×

Az amerikai Főnix legendája
Ben Affleck: Az Argo-akció
Debreczeni Márton 2012 // 12. 31

A romantikus komédiáktól és tehet­ség­telen rende­zőktől meg­gyötört Ben Affleck a két­ezres évek dere­kán fogta magát, és ren­dező lett. Mára már egy három­filmes direk­tort tisztel­hettünk benne, akinek idei mun­káját, Az Argo-akciót való­színű­leg Oscar-díjra fogják jelölni. Nem vélet­lenül…
Tovább

Lesz-e kedvünk keresni?
Jóembert keresnek a Vígben
Rédai Gergely 2012 // 12. 28

Jóembert keresnek a Vígben, de vajon találnak-e? S hogyan lehe­tünk „jónézők” az elő­adás ese­tében? Brecht drámá­jában máig benne rejlenek a lehető­ségek, de érez­hetően egy olyan darabról van szó, amit könnyű elrontani. Rédai Gergely recen­ziója.
Tovább

Elmondhatatlan, ünnepi fájdalom
Tom Hooper: A nyomorultak
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 27

Tom Hooper megpróbált natu­ralista musi­calt készí­teni egy magasz­tos hang­vételű alko­tásból, ami kevéssé sikeres aján­dék a néző­nek. A törté­net ere­dendő tiszta­sága, az ima­szerű és roman­tikus dalla­mok, vala­mint az erős jelen­léttel bíró színé­szek azon­ban meg­mentik a mozit a musical szerel­mesei számára.
Tovább

A Crulic-kollázs
Anca Damian: Crulic, a túlvilágra vezető út
Rédai Gergely 2012 // 12. 23

Anca Damian filmje valós esetet mesél el, egy 2007-ben elhunyt román férfi törté­netét. Crulicot Lengyel­országban jogta­lanul börtönbe zárták, és bár bizo­nyítani tudta volna ártat­lanságát, nem hallgatták meg. A román és a lengyel hatósá­gokat is ostro­molta leveleivel – hatás­talanul. Tiltako­zásul éhség­sztrájkba kezdett, amit olyan kitar­tóan gyako­rolt, hogy végül bele­halt.
Tovább

Valóságos doboz!
Matteo Garrone: Reality
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 21

Lucianót beszip­pan­totta a doboz. A valóság többé nem kívül, hanem a pixel­világban létezik, mert igazi embe­reket mutat: a vet­kőző lányokat a sarokról, a károm­kodós szom­szédot meg a festett hajú kis­srácot, ahogy a nőket tapo­gatja a show-ban. De vajon van olyan jó film a Reality, hogy beszip­pantsa a nézőt?
Tovább

Gyönyörű káosz
Lana Wachowski, Andy Wachowski, Tom Tykwer: Felhőatlasz
Szegheő Csaba 2012 // 12. 18

A Felhőatlasz című film hisz a jóság­ban. Abban az egye­temes, kor­talan jóság­ban, amely érté­kessé és széppé teszi a vilá­gunkat, dacolva az ember­telen­séggel, rossz­akarattal, kapzsi­sággal és gyűlö­lettel.
Tovább

Kamerás rendőr bácsi
David Ayer: Az utolsó műszak
Szövényi-Lux Balázs 2012 // 12. 11

Nagy a veszély, amikor amerikai filme­sek kézbe veszik a kame­rát. Már­mint szó szerint kézbe, és elkez­dik rázni, moz­gatni, felrán­tani, elrán­tani, életlen­séggel játszani, meg olykor stílu­sosan le­ejteni. Mert ilyen a való­ság, látjuk?
Tovább

Szerelem, szerelem...
Podmaniczky szerelmi szürreálja az RS9-ben
Szabó Krisztián 2012 // 12. 10

„S a régi szerető­mér, mit nem csele­kednék…” – lehetne mottója az RS9 Szín­ház Magritte-szür­reáli­ájának, amely egy házas­pár életének és konflik­tusainak apró rezdü­léseit avatja témá­jává. A Magritte-képek­kel illuszt­rált előadás esszen­ciáját az adja, hogy színre vitele mögött szintén egy házas­pár, a Veres–Dobay kettős áll.
Tovább

Mi van, ha a néző hal bele az unalomba?
Aaron Schneider: A temetésem szervezem
Mészáros Csaba 2012 // 12. 08

A temetésem szervezem igaz történet alap­ján készült. Jelen eset­ben ezzel csak az a baj, hogy az élet nem mindig elég színes ahhoz, hogy a vász­non is izgal­mas legyen. Éppen elég szürke nap van az élet­ben. Most gon­doljunk bele, ha moziba megyünk, akkor akarjuk-e újra ezt a szürke­séget egy szürke film­ben látni?
Tovább

Ég és föld közötti remények
Juan Manuel Cotelo: Az utolsó hegycsúcs
Tímár Dalma 2012 // 12. 06

Mindig vidám volt. Másképp figyelte és látta a körü­lötte levő világot, mint a többi ember. Ebből fakadt a boldog­sága is. Fiata­lon halt meg, függő volt… de nem kábí­tószer­függő, és nem is az alko­hol rabja. Ki az?
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben