Irodalom

A szenvedés kiáltványa

Béki István: Magatartás
Molnár Illés
2015. december 15. kedd

Béki István életműve a szenve­dést állítja a közép­pontba. A szen­vedő test képe persze más­ként jelenik meg egy perfor­mansz­ban, és másként a versek­ben. A perfor­man­szok során saját tes­tének tűrő­képes­ségét teszi próbára. A Maga­tartás versei hason­lókép­pen bánnak a szöve­gekben elbe­szélt testtel: elkülö­nítik a világ­tól, majd a világ szen­vedé­seivel töltik meg azt.

Irodalom

Korunk hősei

Kubiszyn Viktor: Oroszrulett
Argejó Éva
2015. december 8. kedd

Az Oroszrulett igazi, szemé­lyes ihletésű gonzó­regény. Egyik legna­gyobb érdeme, hogy alvilági körké­pében kegyet­len áté­léssel mutat rá arra a poli­tikai-társa­dalmi foly­tonos­ságra, ami miatt a mai Orosz­ország droggal lázadó fia­taljai méltán nevez­hetők a 19. századi orosz „feles­leges ember” modern örökö­seinek. Nekik a kemény drogok jelentik a hajdani orosz­rulettet, de céljuk ugyanaz: átle­begni a kilá­tás­talan életen, sehová el nem jutni, avagy gyor­san kiszállni belőle.

Irodalom

Szép horzsolások

Csider István Zoltán: Rendrakás
Mohácsi Balázs
2015. december 3. csütörtök

Csider István Zoltán első kötetét, a Rend­rakást minde­nek­előtt az anya elvesz­tését és egy (vagy több) pár­kap­csolat fel­bom­lását fel­dol­gozó versek alkot­ják. A Rend­rakás felejtés­munka. A téma tekinte­tében azt mond­hatjuk, illesz­kedik a csa­ládi-pár­kap­cso­lati trau­mákra figyel­mező kor­társi ten­den­ciákba.

Irodalom

Téli rege

Térey János: A Legkisebb Jégkorszak
Lapis József
2015. november 9. hétfő

Már Térey János korábbi verses regénye, a Protokoll is emlé­kezetes fejeze­tekben eleve­nítette meg az év végi ünnepi idő­szakot, új könyve, A Leg­kisebb Jég­kor­szak pedig különös­képpen téli könyv­ként olvas­ható. Az elkép­zelt közel­jövő kará­cso­nyának szelleme ugyan­akkor nem mond­ható kifeje­zetten derűs jele­nésnek.

Irodalom

Tragikus direktség

Beck Tamás köteteiről
Mohácsi Balázs
2015. október 9. péntek

Az újabb kortárs költészet fel­tűnő ten­den­ciája a ha­son­lat­poé­tika. Úgy látom, Beck is szán­dé­ko­san hasz­nálja igen sűrűn a ha­son­lat alak­zatát, azon­ban ezek funk­ciójuk szerint külön­böznek azok­tól a hason­latoktól, amelyek arcélt köl­csö­nöz­nek szer­ző­jüknek, s tudatos látás­módot, poé­tikát felté­te­leznek.

Irodalom

„Próbálok nem íróként létezni”

Interjú Gerőcs Péterrel
Szarka Károly
2015. október 1. csütörtök

Függetlenül attól, hogy negatív utópia vagy sem, és hogy mennyi hason­lóságot mutat a való­sággal, Gerőcs Péter regénye, a Győzte­sek köztár­sasága izgal­mas könyv: egy kísérleti állam létre­hozá­sát mutatja be, miköz­ben igyek­szik portrét festeni egy eny­hén szólva is ellent­mondá­sos figuráról.