×

Disznóbőrben
Bencsik Orsolya: Több élet
Gláser Diána 2016 // 10. 28

Bencsik Orsolya kedves, vékony, rózsaszín könyvének fülszöveget olvasva előzetes elvárásunk megegyezik a lányregények általános fogalmával. A szemfüles olvasó azonban felfedezheti az érzelmeket szimbolizáló belső szerv biológiai ábráját aortástul, mindenestül. Ez a lányregény ugyanis a női tudat nyers és sötét oldalát mutatja.
Tovább

A változás szele
Balogh Ádám: Nyers
Gláser Diána 2016 // 07. 11

Amíg a társadalom várta a rendszerváltozással beáramló nyugati jólétet, szemlélte a világ lassú kitárulkozását, felnövekedett észrevétlenül egy generáció. Ezt a nemzedéket a pubertáskorral együtt érte nagy dózisban a változás szele. Balogh Ádám kötetében a főhős férfivá bontakozása, az ismeretlen új iránti áhítata éppen e korszakváltásra esik.
Tovább

Bolyongás a gépezetben
Lakatos István: Óraverzum
Gláser Diána 2015 // 03. 26

Lakatos István második regénye a fül­szö­veg­beli állítás elle­nére sem gyer­mek­könyv. Ahogy a szerző az Óra­verzu­mot és az azt körül­ölelő világot ábrá­zolja, az feled­hetet­len társa­dalom­kritika, amely saját uni­ver­zu­mun­kat képezi le, kidol­gozott törté­nelem­mel, hagyo­mányok­kal, világ­kép­pel és mik­rosz­kopi­kus jellem­rajzok­kal.
Tovább

Ahol bármi megtörténhet
Ijjas Tamás – Lackfi János: A világ legrövidebb meséi
Gláser Diána 2014 // 11. 05

A világ legrövidebb meséi valóban élő anyag­nak mutatják az iro­dal­mat. Az elhasz­nált sémák újra­gondo­lásá­nak köszön­hető­en a törté­netek egy­fajta újdon­sült, ámde hite­les mesei köze­get terem­tenek, jelez­vén, hogy a klasszi­kus mesei világ a saját tulaj­donunk. A bank­rabló bele­szeret az ügy­inté­zőbe, Csipke­rózsika kiáb­rándul a szere­lem mai felfo­gásá­ból, a béka és a király­lány soha­sem talál­koznak.
Tovább

Kultúra, virtuális sebességgel
Interjú a Tiszatáj szerkesztőivel
Gláser Diána 2014 // 09. 17

Napjainkban már megszokott, hogy az irodalmi folyóiratok online portált hoznak létre. De hogyan lehet kreatívan kihasználni az interakcióban rejlő lehetőségeket? Mi az a virtuális sebesség, és milyenek az „ejtőernyőn szálló” új rovatok? A Tiszatáj online kétéves útjáról és a „digitális láb” szerepéről kérdeztem Kollár Árpádot, az online oldal irodalmi rovatvezetőjét és Orcsik Rolandot, a print folyóirat szerkesztőjét.
Tovább

Szederindák és Óperenciák
Kollár Árpád: Milyen madár
Gláser Diána 2014 // 08. 01

Kollár Árpád mese­könyve eredeti képek­kel járja körül a gyer­meki gondol­kodást ott, ahol az erdő mögött is erdő lako­zik, és ahol nem­csak ravasz rókák és szelíd sünök tanyáz­nak, hanem szúrós sze­derin­dák is. De vajon gyermek­versek ezek? Vagy fel­nőttek még, ahogyan Kovács András Ferenc írja ajánló­jában?
Tovább

Versekben megrajzolt útvonalak
Türjei Zoltán: Térkép helyett
Gláser Diána 2014 // 07. 07

Az ember társas lény. Hiába az élet nagy kér­dései, a másik fél nélkül nem tudunk hite­lesen szemlé­lődni, előre jutni, egy­sze­rűen elve­szünk. Türjei Zoltán kötete gondol­kodásra késztet. Filozó­fusként új szabá­lyokat rögzít, olyan távoli ele­mek közt fel­lelve a logikai össze­füg­gést, mint a villa­mos és az őzek, a mini­szok­nya és a fe­kete lyuk.
Tovább

’56: másképp
Ferdinandy György: Mélyebbre
Gláser Diána 2014 // 05. 05

A Mélyebbre című kötet Ferdi­nandy György eddigi eszkö­zeit és élmény­világát meg­sokszo­rozva alkot naiv világ­képet az 1956-os forra­dalom utáni emberi kapcso­latok­ról, lelki folya­ma­tokról. Szinte mik­roszko­piku­san figyeli azokat az apró pszi­chikai rezdü­lése­ket, amiket a törté­nészek át­ugra­nak.
Tovább

Kísértetek egy művház körül
Beszélgetés Dömötör András rendezővel
Gláser Diána 2013 // 10. 23

Íme itt az új magyar szín­házi sitcom, benne: egy vidéki műv­ház és a körü­lötte zajló misz­tikus-hor­rorisz­tikus ese­mények részről részre. Mindez persze ismert színé­szekkel, renge­teg impro­vizá­cióval, neve­téssel, ahol semmi sem lehe­tetlen, még az aznapi hírekkel is szembe­talál­kozha­tunk. További rész­letek a sorozat és a Szakkör egyik ötlet­gazda-ren­dező­jével, Dömötör András­sal készült beszél­geté­sünkben.
Tovább

Önálló monográfia – szerkesztett élet
Banner Zoltán: Hátra ne nézz!
Gláser Diána 2013 // 05. 15

