×

Hozzátok a lángvágómat!
Keshales−Papushado: Csúnya, gonosz bácsik
Kása Ferenc 2014.06.03

Első pillantásra Holly­woodot maj­moló paródia­film, máso­dikra éles társa­dalom­kritika Aharon Keshales műfaji­lag nehe­zen besorol­ható filmje, melyet nem­csak azért érde­mes meg­nézni, mert ritkán látni izraeli filmet a mozik­ban, hanem azért is, mert esze­menten szóra­koztató!
Tovább

Egyszerre tragikus és röhejes a világ
Interjú Hollós Gábor rendezővel
Tóth Tünde 2014.06.02

A Hollós Gábor rendezé­sében bemu­tatott darabot, Az öreg hölgy láto­gatá­sát a kura­tórium négy kate­góri­ában is jelölte a sze­gedi Dömö­tör-díjra. A fiatal rende­zőt eddigi pályá­járól és filmes-fotós mun­káiról, német projekt­jeiről is kérdeztük.
Tovább

Visszatérés a tél birodalmába
Fargo tévésorozat
Gera Márton 2014.05.29

Felesleges lenne azzal jönni, hogy másodjára már semmi sem olyan, az első, az az igazi, az erősebb a többinél. Nem feltétlenül erősebb, tudjuk ezt sokan, működik a Csillagok háborúja másodjára is, sőt. És tudja ezt az is, aki hozzám hasonlóan nem a premierkor látta a Fargót, nem a moziban lamentált azon, nevessen-e vagy sírjon.
Tovább

Giccshercegnő
Grace – Monaco csillaga
Szövényi-Lux Balázs 2014.05.29

Klasszikus zenére lassí­tott jele­netek, rózsa­szín lány­mesék han­gulata, Nicole Kidman kék szemei, Erik Satie, Puccini, költői Monaco. Még Hamu­pipőke is sokall­ná a Grace Kelly-film­ben lát­ható ízlés­ficamot.
Tovább

Amit tudni akartál a fotókról
de sose merted megkérdezni
Thimár Attila 2014.05.28

A Mai Manó Ház immár rendsze­resen köte­lező prog­ram­mal örven­dez­teti a közön­séget, olyan kiállí­tást nyitva meg, amelyet nem lehet ki­hagyni. Howard Green­berg gyűjte­ménye és Marc Riboud kiállí­tása után most a Magnum ügy­nök­ség képei­ből nyílt tárlat, ráadá­sul pár­huza­mosan a Robert Capa Köz­pont­ban rende­zett szin­tén Magnum-anya­gos kiállí­tással.
Tovább

Gondolatok, hisztin innen és túl
Interjú Góbi Ritával
Barna Zsú 2014.05.27

Góbi Rita Ne hisztizz! című koreo­grá­fiáját múlt héten mu­tatta be a MU Színház. Sok jót lehet­ne írni az elő­adás­ról, de talán mégis az a leg­jobb ajánló, ha elmond­juk: a bemu­tató utáni beszél­geté­sen olyan heves vita alakult ki a látot­tak értel­mezé­séről, amire régen nem volt példa. A koreográ­fus-tán­cost erről és új, báb­szín­házas bemuta­tójáról is kér­deztük.
Tovább

Szárnyas fejvadász magyar módra
Monory Mész András: Meteo
Benke Attila 2014.05.26

A jórészt nagy presztízsű klasszi­kusokat felújító MaNDA most egy nyolc­vanas évek végi kultusz­filmhez nyúlt. A sötéten iro­nikus, elborultan atmosz­ferikus Meteo DVD-kia­dását sokan üdvö­zöl­hetik igazi film­cseme­geként.
Tovább

Ha a nagyok visszatérnek
A Turbo, a Subscribe és a Grand Mexican Warlock új lemezei
Nyéki Gábor 2014.05.23

2014 tavaszán három olyan zene­kar is új album­mal jelent­kezett, akik kap­csán rendre meg szokás emlí­teni, hogy minden kétsé­get kizá­róan a hazai zenei élet él­lova­sai közé tar­toznak, és a figyel­mes hall­gató­kat nemzet­közi színvo­nalú produk­cióval képesek meg­örven­dez­tetni. A Turbo, a Subscribe és a Grand Mexican Warlock most sem cáfol rá a várako­zásokra!
Tovább

Csendes zene Coenéktől
Ethan & Joel Coen: Llewyn Davis világa
Ballabás Sándor Dániel 2014.05.21

A Coen fivérek tavalyi − a hazai vász­nakra most érkezett − mozija annak elle­nére is csendes film, hogy főhőse egy gyakran dalra fakadó folk­énekes. Bár nehéz bele­kötni, a Llewyn Davis világa bizto­san nem lesz a szerző­páros leg­emlé­keze­tesebb műve.
Tovább

Örök kérdések gyerekszemszögből
Krusovszky Dénes: Mindenhol ott vagyok
Wéber Anikó 2014.05.20

Az élet nagy kérdé­seiről: iden­titás­kere­sésről, ma­gány­ról, öreg­ség­ről, halál­ról mesél Kru­sovszky Dénes első gyerek­vers­köte­tében. Olyan té­mákról, melyek­ről nehéz köz­hely­mente­sen, őszin­tén írni. Neki mégis sike­rül. Ver­seiben egy kisfiú élmé­nyein keresz­tül fedez­zük fel a vilá­got.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben