Irodalom

Múltban keresett identitás

interjú Tinkó Mátéval
Szarka Károly
2015. április 22. szerda

2014-ben jelent meg Tinkó Máté első verses­kötete Amíg a dolgok rende­ződnek címmel. A versek egy homá­lyos család­törté­net pilla­nat­képeit villant­ják fel, a költői én a múlt­ban keres iden­titást. Hogy rende­ződnek-e valaha a dolgok, azt szándé­kosan nem kérdez­tem meg, beszél­gettünk viszont sok minden másról. (Szarka Károly interjúja)

Irodalom

Egy újabb évad a pokolban

Kötter Tamás: Dögkeselyűk
Pucher Bálint
2015. április 21. kedd

Kötter második kötete vállaltan folytatásnak készült, és így hasonló igénnyel érdemes olvasni, mint egy sorozat új évadát megnézni. A Dögkeselyűk méltó, bizonyos szempontból érettebb folytatása a Rablóhalaknak, de mégiscsak folytatás, ami sokkal kevesebb meglepetést tartogat.

Irodalom

Preparált füveskönyv

Németh Zoltán: Kunstkamera
Molnár Illés
2015. április 15. szerda

Németh Zoltán legújabb kötetének rövid verseiben csonkolt, torz testek meredeznek. Kicsi, de nehéz könyv: nem lehet egyszerre végigolvasni, de abbahagyni sem.

Irodalom

Az ellentétek nagyregénye

Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok
Wéber Anikó
2015. április 13. hétfő

Több mint hatszáz oldalon keresztül, te­mérdek sze­replőt és cselek­mény­szálat felvo­nul­tatva meséli el Rakovszky Zsuzsa a konzer­vatívok és prog­resszívok között kiala­kuló ellen­tétet, ami a Tanács­köztár­saság idején kirob­banó erő­vel ébresz­tett fel min­den­kit mély álmá­ból. A hiányzó tanul­ság és állás­fogla­lás pedig arra kész­teti az olva­sót, hogy egye­dül illessze össze a regény szi­lánk­jait.

Irodalom

Keresztül-kasul az életeken

Térey János: Átkelés Budapesten
Vukov Barbara
2015. április 9. csütörtök

Tizennégy fejezet, amelyek­ben apró élet­képek villannak fel. Ezek­ből az élet­töre­dékek­ből áll össze Buda­pest. Az író meg­figyel, és leír. Nem kiáb­rán­dult, nem keres oko­kat, egysze­rűen fest: kór­képet… vagy inkább „kórtér­képet”. Térey leg­újabb könyve nem ad ele­men­táris olvas­mány­élményt, de meg­tanít látni, figyel­ni a rész­letekre.

Irodalom

Az a jó, ha nincs végleges lezárás

Beszélgetés Csabai Lászlóval
Ménesi Gábor
2015. április 7. kedd

Olvasói a Szindbád-könyveken keresz­tül ismer­hették meg Csabai László nevét. Az író azon­ban félre­tette a nyár­ligeti detek­tív törté­netét, s nap­vilá­got látott a Száraz évszak című kötete.