Zene

Sötét tónusok

Jazzékiel: Másokat szeretni
Varró Annamária
2015. április 16. csütörtök

A Jazzékiel öt évet váratta közön­ségét: 2015 febru­árjában jelent meg har­madik nagy­lemezük, a Másokat szeretni. A hazai under­ground szcéna egyik emble­matikus zene­kara pedig nem hazud­tolta meg ön­magát, újfent egy sötét tónu­sokkal dol­gozó, inten­zív zenei élményt nyújtó lemezt rakott össze.

Zene

„A túlsúlyos kislány én vagyok”

Interjú Micsoda Dániellel
Soós Tamás
2015. április 14. kedd

Politikus és személyes könnyű­zene egy szál gitárral, vagy „egysze­rűbben mondva csak folk­zene” az, amit Micsoda Dániel játszik. Ráadá­sul egyre maga­sabb szín­vo­nalon: a Zan­zinger művész­néven alkotó fiatal zenész május­ban adja ki második nagy­leme­zét, az éret­tebb, aktu­álisabb, mélyebb dalo­kat is össze­gyűjtő The Country & The Cuntot. Dániel­lel három­napos lakás­koncert-soro­zata után ültünk le beszél­getni.

Zene

Tiszta forrásból

Both Miklós: Kínai utazólemez
Papp Máté
2015. április 6. hétfő

Ha Kodály kínai jegyzeteire gondolunk, vagy egyál­talán arra, hogy az általa kiala­kított peda­gógiai mód­szer – minden­féle kultu­rális gyarma­tosítás nélkül – Távol-Kele­ten egyre nagyobb teret hódít, nem lehet meg­lepő Both Miklós Kínai utazó­lemezének ötlete.

Zene

„Nem elkallódni küzdelem”

Interjú Kovács Antallal
Jónás Ágnes
2015. március 31. kedd

A 16 éve működő Romano Drom zene­kar a magyar­országi roma kul­túra pro­minens kép­vise­lője. Hatodik, Colors című új nagy­leme­zük 2015 márciu­sában került fel a World Music Charts Europe nemzet­közi világ­zenei toplis­tára. A zene­kar ala­pító­jával és zene­szerző­jével, Kovács Antal­lal beszél­gettünk.

Zene

Hendrix és a konzervatórium

A Roundabout zenekarról
Nyéki Gábor
2015. március 24. kedd

A 2013-ban alakult Roundabout a gitá­ros-éne­kes duók sorába illesz­kedik. Eddigi felvé­teleik­ben a jazzes és a psziche­delikus zenei világo­kat sikerül meg­idézni, elis­me­résre méltóan maga­bizto­san és profi módon.

Zene

Az igazat is, ne csak a valódit

Fischer Iván és a BFZ Varázsfuvola-előadásáról
Péter Zoltán
2015. március 18. szerda

A Don Giovanni és a Figaro házas­sága hazai és nem­zet­közi sike­re után Fischer Iván ismét Mo­zart-ope­rát vett elő: ezút­tal a mes­ter utol­só szín­padi művét, A varázs­fuvolát ren­dezte és diri­gálta a Művé­szetek Palo­tájá­ban. Az elő­adást nagy nem­zet­közi érdek­lődés kísérte, a pro­duk­ciót már bemu­tatá­sa előtt több kül­földi város­ba is ven­dég­sze­rep­lésre hívták.