Zene

A szürke fejezet

Slipknot, .5: The Gray Chapter
Fejes János
2015. január 28. szerda

Ha egy zenekar kreatív alakja éle­tét veszti, az könnye­dén a banda végét is jelent­heti. Paul Gray 2010-es halá­lából erőt me­rítve az iowai Slipknot igyekszik leróni kegye­letét régi zenész­társuk előtt, új albu­mukat neki ajánlva. A kérdés csupán az, képe­sek-e régi fekete fényük­ben újra fel­emel­kedni.

Zene

A teremtés csodája

Újévi hangverseny a Művészetek Palotájában
Péter Zoltán
2015. január 12. hétfő

Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.

Zene

Virágzene

Meszecsinka: Kinyílok
Papp Máté
2014. december 29. hétfő

A Meszecsinka világzenéje nem csak a szójáték miatt nevez­hető „virág­zenének”, hiszen dalaik olyan kinyíló zenei vilá­gokat bon­tanak ki, amelyek a szél­rózsa minden irányából hozzák magukkal a külön­böző népek jellemző ízeit, illatait, de amelyek mégis egy közös magból szök­kentek szárba.

Zene

Még magasabban

Middlemist Red: Supersonic Overdrive
Nyéki Gábor
2014. december 23. kedd

Első kislemezt övező zajos siker, megnyert tehetség­kutatók, egyre maga­bizto­sabb koncert­szerep­lések – mos­tanra szinte közhely leírni, hogy a Middle­mist Red az egyik leg­gyor­sabban fejlődő, legígé­rete­sebb gitár­zene­kar ide­haza. Jó hír, hogy to­vábbra sincs meg­állás: első albu­muk még tovább emeli azt a bizo­nyos lécet.

Zene

Ünnepi operaelőadás – Rameau250

Jean-Philippe Rameau Platée című operájának budapesti előadásáról
Péter Zoltán
2014. december 20. szombat

A Polümnia ünnepei áprilisi bemu­tatója után decem­ber harma­dikán ismét egy Jean-Philippe Rameau opera koncert­szerű elő­adását tekint­hettük meg a Bartók Béla Nem­zeti Hang­ver­seny­terem­ben. Ezúttal azon­ban nem egy elfe­ledett remek­mű feltá­masztá­sának, hanem a szerző egyik legnép­szerűbb operá­jának, a szati­rikus Platée című opusz­nak lehetünk szem- és fültanúi.

Zene

A zene mindig kinyitja a kapukat

Beszélgetés Csoóri Sándor Sündivel
Ayhan Gökhan
2014. december 12. péntek

Csoóri Sándor Sündi a Buda Folk Band­del a Kárpát-me­dence gazdag zenei világát viszi el Magyar­orszá­gon belül és külföl­dön több helyre, hogy a kul­túra szer­ves részét képe­ző nép­zenét nép­szerű­sítse és bebizo­nyítsa, minden idő­ben képes újat adni a sok-sok ősi, auten­tikus dallam. Vele beszél­gettünk az együt­tesről, a nép­zene múlt­járól, jele­néről és annak a min­den­napi életre gyako­rolt, jóté­kony hatá­sáról.