Irodalom

Egy ballonkabátos angyal története

Kántás Balázs: Félkomfortos magánpokol
Nagypál István
2014. október 17. péntek

A Félkomfortos magán­pokol képalko­tására nem jel­lemző sem a meta­fora, sem a ha­sonlat. Kántás Balázs inkább jelleg­zetes és sajá­tos szimbó­lumokat hasz­nál. Tiszta, egyenes, pátosz­tól men­tes beszéd az övé, amire érde­mes oda­figyelni.

Irodalom

Szerelem, fogantatás, születés, gyász

Kiss Judit Ágnes: Négyszög
Varró Annamária
2014. október 10. péntek

Az élet egy olyan boksz­meccs, ahol a me­netek közt sosincs szünet? Ahol üté­seket kapunk és adunk? Csupán a túl­élni aka­rás az, ami ösz­tönöz ben­nünket? Szere­lem, fogan­tatás, szüle­tés, gyász: a Négy­szög hívó­szavai. Kiss Judit Ágnes kötete, miköz­ben kriti­kusan járja körül a klasszi­kus és sema­tikus női szere­peket, a női látás­mód kímé­let­lenül őszinte esszen­ciájával szolgál.

Irodalom

„Mesefüggő gyerek voltam”

Beszélgetés Mán-Várhegyi Rékával
Varró Annamária
2014. október 8. szerda

A mesefüggő gyerek­ből mára író lett. Mán-Vár­hegyi Réka első köte­te, a Bol­dog­talan­ság az Auró­ra-tele­pen elnyer­te a JAK­ken­dő-díjat. Törté­netei olyan embe­rekről szólnak, akik­ről ő maga is szíve­sen olvas. Többek között az írói moti­váció­ról, a tör­ténet­veze­tés nehéz­ségei­ről és az ember szemé­lyisé­gét alap­jaiban meg­hatá­rozó ténye­zőkről beszél­gettünk vele.

Irodalom

„Azoknak, akik vigyáznak rájuk”

Szilasi László: A harmadik híd
Murzsa Tímea
2014. október 6. hétfő

Szilasi László új kötete nem egy­szerű regény, hanem egyben tár­sa­dalmi tett is. Le lehet­-e vet­kőzni azt az olva­sói menta­litást, amely a társa­dalmi érzé­keny­ségű műve­ket rög­tön a szocio­gráfia műfa­jában he­lyezi el? Lehet­-e más he­lyett be­szélni – hite­lesen? Eze­ket a kérdé­seket is fe­sze­geti A har­madik híd, mely elő­hoz­za a lát­hatat­lan­ság­ból a haj­lék­tala­nokat.

Irodalom

„Galileán túl, Umbráriában”

Serestély Zalán: Feltételes átkelés
Ayhan Gökhan
2014. október 2. csütörtök

A nyáron jelent meg Seres­tély Zalán első könyve, ami stílu­sában és nyel­vében egé­szen üde színt hoz a honi fiatal lírába. Rejté­lyek és ala­gutak, isme­retlen tájak és tájo­lások talál­hatóak és tárha­tóak fel a nagyon vé­konyra sike­redett verses­kötet­ben.

Irodalom

Számsor mindannyiunk karján

Beszélgetés Takács Zsuzsával Pilinszky Jánosról
Kirilla Teréz
2014. október 1. szerda

Most induló soro­zatunk­ban Pilinszky János­ról közlünk beszél­geté­seket, melyek a költő­ről ké­szülő emlék­film­hez fel­vett interjú­soro­zat részei. Kirilla Teréz inter­jú­jában most Takács Zsuzsa mesél Pilinsz­kyvel való első talál­kozá­sáról, a szép fér­firól, s meg­idézi a költő jelleg­zetes felol­vasási stílu­sát, egy betel­jesülő jós­latát, vala­mint azt is, mi volt a kereszt óta az embe­riség leg­na­gyobb bot­ránya.