Színház

Hallgatag sérelmeink

Edward Albee: Nem félünk a farkastól
Kis Petronella
2016. április 15. péntek

Puskás Tamás rendezé­sében lát­hatjuk 2016 már­ciu­sától a Nem félünk a far­kastól című, „klasszi­kusan kegyet­lennek” bélyeg­zett ame­rikai drámát a Centrál Szín­ház szín­padán. Az elő­adás az emberi játsz­mákon ala­puló meg­aláz­ta­tást és kiszol­gál­tatott­ságot reprezentálja.

Színház

Szemüveget a bírónak!

Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél
Tóth Tünde
2016. április 11. hétfő

A 19. század végi román darab külö­nö­sebb átdol­go­zás nélkül is magá­tól értő­dően áthal­lásos. Ádám Tamás ren­dező azon­ban nem bízta a vélet­lenre a nézők értel­me­zését, a leg­apróbb rész­lete­kig félre­érthe­tet­lenné tette az aktu­ali­zálás szán­dékát.

Színház

Ami fennmarad a szűrőn

Beszélgetés Mucsi Zoltánnal és Scherer Péterrel
Jónás Ágnes
2016. április 1. péntek

Március 17-én debütált Scherer Péter hagyo­má­nyos­nak koránt­sem mond­ható EztRád című elő­adása a Szké­nében. Elő­adá­suk prózai beté­tekkel átszőtt zenés szín­házi kísér­let a világ­ról alko­tott benyo­másaik alap­ján. Scherer Péter­rel és az egyik szerep­lővel, Mucsi Zoltán­nal beszél­gettünk.

Színház

Szívet szívért

Mark St. Germain: Istenek tanácsa a Rózsavölgyi Szalonban
Gera Márton
2016. február 15. hétfő

Mark St. Germain nincs könnyű hely­zetben. Pon­to­sab­ban az Iste­nek ta­nácsa nincs könnyű hely­zet­ben, mert az em­ber­nek önkén­tele­nül is eszébe jut egy másik dráma, amit Reginald Rose írt, és mint tudjuk, a Tizen­két dühös ember elég jó alkotás.

Színház

Csehov árnyékában

A Sirály
Kis Petronella
2016. január 5. kedd

A budapesti Katona József Színház reperto­árját színe­síti decem­ber 20-tól Csehov Sirálya. A klasszi­kus alkotás Ascher Tamás jóvol­tából műfaj­váltá­son ment keresztül.

Színház

Győri advent isteni szponzorral

Beszélgetés Pál Kálmánnal az Öt Templom Adventről
Jónás Ágnes
2015. december 4. péntek

November 27-től egy hóna­pon át tart Győr-Új­város­ban az Euró­pában is egye­dül­álló Öt Temp­lom Advent. Ezen a prog­ram­soro­zaton – hason­lóan az Öt Temp­lom Feszti­válhoz – nincs sör, nincs virsli, de van egy spiri­tuális, szere­tet­teljes lég­kör, ünnepi han­gulat és ismer­kedés egy­más hitével, az egyes fele­ke­zetek ünnepi szoká­saival. A fesz­tivál igaz­gató­jával, Pál Kál­mán­nal beszél­gettünk.