Zene

„Elsősorban zenész vagyok”

Interjú Koós-Hutás Áron jazztrombitással
Schranez Rebeka
2015. szeptember 30. szerda

Koós-Hutás Áron napjaink egyik legis­mertebb jazz­trom­bitása. 2008-ban meg­nyerte a Tomsits Rudolf Jazz Trom­bita Tehet­ség­kutatót, tavaly pedig ő kép­viselte hazán­kat az I. világ­háború 100. évfor­dulójára rende­zett nemzet­közi meg­emlé­kezésen. Nemrég meg­jelent albuma után (E.T. Project) novem­berben lesz hall­ható új lemeze.

Zene

„Pozitívan beszélünk a halálról”

Interjú Mat McNerneyvel (Grave Pleasures, Hexvessel)
Soós Tamás
2015. szeptember 25. péntek

Bár a Joy Division-féle poszt-punk mellett a Sisters of Mercy-féle goth rockot ültet­ték át a 21. szá­zadba, voltak annyira punkok, hogy egy sike­res debüt­lemez és egy tag­csere után nevet vált­sanak. A pálya­futását Beast­milkként kezdő, majd Grave Plea­sures­ként folytató zen­ekar szep­tember 4-én adta ki második lemezét, 28-án pedig az A38 Hajón is fellép – Mat McNerney énekest kérdeztük.

Zene

„A nehezebb utat választjuk”

Beszélgetés Kiszner Lindával
Jónás Ágnes
2015. szeptember 18. péntek

Utazós szólamokkal, mese­világ­gal fűtött art és dream pop, egy adag elektro­nikus zene és under­ground – röviden ebben ragad­ható meg a Lynd együt­tes lényege. A zene­kar szep­tem­ber elején jelen­tette meg The Dream című albu­mát, mellyel szep­tember 10-én álltak az A38 közön­sége elé. Kiszner Linda énekes­nővel beszél­gettünk.

Zene

Elpilledtél, Picasso?!

Fran Palermo: Fran Palermo
Nyéki Gábor
2015. szeptember 8. kedd

Az ősz beköszön­tével érdemes még utol­jára fel­idézni a nyári emlé­keket, erre pedig a Fran Palermo idei meg­jele­nésé­nél aligha talál­hatunk jobb lemezt. A kiad­ványon sora­kozó tizen­három szer­ze­mény garan­tált kikap­csoló­dást fog nyúj­tani, egy­szerre fel­pör­get és elgon­dol­kodtat majd.

Zene

Gótika és fantasy a metal zenében

Vallás és mitológia a metal zenében IV.
Fejes János
2015. szeptember 2. szerda

Az utolsó felvonás­ban belépünk az iroda­lom és a fikció vilá­gába. Ahogy a korábbi feje­zetek­ben antik és pogány míto­szok újra­értelme­zésé­vel talál­koztunk, úgy most is né­hány ki­emelt példán keresz­tül szeret­ném bemu­tatni a góti­kus és a fan­tasy iroda­lom hason­lóan fontos és meg­hatá­rozó szere­pét a metal világán belül.

Zene

Istenért a „Sátán zenéjével”

Vallás és mitológia a metal zenében III.
Fejes János
2015. augusztus 26. szerda

Az eddigiekben arról beszéltünk, hogy hogyan és mi ellen küzd az egész metal színtér. Nem szabad azon­ban szem elől tévesz­tenünk azt sem, hogy a láza­dás nem fel­tétlen nihi­lista rom­bo­lási kényszer. Minden eset­ben azt lát­hattuk eddig, hogy a küz­delem célja vala­mi­féle jobb, szaba­dabb világ elkép­zelése, illetve felidé­zése.