Irodalom

Plázák és próbababák mítoszai

Seita Parkkola: Pára
Wéber Anikó
2014. március 24. hétfő

Seita Parkkola finn írónő varázslók és vám­pírok nélkül alkot izgal­mas fikciót ifjú­sági regé­nyeiben. A gyerekek hét­köznapi környe­zeté­ből: plá­zákból, isko­lákból, graffitik­ből és egy szürke város­ból építi fel mítoszait, és mesél minden olva­sónak, kortól füg­getle­nül. Néha hiteles hangon és mélyre­hatón, néha mester­kélten, a fel­színen maradva.

Képzőművészet

Ruhák meséből

Interjú Kürti Andreával
Széplaki Berta
2014. március 21. péntek

Kürti Andrea gyerek­ruhákat tervez, mese­könyvet illusztrál, táskákat és kiegé­szítőket, illetve díszle­tet is készít. Munkái­hoz a mesék adják az inspi­rációt. Erről, a terve­zésről, gyere­kekről és divatról kérdez­tük e-mailes inter­júnkban.

Irodalom

Egy magasröptű mélyrepülés

Gerlóczy Márton: Check-in
Széplaki Berta
2014. március 17. hétfő

Gerlóczy Márton új regé­nye könnyed, szó­ra­koz­tató, szati­rikus olvas­mány, magas­röptű poé­nok­kal, de mély­ségek nélkül. De nézzük, hová min­den­hová vezet minket, ma­gya­rokat ez az anti­úti­könyv: csek­kolj be egy rövid recen­zió ere­jéig!

Irodalom

Kultúrára akadva – Pesti Bölcsész Akadémia

Pataky Adrienn
2014. március 16. vasárnap

PBA logóVajon miként és hogyan lehet olvasni bizo­nyos alap­műveket? Melyek az álta­lános törté­nelem­isme­ret által homály­ban hagyott prob­lémák? Miként része minden­napjaink­nak a nyelv és a vele össze­függés­ben álló kér­dések? Hogyan tekint­hetünk a 21. század­ban a művé­szetre? Miként közelít­hetjük meg a hétköz­napok esemé­nyeit a filo­zófia spektru­mán keresztül?

Irodalom

Űrbe: A végtelenbe és tovább!

Interjú Székelyhidi Zsolttal
Barna Zsú
2014. március 13. csütörtök

Székelyhidi Zsolt Űrbe! című kötete igazi celeb a magyar szép­iro­dalom vilá­gában. Blog­ként kezdte, könyv­ként foly­tatta, majd megélt egy inter­netes kiadást is, de perfor­mansz is készült belőle, miköz­ben már tervezik a hang­játék ver­zióját. A korrekt­ség ked­véért persze meg kell jegyez­nem: nem minden celeb válik érdem­telenül híressé.

Irodalom

A megkésett barokkos ouroboros

Korpa Tamás: Egy híd térfogatáról
Nagypál István
2014. március 10. hétfő

Korpa Tamás első kötete kísér­leti munka, amely inkább rövid­prózának nevez­hető, semmint lírának. Barok­kos körmon­datai között egé­szen kivé­teles, mély eszté­tikai meg­figyelé­sek is meg­talál­hatók. A kötet egé­szére mégis a meg­késett­ség, az avítt­ság és leg­főkép­pen a modo­rosság jellemző.