Irodalom

A személyesség portréja

Bartis Attila: A vége
Dominka Ede Harald
2016. április 6. szerda

Bartis Attila új könyve inkább a cseme­gézők­nek való, mint­sem a könyv­falók­nak. Ahogy egy kiállí­táson, úgy ebben a regény­ben is taná­csos meg-meg­állva szemlé­lődni. Nem csoda, ha a regény­világot meg­ked­velve, a fogyat­kozó lapokat szán­déko­san egyre las­sab­ban olvassuk.

Irodalom

A falu poétikájának hitele

A magyar falu poétikái – A FISZ irodalomtörténeti tanácskozása
Konkoly Dániel
2016. március 23. szerda

A magyar falu poétikái címen 2016. március 3. és 5. között Szög­lige­ten került meg­ren­de­zésre a Fia­tal Írok Szö­vet­sé­gé­nek iro­dalom­tör­té­neti tanács­ko­zása. Az ese­ményt meg­nyitó beszé­dében Korpa Tamás a konfe­rencia cél­jául a falu­ról alko­tott képünk kimoz­dítá­sát tűzte ki, amely elvá­rás­nak a sike­rül­tebb elő­adá­sok ele­get is tettek. Külö­nös, hogy ezek a beszé­dek majd­nem mind érin­tették a hite­lesség kér­dését.

Irodalom

Az (anti)versek könyve

Szeles Judit: ilyen svéd
Nagypál István
2016. március 22. kedd

Szeles Judit ilyen svéd című verses­kötete vegyes minő­ségű szöve­geket tar­tal­maz, de leg­in­kább úgy fogal­maz­hat­nánk: nem akar eli­tista költé­sze­tet ránk zúdí­tani, hanem humo­rosan, ironi­kusan, helyen­ként paj­zá­nul, de van, hogy rend­kívül közön­sége­sen mesél a svéd­or­szági törté­nelem­ről, embe­rek­ről, szo­ká­sokról – egy­sze­rűen: az életről.

Irodalom

A lélek szabadsága és hite

Beszélgetés Kakuk Tamással
Vass Norbert
2016. március 15. kedd

Kakuk Tamás második verses­köte­tében egy 15. szá­zadi portu­gál hajós, Barto­lomeu Dias bőrébe bújik, akiről nem sokat tudunk. A költő­vel kere­sésről, kétke­désről és biza­lomról, a pilla­natnyi belső csend­ről, a feb­ruári nyár­vége forró­ságá­ról és az égbolt meg az óceán időtlen színeiről beszél­gettünk.

Irodalom

A rózsaszín árnyalatai

Nagypál István: Rózsaszín daloskönyv
Nagy Márta
2016. március 4. péntek

Nagypál István má­sodik kötete, akár­csak az első, A fiúk­ról című, egy sze­rel­mi kap­cso­lat egyes stá­ciói­nak lírai lenyo­mata, ám míg az első kötet­ben egy­értel­műen disz­har­mo­nikus vi­szony volt a téma, a máso­dik­ban ez nem olyan egy­ér­telmű – a konflik­tusok nem feltét­lenül a két ember között, hanem a lírai alany érzés­vilá­gán belül zajlanak.

Irodalom

Együtt az időben

Forgách András: Élő kötet nem marad
Argejó Éva
2016. február 26. péntek

Forgách András jelen­tős írói múl­tat tud­hat maga mö­gött, szá­mos jövő­béli terv is mun­kál­hat benne, de azt bizo­nyára soha­sem gon­dolta, hogy egy­szer édes­anyja titkos éle­téről fog regényt írni. Most mégis itt van az Élő kötet nem marad, ez a za­varba ejtően őszinte és meg­rázó írás „Pápainé” ügynök­múltjáról.