Zene

„Sokkot kaptam!”

Beszélgetés Szőke Nikolettával
Jónás Ágnes
2016. július 15. péntek

Szőke Nikoletta jazz­éne­kes­nőt ismét elta­lálta a bol­dog­ság­bomba, és rögtön kettő: titkos vágya tel­jesül azzal, hogy Michel Legrand Grammy-díjas zene­szer­ző-elő­adó­val éne­kel duettet, a Balázs Elemér Group­pal pedig az Örök Sze­relem című leme­zért Fonogram-díját vehetett át.

Zene

„Megint lesz majd blueshullám”

Beszélgetés Ferenczi Györggyel
Soós Tamás
2016. július 7. csütörtök

„A blues harminc­éven­ként vissza­jön, és üt egy nagyot, úgy­hogy megint lesz majd blues­hullám, és a bró­kerek a Sza­bad­ság téren tra­péz­ga­tyá­ban fog­nak járni” – vallja Ferenczi György, akivel a magyar blues múlt­járól és jele­néről, na meg blues és nép­zene össze­háza­sítá­sá­ról beszél­gettünk.

Zene

Lesz! Lösz! Jössz?

Beszélgetés Horváth Lászlóval
Jónás Ágnes
2016. július 1. péntek

Volt egyszer egy szemét­domb a Vajda­ság­ban, Kis­he­gye­sen, egy lösz­fal tövé­ben – és volt vízió, akarat, hogy a sze­mét­domb helyén művé­szeti feszti­vál szü­les­sen. Tizen­hat évvel ez­előtt életre hívták a Dom­bos Festet, amely azóta is a tér­ség leg­jelen­tő­sebb és leg­ked­vel­tebb mű­vé­szeti fesz­ti­válja. A prog­ram meg­álmo­dó­já­val, Hor­váth Lász­ló­val beszél­gettünk.

Zene

A denevér röpte

Jazzékiel a Müpában
Vass Norbert
2016. június 24. péntek

Jakab Péter flipper­golyóként pattog a hang­sze­rek erő­teré­ben. Min­denkit szem­mel tart, figyel, jelez, az összes apró nüanszra rezo­nál. Ő visz káoszt a mérték­tartó dzsesszbe, azzal teremt izgal­mas kako­fóniát néha, hogy akusz­tikusan nem bírja, nem bír­hatja ezt az öntör­vényű­ségé­től kohe­rens bluest. De éppen ilyen a Jazzékiel. Tea­gőzbe hají­tott ma­réknyi tengeri só, víz alatt vett levegő.

Zene

Az újrakezdés lehetetlensége

Thomas Adès Viharjának budapesti premierje
Péter Zoltán
2016. június 21. kedd

A Magyar Állami Operaház Shakespeare400+ Fesztivál­jának nagy újdon­sága Thomas Adès Vihar opera­adap­táció­jának hazai bemu­tatója volt. A darab­bal pár éve a Met-es közve­títések jóvol­tából már talál­koz­hatott a buda­pesti közön­ség, most azon­ban egy jól sike­rült élő elő­adás keretei között is meg­ismer­ked­het­tünk az utóbbi évek egyik leg­sike­resebb kortárs operájával.

Zene

Virtuóz vallomások

Beszélgetés Kökény Tamással, Holozsai Eszterrel és Kesselyák Gergellyel
Jónás Ágnes
2016. június 13. hétfő

Kökény Tamás nagybőgős nyerte a Virtuózok klasszi­kus zenei tehet­ség­ku­tató ver­seny máso­dik év­adá­nak fő­díját. Első­nek őt, majd a kicsik kor­csoport­jának győz­tesét, Holo­zsai Esztert kaptuk dikta­fon­végre, a Virtu­ózok zsűri­tagját, Kes­se­lyák Ger­gelyt pedig a fina­listák össz­telje­sít­mé­nyé­ről, sze­mé­lyes élmé­nyei­ről és a gyer­mek­kor­ban meg­kez­dett zenei neve­lés hasz­nos­sá­gá­ról fag­gattuk.