Irodalom

Ahol az ellentétek vonzzák egymást

Szabó T. Anna Kyoko: Senki madara
Wéber Anikó
2015. június 12. péntek

Van egy határ, ahol a keleti és a magyar kul­túra talál­kozik, ahol ugyan­azt a mesét egy­szerre érezzük japán­nak és ma­gyar­nak, ahol egy pusz­tán élő juhász­fiú talál­kozhat egy messzi föld­ről érke­ző kimo­nós lánnyal. Ezt a határt veszi célba Szabó T. Anna regé­nye is, amely­ben egy­más­tól távoli motí­vumok és sze­rep­lők talál­koz­nak, hogy együtt fedez­zék fel a ter­mé­szet­ben mű­ködő varázs­latot…

Irodalom

A költészet lényegét tekintve normaszegés

Beszélgetés Bognár Péterrel
Ménesi Gábor
2015. június 9. kedd

Bognár Péter nevére 2011-ben figyel­hetett fel a vers­olvasó közön­ség, amikor máso­dik­ként meg­kapta a Petri-díjat. A követ­kező évben a Mag­vető kiadó gondo­zásában látott nap­világot Bulvár című kötete. Leg­újabb verses­könyve, A rodo­lógia rövid tör­té­nete ugyan­csak izgal­mas kísérlet. Ménesi Gábor beszél­getése.

Irodalom

Kezdetben vala a futball

Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából
Kolozsi Orsolya
2015. június 1. hétfő

Foci és fizika, foci és űruta­zás, foci és kultu­rális iden­titás, foci és törté­nelem, foci és vallás, minden, de minden össze­függ itt a foci­val, vagy ha nem, Gazdag József tesz róla, hogy össze­függjön.

Irodalom

Kotordpatai legendárium

Toroczkay András: Búcsú Éhestől
Nagy Márta Júlia
2015. május 27. szerda

Kosztolányi és Esti Kornél(ja) elegáns kávé­há­zakba és étter­mekbe jártak, de mihez kezd­tek volna a 20-21. század fordu­lóján, kisvá­rosi talpon­állókban vagy ütött-kopott mozik­ban? Ebből is kap­hatunk némi ízelítőt Toroczkay András Búcsú Éhestől című köny­vének elolva­sása során.

Irodalom

∞ történetek egy titkos önéletrajzhoz

Esterházy Péter: Az évek iszkolása
Argejó Éva
2015. május 22. péntek

Esterházy Péter 65. szü­letés­napjára készült ez a titkos önélet­rajz, amely olyan, mint amilyen­nek Ester­házy Magyar­orszá­got szeretné látni: „színes és széles­vásznú”. Tele van érde­kes infor­mációk­kal és szemé­lyes vallo­mások­kal, amelye­kért érde­mes elolvasni.

Irodalom

„A beszélőim akaratosak, ha nem is agresszívek”

Beszélgetés Kerber Balázzsal
Borsik Miklós
2015. május 12. kedd

Kerber Balázs (1990) első verses­kötete tavaly látott nap­világot Alszom rend­szer­telenül címmel a Prae.hu-nál JAK-fü­zet­ként, Balajthy Ágnes és Borsik Miklós gondo­zásá­ban. Az aláb­biakban szerző és szer­kesztő beszél­getése olvas­ható a Kerber-köl­té­szet főbb tenden­ciáiról, lehet­séges elága­zásairól.