Zene

Istenért a „Sátán zenéjével”

Vallás és mitológia a metal zenében III.
Fejes János
2015. augusztus 26. szerda

Az eddigiekben arról beszéltünk, hogy hogyan és mi ellen küzd az egész metal színtér. Nem szabad azon­ban szem elől tévesz­tenünk azt sem, hogy a láza­dás nem fel­tétlen nihi­lista rom­bo­lási kényszer. Minden eset­ben azt lát­hattuk eddig, hogy a küz­delem célja vala­mi­féle jobb, szaba­dabb világ elkép­zelése, illetve felidé­zése.

Zene

„A Sátán zenéje”

Vallás és mitológia a metal zenében II.
Fejes János
2015. augusztus 19. szerda

Miután az első cikkben megismer­kedtünk némi­leg a metal zene törté­netével és a hozzá tartozó legfon­tosabb fogal­makkal, most elme­rülünk a dalszö­vegek kao­tikus név alatt ismert típu­sában, azok között is első­sorban a vallási és mito­lógiai tartal­makkal operáló altí­pust vesszük köze­lebbről szem­ügyre.

Zene

„A tárgyak középpontjából kiesve”

Interjú Grandpierre Atillával
Soós Tamás
2015. augusztus 14. péntek

A Vágtázó Halottkémek negyven­éves jubi­leuma kap­csán beszél­gettünk a zene­kar front­embe­rével, Grand­pierre Atil­lával, aki a zene határ­talan­sága mellett arról is mesélt, hogy a nyolc­vanas évek­ben milyen trükkel jutott útle­vélhez egy betil­tott zene­kar éneke­seként, és hogyan spric­celte tele a Pszi­chi­átriai Inté­zet pince­klub­jának mennye­zetét.

Zene

Modern fémművesség

Vallás és mitológia a metal zenében I.
Fejes János
2015. augusztus 13. csütörtök

A „lázadás zenéje”, a „sátán zenéje” – jelzők, ame­lyek meg­hatá­rozzák a köz­gondol­kodást a heavy metal­ról. Való­ban ennyi lenne? Agresszió és destruk­tivitás elekt­romos gitár­ral? Most induló négy­részes soro­zatunk kísér­letet tesz az előíté­letek lebont­ására az egyik leg­ellent­mondá­sosabb könnyű­zenei zsá­nerrel kap­cso­latban.

Zene

A filozófus utcazenész

Interjú Dub Fx-szel, a világhírű utcazenésszel
Schranez Rebeka
2015. augusztus 6. csütörtök

Dub Fx utcazenész­ként indult, és érzelem­gazdag szá­maival, gyakran filozo­fikus mélysé­gekig is eljutva máig meg­őrizte erős szo­ciális érzé­keny­ségét. Haza­járó­nak számít a magyar feszti­válokon, leg­utóbb az EFOTT-on lát­hattuk. Beszél­gettünk arról, hogy miért fontos egy elő­adónak sokolda­lúnak lenni, vala­mint hogy világ­hírű­ként miért zenél akár az utcán is.

Zene

Intelligens vadállat

Super Stupid: The Original Fire, 2014
Bornemissza Ádám
2015. augusztus 4. kedd

Titkos kincs, megszívle­lendő rock­aján­lat a Super Stupid, akik nem­régi­ben egy le­mez­nyi fel­vé­telt tettek közzé – hall­gassuk bátran, ne vesszen el a zene­tömeg­ben, annál jóval többre érde­mes! Nomen est omen, az is bolond, aki rock­zene­karrá lesz a mai világ­ban, de szeren­csére azért akad ilyen is.