Zene

„Egészséges egotrip, amire mindig is vágytam”

Beszélgetés Gábor Tamás Indianával
Jónás Ágnes
2016. szeptember 22. csütörtök

„Mindig arról írok, ami zavar. Elég felszállni a négyes-hatos villa­mosra, és rögtön megvan a téma. Az ener­gia­vám­pír­kodás, a feles­leges tökölés, az álszent­ség, a hitel­telen­ség csupa olyan téma, ami inspirál” – árulta el Gábor Tamás Indiana slammer, a Team Slam Baj­nok­ság két­sze­res győz­tese, a Pilva­ker második helye­zettje, akit többek közt a mű­fajjal való meg­ismer­kedé­séről, az ötödik Orszá­gos Slam Poetry Baj­nok­ság­ról és az ARC kiállí­tásra beválo­gatott pálya­művé­ről kérdeztük.

Zene

Rögös az út a csillagokig

Interjú Baráth Bálint zongoraművész-zeneszerzővel
Sós Dóra
2016. szeptember 19. hétfő

Alkotóművészeink a kreati­vitás abszt­rakt nyel­vén keresz­tül lát­nak el ben­nün­ket esz­té­tikai élmé­nyek­kel, gon­dolati anyag­gal. Mégis ritkán gon­do­lunk bele, vajon milyen élet­filo­zófia áll művé­sze­tük mögött, és mi a hozzá­állá­suk az élet mo­rális vetü­le­tei­hez civil­ként. Pedig a mű­vész sze­mé­lyi­sége is az eszté­tikai üzenet része.

Zene

Bartók és Sztravinszkij

Évadnyitó hangverseny a Pécsi Kodály Központban
Kircsi László
2016. szeptember 14. szerda

Szeptember 8-án Bartók Béla A csodá­latos man­darin szvit­jé­nek elő­adá­sával nyitotta meg a Pannon Fil­har­mo­nikus Zene­kar idei bérlet­soro­zatát. A hang­ver­seny­évad szlogenje („Győz­tesek­kel játszunk”) sok jeles és ismert elő­adó­művész fellé­pé­sét ígéri, illetve a hang­ver­se­nyek prog­ramja némi­leg eltér a zömé­ben 18. és 19. szá­zad­ból össze­állított ismert, főleg roman­tikus és virtuóz műveket tartal­mazó kon­cert­évadtól.

Zene

Gőzölgő örvény

Az Agent Fresco az A38 hajón
Vass Norbert
2016. szeptember 8. csütörtök

Augusztus utolsó estéjén három testvér­kürtő tár­sa­ságá­ban egy Arnór Dan Arnar­son nevű vulkán for­tyo­gott a hajó gyom­rában. Ez nem mese. Az izlandi Agent Fresco fel­lépé­se kal­ligra­fikus ördög­űzés­hez hason­lított. Ráadá­sul még egy kutya is elő­került.

Zene

Álmatlan álmok egy szál gitárra

Apey: Foxes
Varró Annamária
2016. augusztus 29. hétfő

Apey új lemeze jó ideje vára­tott már magára, de az idén nyáron végre meg­érke­zett Áron András szóló­projekt­jének követ­kező darabja, a Foxes. A közön­ség pedig örül­het, hiszen egy újabb nagy­szerű dal­szerző albu­mát hall­gat­hatja.

Zene

Operajátszásunk hőskora

Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei
Péter Zoltán
2016. augusztus 23. kedd

Tallián Tibor érdekes és magá­val ra­gadó kö­tete be­pil­lan­tást en­ged a ma­gyar opera­ját­szás tör­té­ne­té­nek hős­ko­rába, mi­köz­ben re­konst­ruálja az első euró­pai hír­névre szert tett magyar opera­éne­kes­nő pá­lyá­já­nak ala­ku­lását. Be­mu­tatja a kora­beli euró­pai opera­élet színét és fonák­ját is a pri­ma­donna­hábo­rúk­kal, vala­mint a közön­ség és opera, illetve a kritika és mű­vé­szek nem mindig fel­hőt­len viszo­nyával.