Zene

A kéjenc, a takarítónő és az ördög

Gounod Faustjának operaházi felújításáról
Péter Zoltán
2015. május 28. csütörtök

Charles Gounod Faustja évtize­dekig az egyik legnép­szerűbb, legtöb­bet játszott opera volt. Az Opera­házban is ez volt az első darab, amelyet pár nappal az 1884-es meg­nyitó után teljes terje­delmé­ben bemu­tattak. A Faust ezután egé­szen 2004-ig az alap­reper­toár részét ké­pezte. A kérdés csak az: meg­érte-e ismét elő­venni?

Zene

Lecke őszinteségből

Fókuszban a Néhai Bárány
Nyéki Gábor
2015. május 19. kedd

Igencsak sűrű nyár elé néz a keszt­helyi alapítású, főként garázs­rockban utazó Néhai Bárány: a zene­karral többek között a Fishing on Orfűn, az A38 Tető­tera­szon és a Sziget feszti­válon is talál­koz­hatunk majd. Az együt­tes közben egyre népsze­rűbbé válik a közön­ség köré­ben is, jól bizo­nyítja ezt a 2015-ös A Számon elért győ­zelme is

Zene

Újra kísértenek az Ördögök

Interjú Tövisházi Ambrussal
Jónás Ágnes
2015. május 15. péntek

Visszatérő jubileumi kon­certre készül az Amorf Ördö­gök. Hogy kinek az ötlete volt a „feltá­madás”, zenei átok vagy áldás-e az inter­net, lehet-e sikert aratni halan­dzsa-japán dal­szö­veg­gel, arról a Liza, a róka­tündér című film zene­szer­zőjét, az Amorf Ördö­gök szel­lemi mo­torját, Tövis­házi Ambrust kér­deztük.

Zene

Ballonon az ólomváros

Elefánt: Gomoly
Theisz Gábor
2015. május 5. kedd

Az Elefánt idén március­ban jelen­tette meg máso­dik nagy­leme­zét, a Gomolyt. Nagy vára­kozás előzte meg ezt az anya­got: tudja-e tar­tani a zene­kar a szin­tet az ígé­retes Vér­keringő után?

Zene

Amikor a mézédes hang nem elég

Elina Garanča és a Budapesti Fiharmónia Társaság Zenekarának koncertje
Hekler Melinda
2015. május 1. péntek

Nagy várakozás előzte meg Elina Garanča első magyar­országi kon­certjét, amely az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál egyik leg­ran­go­sabb ese­mé­nyé­nek számított.

Zene

Szerelem háború idején

Mohácsi János új Aida-rendezéséről
Péter Zoltán
2015. április 27. hétfő

A Carmen és a Nabucco után ápri­lis­ban ismét egy nép­szerű klasszi­kust tekint­hettek meg új rende­zésben az opera­rajon­gók az Erkel Szín­ház­ban. Ezúttal Nagy Viktor lát­vá­nyos, húsz évig műso­ron tartott Aida-ren­de­zését cse­rélte le az Opera­ház veze­tő­sége Mohácsi János tavaly nyáron a Mis­kolci Nem­zet­közi Opera­feszti­válon bemu­tatko­zott pro­duk­ciójára.