Színház

Ami fennmarad a szűrőn

Beszélgetés Mucsi Zoltánnal és Scherer Péterrel
Jónás Ágnes
2016. április 1. péntek

Március 17-én debütált Scherer Péter hagyo­má­nyos­nak koránt­sem mond­ható EztRád című elő­adása a Szké­nében. Elő­adá­suk prózai beté­tekkel átszőtt zenés szín­házi kísér­let a világ­ról alko­tott benyo­másaik alap­ján. Scherer Péter­rel és az egyik szerep­lővel, Mucsi Zoltán­nal beszél­gettünk.

Színház

Szívet szívért

Mark St. Germain: Istenek tanácsa a Rózsavölgyi Szalonban
Gera Márton
2016. február 15. hétfő

Mark St. Germain nincs könnyű hely­zetben. Pon­to­sab­ban az Iste­nek ta­nácsa nincs könnyű hely­zet­ben, mert az em­ber­nek önkén­tele­nül is eszébe jut egy másik dráma, amit Reginald Rose írt, és mint tudjuk, a Tizen­két dühös ember elég jó alkotás.

Színház

Csehov árnyékában

A Sirály
Kis Petronella
2016. január 5. kedd

A budapesti Katona József Színház reperto­árját színe­síti decem­ber 20-tól Csehov Sirálya. A klasszi­kus alkotás Ascher Tamás jóvol­tából műfaj­váltá­son ment keresztül.

Színház

Győri advent isteni szponzorral

Beszélgetés Pál Kálmánnal az Öt Templom Adventről
Jónás Ágnes
2015. december 4. péntek

November 27-től egy hóna­pon át tart Győr-Új­város­ban az Euró­pában is egye­dül­álló Öt Temp­lom Advent. Ezen a prog­ram­soro­zaton – hason­lóan az Öt Temp­lom Feszti­válhoz – nincs sör, nincs virsli, de van egy spiri­tuális, szere­tet­teljes lég­kör, ünnepi han­gulat és ismer­kedés egy­más hitével, az egyes fele­ke­zetek ünnepi szoká­saival. A fesz­tivál igaz­gató­jával, Pál Kál­mán­nal beszél­gettünk.

Színház

Nem volt a Szása

Szása i Szása – Ősbemutató a Szegedi Nemzeti Színházban
Tóth Tünde
2015. november 19. csütörtök

Hogyan lehet gondol­kodni és be­szélni a rend­szer­válto­zásról? A Merő Béla rende­zé­sében Szege­den szín­padra állí­tott Szása i Szása sugal­lata sze­rint bősé­ges ön­kriti­kával, öniró­niával és egy hatá­rozott állí­tással, amely­nek értel­mében a dikta­tórikus hata­lom így vagy úgy, de be­da­rálja az egyént.

Színház

Kocsmaszínház Rejtő-módra

Beszélgetés Kárpáti Péterrel
Jónás Ágnes
2015. november 13. péntek

Az öldöklő tejcsarnok a Rejtő-kora­beli kávé­házi miliőt vegyíti a mai rom­kocs­mák hangu­latával, amely szerény pro­duk­ciós támo­gatása mellett rend­hagyó és egy­ben modell­teremtő módon közös­ségi finan­szíro­zás­sal készül. A törté­netet novem­ber 11-én, Rejtő Jenő szü­le­tésé­nek 110. év­for­du­lóján mutat­ták be. A darab rende­zőjével, Kár­páti Péter­rel beszél­gettünk.