Irodalom

Irodalmi termál

Interjú Szálinger Balázs főszerkesztővel
Bodnár Zsuzsa
2014. július 3. csütörtök

Nemigen fordul elő, hogy egy vidéki iro­dalmi folyó­irat vala­melyik szá­má­ból utó­lag plusz példá­nyokat kell­jen nyom­tatni a nagy érdek­lődés miatt, a HÉVÍZ ese­tében mégis ez tör­tént. A lap szüle­tésé­ről, a sike­rek titká­ról és későbbi ter­veikről a főszer­kesz­tővel, Szálin­ger Ba­lázzsal beszél­gettünk.

Irodalom

„Csak neveket és szavakat tudok.”

Fodor András: Összegyűjtött versek
Murzsa Tímea
2014. június 26. csütörtök

Fodor András szemléli a világot. A vilá­got, és benne az em­bert. Ver­seit az ellen­tétek állan­dó harca moz­gatja: szub­jektív és objek­tív, külső világ és belső világ ütkö­zése. Az ered­mény mégis egy nagyon hig­gadt, kifino­mult líra. Kor­doku­men­tum vagy tisztán szép­iro­dalom? Az Össze­gyűj­tött versekben egy 1944-től 1979-ig tartó költői pálya egyen­lete­sen jó szín­vo­nalú telje­sítmé­nyeit olvas­hatjuk.

Irodalom

A gyerekkönyv, ami beszippantja az olvasót

Domonyi Rita: Tündérbodár
Wéber Anikó
2014. június 20. péntek

A Tündérbodárt 2013 leg­vicce­sebb gyerek­köny­vének kiál­tották ki. A Bárká­tól kezdve, a Mese­utcán, a Literán és Prae.hu-n át az Élet és Iroda­lomig mind­egyik fóru­mon mél­tat­ták a művet, a FISZ Kriti­kus­tusán azon­ban jóval több nega­tív kriti­kát kapott. Jogo­san merül fel a kér­dés: akkor most jó könyv, vagy sem? Izgal­mas vagy unal­mas? Bra­vúros vagy eről­tetett?

Irodalom

„Csak a szabad szó képes repülni”

Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok
Varga Viktor
2014. június 16. hétfő

2014. április 24-én Sofi Oksanen meg­kapta a Buda­pest Nagy­díjat a Buda­pesti Nem­zet­közi Könyv­fesz­tivál kere­tein belül. Meg­tisztel­tetés mindkét rész­ről, hiszen elis­merni egy nagy tehet­ségű írót ugyan­akkora öröm, mint meg­kapni egy rangos díjat. Rangos díjból Sofi Oksanen­nek pedig szeren­csére van ren­geteg, tehát van miért örülnie, van miért örül­nünk. Magyar­orszá­gon április­ban jelent meg negye­dik regé­nye, a Mikor eltűn­tek a galam­bok.

Irodalom

Aki nem akarja ismerni a múltját, annak újra át kell élnie azt

Beszámoló a Libri Kiadó gálájáról
Pataky Adrienn
2014. június 12. csütörtök

A Libri gáláján tizenkét Dunajcsik Mátyás által szerkesztett szépirodalmi kötet került bemutatásra, Alföldi Róbert prózai és Lovasi András zenei közreműködésével. Megalakult a Dunajcsik Mátyás lehetőség, Bilbó most Izlandon próbál szerencsét.

Irodalom

Séta a monográfia erdejében

Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond
Vukov Barbara
2014. június 6. péntek

Szilágyi Zsófia regényesen olvas­mányos mono­grá­fiája sok, sok­szor tabut döntő témát érint a Móricz-élet­mű újra­olva­sása során. A szerző-narrá­tor az érdek­lődést fenn­tartva nyitja és zárja gyakorta kusza feje­zeteit. A könyv így a Móricz-élet­mű mel­lett egyben a mono­gráfia műfa­jának újra­értel­mezé­sére tett kísér­letnek is tekint­hető.