Zene

„A kortárs zene az irodalmunk”

Interjú Lukács Miklóssal
Ayhan Gökhan
2015. február 27. péntek

„Megmutathatom a cimbal­mot, hozzá­járul­hatok az elter­jedé­séhez, a meg­isme­résé­hez”, mondja Lukács Miklós, a kortárs zenei élet egyik megha­tározó figu­rája. Zenéje egy­szerre táplál­kozik az auten­tikus cigány­zene, a klasszi­kus zene és a jazz vilá­gából. Hang­sze­réről, zene­szer­zés­ről, zene­karok­ról, most futó pro­jek­tek­ről és jövő­beni ter­vek­ről beszél­gettünk vele.

Zene

A bel canto megdicsőülése

Kolonits Klára első szólócédéjéről
Péter Zoltán
2015. február 23. hétfő

Kolonits Klára az utóbbi évek magyar opera­életé­nek egyik leg­tehet­sége­sebb kolo­ratúr­szop­ránja 2014-ben végre saját szóló­cédé­vel lép­hetett az opera­ked­velő közön­ség elé. A Bel Canto Re­loaded pedig aligha­nem az utóbbi évek egyik leg­szín­vona­lasabb magyar kiad­ványa lett.

Zene

A női lélek útjai

A kékszakállú herceg New York-i bemutatója a MÜPA élő közvetítésében
Péter Zoltán
2015. február 22. vasárnap

Idén februárban A kéksza­kállú herceg vára hu­szonöt éves szünet után tért vissza a New York-i Metro­politan Opera szín­padára. Nem csoda hát, ha nagy érdek­lődést övezte a Varsó­ból átvett új Bar­tók-pro­duk­ciót Ameri­kában és az jelen­tős sajtó­vissz­han­got kapott. Sze­ren­csére a magyar opera­rajon­gók is képet kap­hat­tak az elő­adás­ról, ugyanis a Met élőben közve­títette a darab február 14-i elő­adását.

Zene

Budapesszimizmus

Sunwharf – Budapessimism (EP, 2014)
Fejes János
2015. február 17. kedd

A magyar underground minden évben újabb és újabb meg­lepeté­sekkel szolgál, erre kiváló példa a buda­pesti Sunwharf is, amely debü­táló EP-je, a tavaly decem­berben meg­jelent Buda­pessimism az év debüt­anyaga is lehetne. Őszinte, könnyed, mégis súlyos, igazi rock­zene, amit a down és a southern rock kedve­lőinek bűn lenne kihagyni.

Zene

Tócsában a tenger

Cirkusz-KA: Tavak és tengerek
Papp Máté
2015. február 15. vasárnap

A Cirkusz-KA második nagy­lemeze magas színvo­nalú és kiér­lelt zenei anyag, amely az első, Kötél­tánc­tangó című album forma­váltó, szín­játszó játékos­sága után úgymond tartja a már meg­ugrott szintet, ezzel együtt éppen azzal lep meg, hogy nem vállal­kozik külö­nösebb újításra. Inkább tovább tágítja a különös deren­gésű dal­költe­mények elmo­sódó, távolba vesző hori­zontját – lepo­rolva a korábbi számok kép­zelet­beli cirkusz­porondját is.

Zene

A Zene közel hoz!

Interjú Urbán Marcellal
Keresztes Szilvia
2015. február 10. kedd

2014 szeptem­berében nyitotta meg kapuit Hűvös­völgy­ben a Budai Magán­Zene­iskola. A BMZ aktív zené­lési lehető­séget bizto­sít minden kor­osz­tály szá­mára, külö­nös figyel­met szen­telve a leg­kiseb­bek, az 5–10 éve­sek zenei neve­lésé­nek, hang­szer­okta­tá­sának.