Irodalom

„erőt ad, akárhányszor rápillantok”

Beszélgetés Vathy Zsuzsával Lázár Ervinről
Ayhan Gökhan
2014. december 23. kedd

Nyolc éve halt meg Lázár Ervin. Meséi­nek világát több gene­ráció emléke­zetében őrzi, Magyar­országon aligha­nem az ő meséi a legked­velteb­bek mind a mai napig. Felesé­gével, Vathy Zsuzsa íróval beszél­gettünk többek között Lázár Ervin fiatal­koráról, az alkotó­munká­ról és egy képről, ami minden eset­ben jól jön.

Irodalom

Az internet ambróziái összekötnek

Interjú Sütő Csaba Andrással
Pataky Adrienn
2014. december 22. hétfő

Sütő Csaba András a NYME oktatója, a FISZ és a Magyar Író­szövet­ség tagja, a győri Her­maion Iro­dalmi Társa­ság ala­pító­ja, költő és kriti­kus, s mind­emel­lett az Amb­roozia folyó­irat fele­lős szer­kesz­tője, egy­ben műbírá­lato­kért fele­lős rovat­veze­tője. Az online kultu­rális felü­letek szer­kesz­tőivel készí­tett interjú­soro­zatunk e részé­ben vele beszél­gettünk a négy­éves Ambrooziáról.

Irodalom

Ábránd és valóság

Kertész Erzsi: Dalia és Dália
Wéber Anikó
2014. december 17. szerda

A népmesei hagyomá­nyokból bontakozik ki Kertész Erzsi modern kön­tösbe bújta­tott törté­nete, amely­ben semmi sem úgy vég­ződik, ahogy elő lenne írva, és amely­ben a sze­replők a nép­mesék­ben meg­szokott módon visel­kednek mind­addig, amíg el nem kez­denek érezni és gondol­kodni, és saját vágyaik szerint csele­kedni.

Irodalom

Versek Babits-sorokra

Beszámoló a 2014-es Kortárs-költőverseny díjátadójáról
Bodnár Zsuzsa
2014. december 17. szerda

Úgy tűnik, egyre többeket vonz a Kortárs folyóirat évente meghirdetett költőversenye: nemcsak a felhívásra érkező pályaművek gyarapodása, hanem a díjátadón megjelenő érdeklődők növekvő száma is erre utal.

Irodalom

„Tarts önmagadtól”

Lanczkor Gábor: Folyamisten
Farkas Evelin
2014. december 11. csütörtök

Lanczkor Gábor második, Folyam­isten című kötete leg­inkább láto­mások gyűjte­ménye­ként értel­mez­hető. Egy olyan, a mai környe­zetbe oltott misz­tikus világ­képet tár elénk, amelynek körvo­nalai nehe­zen ragad­hatóak meg. A világ­kép átlát­hatat­lansá­gának leg­főbb oka, hogy a re­gény sze­rep­lőinek való­sága, álom- és kép­zelet­világa időről időre egy­másba mosódik.

Irodalom

A Betűember a szavadba vág!

Beszélgetés Bajtai Andrással
Ayhan Gökhan
2014. december 1. hétfő

Bajtai András az egyik legtehet­ségesebb fiatal magyar költő. Várat­lan képeivel, zavar­ba ejtően szim­bolikus ver­seivel hamar a költé­szete hatása alá kerül az olvasó. Leg­újabb könyve, a Kere­kebb napok néhány hó­napja jelent meg a Kal­ligram Kiadó­nál. Ayhan Gökhan az új kötetről, s a minden­napok­ban buj­káló költé­szetről beszél­getett Bajtai Andrással.