Zene

Párbeszéd a kamarazenéről

Beszélgetés Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással
Jónás Ágnes
2016. április 29. péntek

Fesztiválakadémia Buda­pest címmel indít új ka­mara­zenei fesz­tivált Kokas Katalin és Kele­men Barna­bás. A Zene­akadé­mia falai között zajló négy­napos, július 21-től 24-ig tartó rendez­vényen hazai és kül­földi művé­szek várják kon­cer­tekkel és mes­ter­kur­zusok­kal a közön­séget. A hegedű­művész házas­párral a rend­hagyó kezde­ménye­zésről beszél­gettünk.

Zene

„Tíz-húsz lemez van még ebben”

Interjú Horváth Boldizsárral
Szarka Károly
2016. április 21. csütörtök

Korábban a Riddim Colony tagja volt, Sze­re­csen­király néven egye­dül is zenél, de leg­inkább a Kele­men Kabát­ban front­embe­reként ismert. Horváth Boldi­zsárral beszél­gettünk.

Zene

Fordulj be!

Berriloom: Discontinous Man
Nyéki Gábor
2016. április 8. péntek

A berriloom első nagylemeze szo­morú, önma­gába tekintő zenét rejt – elmúló han­gulat­fosz­lányok gyűjte­ménye, amely kimun­káltsá­gával és átgon­dolt koncep­ciójával bizo­nyára sokak szá­mára lesz érdekes.

Zene

Szerelem a nagyvárosban

Új Bohémélet-rendezés az Erkel Színházban
Péter Zoltán
2016. április 4. hétfő

Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán Bohém­élet-rende­zése az 1937-es pre­mier óta mit sem veszí­tett vará­zsából, ugyan­akkor joggal merül­hetett fel a közön­ség és a szak­ma részé­ről is az igény a darab újbóli szín­padra állítá­sára. Így az Andrássy úton futó régi ren­dezés mellé egy új pro­duk­ció is szín­padra került az Erkel Szín­ház­ban Bohém­élet 2.0 címmel.

Zene

Az énekeljen angolul, aki tud

Beszélgetés Élő Mártonnal
Jónás Ágnes
2016. március 25. péntek

„Ha valaki Magyarorszá­gon akar be­futni, ahhoz ma a leg­fonto­sabb, hogy meg tudja szólal­tatni saját nem­zedéke, illetve a fiata­labb kor­osztá­lyok hang­ját. A zene már-már másod­lagos.” Élő Már­ton­nal beszél­gettünk.

Zene

Nincs szükség több Jimi Hendrixre

Beszélgetés Gyémánt Bálinttal
Jónás Ágnes
2016. március 21. hétfő

Habár Gyémánt Bálint a hazai jazz­élet egyik leg­kiemel­ke­dőbb gitá­rosa, képte­len­ség őt műfaji ska­tu­lyákba gyö­mö­szölni. Talán éppen ezért jött jól neki, hogy az idei Cseh Tamás Prog­ram támo­gatott zene­karai közül az indie és alter­natív rock­ban utazó Hello Hurri­cane együt­test mento­rál­hatja.