Zene

Meg kell találni a középutat

Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Burkus Boglárka, Péter Zoltán
2014. november 14. péntek

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.

Zene

Egyedül is bőven viszi

Elvis Costello-koncert a Müpában
Varga Viktor
2014. november 6. csütörtök

Elvis Costello negyven éve van a pályán, fölös­leges bemu­tatni, nagy­szerű dal­szerző, a pro­fibb­nál is pro­fibb elő­adó – két­szer is érde­mes meg­gon­dolni, hogyha eset­leg nem akar­nánk el­menni egy buda­pesti kon­cert­jére!

Zene

Koncepció- és sallangmentesen

Dope Calypso: Farewell to the Fairy, Goodbye to the Ghost
Nyéki Gábor
2014. november 4. kedd

Zsigerből jövő, dögös riffek, csorda­vokál, igazi piszkos gitár­hangzás – a Dope Calypso szemé­lyében a honi garázs­punk újabb képvi­selőit köszönt­hetjük, első leme­züknek pedig a műfaj erő­sebb dobá­sai között a helye.

Zene

Régi szép idők

Kiss Ferenc ünnepi koncertje a BMC-ben
Papp Máté
2014. november 3. hétfő

Hová tűntek a régi szép idők? Vagy csak kép­zelték őket az őszülő örök­ifjak? Hová lettek az elha­gyott kedve­sek, a szép asszo­nyok? „Boros­tyán­kőbe zárt homá­lyos képek” mind-mind…

Zene

Antik science fiction

Septicflesh: Titan
Fejes János
2014. október 28. kedd

A görög underground keve­seknek jelent bármit is, de a Septic­flesh neve még a main­stream metal életbe is utat tört magá­nak. 2008-as újjá­alaku­lásuk óta sike­reseb­bek, mint előtte bár­mikor, amit nem­csak a hatá­sos image, hanem az iga­zán tartal­mas, atmosz­férikus death metal albu­maik is meg­ala­poz­nak, immár kilen­cedszer jelent­kezve.

Zene

Őrületes koloratúrák

Donizeti Lammermoori Luciájának Erkel Színház-beli előadásáról
Péter Zoltán
2014. október 28. kedd

Az 1930-as években az idén száz éve szüle­tett Fricsay Ferenc emelte vissza a Lam­mer­moori Luciát az Opera­ház reperto­árjába. A darab ekkor vált – több évti­zedes szü­net után – kvázi állandó részé­vé az Opera­ház és az Erkel Szín­ház reperto­árjának egészen a 2000-es évek elejéig, mikor is levet­ték a műsor­ról. Az idei évad­ban azon­ban egyet­len koncert­szerű elő­adás ere­jéig vissza­tért a darab az Erkel Szín­házba, még­hozzá egy igazi világ­sztárral, Edita Grube­rovával a cím­szerep­ben.