A nyolcvanéves Banner Zoltán ün­nepi válo­gatá­sa szokat­lan iro­dalmi koncep­ciót alkalmaz, hiszen elsőre visszás­nak tűnhet, hogy saját verseit magya­rázza, mielőtt elolvas­hatnánk azokat. Az idő­rendbe szedett műveket mégis egyfajta termé­szetes szem­lélet­válto­zás és motívum­háló szövi át, ami arról árul­kodik, hogy az élet milyen jó szer­kesztő.
Tovább

Mindennapi szomorúság a Vígben
Hanoch Levin: Átutazók
Gláser Diána 2013 // 04. 23

Az átutazókat nézve elgon­dolkod­tam, hogy hol kés­nek a drámai hősök, hol marad a feszült­ség, majd a mindent lezáró vég­követ­kezte­tés. Pedig mind­eköz­ben annyi­féle ember cipelte bőrönd­jében élete tragé­diáját! Ráadá­sul a magyar ren­dezés képi vilá­gával, külön­leges szerep­osztá­sával még inkább kiélez­te ezt a bana­litás és a tra­gédia között vib­ráló feszült­séget –Az élet mint olyan előadá­sát követő sike­res foly­tatás­ként.
Tovább

Itt van a kutya elásva!
Úr és kutya
Gláser Diána 2012 // 05. 13

Gondoltuk volna, hogy az iroda­lomban milyen fontos helyet foglal el a kutya­motívum? Külön­böző adott­ságú, világ­hírű és magyar költő­óriásokat, írókat ihletett meg a négy­lábú társa­inkhoz fűző­dő lelki kapocs. Bálint András rend­hagyó iro­dalmi estje a színház hatá­rait súrolja gazda és eb két­szemé­lyes játékán keresztül.
Tovább

Testvérek harca
Ulrich Hub: Náthán gyermekei
Gláser Diána 2012 // 03. 26

Lessing Bölcs Náthán című drá­mája minden idő­ben aktu­ális, mivel vallási tole­ran­ciára, mások tiszte­letére, meg­becsü­lé­sére nevel, ezek pedig napja­inkban is idő­szerű kérdé­sek. Ezt vilá­gítja meg Ulrich Hub német író külön­leges ifjú­sági átdol­gozása és művé­nek magyar feldol­gozása a Nem­zeti Szín­ház szín­padán.
Tovább

Nem mondjuk el senkinek
Rajko Grlić: Családban marad
Gláser Diána 2012 // 03. 23

A vígjáték szórakoz­tatá­sának egyet­len alapja a szexu­a­litás. Mi ez, ha nem az emberi nem kigú­nyolá­sa, le­nézése? Persze nem a puszta meg­jele­nítés jelenti a fő prob­lémát, hanem az arány­talan tömény­ség, a tény, hogy a humor, mint olyan kizá­rólag erre a témára korlá­tozó­dik. Még az erő­sebb ideg­zetű­eknek is bizo­nyára lehan­goló ez a, mond­hatni, válasz­tékos paráz­naság.
Tovább

A valóság határán
Tennessee Williams: A kétszereplős darab
Gláser Diána 2012 // 03. 19

Kell-e a műnek a befe­jezés, el­vég­re az élet maga is nyitott, meg­vála­szolat­lan kérdé­sek hal­maza. Vala­hol Buda­pest rejtett zugá­ban, szoc­reál hangu­latú kultúr­ház szín­padán komoly filo­zófiai gondol­kodás­ra ne­velik a fiata­labb közön­séget Tennessee Williams „színház a szín­házban” világának külön­leges meg­terem­tésével.
Tovább

Irodalom a szavakon túl
A Liliomfi a Nemzeti Táncszínházban
Gláser Diána 2012 // 01. 29

Irodalmi művek tán­cos fel­dolgo­zása nem egy­szerű vállal­kozás. Nehe­zíti a felada­tot az a ren­dezői, koreo­gráfusi atti­tűd, az a monda­nivaló is, amely jelen eset­ben Román Sándor alko­tói ambíci­ója mögött rejlik: kife­jezni mind­azt, amit számá­ra a ma­gyar­ság jelent, fel­mutat­ni a kultúr­kincsek, a művé­szetek társa­dalmi szüksé­ges­ségét mint a nem­zeti önmeg­való­sítás terepét. Ez a Liliomfi nem az a Liliomfi, közli a narrá­ció, de meg­állja-e helyét az alko­tás saját lég­köré­ben, mű­fajá­ban, szín­padi egész­ként?
Tovább

Hogy unokáink is lássák
Milčo Mančevski: Anyák
Gláser Diána 2012 // 01. 19

Nem fogadta széles körű érdek­lődés az Anyák című mace­dón film premi­erjét. Talán nem meg­lepő ez egy olyan mű ese­tében, amely távol áll a multi­plexes igé­nyek kira­kati szép­ségé­től, és amely­nek célja a való­ság auten­tikus ábrá­zolá­sa meg­oldá­sok nélkül, „hogy gyerme­keink, uno­káink is emlé­kezzenek”.
Tovább

Az ezredváltás krónikája
Kibédi Varga Áron: Szép napok
Gláser Diána 2011 // 12. 12

Az ezredváltás lehetséges krónikája önmagában véve izgalmas felvetés. De hogyan szemléli ezt a folyamatot a tizenöt éves korától nyugaton élő, kívülállóként is hazakívánkozó művész és irodalomtudós? Kibédi Varga Áron új kötetéből ez is kiderülhet.
Tovább

Pályázat

„Életem legfontosabb értéke”

Pályázat az értéktudatos jövőkép kialakítására 

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs októberi száma

Bővebben

Az októberi lapszám letöltése pdf-ben