Irodalom

A beszédfolyam partján

Szép versek 2016
Artzt Tímea
2016. augusztus 19. péntek

Ha végignézek a Szép versek 2016 anto­ló­gián, melyet hét napja for­ga­tok, akkor Szegő János fele­lős­sé­gére gon­do­lok. Hét napja ülök Türel­mes hor­gászként – hogy Lackfi János vers­címét idéz­zem – a líra­válo­gatás­sal a ke­zem­ben, és halá­szom a kincseket.

Irodalom

Barangolás az Újhold berkeiben

„…mi szépség volt s csoda”: Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések
Gyarmathy Hedvig
2016. augusztus 15. hétfő

A „…mi szépség volt s csoda” című kötet szer­kesz­tői arra vállal­koztak, hogy a Petőfi Iro­dalmi Múzeum kéz­irat­tárá­ban fel­lel­hető újhol­das hagya­tékok­ból eddig még kiadat­lan szöveg­közlé­se­ket, vala­mint a hagya­tékokra épülő tanul­má­nyokat adjanak közre.

Irodalom

„Mindegy, hol állunk, miféle ponton”

Bán Zsófia: Turul és dínó
Argejó Éva
2016. augusztus 9. kedd

Fájdalmas, mind­máig kibe­szé­let­len témák­kal fog­lal­ko­zik a szerző – olyan nem­zeti trau­mákkal, ame­lyek jele­nünkbe is bele­égve hatás­sal bírnak éle­tünkre. Ilyen Trianon, a Horthy-kor­szak, de min­denek fölött a holo­kauszt témája. Az utóbbi tíz év írásait kötetbe gyűjtve Bán Zsófia ezt a fájó hiányt járja körbe regé­nyek, kora­beli újsá­gok, képek, filmek és instal­lációk elem­zésével.

Irodalom

Az onkológiai derű

Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló
Murzsa Tímea
2016. augusztus 3. szerda

Esterházy Péter naplót írt, Has­nyál­mirigy­naplót. Néhol brillí­rozó szö­veg­mutat­vány, más­hol egy­szerű, húsba­vágó hír­adás a beteg­ségről. Fikció és iro­dalom keve­redik eze­ken a lapo­kon, de más­hogy, mint ahogy eddig meg­szok­hattuk. Itt E. P. az E. P. De mit kezd az író és az ember azzal, ha ezen­túl ez az E. P. has­nyál­mirigy­rák­ban szen­ved? Erről szól ez a könyv.

Irodalom

A reflexió reflexiói

Horváth Benji: Az amnézia útja
Stermeczky Zsolt Gábor
2016. augusztus 1. hétfő

Horváth Benji harma­dik köte­tének külö­nös para­do­xonja az, hogy bár oly­kor sok­nak érez­zük, végül mégis saj­nál­juk le­tenni. Az am­nézia útjának lírai énje hol mint­ha sza­ba­dulni akarna sajá­tos vilá­gából, más­hol mintha kifeje­zet­ten élvez­né azt – a kötet még­sem men­tes a foko­za­tos épít­ke­zés­től. Ezzel az ellent­mon­dás­sal teremt nagyon sajá­tos hozzá­állást.

Irodalom

Önt/ör/vény

Mezei Gábor: natúr öntvény
Molnár Illés
2016. július 27. szerda

Mezei Gábor a ritkán publi­káló költők­höz tar­tozik. Két köny­vét látva az is nyil­ván­való, miért: a füg­gelék. és a natúr önt­vény recep­ciója is rendre hang­sú­lyozza a köte­tek átgon­dolt szer­ke­zetét. Előbbi­nél még az üres felü­let­nek is jelen­tése van, utóbbi­nál a szá­mok hasz­ná­lata és a motí­vu­mok háló­zatos el- és elő­tű­nése ad erős vázat a ver­seknek.