Irodalom

Cseppet sem unalmas történetek

Morsányi Bernadett: A sehány éves kisfiú és más (unalmas) történetek
Argejó Éva
2016. május 9. hétfő

A könyv címe Marie-Claude Monchaux A sehány éves kisleány című, jól ismert meséjét idézi, amelyben egy kétéves kislány mondja el szülei talál­kozá­sának, vala­mint az ő fogan­tatá­sának és meg­szüle­tésé­nek törté­netét. Ilyen mesét kér a fő­hősnő kisfia is a hato­dik szüle­tés­nap­jára.

Irodalom

„őszülni már nem lehet akárkivel”

Áfra János: Két akarat
Papp Sándor
2016. április 14. csütörtök

Áfra János Glaukóma című első köte­tének pozitív kritikai vissz­hangja legitim helyet bizto­sított a költő szá­mára a fiatal kor­társ lírában. A követ­kező könyv­ben meg­mutat­kozó lírai tovább­lépés lehe­tő­ségei igazol­hatják eszté­tikai elvárá­sainkat. A 2015-ös Két akarat pedig minden tekin­tetben elosz­latta a kétsé­geket.

Irodalom

Létrehozni azt, ami nem létezhet

Interjú Totth Benedek fordítóval
Szabó Mihály
2016. április 12. kedd

Az alázat a jó műfordító egyik legfon­tosabb tulaj­don­sága, állítja Totth Bene­dek. Az Éhe­zők Via­dala és Az út fordí­tójával, a Holt­ver­seny című nagy sikerű regény író­jával beszél­gettünk isten­kísértő fordí­tókról, kegyet­len szöve­gekről, a jó fordí­tás ismér­veiről és még sok minden másról.

Irodalom

A személyesség portréja

Bartis Attila: A vége
Dominka Ede Harald
2016. április 6. szerda

Bartis Attila új könyve inkább a cseme­gézők­nek való, mint­sem a könyv­falók­nak. Ahogy egy kiállí­táson, úgy ebben a regény­ben is taná­csos meg-meg­állva szemlé­lődni. Nem csoda, ha a regény­világot meg­ked­velve, a fogyat­kozó lapokat szán­déko­san egyre las­sab­ban olvassuk.

Irodalom

A falu poétikájának hitele

A magyar falu poétikái – A FISZ irodalomtörténeti tanácskozása
Konkoly Dániel
2016. március 23. szerda

A magyar falu poétikái címen 2016. március 3. és 5. között Szög­lige­ten került meg­ren­de­zésre a Fia­tal Írok Szö­vet­sé­gé­nek iro­dalom­tör­té­neti tanács­ko­zása. Az ese­ményt meg­nyitó beszé­dében Korpa Tamás a konfe­rencia cél­jául a falu­ról alko­tott képünk kimoz­dítá­sát tűzte ki, amely elvá­rás­nak a sike­rül­tebb elő­adá­sok ele­get is tettek. Külö­nös, hogy ezek a beszé­dek majd­nem mind érin­tették a hite­lesség kér­dését.

Irodalom

Az (anti)versek könyve

Szeles Judit: ilyen svéd
Nagypál István
2016. március 22. kedd

Szeles Judit ilyen svéd című verses­kötete vegyes minő­ségű szöve­geket tar­tal­maz, de leg­in­kább úgy fogal­maz­hat­nánk: nem akar eli­tista költé­sze­tet ránk zúdí­tani, hanem humo­rosan, ironi­kusan, helyen­ként paj­zá­nul, de van, hogy rend­kívül közön­sége­sen mesél a svéd­or­szági törté­nelem­ről, embe­rek­ről, szo­ká­sokról – egy­sze­rűen: az életről.