×

Háborús bevezetés a zombifilmekbe
Marc Forster: Z világháború
Ballabás Sándor Dániel 2013.07.07

Brad Pitt Z világháborúja már jó előre elül­dözte magától a közön­séget: a produk­ciós nehéz­ségek és a könyv­től radiká­lisan eltérő cselek­mény miatt min­denki a nyár leg­nagyobb buká­sát várta (kreatív és finan­ciális érte­lemben egy­aránt). Pedig aki el tud tekin­teni az adap­táció erede­tihez való hűtlen­ségétől (vagy csak nem olvasta a könyvet), megle­pően izgal­mas és szóra­koz­tató zombi­thrillert láthat.
Tovább

Hűvös acél
Zack Snyder: Az acélember
Kása Ferenc 2013.06.29

Az acélember elképesz­tően agresszív propa­gandá­jának szele átcsa­pott az óce­ánon, és hozzánk is elért: az utolsó napok­ban egymást érték a bemu­tatók, plaká­tok és az „így készült” videók, melyek a nyár leglát­ványo­sabb mozi­filmjét ígérték. Csak azt felej­tették el közölni, hogy Zack Snyder rende­zőt to­vábbra sem izgatják kifeje­zetten a lélek rej­telmei.
Tovább

Dalok a szobából
Szabó Benedek: Kapuzárási Piknik
Nyéki Gábor 2013.06.28

Nem könnyű feladat a meglehe­tősen tehet­séges és sok­színű előadót kiter­melő hazai háló­szoba­zene mező­nyében valami olyannal elő­rukkolni, ami aztán hosszú ideig a leg­jobbak között marad. A hely­zetet bonyo­lítja, ha a dal­szerző a fiatal felnőtt­kor kellős köze­pén áll, Szabó Bene­dek számára viszont mintha magá­tól érte­tődő lenne nagy­szerű dalokat írni erről.
Tovább

Csalás és ámítás
Louis Leterrier: Szemfényvesztők
Szegheő Csaba 2013.06.24

Csiribí-csiribá, és máris eltűnt a nyuszi a kalapból – vagy a pénzünk a bank­szám­lánkról. A Szem­fény­vesztők című film egy bűvész­csoport előadás­soro­zatát követi nyomon, akik modern kori Robin Hood módjára bankoktól és biztosí­tóktól lopnak, és a tönkre­men­teknek adnak. Varázs­lat és szem­fény­vesztés, szinte töké­letesen kivite­lezve. Szinte…
Tovább

Egy felszarvazott lelkész története
Verdi Stifelliója a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2013.06.21

Az idei Verdi bicente­nárium alkal­mából az Opera­ház két koncert­szerű elő­adás erejéig tűzte műsorra a mester ritkán játszott, talán kevésbé jól sikerült, ám annál több figye­lemre méltó rész­letet tartal­mazó operáját, a Stiffeliót. A darabot az utóbbi évtize­dekben több neves külföldi dalszín­ház is bemu­tatta, az Opera­ház pedig a második elő­adást a Verdi-ritka­ság Feszti­vál záró esemé­nyének szánta.
Tovább

Elmebaj Danny Boyle módra
Danny Boyle: Transz
Szövényi-Lux Balázs 2013.06.19

Trainspotting, A part, 28 nappal később, Gettó­milliomos, 127 óra… Az angol fene­gyerek, Danny Boyle leg­újabb filmje, a Transz nemrég érke­zett a magyar mozikba. Erő­szakos, ravasz, igé­nyes: ez csupán néhány jelző Szövé­nyi-Lux Balázs kritiká­jából, aki vállal­kozott rá, hogy eligazít minket ebben a friss „rém­álomban”.
Tovább

Így írj progresszív rockzenét!
Steven Wilson: The Raven That Refused to Sing
Nyéki Gábor 2013.06.13

Talán még annak sem cseng­het teljesen isme­ret­lenül Steven Wilson neve, aki nem követi kitün­tetett figye­lemmel a prog­resszív rock­zene világát. A zenész évtize­dekig vezette az angol Porcupine Tree együt­tesét, az utóbbi idő­ben pedig bátran kísérle­tezgető, több stílust is fel­vonul­tató szóló­albumai­val került a figyelem közép­pontjába. Wilson nyáron Európába is elláto­gat karrier­jének soron követ­kező állo­mását jelző idei leme­zével, amit több helyen már most az év leg­jobb­jai között tarta­nak számon.
Tovább

Végre az eredeti Hunyadi!
A Operaház új Hunyadi László felvétele
Péter Zoltán 2013.06.07

Az Operaház 2012-ben kiadta a Hunyadi László ere­deti, Erkel által kiala­kított végső válto­zatának első cédé­felvé­telét. A zenei meg­való­sítás minden profiz­musa elle­nére nem sikerült kifo­gásta­lanra, azon­ban a fel­vétel minden hibája elle­nére jelen­tős lépés Erkel opera­művé­szeté­nek újra­értéke­lésében.
Tovább

Hangyás fiú a pincében
Bernardo Bertolucci: Én és te
Schalk Endre Kornél 2013.06.05

Hetvenegy­néhány eszten­dősen filmet forgatni egy mai tizen­négy éves kis­kamasz lelki­vilá­gáról, valljuk be, bátor vállal­kozás. Vajon az olasz mes­ternek, Bernardo Bertoluccinak sikerült a (tini)pszi­cho­lógiai mély­fúrás? Schalk Endre Kornél premier előtti kriti­kája egy finom, szeret­hető szerzői filmről.
Tovább

Óriási, mert egyszerű a képlet
Óriás: Tűz, víz, repülő
Nyéki Gábor 2013.06.03

Az Óriás a világért sem sze­retne lassí­tani: a tavaly­előtti Gon­dala­pos EP és a tavaly rög­zített Live@SSR stúdió­koncert-­album után a zene­kar immá­ron a harmadik nagy­lemezé­vel jelent­kezett. A Tűz, víz, repülő rövid­sége elle­nére is igényes anyag lett, az utóbbi idők lendü­letének a lenyo­mata: egy erő­teljes, elejétől a végéig élet­tel teli album­ról van szó.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben