Színház

Dráma az oktatásban

Konferencia a drámaoktatásról és a színházi nevelésről
Pataky Adrienn
2015. szeptember 28. hétfő

A drámaoktatás helyzete a köz­neve­lésben és a szín­házi nevelés a köz­neve­lés ered­ményes­ségéért című ese­mény egy négy hóna­pos pro­jektet záró konfe­rencia és szak­mai bemu­tató volt, egy átfogó kuta­tás a magyar­országi dráma­peda­gógia jelenlegi hely­zetéről.

Színház

A fennmaradás kulcsa

Beszélgetés Ladjánszki Mártával
Jónás Ágnes
2015. szeptember 14. hétfő

Tizennegyedik alkalom­mal kerül meg­rende­zésre idén az L1­dance­Fest, amely elköte­lezett a kultu­rális sok­szí­nűség, a határ­átlépés ereje és a korlá­tokon átívelő kísér­letek iránt. Lad­jánszki Márta táncos-koreo­gráfus­sal, az L1dance­Fest főszer­vező­jével beszél­gettünk.

Színház

Komikum és dráma kereszttüzében

Interjú Molnár Kristóffal
Jónás Ágnes
2015. szeptember 11. péntek

Lanford Wilson az egyik legsike­resebb ame­rikai dráma­író. Kére­tik elé­getni című da­rabját színre vinni merész döntés. A Hol­don­golf Pro­jekt szín­tár­sulat azon­ban a kihí­vások meg­szál­lottja. A szep­tem­ber 9-én debü­tált elő­adás rende­zőjével, Molnár Kristóffal beszél­gettünk.

Színház

Álom színházi kivitelben

Egressy Zoltán: Halál Hotel
Gera Márton
2015. szeptember 1. kedd

Van egy bizonyos hotel, ahová halni járnak az emberek. És hopp, itt törté­nik egy gyil­kos­ság. Jön a nyo­mozó, megyünk végig a gyanú­sította­kon, nagy­jából úgy, mintha Agatha Christie-t olvas­nánk. Csak azért még­sem őt olvas­suk: a Halál Hotel krimi­komé­dia, és éppen a humor hiányzik az elő­adásból.

Színház

Élnünk kell

Nyomorultak a Szegedi Szabadtérin
Tóth Tünde
2015. augusztus 28. péntek

Victor Hugo kultikus és számos feldol­gozást megért regé­nyéből a Claude-Michel Schön­berg által meg­zené­sített, ma már világ­szerte ismert musicalt harminc éve állí­tották szín­padra Lon­don­ban, és mind­össze két évvel később már sor került a Sza­bad­téri bemu­tatójára. A nyomo­rultak idei szegedi elő­adását felcsi­gázott érdek­lődés­sel várta a közön­ség.

Színház

Tükör és relációjel

Beszélgetés Dömötör Andrással
Jónás Ágnes
2015. augusztus 24. hétfő

Dömötör András is a legen­dás Máté Gábor–Horvai István-osz­tály­ból indult útjára, azóta rendez Berlin­ben, és tanít egye­temen is. A Ju­rányi­ban július végén mu­tatták be az ő nevét viselő elő­adást az AlkalMáté Trupp elő­adá­sában. Arról beszél­gettünk, mennyit változ­tatott rajta az el­múlt tizen­két év, hogyan látja önma­gát.