Színház

Győri advent isteni szponzorral

Beszélgetés Pál Kálmánnal az Öt Templom Adventről
Jónás Ágnes
2015. december 4. péntek

November 27-től egy hóna­pon át tart Győr-Új­város­ban az Euró­pában is egye­dül­álló Öt Temp­lom Advent. Ezen a prog­ram­soro­zaton – hason­lóan az Öt Temp­lom Feszti­válhoz – nincs sör, nincs virsli, de van egy spiri­tuális, szere­tet­teljes lég­kör, ünnepi han­gulat és ismer­kedés egy­más hitével, az egyes fele­ke­zetek ünnepi szoká­saival. A fesz­tivál igaz­gató­jával, Pál Kál­mán­nal beszél­gettünk.

Színház

Nem volt a Szása

Szása i Szása – Ősbemutató a Szegedi Nemzeti Színházban
Tóth Tünde
2015. november 19. csütörtök

Hogyan lehet gondol­kodni és be­szélni a rend­szer­válto­zásról? A Merő Béla rende­zé­sében Szege­den szín­padra állí­tott Szása i Szása sugal­lata sze­rint bősé­ges ön­kriti­kával, öniró­niával és egy hatá­rozott állí­tással, amely­nek értel­mében a dikta­tórikus hata­lom így vagy úgy, de be­da­rálja az egyént.

Színház

Kocsmaszínház Rejtő-módra

Beszélgetés Kárpáti Péterrel
Jónás Ágnes
2015. november 13. péntek

Az öldöklő tejcsarnok a Rejtő-kora­beli kávé­házi miliőt vegyíti a mai rom­kocs­mák hangu­latával, amely szerény pro­duk­ciós támo­gatása mellett rend­hagyó és egy­ben modell­teremtő módon közös­ségi finan­szíro­zás­sal készül. A törté­netet novem­ber 11-én, Rejtő Jenő szü­le­tésé­nek 110. év­for­du­lóján mutat­ták be. A darab rende­zőjével, Kár­páti Péter­rel beszél­gettünk.

Színház

Bátraké a panasz

Beszélgetés Ardai Petrával
Jónás Ágnes
2015. november 2. hétfő

We Hear You – Hallgatlak című produk­ciójukban Boross Martin, Ardai Petra és Julia Jaku­bowska az utca embe­rét érintő és fog­lal­koz­tató szemé­lyes és köz­életi problé­mák nyo­mába eredt. A tapasz­talatok összeg­zése inter­aktív tárlat kere­tében október 23-án és 24-én a Trafó­ban valósult meg. A projekt egyik alko­tójával, Ardai Petrá­val a premier előtt beszél­gettünk.

Színház

Színház csecsemőknek

A győri Vaskakas Bábszínház nemzetközi fesztiváljáról
Kovács Gábor
2015. október 14. szerda

A győri Vaskakas Bábszínház nemes feladatot vállalt, amikor idén először rende­zett meg egy nemzet­közi cse­csemő­szín­házi feszti­vált. Nem tudni, hogyan zajlott a prog­ram össze­állí­tása, pályá­zati vagy meg­hívá­sos alapon, de első alka­lom révén gyanít­ható ez utóbbi. Három work­shop és öt színi­elő­adás fért a keretbe.

Színház

Dráma az oktatásban

Konferencia a drámaoktatásról és a színházi nevelésről
Pataky Adrienn
2015. szeptember 28. hétfő

A drámaoktatás helyzete a köz­neve­lésben és a szín­házi nevelés a köz­neve­lés ered­ményes­ségéért című ese­mény egy négy hóna­pos pro­jektet záró konfe­rencia és szak­mai bemu­tató volt, egy átfogó kuta­tás a magyar­országi dráma­peda­gógia jelenlegi hely­zetéről.