Zene

A tökéletes Bach

J. S. Bach Máté Passiója Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Choir előadásában
Varró Annamária
2014. április 18. péntek

A Máté-passió egyike Bach ikoni­kussá vált alkotá­sainak, melynek szám­talan külön­böző válto­zata elér­hető a közön­ség számára, akár élőben, akár felvé­telről. Mi teszi mégis töké­letessé Koopman adap­tációját? Erre keres­tem a választ, amikor hosszú vára­kozás után élő­ben is végig­hall­gattam a majd három­órás kon­certet.

Zene

Lovasiék felnőttek

Kiscsillag: Szeles
Nyéki Gábor
2014. április 17. csütörtök

Minél több helyről lehe­tett azt hallani, mennyire elta­lált a Kis­csillag idei lemeze, annál nagyobb kétke­déssel fogad­tam ezeket a híreket. Mert hogy van az, hogy egy kissé elhasz­náló­dott zene­kart pre­zen­táló harma­dik lemez után épp a negye­dik fogja ismét helyre­tenni a dol­gokat? Mégis úgy tűnik, a Szeles új irányt is mutat a jövőre nézve.

Zene

A tavasz ünnepei

Rameau opera ritkaság a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
Péter Zoltán
2014. április 13. vasárnap

Igazi opera­ritka­sággal ért véget az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál: Jean-Philipp Rameau 1753 óta elő­adat­lan ope­rájának, a Polüm­nia ünne­peinek koncert­szerű megszó­laltatá­sával. A világ­sztá­rokkal meg­való­sult modern kori bemu­tató nagy­sikerű zárása volt az idei feszti­válnak és egyben méltó meg­emlé­kezés Rameau halá­lának 250. évfor­duló­járól.

Zene

Kékszakállú, akár a Déli-sarkon

Interjú Bretz Gábor operaénekessel
Burkus Boglárka, Péter Zoltán
2014. április 11. péntek

Bretz Gábor az utóbbi években szinte minden jele­ntős opera­színpa­don meg­fordult, szere­pelt klasszi­kus és kortárs elő­adá­sok­ban egya­ránt, a követ­kező évad­ban épp a New York-i Metro­politan színpa­dára lép Esca­milló­ként, de itthon is számos elő­adás­ban hall­ható lesz.

Zene

Zaccos fekete leves

A Svoid To Never Return című lemezéről
Fejes János
2014. április 3. csütörtök

A mai magyar black metal élet ugyan­azon folya­mato­kon megy át, mint a külföldi: az öreg zene­karok vagy fel­támad­nak, vagy vég­leg elbuk­nak, a fiata­lok között pedig az unal­mas és ere­deti csa­patok állan­dó ver­senye zajlik az élet­ben mara­dásért. A miskolci Svoid de­bütá­lása e küz­delem sűrű­jébe csöp­pent bele, egye­lőre K.O. nélkül.

Zene

A női lélek kálváriája

A Jenufa a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán
2014. április 1. kedd

A Magyar Állami Opera­ház hat év után ismét műsorra tűzte a nagy cseh opera­kompo­nista, Leoš Janáček Jenufa című ope­ráját. A konzer­vatí­vabb ízlésű magyar közön­ség ezúttal sem muta­tott nagy érdek­lődést a darab iránt, ám mind­ezek elle­nére a Jenufa egy igazán katar­tikus törté­net egy fiatal nő bol­dog­ság­kere­sé­séről.