Zene

Dalok a lélek legmélyéről

Beszélgetés Szőke Nikolettával
Jónás Ágnes
2016. május 24. kedd

„Kiráz a hideg a manírtól, a feles­leges sallan­goktól, és ódzko­dom az ön­célú sze­rep­lés­től is. A mini­mum, ami­vel tar­to­zom a közön­ségem­nek, hogy ne hazud­jam magam más­nak, mint ami vagyok” – vallja Szőke Niko­letta, a nemzet­közi jazz­színtér egyik leg­kere­set­tebb hazai énekes­nője, aki­vel a mont­reux-i első helye­zés és tizen­négy évnyi kemény munka után sem szaladt el a ló.

Zene

Egy este a barátság jegyében

A Csík és a Rackajam közös koncertjéről
Burkus Boglárka
2016. május 11. szerda

Csík Zenekar koncertjein 1988-as meg­ala­kulása óta több alka­lommal műkö­dött közre Ferenczi György és a Racka­jam. Ahogyan a Művé­szetek Palo­tája Bartók Béla Nem­zeti Hang­ver­seny­termé­ben 2016. május 1-jén is meg­hall­gat­hattuk a két együt­tes közös produk­cióját.

Zene

„Minél személyesebb, annál jobb”

Beszélgetés Szeder-Szabó Krisztával
Szarka Károly
2016. május 5. csütörtök

Három éve alakult, két éve be is lopta magát a közön­ség és a kriti­kusok szívébe a Szeder zene­kar. A Hab a tete­jén című mini­albu­mon több­nyire akusz­tikus hang­zású szá­mok­kal mutat­koz­tak be, most pedig egy rocko­sabb nagy­leme­zen dol­goz­nak. Az éne­kes-gitá­ros Szeder-Szabó Krisz­tiná­val beszél­gettünk.

Zene

Párbeszéd a kamarazenéről

Beszélgetés Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással
Jónás Ágnes
2016. április 29. péntek

Fesztiválakadémia Buda­pest címmel indít új ka­mara­zenei fesz­tivált Kokas Katalin és Kele­men Barna­bás. A Zene­akadé­mia falai között zajló négy­napos, július 21-től 24-ig tartó rendez­vényen hazai és kül­földi művé­szek várják kon­cer­tekkel és mes­ter­kur­zusok­kal a közön­séget. A hegedű­művész házas­párral a rend­hagyó kezde­ménye­zésről beszél­gettünk.

Zene

„Tíz-húsz lemez van még ebben”

Interjú Horváth Boldizsárral
Szarka Károly
2016. április 21. csütörtök

Korábban a Riddim Colony tagja volt, Sze­re­csen­király néven egye­dül is zenél, de leg­inkább a Kele­men Kabát­ban front­embe­reként ismert. Horváth Boldi­zsárral beszél­gettünk.

Zene

Fordulj be!

Berriloom: Discontinous Man
Nyéki Gábor
2016. április 8. péntek

A berriloom első nagylemeze szo­morú, önma­gába tekintő zenét rejt – elmúló han­gulat­fosz­lányok gyűjte­ménye, amely kimun­káltsá­gával és átgon­dolt koncep­ciójával bizo­nyára sokak szá­mára lesz érdekes.