Színház

„A Bárka összeköt bennünket”

Interjú Vidovszky Györggyel
Totobé Antia
2016. július 29. péntek

Az 1996 nyarán alapított Bárka Szín­ház 2015 nyarán meg­szűnt. Az Ördög­katlan Fesz­tivál a Majd­nem 20 prog­ram­soro­zat­tal idézi meg a szín­ház kul­túra­te­remtő hagyo­má­nyát, amely­nek része­ként létre­jön egy elő­adás is, amelyet Vidovszky György állít szín­padra. Erről kér­dez­tük a rendezőt.

Színház

Szabadtérin az elátkozott hajós

Wagner: A bolygó hollandi
Tóth Tünde
2016. július 20. szerda

A bolygó hollandival elkez­dődtek a Sze­gedi Sza­bad­téri Játé­kok, amely immár 85. éve meg­szakí­tat­lanul nagy­sza­bású ren­dez­vény a Dóm téren – és idén ismét a Dóm tornyai előtt áll a hatal­mas színpad.

Színház

Káosz királynő és lord Anarchia

Bereményi Géza: Shakespeare királynője
Sárosi Emőke
2016. július 5. kedd

Színes-szagos backstage-törté­netre csá­bítja a kul­túr­plety­ka­éhes néző­sere­get a Város­ma­jori Sza­bad­téri Szín­pad pla­kátja Bere­ményi Géza Shakespeare király­nője című bemu­tató­jával. A cím­sze­replő, Udva­ros Do­rottya túl­szer­kesz­tett király­női alakja a kép, amely a média­felüle­tekről tar­tóz­ko­dóan hívo­gatja a mit sem sejtő szín­ház­láto­gatókat.

Színház

Anarchikus és szexi Globe módra

Beszélgetés Nick Bagnall-lel
Jónás Ágnes
2016. július 1. péntek

Bézsbe öltöztetett Verona, szexi Milánó, igazi Quincy Jones feelig, egy négy­lábú sze­replő, nap­jainkra átül­tetett szöveg és izgal­mas zenei beté­tek – ezt ígéri Nick Bagnall, a lon­doni Globe Szín­ház rende­zője, aki Shakes­peare A két veronai nemes című komé­diáját a mester halá­lának 400. évfor­du­lója alkal­má­ból hozta el a Margit­szigeti Sza­bad­téri Szín­padra július 1-jén.

Színház

A humanitárius szorongásai

Beszélgetés Jordán Tamással
Jónás Ágnes
2016. június 10. péntek

Romain Gary Salamon király szorong című mű­vé­nek magyar­or­szági ősbe­muta­tó­já­val zárja az éva­dot június 9-én a Rózsa­völgyi Szalon. „Rend­kívül meg­ható és nagyon em­beri tör­té­net. Úgy szól az em­beri kap­cso­la­tok­ról, ahogyan nem nagyon szok­tak róla be­szél­ni se köny­vek, se fil­mek, se szín­há­zak” – árulta el Jor­dán Tamás, a nyolc­vanöt éves Sala­mon meg­for­málója.

Színház

A boszorkány bosszúja

A trubadúr Szegeden
Tóth Tünde
2016. június 1. szerda

Középkori hangulatot meg­idéző látvány­világgal, korhű jelme­zekkel, hatal­mas vár­falak­kal, cifrá­zott áriák­kal és hatá­sos fény­techni­kával állí­totta szín­padra Torony­kőy Attila A trubadúr klasszi­kus alap­kon­cep­ció­ját a Sze­gedi Nem­zeti Szín­házban.