Irodalom

A legpestibb magyar író

Beszélgetés Simon Judittal Mándy Ivánról
Ayhan Gökhan
2014. szeptember 30. kedd

Mándy Iván az egyik leg­fonto­sabb magyar író. Írásai nélkül Buda­pes­tet is más­képp, szür­kébb­nek, unal­ma­sabb­nak, ke­vés­bé titok­zatos­nak lát­nánk. Simon Judit, Mándy Iván öz­vegye vall az író köl­tö­zé­sek­kel teli gye­rek­korá­ról, pálya­kezdé­sének nehéz­ségei­ről, be­vett munka­mód­szeré­ről, el­tűnt kéz­ira­táról – és nem utol­só­sor­ban arról, hogy milyen volt egy nagy magyar író fele­ségé­nek lenni. Ayhan Gökhan beszél­getése.

Irodalom

Minden, ami Janikovszky

Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva – Pályakép mozaikokban
Wéber Anikó
2014. szeptember 25. csütörtök

Komáromi nem minden szemé­lyes elfo­gult­ság nélkül mesél Jani­kovsz­kyról. Sorai­ból árad a sze­re­tet, mi­köz­ben az iro­da­lom­törté­nésze­ket, a kuta­tókat is igyek­szik meg­szólí­tani. Így kerül Jani­kovsz­ky kamasz­szerel­mei, naplói mellé a művek szö­veg­tani, stilisz­tikai elem­zése. Az író­nő port­réja pedig nem lesz más, mint külön­böző for­májú, min­tájú és színű mo­zai­kok hal­maza.

Irodalom

Kultúra, virtuális sebességgel

Interjú a Tiszatáj szerkesztőivel
Gláser Diána
2014. szeptember 17. szerda

Napjainkban már megszokott, hogy az irodalmi folyóiratok online portált hoznak létre. De hogyan lehet kreatívan kihasználni az interakcióban rejlő lehetőségeket? Mi az a virtuális sebesség, és milyenek az „ejtőernyőn szálló” új rovatok? A Tiszatáj online kétéves útjáról és a „digitális láb” szerepéről kérdeztem Kollár Árpádot, az online oldal irodalmi rovatvezetőjét és Orcsik Rolandot, a print folyóirat szerkesztőjét.

Irodalom

Vigasztalan és vigasztaló

Ayhan Gökhan: János és János
Nagypál István
2014. szeptember 15. hétfő

Ayhan Gökhan legutóbbi kötete, a János és János egy­szerre vigasz­taló és vigasz­talan könyv. Egy elvesz­tett gyermek allegó­riája, aki a maga útját a keresz­tény hiten keresz­tül pró­bálja meg­ta­lálni és elfo­gadni.

Színház

Magyartanári missziók

A Magyartanárok Egyesülete projektjeiről
Barna Zsú
2014. szeptember 10. szerda

A tanárok élete csupa játék és mese: egy nap csak öt-hat órát dol­goz­nak, az egész nya­ruk sza­bad. Ez per­sze nem igaz, és a Magyar­taná­rok Egye­süle­te ahol tud, segít: online elér­hető háttér­anya­gokat, segéd­leteket állít össze kor­társ magyar művek­hez, illetve már szín­házi elő­adá­sok­hoz is. Hudáky Rita közép­iskolai tanár­ral, az egye­sület választ­mányi tag­jával beszél­gettünk a kezde­ménye­zésről.

Irodalom

Menedékház a Havason

Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezése
Szentpály Miklós
2014. szeptember 8. hétfő

Áprily Lajos és Reményik Sándor két homlok­egye­nest külön­böző költői alkat: míg előb­bire a játé­kos­ság, zenei­ség volt jel­lemző, utóbbi a gon­dolati lírában alko­tott nagyot. Bár habi­tusuk a hét­köz­napi élet­ben is külön­bözött, a leg­inkább egy jól meg­kom­ponált levél­re­gényre hason­lító, bő húsz éven át tartó leve­lezé­sük mégis azt mu­tatja, komoly, el­mé­lyült barát­ságban álltak egy­mással.