Zene

A zene mindig kinyitja a kapukat

Beszélgetés Csoóri Sándor Sündivel
Ayhan Gökhan
2014. december 12. péntek

Csoóri Sándor Sündi a Buda Folk Band­del a Kárpát-me­dence gazdag zenei világát viszi el Magyar­orszá­gon belül és külföl­dön több helyre, hogy a kul­túra szer­ves részét képe­ző nép­zenét nép­szerű­sítse és bebizo­nyítsa, minden idő­ben képes újat adni a sok-sok ősi, auten­tikus dallam. Vele beszél­gettünk az együt­tesről, a nép­zene múlt­járól, jele­néről és annak a min­den­napi életre gyako­rolt, jóté­kony hatá­sáról.

Zene

„Az álom fala mögött”

Wall of Sleep: No Quarter Given
Fejes János
2014. december 3. szerda

Sopron egyik legismertebb under­ground zene­kara, a Wall of Sleep négy év hall­gatás után vissza­tért, hogy sajá­tosan magyar ízű doom/stoner zené­jével örven­dez­tesse meg rajon­góit, és foly­tassák azt a sort, amelyet 2001-ben meg­kezdtek.

Zene

1514 az operaszínpadon

Az Erkel Színház Dózsa György előadásáról
Péter Zoltán
2014. november 27. csütörtök

A Hunyadi Lászlón és a Bánk bánon kívül Erkel Ferenc többi ope­ráját csak ünnepi alkal­makkor szokás előadni, idén ilyen ünnepi alka­lom volt a Dózsa György vezette paraszt­felkelés 500. évfor­dulója, amelynek kapcsán ismét hall­hattuk koncert­szerűen a Dózsa Györgyöt az Erkel Szín­házban.

Zene

Szenvedélyek a tükörarénában

Az Erkel Színház új Carmen előadásáról
Péter Zoltán
2014. november 25. kedd

Október végétől a francia opera­irodalom legnép­szerűbb darabját, a Carment is lát­hatják és hall­hatják az opera­rajon­gók immáron új rende­zésben az Erkel Szín­házban. A premiert nagy vára­kozás előzte meg, hiszen Bizet ope­rája hosszú évti­zedek óta állandó része a Magyar Állami Opera­ház reper­toár­jának, sajnos azon­ban ellent­mon­dásos pro­dukció született.

Zene

Meg kell találni a középutat

Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Burkus Boglárka, Péter Zoltán
2014. november 14. péntek

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.

Zene

Egyedül is bőven viszi

Elvis Costello-koncert a Müpában
Varga Viktor
2014. november 6. csütörtök

Elvis Costello negyven éve van a pályán, fölös­leges bemu­tatni, nagy­szerű dal­szerző, a pro­fibb­nál is pro­fibb elő­adó – két­szer is érde­mes meg­gon­dolni, hogyha eset­leg nem akar­nánk el­menni egy buda­pesti kon­cert­jére!