Színház

Hedda Gabler unatkozik

Henrik Ibsen: Hedda Gabler
Kiss Bernadett
2014. január 3. péntek

Hedda Gabler története korhű kosztü­mökben, egyszerű dísz­letben és nagyjá­ból vágat­lan szöveg­gel eleve­nedik meg Valló Péter legújabb rende­zésében. A kihívás adott: ele­gendő lesz-e önma­gában a szí­nészi játék, hogy magá­val ragad­jon minket Ibsen vilá­gába, avagy inkább mi is bele­süppe­dünk Hedda végte­len, ön- és köz­veszé­lyes unal­mába?

Irodalom

Bányavidék: Csak élet van

Székely Csaba drámatrilógiája
Bodnár Zsuzsa
2013. december 16. hétfő

Mit kezdenek önmagukkal és egymás­sal a pusz­tuló bánya­vidék lakói? Székely Csaba kímélet­lenül őszinte és ferge­teges humorú drámái az erdélyi magyar társa­dalom önfel­számo­lódá­sának folya­matá­val szembe­sítik az olvasót.

Színház

Operett karácsony közben és után

Interjú Janza Katával
Sándor Alexandra
2013. december 10. kedd

Már rég kinőtte Kertész Ildikó szere­pét a Barátok közt-ből, s igazi ünne­pelt művész­nővé vált az Operett­színház­ban. Pre­mierek, önálló estek, és újabb­nál újabb tervek jellem­zik minden­napjait. Emellett tökéle­tesen helytáll mint édes­anya. Ünnepi beszél­getés Janza Katával.

Színház

Még az ördög szarva is felizzik!

Az ördög a Karinthy Színház színpadán
Gláser Diána
2013. december 3. kedd

Az ördög köztünk él. A karos­székünk támlája mögül bújik elő, észre­vétle­nül irá­nyítja gondo­latain­kat. Elég egy szó­fordu­lat, egy meg­gondo­latlan felelet, máris a kar­maiban tart. Ahogy Molnár Ferenc világ­sikert hozó drámá­jában, most Buda nép­szerű színhá­zának szín­padán.

Színház

Élet-disco: egy maradandó parti

Interjú Ardai Petra rendezővel
Totobé Anita
2013. november 27. szerda

A Tünet Együttes legújabb produk­ciója jobb lesz, mint egy pop­szám, hiszen a közön­ség is közbe-közbe­loopol­hat. Mind­eközben úgy tudha­tunk meg közhe­lyeket az egyik legfor­galma­sabb köz­terünk­ről és magunk­ról, hogy az nem lesz köz­helyes. Ardai Petrát, meg­hívott rende­zőt, a holland Space Színház alapí­tóját kér­deztük a bemu­tató­val kapcso­latban.

Színház

Ugorj be szövegkönyvet írni!

Titkos Társulat: Színházi jammelés
Totobé Anita
2013. november 11. hétfő

A színházi improvi­záció jól ismert műfaj Magyar­orszá­gon, leg­alábbis amióta a Beugrót újra és újra műsorra tűzi vala­melyik keres­ke­delmi csatorna. Azt már keve­sebben tudják, hogy ez akkor is érde­kes lehet, ha nem vicces a csat­tanó. Sőt: Kárpáti Péter évek óta járja Buda­pestet impro­vizá­ciós kísérlet­soroza­tával, ami most új állo­má­sához érke­zett.