Színház

Kalandozás Hétrétországban

Beszélgetés Sülyi Péterrel
Jónás Ágnes
2016. augusztus 12. péntek

Az augusztus 12-én kez­dődő tíz­napos Hétrét­ország program­soro­zaton negy­ven udvar­ház várja nyitott kapuk­kal a vendé­geket, Őri­szent­péte­ren, a Malom Láto­gató­köz­pont­ban pedig kon­cer­teket, művé­szeti prog­ra­mokat, szín­házi elő­adá­sokat, film­vetí­tése­ket tar­tanak. A köz­tivál meg­álmo­dójá­val és alapí­tójával, Sülyi Péter­rel beszél­gettünk.

Színház

Szegény Árcsibáld!

Lázár Helga: Gyásztánc
Tóth Tünde
2016. augusztus 8. hétfő

A darab A szörnye­teg kis­asszony című magyar nép­mese alap­ján, modern­kori kön­tös­ben fesze­geti az iden­titás­kere­sés, az auto­nómia, a csa­ládi kötött­ségek és köte­lékek, az egyén pers­pektí­váinak, illetve ennek nemi eleve elren­delt­sé­gének kér­dé­seit – mind­ezt keve­sebb mint fél óra alatt.

Színház

Újra fortyog az Ördögkatlan

Beszélgetés Göttinger Pállal
Jónás Ágnes
2016. augusztus 4. csütörtök

„A legnagyobb vonzerő a sze­mé­lyes­ség­ben rejlik. Kis fesz­ti­vál­ról lévén szó nincs back­stage, csak oldott kem­ping­han­gulat, ahol a feszti­vá­lozók vidá­man üldö­gél­nek a nap­ernyő alatt Mucsi Zol­tán­nal, mi­köz­ben Kiss Tibi mel­lettük tesz-vesz.”

Színház

„A Bárka összeköt bennünket”

Interjú Vidovszky Györggyel
Totobé Antia
2016. július 29. péntek

Az 1996 nyarán alapított Bárka Szín­ház 2015 nyarán meg­szűnt. Az Ördög­katlan Fesz­tivál a Majd­nem 20 prog­ram­soro­zat­tal idézi meg a szín­ház kul­túra­te­remtő hagyo­má­nyát, amely­nek része­ként létre­jön egy elő­adás is, amelyet Vidovszky György állít szín­padra. Erről kér­dez­tük a rendezőt.

Színház

Szabadtérin az elátkozott hajós

Wagner: A bolygó hollandi
Tóth Tünde
2016. július 20. szerda

A bolygó hollandival elkez­dődtek a Sze­gedi Sza­bad­téri Játé­kok, amely immár 85. éve meg­szakí­tat­lanul nagy­sza­bású ren­dez­vény a Dóm téren – és idén ismét a Dóm tornyai előtt áll a hatal­mas színpad.

Színház

Káosz királynő és lord Anarchia

Bereményi Géza: Shakespeare királynője
Sárosi Emőke
2016. július 5. kedd

Színes-szagos backstage-törté­netre csá­bítja a kul­túr­plety­ka­éhes néző­sere­get a Város­ma­jori Sza­bad­téri Szín­pad pla­kátja Bere­ményi Géza Shakespeare király­nője című bemu­tató­jával. A cím­sze­replő, Udva­ros Do­rottya túl­szer­kesz­tett király­női alakja a kép, amely a média­felüle­tekről tar­tóz­ko­dóan hívo­gatja a mit sem sejtő szín­ház­láto­gatókat.