Irodalom

FISZ-tábor 2015

Tóth Tünde
2015. július 30. csütörtök

Tóth Tünde tudósítása a visegrádi FISZ-táborról, ahol idén (többek között) Dragomán György, Markó Béla, Péterfy Gergely és Szilasi László is fellépett.

Irodalom

Alternatív eredettörténet

Beszélgetés Sirokai Mátyással
Szarka Károly
2015. július 28. kedd

A Telep Csoport tagja volt, mosta­nában pedig plakát­arc – a Libri Kiadó­nak köszön­hetően a Nyugati alul­járó­jában néz vissza a falakról a járó­kelőkre. Leg­újabb kötete, A káprázatbeliekhez tulajdon­képpen A beat ta­núinak könyve folyta­tása, a vallá­sok, a míto­szok és a sci-fi-regé­nyek nyelvén íródott alter­natív eredet­történet.

Irodalom

„rocksztár akartam lenni”

Beszélgetés Orcsik Rolanddal
Benedek Leila
2015. július 24. péntek

„a költészethez nem kell feltét­lenül érteni a konden­záto­rokhoz, és hosszú haj nélkül is szület­het jó vers” (Bene­dek Leila beszél­getése Orcsik Roland­dal)

Irodalom

Játékos vidámság

Kiss Judit Ágnes: Szörnyszomszéd
Kolozsi Orsolya
2015. július 22. szerda

A weöresi hagyomá­nyokat foly­tató kötet nagy erénye könnyed­ségében és vidám­ságában rejlik – nem akar didak­tikus, nagy témá­kat eről­tetni a gyere­kekre, s ha mégis komo­lyabb terepre téved, akkor azt nagyon fino­man, minden­féle direkt­ség nélkül teszi. Fülbe­mászó, ritmu­sos kis versei az esti fel­olva­sások, mondó­ká­zások ked­ven­ceivé vál­hatnak.

Irodalom

A gépek monománt játszanak

Tóth Kinga: All Machine
Nagypál István
2015. július 17. péntek

Tóth Kinga második kötete, az All Machine vers­for­máiban nem válto­zott az előző köny­véhez képest, de jóval erő­telje­sebb hangon szólal meg. Ez a kafkai hang a Duchamp-féle kifor­dított tárgy­értel­me­zéssel, vala­mint a cyber­punk vizu­alitás­sal párosul, és ennek vég­ered­ménye egy disz­tópikus világkép.

Irodalom

Irodalmi csavargások

Zólya Andrea Csilla: Szabadcsavar
Bodnár Zsuzsa
2015. július 14. kedd

A kötetben a népszerű(bb) szerzőkről és alko­tá­saik­ról szóló írá­sok mellett szá­mos kritika sze­repel alig vagy ke­vésbé ismert írókról, illetve mű­veikről. A Szabad­csavar negyven kriti­kájának szerzője bizton­ságosan mozog az iro­dalom leg­külön­bö­zőbb tájain, s képes olva­sóit is rá­ven­ni az iro­dalmi csavar­gásra.