Irodalom

A rózsaszín árnyalatai

Nagypál István: Rózsaszín daloskönyv
Nagy Márta
2016. március 4. péntek

Nagypál István má­sodik kötete, akár­csak az első, A fiúk­ról című, egy sze­rel­mi kap­cso­lat egyes stá­ciói­nak lírai lenyo­mata, ám míg az első kötet­ben egy­értel­műen disz­har­mo­nikus vi­szony volt a téma, a máso­dik­ban ez nem olyan egy­ér­telmű – a konflik­tusok nem feltét­lenül a két ember között, hanem a lírai alany érzés­vilá­gán belül zajlanak.

Irodalom

Együtt az időben

Forgách András: Élő kötet nem marad
Argejó Éva
2016. február 26. péntek

Forgách András jelen­tős írói múl­tat tud­hat maga mö­gött, szá­mos jövő­béli terv is mun­kál­hat benne, de azt bizo­nyára soha­sem gon­dolta, hogy egy­szer édes­anyja titkos éle­téről fog regényt írni. Most mégis itt van az Élő kötet nem marad, ez a za­varba ejtően őszinte és meg­rázó írás „Pápainé” ügynök­múltjáról.

Irodalom

A beleélés hangjai

Dragomán György: Oroszlánkórus
Dominka Ede Harald
2016. február 19. péntek

Három az igazság, plusz egy a ráadás: Drago­mán György három regé­nye után a rá­adás Orosz­lán­kórus no­vel­lás­kö­tet­ben har­minc­féle hang csen­dül fel, amelyek között vannak erő­seb­bek és gyen­gébbek, ízlés szerint az egyik jobban cseng a fü­lünk­nek, a másik ke­vésbé. Ezzel együtt a kar­mes­ter erős, félre­ismer­he­tet­len han­got csa­lo­gat elő, ame­lyet szí­vesen dúdo­lunk tovább ma­gunk­ban.

Irodalom

Tőkesúly

Murányi Zita: Csillag
Lapis József
2016. február 13. szombat

Murányi Zita kötete keresz­tül-kasul bejárja a költé­szet biro­dal­mát. Talá­lunk benne nagy­szerű és érzék­letes, emberi és isteni jelen­léttel átita­tott termé­szeti képet és táj­meg­írást, emlé­ke­zetes, finoman töré­keny apa- és anya­verse­ket, a terem­tés és a sze­relem útjait fürké­sző költe­ménye­ket. S mindeh­hez fűszer­nek alapos mellé­fogá­sokat is.

Irodalom

A nincstelenség hazája

Csender Levente: Egyszer majd el kell mondani
Kis Petronella
2016. február 9. kedd

Csender Levente leg­újabb köte­tének közép­pont­jában a kisebb­ségben élők kilá­tás­talan hely­zete áll – sze­met vakí­tóan éles képet tár elénk a rend­szer­vál­tás alatti és utáni Romá­niáról.

Irodalom

Behúzódni egy kapualjba

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy – Beszélgetések Mándy Ivánról
Murzsa Tímea
2016. február 2. kedd

Darvasi Ferenc interjú­köte­téből egy új, eddig isme­retlen vagy csak darab­jaiban ismert Mándy-kép bon­ta­kozik ki. Húsz interjú, húsz­fajta meg­köze­lítés a szer­zőről, akit sze­ret­nek Buda­pest író­jának nevezni. A Köztünk vagy be­tekin­tést ad a kávé­házak apró zugaiba, de Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Kék­golyó utcai ott­ho­nába is.