Színház

Hosszú hadjárat Norvégiából

Doktor Proktor és a Holdkaméleonok
Barna Zsú
2014. január 30. csütörtök

Gyerekelőadások előtt mindig olyan a han­gulat, mintha egy olasz piacra keve­redne az ember: hatal­mas a zsivaj, a lökdö­sődés, min­denki eszik, vagy a mel­lette állót kínál­gatja. Ez az antré igen­csak jót tett a Kolibri Színház Doktor Proktor és a Hold­kamé­leonok című elő­adá­sának is, amit Nesbø köny­véből Novák János vitt szín­padra. Ötle­tesen, csak kicsit hossza­san.

Színház

A revizor Csodaországban

Vígszínházi Gogol-bemutató
vmr
2014. január 21. kedd

Bodó Viktor vizuális érzékenysége és gegekre való fogé­konysága újra bizo­nyított. A revizor azonban nemcsak őt és a Szputnyikot dicséri, hanem a Víg­színház veze­tőségét, társu­latát is, hiszen az itt meg­szokott­nál egy fokkal harsá­nyabb színre­vitel mellett az évad eddigi legbát­rabban aktua­lizáló elő­adása kapott helyet a nagy­színpadon: csak nehogy letiltsa egy revizor.

Színház

Hedda Gabler unatkozik

Henrik Ibsen: Hedda Gabler
Kiss Bernadett
2014. január 3. péntek

Hedda Gabler története korhű kosztü­mökben, egyszerű dísz­letben és nagyjá­ból vágat­lan szöveg­gel eleve­nedik meg Valló Péter legújabb rende­zésében. A kihívás adott: ele­gendő lesz-e önma­gában a szí­nészi játék, hogy magá­val ragad­jon minket Ibsen vilá­gába, avagy inkább mi is bele­süppe­dünk Hedda végte­len, ön- és köz­veszé­lyes unal­mába?

Irodalom

Bányavidék: Csak élet van

Székely Csaba drámatrilógiája
Bodnár Zsuzsa
2013. december 16. hétfő

Mit kezdenek önmagukkal és egymás­sal a pusz­tuló bánya­vidék lakói? Székely Csaba kímélet­lenül őszinte és ferge­teges humorú drámái az erdélyi magyar társa­dalom önfel­számo­lódá­sának folya­matá­val szembe­sítik az olvasót.

Színház

Operett karácsony közben és után

Interjú Janza Katával
Sándor Alexandra
2013. december 10. kedd

Már rég kinőtte Kertész Ildikó szere­pét a Barátok közt-ből, s igazi ünne­pelt művész­nővé vált az Operett­színház­ban. Pre­mierek, önálló estek, és újabb­nál újabb tervek jellem­zik minden­napjait. Emellett tökéle­tesen helytáll mint édes­anya. Ünnepi beszél­getés Janza Katával.

Színház

Még az ördög szarva is felizzik!

Az ördög a Karinthy Színház színpadán
Gláser Diána
2013. december 3. kedd

Az ördög köztünk él. A karos­székünk támlája mögül bújik elő, észre­vétle­nül irá­nyítja gondo­latain­kat. Elég egy szó­fordu­lat, egy meg­gondo­latlan felelet, máris a kar­maiban tart. Ahogy Molnár Ferenc világ­sikert hozó drámá­jában, most Buda nép­szerű színhá­zának szín­padán.