adtak már, de az Oslo, augusztusban az a jó, hogy nem akar ránk eről­tetni semmit. Meg­hagyja, hogy te magad döntsd el, mi az élet súlya. Mi az életed súlya. S mindezt bele­zsúfolja egy napba, egy reg­geltől reg­gelig tartó keretbe.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben