Irodalom

Bolyongás a gépezetben

Lakatos István: Óraverzum
Gláser Diána
2015. március 26. csütörtök

Lakatos István második regénye a fül­szö­veg­beli állítás elle­nére sem gyer­mek­könyv. Ahogy a szerző az Óra­verzu­mot és az azt körül­ölelő világot ábrá­zolja, az feled­hetet­len társa­dalom­kritika, amely saját uni­ver­zu­mun­kat képezi le, kidol­gozott törté­nelem­mel, hagyo­mányok­kal, világ­kép­pel és mik­rosz­kopi­kus jellem­rajzok­kal.

Irodalom

„Magukban álló formák”

Takács Nándor: Kolónia
Nyerges Gábor Ádám
2015. március 23. hétfő

Bár hathatna elidege­nítően is a ver­sek­ből kiraj­zolni vágyott össz­kép kiraj­zolha­tatlan­sága, még­sem így munkál. Takács Nándor versei ugyanis hatá­rozottan szólnak vala­miről, erős érzel­meket és han­gula­tokat közve­títe­nek biztos kezű ver­selni tudás­sal, a figyel­met lan­kadni nem hagyó reto­rikával.

Irodalom

Exkluzivitás és popkultúra

Interjú a Prae új főszerkesztőjével, L. Varga Péterrel
Pataky Adrienn
2015. március 20. péntek

Megújult a Prae folyóirat, új főszer­kesz­tője L. Varga Péter lett, akit a leg­utóbbi lap­szá­mokról (Popkult- és Kittler-szám) és a lap jövő­jéről kér­deztem.

Irodalom

Régi, kopott, fekete-fehér tragédiák

Vincze Ferenc: Desertum
Wéber Anikó
2015. március 19. csütörtök

„Vannak törté­netek, ami­ket el kell me­sélni”, olvas­hat­juk Vincze Fe­renc De­ser­tum című köny­vé­ben. Nagy­apák régi, kopott, feke­te-fehér tör­té­netei, ame­lye­ket át­sző a há­ború és a nem­ze­tek tra­gé­diája. Mára azon­ban nem a bor­zal­makon van a hang­súly. A múlt kiüre­se­dett meséi helyett a felej­tés, a gene­rá­ciók közti kap­cso­lat és az em­lé­kek át­örö­kíté­se kerül a közép­pontba.

Irodalom

A jelenre állított mutató

Sándor Iván: A kő visszahull
Bodnár Zsuzsa
2015. március 17. kedd

Sándor Iván nemcsak a múlt meg­érté­sének fontos­ságát hang­sú­lyozza, hanem a köz­élet sze­replői és a szel­lem em­berei közti meg­értés szük­séges­ségét is. A „másik” emberre, a „másik” igaz­sá­gára való nyi­tott­ság, az egy­más meg­értése mint a pár­be­széd­képes­ség alap­felté­tele újra és újra meg­jelenik a nap­lóban.

Irodalom

A Kerekasztal Tükörvárosban járt

A Kerekasztal első folyamatdrámára épülő előadása
Pataky Adrienn
2015. március 13. péntek

A Kerek­asztal elké­szítette hazánk első olyan komplex színházi neve­lési előadását, amely a folya­mat­drámára épül, ez a Mikó Csaba regé­nyének törté­netén alapuló Tükör­város.