×

Elvágott kötelek
Deák Krisztina: Aglaja
Mészáros Csaba 2012.10.30

Egy család történe­tének elmesé­lése éppen akkor érté­kelődik fel igazán, amikor annak elmon­dása lehetetlen. Egy gyökér­telen, központi érték­rend nélküli világ­ban az állan­dóság, vagyis a család iden­titást meg­hatá­rozó szerepe már csak a gyerme­kes ábrán­dokban létezik.
Tovább

Kalászérésre világsiker!
Dalriada: Napisten hava
Fejes János 2012.10.25

A folk metallal csak a baj van. Baj van azok szá­mára, akik nem hajlan­dóak felis­merni e viszony­lag fiatal zenei műfaj kvali­tásait és új típusú érték­teremtő szere­pét. Sokan vannak, akik a népzene megerő­szako­lásának tartják, és leggyak­rabban össze nem illőnek vagy a népiség valami­féle félre­értett felfo­gásának érté­kelik. A másik tábor, amely nem képes vele mit kez­deni, a metálos közös­ségen belüliek azon csoportja, akik csak egy mulatós, mainstream kocsma­zenét látnak benne. Nyilván nem vitatom el senki jogát a téma megíté­lését illetően, de talán ennél árnyal­tabb a kép, és nem csak a baj van ezzel az áram­lattal.
Tovább

Zenévé formált energia
Mumford & Sons: Babel
Varró Annamária 2012.10.25

A Mumford & Sons magasra tette a mércét 2009-es Sigh No More című leme­zével. Az addig szinte isme­retlen brit banda karri­erje egyik pilla­natról a másikra bein­dult, és két év alatt a csúcsra jutottak. De mi a titkuk? Hiszen sem zenéjük, sem ők maguk nem nevez­hetők trendinek, mégis zsúfo­lásig telt koncert­jeiken szinte az őrü­letig fokoz­zák a hangu­latot.
Tovább

Szerelem a húspiacon
Ulrich Seidl: Paradise: Love – Szerelmet a feketepiacról
Soós Tamás 2012.10.24

Ha másképp nem is, Ulrich Seidl filmjeit látva garan­táltan ki­ábrán­dul­hatunk az em­beri­ségből. Nagy­játék­filmjeit doku­menta­rista igényű realiz­mus és eszté­tikai szép­ségű, geo­metri­kus kom­pozí­ciók jellemzik, miközben kör­zővel-vonal­zóval meg­rajzolt képei­ben az osztrák társa­dalom kispol­gári képvi­selői villant­ják fel az em­beri termé­szet árny­oldalát.
Tovább

A szőke doktornő és a szabadság
Christian Petzold: Barbara
Szövényi-Lux Balázs 2012.10.24

Legnagyobb erős­sége a rend­kívül hiteles és töké­letesen átél­hető atmosz­férája, mely szinte beszip­pantja a nézőt. Nem kell idősnek, kommu­nizmust átélő­nek lennünk ahhoz, hogy fel­fogjuk annak a világnak az ember­telen­ségét, a hideg­ségét: a képek és a hangok remek egy­sége tökéle­tesen tolmá­csolja azt.
Tovább

Vérfoltos idők története
Rian Johnson: Looper – A jövő gyilkosa
Szegheő Csaba 2012.10.14

Nem az akciójelenetek véres­sége az, ami miatt a film kiemel­kedik a hasonló alko­tások töme­géből – hanem a sztorija. A Looper törté­nete, annak minden csavar­jával, morális kérdés­felveté­sével és izgal­mat biztosító érthe­tet­lensé­gével abszolút lebilin­cseli a nézőt, és nehe­zen felejt­hető élményt tud bizto­sítani szá­munkra.
Tovább

Szellemes emberek
Apichatpong Weerasethakul: Mekong Hotel
Schalk Endre Kornél 2012.10.14

A Mekong Hotel ugyan­olyan személyes, forma­bontó és külö­nös film, mint Apichatpong Weerasethakul korábbi munkái, ám azoknál kevésbé szerte­ágazó és sokkal rövidebb is. A nemzet­közi művész­filmes szcéna thai­földi kedvence új alkotá­sában tovább szövi a cannes-i arany pálmás Boonmee bácsi, aki képes vissza­emlé­kezni korábbi életeire motívu­mait: ván­dorló lelkekről, szelle­mekről mesél.
Tovább

Köszönjük, Kanada!
Philippe Falardeau : Lazhar tanár úr
Szövényi-Lux Balázs 2012.10.11

Kissé elszomo­rodunk, olykor neve­tünk, és végül meg­ható­dunk. A Lazhar tanár úr minden­képp érdemes a figyel­münkre, értékes és igényes alkotás, még ha nem is az év kiemel­kedő darabja. Taná­roknak, tanár­nak készü­lőknek erő­sen ajánlott, de azoknak is, akik szeretik az egy­szerű, szépen elját­szott emberi történe­teket a nagy­vásznon.
Tovább

A bemozdult fénykép
Vancsó Zoltán: Álomvölgy – Az üresség felfedezése
Borbély László 2012.10.07

Nagy merészség a 21. század­ban olyan egész estés (68 perc) fotó­filmet készí­teni, melyről maga az alko­tó is azt állítja, hogy bár­mikor és bárhol két ana­lóg dia­vetítő­vel és egy cédé­lejátszó­val is elő­adható lenne. Jó, itt művészi felvé­telek­ről van szó, de akkor is: mi indo­kol­hatja az alkotó bátor­ságát, hogy szembe­megy a tren­dekkel, és egy merő­ben szo­katlan műfajt választ...?!
Tovább

Szép álmokat!
Paul W. S. Anderson: A kaptár – Megtorlás
Debreczeni Márton 2012.10.07

Egyetlen dolog képes némi­képp meg­menteni – immá­ron ötödik alkalommal – e féke­vesztett mészár­lást: még mindig szóra­koztató. Ha képesek vagyunk felül­emel­kedni a logi­kus­ság tökéletes hiányán és a po­fátlan (ön)plagi­záláson, majd kikap­csoljuk agyunkat, akár még élvezhető is. Végtelen­ségig lassított szaltók, soha ki nem ürülő gép­fegyverek...
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben