Zene

Operajátszásunk hőskora

Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei
Péter Zoltán
2016. augusztus 23. kedd

Tallián Tibor érdekes és magá­val ra­gadó kö­tete be­pil­lan­tást en­ged a ma­gyar opera­ját­szás tör­té­ne­té­nek hős­ko­rába, mi­köz­ben re­konst­ruálja az első euró­pai hír­névre szert tett magyar opera­éne­kes­nő pá­lyá­já­nak ala­ku­lását. Be­mu­tatja a kora­beli euró­pai opera­élet színét és fonák­ját is a pri­ma­donna­hábo­rúk­kal, vala­mint a közön­ség és opera, illetve a kritika és mű­vé­szek nem mindig fel­hőt­len viszo­nyával.

Zene

„A világ… nem tudom, kié”

Beszélgetés Henri Gonzóval
Varga Viktor
2016. augusztus 17. szerda

Adott egy nagyon fiatal együt­tes jungle, indie, punk, garage, tro­pical és minden­féle ele­mek­kel a zené­jükben: ez a Fran Palermo. Sokan isme­rik őket, sokan majd meg fogják. A ban­dá­nak pedig van egy zenei agya, aki a rock­sztár­attitű­döt csúcsra járatva töret­lenül rója a front­em­berek útját. Az arcát­lanul tehet­séges Henri Gonzó­val beszél­gettünk.

Zene

A kultúraháló metszéspontjában

Interjú Dejcsics Konrád bencés szerzetessel
Király-Szombathy Zita
2016. augusztus 10. szerda

Augusztus utolsó hét­végé­jén ad ott­hont a pan­non­halmi bencés mo­nos­tor az Arcus Tem­porum mű­vé­szeti feszti­vál­nak, amely a közös­ség élmé­nyét ígéri finom ízek­kel, illa­tok­kal, elmé­lyült imád­ság­gal, le­nyű­göző lát­vánnyal, egyedi hang­élmé­nyekkel. Dej­csics Kon­rád ben­cés szer­ze­tes­sel, kultu­rális igaz­gató­val beszél­gettünk.

Zene

Kiterjesztett idősíkok

Beszélgetés a születésnapos Bánkövi Gyulával
Király-Szombathy Zita
2016. július 26. kedd

A napokban ünnepli fél­év­szá­za­dos létét Bán­kövi Gyula kor­társ magyar zene­szerző, a Bartók Rádió program­koordi­nátora, szer­kesztő-mű­sor­veze­tője, aki emellett tevé­keny tagja népes csa­lád­já­nak, miköz­ben körbe­veszi őt egy­fajta magá­nyos­ság, ami az igaz alko­tók sajátja.

Zene

„Sokkot kaptam!”

Beszélgetés Szőke Nikolettával
Jónás Ágnes
2016. július 15. péntek

Szőke Nikoletta jazz­éne­kes­nőt ismét elta­lálta a bol­dog­ság­bomba, és rögtön kettő: titkos vágya tel­jesül azzal, hogy Michel Legrand Grammy-díjas zene­szer­ző-elő­adó­val éne­kel duettet, a Balázs Elemér Group­pal pedig az Örök Sze­relem című leme­zért Fonogram-díját vehetett át.

Zene

„Megint lesz majd blueshullám”

Beszélgetés Ferenczi Györggyel
Soós Tamás
2016. július 7. csütörtök

„A blues harminc­éven­ként vissza­jön, és üt egy nagyot, úgy­hogy megint lesz majd blues­hullám, és a bró­kerek a Sza­bad­ság téren tra­péz­ga­tyá­ban fog­nak járni” – vallja Ferenczi György, akivel a magyar blues múlt­járól és jele­néről, na meg blues és nép­zene össze­háza­sítá­sá­ról beszél­gettünk.