×

A nézőpontok sokfélesége
KAF-olvasókönyv: Válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről
Ménesi Gábor 2017 // 12. 20

Kovács András Ferenc alkotásainak jelentősége egyértelmű a mai magyar költészetben, ezt igazolja vissza a művek fogadtatása. S bár az életművet alaposabban mérlegre helyező monográfia máig nem született meg, időszerű volt a recepció eddigi megállapításainak rendszerezése, összegzése.
Tovább

„Mintha valaki szétszaggatná a lelkét”
Lipcsey Emőke: A vadnyúl bukfencet vet
Ménesi Gábor 2017 // 09. 26

A regény a Skandináv-félsziget mintaállamában, Svédországban játszódik, ahol a szerző 1984 óta él. Lipcsey Emőke cáfolni próbálja a sztereotípiákból felépülő mítoszt, amely kizárólag a jólét, az álom megtestesítőjeként állítja be a Svéd Királyságot: igyekszik megmutatni a jelenségek fonákját, azokat a problémákat, amelyek a múltban gyökereznek, és a jelenkor társadalmában egyre inkább éreztetik hatásukat.
Tovább

„Meg kell változni, és akkor minden lehetséges”
Szabó Róbert Csaba: Alakváltók
Ménesi Gábor 2017 // 07. 05

Szabó Róbert Csaba előző kötetében, a Fekete Daciában azzal kísérletezett, hogyan működhetnek ma szépirodalomként a rémtörténetek. Ezúttal arra tesz izgalmas javaslatot, miképpen ötvözhetők a történelmi és a kalandregény attribútumai, hogy a végeredmény egyszerre legyen fordulatos, olvasmányos, ugyanakkor elgondolkodtató, lényeges kérdéseket felvető mű.
Tovább

„Visszapillantó tükörterem”
Turista és zarándok – esszék és tanulmányok Kemény Istvánról
Ménesi Gábor 2017 // 04. 07

Kemény István köteteinek megjelenését fokozott kritikai érdeklődés kíséri, ám régóta hiányzott az összefoglaló, rendszerező vizsgálatra törekvő irodalomtörténészi tekintet. Ezt a hiátust próbálja valamelyest kitölteni az a kiadvány, amely a JAK füzetek 200. darabjaként látott napvilágot.
Tovább

„Benne hallgat a sötétség”
Péterfy Gergely: Mindentől Keletre
Ménesi Gábor 2017 // 03. 16

Péterfy Gergely fokozott olvasói és szakmai érdeklődést kiváltó regénye, a Kitömött barbár után mostani kötetében az utóbbi három évben született publicisztikai írásait adja közre, szám szerint harmincötöt.
Tovább

Kapkodásnak nyoma sincs bennem
Beszélgetés Zalán Tiborral
Ménesi Gábor 2016 // 10. 14

Zalán Tibor nevéhez mindhárom műnem szorosan kapcsolódik. Habár pályája versekkel indult, s ma is leginkább költőként ismerjük, hamar kapcsolatba került a színházzal, legalább két évtizede pedig hosszas regényutazásba kezdett. Beszélgetésünkben az életmű mindhárom területét szóba hozzuk.
Tovább

„Az, és mégsem az”
Beszélgetés Szvoren Edinával
Ménesi Gábor 2015 // 07. 09

Ez az év ismét ráirányította a figyelmet Szvoren Edinára és műveire, hiszen tavasszal megkapta az Európai Unió irodalmi díját, a könyvhétre pedig új kötettel (Az ország legjobb hóhéra) jelentkezett.
Tovább

Az olvasás zsigeri élménye
Beszélgetés Bazsányi Sándorral
Ménesi Gábor 2015 // 06. 18

Az irodalom­történész, kritikus beszél pályá­járól, a kritika fontos­ságá­ról, az iró­niáról. Leg­újabb könyve kap­csán az is szóba kerül, mi ösztö­nözte az Esti Kornél újra­olva­sására.
Tovább

A költészet lényegét tekintve normaszegés
Beszélgetés Bognár Péterrel
Ménesi Gábor 2015 // 06. 09

Bognár Péter nevére 2011-ben figyel­hetett fel a vers­olvasó közön­ség, amikor máso­dik­ként meg­kapta a Petri-díjat. A követ­kező évben a Mag­vető kiadó gondo­zásában látott nap­világot Bulvár című kötete. Leg­újabb verses­könyve, A rodo­lógia rövid tör­té­nete ugyan­csak izgal­mas kísérlet. Ménesi Gábor beszél­getése.
Tovább

Az a jó, ha nincs végleges lezárás
Beszélgetés Csabai Lászlóval
Ménesi Gábor 2015 // 04. 07

Olvasói a Szindbád-könyveken keresz­tül ismer­hették meg Csabai László nevét. Az író azon­ban félre­tette a nyár­ligeti detek­tív törté­netét, s nap­vilá­got látott a Száraz évszak című kötete.
Tovább

Egyetlen képből bomlott ki a regény
Beszélgetés Totth Benedekkel
Ménesi Gábor 2015 // 02. 25

Az olvasók legalább egy évti­zede talál­koz­hatnak Totth Bene­dek nevé­vel fordí­tásai kap­csán. Aldous Huxley, Cormac McCarthy, Ian M. Banks, David Walliams, Nick McDonell, Hunter S. Thompson – csak néhány név azok közül, akiknek köny­veit magyar nyelvre ültette át. Most azon­ban saját regénnyel állt elő, melynek címe Holt­verseny.
Tovább

A megfigyelő és a megfigyelt
Beszélgetés Bárány Tiborral
Ménesi Gábor 2015 // 01. 06

Bárány Tibor filozófia szakon végzett, s a kritika­írás mellett köte­lezte el magát. Írá­sait rend­szere­sen olvas­hatjuk iro­dalmi lapok­ban. Első önálló könyve kap­csán arról kér­dez­zük, milyen kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal a művé­szet­filo­zófus és művé­szet­kriti­kus, de az is szóba kerül, tehe­tünk-e érték­alapon különb­séget a magas- és tömeg­kul­túra alko­tásai között.
Tovább

Programsorozat

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs januári száma

Bővebben