Zene

A denevér röpte

Jazzékiel a Müpában
Vass Norbert
2016. június 24. péntek

Jakab Péter flipper­golyóként pattog a hang­sze­rek erő­teré­ben. Min­denkit szem­mel tart, figyel, jelez, az összes apró nüanszra rezo­nál. Ő visz káoszt a mérték­tartó dzsesszbe, azzal teremt izgal­mas kako­fóniát néha, hogy akusz­tikusan nem bírja, nem bír­hatja ezt az öntör­vényű­ségé­től kohe­rens bluest. De éppen ilyen a Jazzékiel. Tea­gőzbe hají­tott ma­réknyi tengeri só, víz alatt vett levegő.

Zene

Az újrakezdés lehetetlensége

Thomas Adès Viharjának budapesti premierje
Péter Zoltán
2016. június 21. kedd

A Magyar Állami Operaház Shakespeare400+ Fesztivál­jának nagy újdon­sága Thomas Adès Vihar opera­adap­táció­jának hazai bemu­tatója volt. A darab­bal pár éve a Met-es közve­títések jóvol­tából már talál­koz­hatott a buda­pesti közön­ség, most azon­ban egy jól sike­rült élő elő­adás keretei között is meg­ismer­ked­het­tünk az utóbbi évek egyik leg­sike­resebb kortárs operájával.

Zene

Virtuóz vallomások

Beszélgetés Kökény Tamással, Holozsai Eszterrel és Kesselyák Gergellyel
Jónás Ágnes
2016. június 13. hétfő

Kökény Tamás nagybőgős nyerte a Virtuózok klasszi­kus zenei tehet­ség­ku­tató ver­seny máso­dik év­adá­nak fő­díját. Első­nek őt, majd a kicsik kor­csoport­jának győz­tesét, Holo­zsai Esztert kaptuk dikta­fon­végre, a Virtu­ózok zsűri­tagját, Kes­se­lyák Ger­gelyt pedig a fina­listák össz­telje­sít­mé­nyé­ről, sze­mé­lyes élmé­nyei­ről és a gyer­mek­kor­ban meg­kez­dett zenei neve­lés hasz­nos­sá­gá­ról fag­gattuk.

Zene

Az üvöltés legitimitása

Beszélgetés Jónás Verával
Varga Viktor
2016. június 9. csütörtök

Jónás Vera 2012 óta van itthon velünk, és azóta pro­mi­nens tagja lett a magyar pop­szcéna igé­nye­sebbik felé­nek. Kar­rierje biz­tosan, egész­sé­gesen épül, és ez nem vélet­len – érzé­keny, pimasz, kere­set­len és min­denek­előtt őszinte. Az éne­kes­nővel a nem­régi­ben meg­jelent máso­dik nagy­le­meze, a Tiger, Now! apro­póján beszél­gettünk.

Zene

Az intellektuális nyitottságért

Beszélgetés Horváth Zsolttal, a PFZ igazgatójával
Péter Zoltán
2016. június 6. hétfő

Május 15-én volt Eötvös Péter Senza sangue című operá­jának bemu­tatója Avignon­ban, ahol az egy­fel­vo­ná­sos művet Bartók Béla A kék­sza­kállú her­ceg vára című alko­tá­sá­nak pár­darab­ja­ként állí­tották szín­padra. Az Alföldi Róbert ren­dezte pro­duk­ció hazai pre­mier­jére jú­nius 27-én a Nem­zeti Szín­ház­ban kerül sor a Pan­non Fil­har­mo­niku­sok közre­műkö­dé­sével. Horváth Zsolt­tal, az együt­tes igaz­gató­jával a pár­elő­adás­ról, a kor­társ­opera-fogyasz­tásról, illetve egy provo­katív dis­kurzus szük­séges­ségé­ről is be­szél­gettünk.

Zene

Dalok a lélek legmélyéről

Beszélgetés Szőke Nikolettával
Jónás Ágnes
2016. május 24. kedd

„Kiráz a hideg a manírtól, a feles­leges sallan­goktól, és ódzko­dom az ön­célú sze­rep­lés­től is. A mini­mum, ami­vel tar­to­zom a közön­ségem­nek, hogy ne hazud­jam magam más­nak, mint ami vagyok” – vallja Szőke Niko­letta, a nemzet­közi jazz­színtér egyik leg­kere­set­tebb hazai énekes­nője, aki­vel a mont­reux-i első helye­zés és tizen­négy évnyi kemény munka után sem szaladt el a ló.