Színház

Fekete duende

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza
Módis Dóra
2015. július 29. szerda

Nehéz olyan darabról írni, amelynek üze­netét leg­sikere­seb­ben a zene, a tánc és a csend­ben zajló indu­latok képe­sek át­adni. A Ber­narda Alba házát tény­leg érezni kell, a darab – noha szá­mos gondo­latot vet fel – legin­kább mégis hangu­latot, érzést, erőt ad. Erőt az élet­hez, bátor­ságot a halál­hoz. Vigyá­zat, a darab éget, mérgez, újjászül!

Színház

Több mint buli

Beszélgetés Balázs Annával és Gottfried Júliával
Jónás Ágnes
2015. július 17. péntek

A Bánkitó Fesztivál immár hete­dik éve igyek­szik a main­stream köz­életi, kultu­rális szcéna mellett meg­terem­teni egy olyan füg­getlen köze­get, ahol min­denki megél­heti saját és mások sok­olda­lúsá­gát. Egy hely, ahol nincs hier­archia, nincs leosz­tott szerep, nin­csenek köte­lező körök. Csak nyi­tott­ság és egye­nesség.

Színház

Seggbe rúgni Sondheimet

A Thália Színház Félúton a Fórum felé című előadásáról
Gera Márton
2015. július 16. csütörtök

Ha a Félúton a Fórum felé a második felvo­nással kez­dőd­ne, nem lenne semmi gond. Így sincs külö­nöseb­ben, sőt már az is egy meg­lepe­tés, hogy Stephen Sond­heimet ját­szanak itthon. Vala­miért hajla­mos azt gon­dolni a közön­ség, hogy a mu­sical rette­nete­sen bárgyú dolog, Sond­heim pedig komoly dol­gokról is akar be­szélni a zene segít­ségé­vel, szóval meg­eheti a fene.

Színház

Helyben járás holdvilágnál

Budapesti utas és holdvilág – Felolvasószínházi előadás a PIM-ben Szerb Antal művei alapján
Bodnár Zsuzsa
2015. július 15. szerda


A legnépszerűbb Szerb Antal-regény s a mára kissé elfeledett Budapesti kalauz marslakók számára összekapcsolása nem indokolatlan: mindkettőben fontos szerepe van a valós tájakhoz és helyekhez kapcsolható lelki bolyongásnak, képzelet és emlékezet fiktív tájainak.
Beszámoló és kritika a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesti utas és holdvilág című felolvasószínházi előadásáról.

Színház

El lehet innen menni?

Interjú Sarlós Flóra Eszterrel, a Ziggurat Projekt tagjával
Jónás Ágnes
2015. június 4. csütörtök

A Ziggurat Project május 15-én és 16-án újra elő­adta A Mara­dék című élő tár­latát a MAMŰ Galériában. Az „El lehet innen menni!” mot­tójú, mig­ráció téma­körét érintő össz­művé­szeti kezde­ménye­zés külön­böző médi­umok alkal­mazá­sával teremt izgal­mas, inter­aktív befo­gadói hori­zontot. A kiál­lítás főszer­vező­jével, Sarlós Flóra Esz­ter­rel beszél­gettünk.

Színház

„Egy kicsit színházat játszunk”

Interjú a Tap Factory tagjaival
Schranez Rebeka
2015. május 21. csütörtök

A két éve folyama­tosan tur­nézó, főként euró­paiak­ból álló táncos, zenés, akro­batikus látvány­ele­meket bemu­tató csapat már­cius­ban elláto­gatott Buda­pestre is. Az elő­adás produ­cere Patriece Marques volt, aki David Copper­fieldnek és a Stomp­pal is együtt dol­gozott. A csa­pat­tal egyedi­ségéről, a felké­szülés­ről és a showké­szítés rejtel­meiről beszél­gettünk