Irodalom

„A múlt nem más, mint tapasztalat”

Beszélgetés Sándor Ivánnal
Ayhan Gökhan
2015. március 11. szerda

Az idén március 11-én nyolcvan­ötödik évét betöltő Sándor Iván tavaly jelen­tette meg A kő vissza­hull című esszé­nap­lóját és A Vander­bilt-jacht hajó­orvosa című regé­nyét. A regény­ről, a dikta­túrák­nak kiszol­gálta­tott ember sor­sáról, a téves emlé­kezés veszé­lyeiről s az idén hu­szon­öt éves rend­szer­vál­tás­ról is beszél­gettünk vele.

Irodalom

„napról napra meg kell tanulni írni”

beszélgetés Nyerges Gábor Ádámmal
Szarka Károly
2015. március 5. csütörtök

Nyerges Gábor Ádám első verses­kötete meg­jele­nése­kor még csak huszon­egy éves volt, két év múlva jelent meg Szám­vetés­forgó címmel a má­sodik könyve, de hozzá köt­hetők Pet­rence Sándor versei is. 2013-ban kis­re­génnyel jelent­kezett (Sziránó), a tavalyi év végén pedig új köte­tének kiadá­sához a remény­beli olvasók segít­ségét kérte.

Irodalom

A titkos és az igazi élet

Kertész Imre: A végső kocsma
Nagy Márta Júlia
2015. március 4. szerda

Kertész Imre legutóbbi kötete ambi­valens érzést kelt az olva­sóban: egy­részt azért, mert magáról A végső kocsmáról sem lehet eldön­teni, hogy jobb lett-e volna, ha elké­szül, vagy éppen töre­dékes­ségé­től teljes; ugyan­akkor nehéz elsik­lani pár olyan, a fel­jegy­zé­sek­ben talál­ható szö­veg­rész felett, amely kap­csán az elbe­szélő ön­ellent­mon­dásba keve­redik.

Irodalom

Mint nem holt nyelv

Izsó Zita: Színről színre
Lapis József
2015. február 27. péntek

Izsó Zita költé­szetének szá­momra leg­fon­tosabb tapasz­talata az, ahogyan a költői nyelv ára­mában a világ és annak jelen­ségei egé­szen ide­gen­ként terem­tődnek meg. Úgy ide­gen­ként, hogy az delejez, kérdé­seim vannak hozzá. A szitu­ációk nem (teljesen) isme­retle­nek, mégis újra és újra rácso­dálko­zunk arra, hogy egy mon­dat, egy hason­lat mire kész­teti elménk műkö­dését.

Irodalom

Egyetlen képből bomlott ki a regény

Beszélgetés Totth Benedekkel
Ménesi Gábor
2015. február 25. szerda

Az olvasók legalább egy évti­zede talál­koz­hatnak Totth Bene­dek nevé­vel fordí­tásai kap­csán. Aldous Huxley, Cormac McCarthy, Ian M. Banks, David Walliams, Nick McDonell, Hunter S. Thompson – csak néhány név azok közül, akiknek köny­veit magyar nyelvre ültette át. Most azon­ban saját regénnyel állt elő, melynek címe Holt­verseny.

Irodalom

„…természetessé válik”

Beszélgetés Dragomán György Máglya című regényéről
Antal Nikolett­, Hansági Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Szekeres Dóra
2015. február 18. szerda

„Iszonyú rizikót vállalt Drago­mán ezzel a könyvvel. Megint gyerek az elbe­szélő, mint A fehér királyban, a törté­net, a hely­szín és a cselek­mény törté­nelmi hát­tere nagyon hasonló, közel van idő­ben is. Az a kérdés, hogy a nagyon hasonló törté­net és elbe­szélő tud-e új be­széd­mód­dal elő­állni, újat mon­dani.”