Irodalom

A profán Ophélia

Nagy Márta Júlia: Ophélia a kádban
Murzsa Tímea
2014. augusztus 21. csütörtök

Nagy Márta Júlia kihalt, vadnövé­nyekkel övezett tájon vezet át ben­nünket oda, ahol meg­fér egy­más mellett a hinta a dió­fával és a bomla­dozó Ophélia teteme. A költő­nő első kötete egy lát­szólag isme­rős shakespeare-i alakon keresz­tül egy hét­köz­napi vilá­got mutat be. Azon­ban minden az ellen­tett­jére fordul: az isme­rős isme­retlen lesz, a szent pedig profán.

Irodalom

A Saramago-regények mögött

Pál Ferenc: Saramago-olvasatok
Albert Sándor
2014. augusztus 19. kedd

Könyvében Pál Ferenc egy általa kivá­lasz­tott spe­ciális szem­pontból – az olva­sás, a meg­értés, a befo­gadás felől – elemzi Sara­mago regé­nyeit, és tesz kísér­letet „az olva­sói lehető­ségek” vizsgá­latára, a legmeg­bízha­tóbb GPS-t adva a Nobel-díjas portu­gál író regé­nyeihez.

Irodalom

Egy cukorréteggel kevesebb

Dóka Péter: Lila királylány
Wéber Anikó
2014. augusztus 11. hétfő

Ahogy a népmesék, úgy Dóka Péter törté­netei sem kifeje­zetten a gyere­keknek szólnak. A Lila király­lány sok­szor pikáns, fel­nőttek tapasz­tala­taiból merí­tett meséi a szere­lemről beszél­nek, néha paró­diaként, néha meta­forikus, titok­zatos vilá­got teremtve.

Irodalom

Nem én vagyok a tékozló fiú

Beszélgetés Fehér Renátóval
Varró Annamária
2014. augusztus 5. kedd

Részt vesz, véleményt formál, műhely­munkát tart. Hexa­mete­reket szaval tizen­éve­sekkel, kutatja a szamiz­dat-iro­dalmat, kriti­kákat ír, és idén jelent meg Garázs­menet című, első kötete. „A vers a leg­fonto­sabb”: Fehér Rená­tóval beszél­gettünk.

Irodalom

Nincs történet zöld fotel nélkül

Balázs K. Attila: A zöld fotel lakója
Nagypál István
2014. augusztus 4. hétfő

Balázs K. Attila verseskötete, a Vizuáliák után egy deka­me­ronra jel­lemző tudat­folyam-re­génnyel jelent­kezett, amely­ben korábbi költői hangja nem veszett el. A szerző stílusa hal­ványan Kertész Imre komor, fekete humo­rára és Virginia Woolf Hullámok című regé­nyének párbe­szédes költői megszó­lalá­saira is emlé­keztet­het, miköz­ben a törté­net tragi­komikus, a szöveg gyakran lapos, helyen­ként pedig köz­helyes.

Irodalom

Szederindák és Óperenciák

Kollár Árpád: Milyen madár
Gláser Diána
2014. augusztus 1. péntek

Kollár Árpád mese­könyve eredeti képek­kel járja körül a gyer­meki gondol­kodást ott, ahol az erdő mögött is erdő lako­zik, és ahol nem­csak ravasz rókák és szelíd sünök tanyáz­nak, hanem szúrós sze­derin­dák is. De vajon gyermek­versek ezek? Vagy fel­nőttek még, ahogyan Kovács András Ferenc írja ajánló­jában?