Irodalom

„Azoknak, akik vigyáznak rájuk”

Szilasi László: A harmadik híd
Murzsa Tímea
2014. október 6. hétfő

Szilasi László új kötete nem egy­szerű regény, hanem egyben tár­sa­dalmi tett is. Le lehet­-e vet­kőzni azt az olva­sói menta­litást, amely a társa­dalmi érzé­keny­ségű műve­ket rög­tön a szocio­gráfia műfa­jában he­lyezi el? Lehet­-e más he­lyett be­szélni – hite­lesen? Eze­ket a kérdé­seket is fe­sze­geti A har­madik híd, mely elő­hoz­za a lát­hatat­lan­ság­ból a haj­lék­tala­nokat.

Irodalom

„Galileán túl, Umbráriában”

Serestély Zalán: Feltételes átkelés
Ayhan Gökhan
2014. október 2. csütörtök

A nyáron jelent meg Seres­tély Zalán első könyve, ami stílu­sában és nyel­vében egé­szen üde színt hoz a honi fiatal lírába. Rejté­lyek és ala­gutak, isme­retlen tájak és tájo­lások talál­hatóak és tárha­tóak fel a nagyon vé­konyra sike­redett verses­kötet­ben.

Irodalom

Számsor mindannyiunk karján

Beszélgetés Takács Zsuzsával Pilinszky Jánosról
Kirilla Teréz
2014. október 1. szerda

Most induló soro­zatunk­ban Pilinszky János­ról közlünk beszél­geté­seket, melyek a költő­ről ké­szülő emlék­film­hez fel­vett interjú­soro­zat részei. Kirilla Teréz inter­jú­jában most Takács Zsuzsa mesél Pilinsz­kyvel való első talál­kozá­sáról, a szép fér­firól, s meg­idézi a költő jelleg­zetes felol­vasási stílu­sát, egy betel­jesülő jós­latát, vala­mint azt is, mi volt a kereszt óta az embe­riség leg­na­gyobb bot­ránya.

Irodalom

A legpestibb magyar író

Beszélgetés Simon Judittal Mándy Ivánról
Ayhan Gökhan
2014. szeptember 30. kedd

Mándy Iván az egyik leg­fonto­sabb magyar író. Írásai nélkül Buda­pes­tet is más­képp, szür­kébb­nek, unal­ma­sabb­nak, ke­vés­bé titok­zatos­nak lát­nánk. Simon Judit, Mándy Iván öz­vegye vall az író köl­tö­zé­sek­kel teli gye­rek­korá­ról, pálya­kezdé­sének nehéz­ségei­ről, be­vett munka­mód­szeré­ről, el­tűnt kéz­ira­táról – és nem utol­só­sor­ban arról, hogy milyen volt egy nagy magyar író fele­ségé­nek lenni. Ayhan Gökhan beszél­getése.

Irodalom

Minden, ami Janikovszky

Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva – Pályakép mozaikokban
Wéber Anikó
2014. szeptember 25. csütörtök

Komáromi nem minden szemé­lyes elfo­gult­ság nélkül mesél Jani­kovsz­kyról. Sorai­ból árad a sze­re­tet, mi­köz­ben az iro­da­lom­törté­nésze­ket, a kuta­tókat is igyek­szik meg­szólí­tani. Így kerül Jani­kovsz­ky kamasz­szerel­mei, naplói mellé a művek szö­veg­tani, stilisz­tikai elem­zése. Az író­nő port­réja pedig nem lesz más, mint külön­böző for­májú, min­tájú és színű mo­zai­kok hal­maza.

Irodalom

Kultúra, virtuális sebességgel

Interjú a Tiszatáj szerkesztőivel
Gláser Diána
2014. szeptember 17. szerda

Napjainkban már megszokott, hogy az irodalmi folyóiratok online portált hoznak létre. De hogyan lehet kreatívan kihasználni az interakcióban rejlő lehetőségeket? Mi az a virtuális sebesség, és milyenek az „ejtőernyőn szálló” új rovatok? A Tiszatáj online kétéves útjáról és a „digitális láb” szerepéről kérdeztem Kollár Árpádot, az online oldal irodalmi rovatvezetőjét és Orcsik Rolandot, a print folyóirat szerkesztőjét.