Zene

1514 az operaszínpadon

Az Erkel Színház Dózsa György előadásáról
Péter Zoltán
2014. november 27. csütörtök

A Hunyadi Lászlón és a Bánk bánon kívül Erkel Ferenc többi ope­ráját csak ünnepi alkal­makkor szokás előadni, idén ilyen ünnepi alka­lom volt a Dózsa György vezette paraszt­felkelés 500. évfor­dulója, amelynek kapcsán ismét hall­hattuk koncert­szerűen a Dózsa Györgyöt az Erkel Szín­házban.

Zene

Szenvedélyek a tükörarénában

Az Erkel Színház új Carmen előadásáról
Péter Zoltán
2014. november 25. kedd

Október végétől a francia opera­irodalom legnép­szerűbb darabját, a Carment is lát­hatják és hall­hatják az opera­rajon­gók immáron új rende­zésben az Erkel Szín­házban. A premiert nagy vára­kozás előzte meg, hiszen Bizet ope­rája hosszú évti­zedek óta állandó része a Magyar Állami Opera­ház reper­toár­jának, sajnos azon­ban ellent­mon­dásos pro­dukció született.

Zene

Meg kell találni a középutat

Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Burkus Boglárka, Péter Zoltán
2014. november 14. péntek

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.

Zene

Egyedül is bőven viszi

Elvis Costello-koncert a Müpában
Varga Viktor
2014. november 6. csütörtök

Elvis Costello negyven éve van a pályán, fölös­leges bemu­tatni, nagy­szerű dal­szerző, a pro­fibb­nál is pro­fibb elő­adó – két­szer is érde­mes meg­gon­dolni, hogyha eset­leg nem akar­nánk el­menni egy buda­pesti kon­cert­jére!

Zene

Koncepció- és sallangmentesen

Dope Calypso: Farewell to the Fairy, Goodbye to the Ghost
Nyéki Gábor
2014. november 4. kedd

Zsigerből jövő, dögös riffek, csorda­vokál, igazi piszkos gitár­hangzás – a Dope Calypso szemé­lyében a honi garázs­punk újabb képvi­selőit köszönt­hetjük, első leme­züknek pedig a műfaj erő­sebb dobá­sai között a helye.

Zene

Régi szép idők

Kiss Ferenc ünnepi koncertje a BMC-ben
Papp Máté
2014. november 3. hétfő

Hová tűntek a régi szép idők? Vagy csak kép­zelték őket az őszülő örök­ifjak? Hová lettek az elha­gyott kedve­sek, a szép asszo­nyok? „Boros­tyán­kőbe zárt homá­lyos képek” mind-mind…