Zene

Tisztelegni a reflux előtt

Interjú Tanka Balázzsal
Soós Tamás
2016. február 8. hétfő

Pihenőre vonul a Turbo, akik az elmúlt tíz évben bizo­nyítot­ták, hogy Magyar­orszá­gon is lehet előre­muta­tóan játszani a rock­zenét. Éneke­süket a pihenő okai­ról és a kará­csony előtt kiho­zott akusz­tikus leme­zük­ről kér­dez­tük, de szóba kerül­tek más pro­jekt­jei és az is, hogyan tisz­teleg a reflux előtt.

Zene

Sundowntempo a tengetparton

Interjú Kedves Péterrel, a Belau megálmodójával
Varró Annamária
2016. február 7. vasárnap

A Belau a hazai elektro­nikus szín­tér egyik friss formá­ciója: első, Island of Pro­mise című daluk révén pár hónap alatt ismerte meg őket a közön­ség, elhoz­ták a Klip­szemle külön­díját, jelen­leg pedig gőz­erő­vel dol­goz­nak első leme­zükön. A projekt meg­álmo­dójá­val, Ked­ves Péter­rel beszél­gettünk.

Zene

„Megremegteti a gyomrokat”

Interjú Premecz Mátyással
Soós Tamás
2016. február 6. szombat

Hogyan csábít el egy jazz-zon­go­ristát a Ham­mond-orgona? Mibe rokkan bele a ham­mon­dosok háta, és miért nem tud­nak soha hátra­dőlni? Pre­mecz Má­tyással, a Ham­mond szak­értő­jével, a Kéknyúl zene­kar orgo­nistá­jával beszél­gettünk.

Zene

MENT makrohangolva

Beszélgetés Gyányi Marcellel
Jónás Ágnes
2016. február 4. csütörtök

Második alkalommal ren­dezik meg Szlo­vé­niá­ban a feb­ruár 3–6-ig tartó MENT fesz­tivált, ami a Bécs–Po­zsony Waves­hez hason­lóan egy olyan zenei show­case-t kínál, amely egyre jelen­tő­sebb szere­pet tölt be a tér­ség zene­ipa­rában. A fesz­ti­válra idén meg­hí­vást kapott makro­hang is.

Zene

Elfogadtam, hogy outsider típus vagyok

Beszélgetés Szatmári Julival
Jónás Ágnes
2016. január 29. péntek

Több mint egy évvel ezelőtt készí­tett inter­júnk­ban lelke­sen mesélt kar­rier­jének kez­detei­ről, új album­ról azon­ban csak dió­héj­ban nyilat­kozott. Mi vál­tozott azóta? Feb­ruárra kész az új lemez, zene­karát pedig idő­köz­ben a Cseh Tamás Prog­ram támo­gatott­jai közé válasz­tották.

Zene

Csak a harmónia számít

Beszélgetés Tarján Zsófival
Jónás Ágnes
2016. január 22. péntek

Édes-vadóc, markáns, vokális erő. Tarján Zsófi, a Honey­beast éne­kes­nője min­den, csak nem közép­szerű. Miért lenne vissza­lépés szá­mukra ismét indulni A Dalon? Milyen­nek látja a mai férfi–nő kap­csola­tokat? Miért nem adta fejét színé­szetre, és mit érez, ha ecse­tet ragad­hat? Ezek­ről is kér­dez­tük az új év kez­detén.