Irodalom

Ahol bármi megtörténhet

Ijjas Tamás – Lackfi János: A világ legrövidebb meséi
Gláser Diána
2014. november 5. szerda

A világ legrövidebb meséi valóban élő anyag­nak mutatják az iro­dal­mat. Az elhasz­nált sémák újra­gondo­lásá­nak köszön­hető­en a törté­netek egy­fajta újdon­sült, ámde hite­les mesei köze­get terem­tenek, jelez­vén, hogy a klasszi­kus mesei világ a saját tulaj­donunk. A bank­rabló bele­szeret az ügy­inté­zőbe, Csipke­rózsika kiáb­rándul a szere­lem mai felfo­gásá­ból, a béka és a király­lány soha­sem talál­koznak.

Irodalom

Megannyi kis halál

Krusovszky Dénes: A fiúk országa
Hegedűs Linda
2014. október 31. péntek

Krusovszky Dénes első novella­gyűjte­ményét. A fiúk orszá­gát a fel­nőt­tek dön­téseit elszen­vedő kis­kama­szok lakják, fiatal fel­nőttek, akikkel a fér­fivá válás pilla­natá­ban talál­kozunk, s pár­kap­cso­lat­ban vagy házas­ságban élő, egzisz­ten­ciális kérdé­sek­kel vívódó fel­nőttek. Már a címből kiolvas­ható a kötet­kompo­zíciót alkotó viszony­rend­szer leg­fonto­sabb jegye: nem a férfiak, a fiúk orszá­gában járunk.

Irodalom

Zene, kép és szöveg egysége

Rutkai Bori: Sárkányjárgány
Wéber Anikó
2014. október 31. péntek

Ahogy a szivárvány minden színe megje­lenhet egy bicikli­kerék küllői között vagy egy emberi arcon, úgy egy sanzon, egy pörgős rock ’n’ roll szám és egy „mű­mongol” dal is jól megfér egy­más mellett egy CD-n. Rutkai Bori a Sárkány­járgány című köny­vének dal­szer­zője­ként és illusztrá­tora­ként, vala­mint leme­zének zene­szerző­jeként a kép, a szöveg és a zene egy­ségét teremti meg művében.

Irodalom

„harminc-hetven százalék”

interjú Pallag Zoltánnal
Szarka Károly
2014. október 30. csütörtök

Pallag Zoltán író, olvasó, találkozó, ahogy saját magát jel­lemzi könyve fül­szö­vegé­ben. Alko­hol- és drog­függő volt, vagyis függő ma is, de egy éve tiszta. Első verses­kötete, a Noir idén jelent meg a JAK és a Prae.hu gondo­zásában. Koráb­ban dolgo­zott újság­író­ként és szer­kesz­tő­ként, most múze­umi alkal­mazott Székes­fehér­váron és régé­szetet tanul Pesten – utóbbi város­ban talál­koztunk, és ültünk be beszél­getni a Csen­desbe.

Irodalom

Egy ballonkabátos angyal története

Kántás Balázs: Félkomfortos magánpokol
Nagypál István
2014. október 17. péntek

A Félkomfortos magán­pokol képalko­tására nem jel­lemző sem a meta­fora, sem a ha­sonlat. Kántás Balázs inkább jelleg­zetes és sajá­tos szimbó­lumokat hasz­nál. Tiszta, egyenes, pátosz­tól men­tes beszéd az övé, amire érde­mes oda­figyelni.

Irodalom

Szerelem, fogantatás, születés, gyász

Kiss Judit Ágnes: Négyszög
Varró Annamária
2014. október 10. péntek

Az élet egy olyan boksz­meccs, ahol a me­netek közt sosincs szünet? Ahol üté­seket kapunk és adunk? Csupán a túl­élni aka­rás az, ami ösz­tönöz ben­nünket? Szere­lem, fogan­tatás, szüle­tés, gyász: a Négy­szög hívó­szavai. Kiss Judit Ágnes kötete, miköz­ben kriti­kusan járja körül a klasszi­kus és sema­tikus női szere­peket, a női látás­mód kímé­let­lenül őszinte esszen­ciájával szolgál.