Irodalom

A haikuk ellenállása és teremtése

Markó Béla: Fűszál a sziklán
Eőri Brigitta
2014. augusztus 26. kedd

Markó Béla haikukat tartal­mazó harma­dik és egyben záró­kötete a 2010-es Út a hegyek közt és 2012-es Boldog Sziszü­phosz után. Mind­három kötetet a csíksze­redai Bookart adta ki., ezzel lezárul egy kor­szak, egy költői ciklus, amely három­szor kilenc­ven­kilenc haikut jelent.

Irodalom

Aimé Billion mitikus utazása

Beszélgetés Kun Árpáddal, a Boldog Észak írójával
Bodnár Zsuzsa
2014. augusztus 25. hétfő

A lírikusként öt verses­kötetet megje­lentető Kun Árpád először a kilenc­venes évek közepén jelent­kezett prózával, hogy aztán a tavaly ősszel meg­jelent Boldog Észak című nagy­regé­nyével bizo­nyítsa: próza­írónak éppoly kitűnő, mint költő­nek. Inter­júnkban a könyv kapcsán és azt közép­pontba állítva a külön­böző életek, élet­utak érté­keiről is szó esik.

Irodalom

A profán Ophélia

Nagy Márta Júlia: Ophélia a kádban
Murzsa Tímea
2014. augusztus 21. csütörtök

Nagy Márta Júlia kihalt, vadnövé­nyekkel övezett tájon vezet át ben­nünket oda, ahol meg­fér egy­más mellett a hinta a dió­fával és a bomla­dozó Ophélia teteme. A költő­nő első kötete egy lát­szólag isme­rős shakespeare-i alakon keresz­tül egy hét­köz­napi vilá­got mutat be. Azon­ban minden az ellen­tett­jére fordul: az isme­rős isme­retlen lesz, a szent pedig profán.

Irodalom

A Saramago-regények mögött

Pál Ferenc: Saramago-olvasatok
Albert Sándor
2014. augusztus 19. kedd

Könyvében Pál Ferenc egy általa kivá­lasz­tott spe­ciális szem­pontból – az olva­sás, a meg­értés, a befo­gadás felől – elemzi Sara­mago regé­nyeit, és tesz kísér­letet „az olva­sói lehető­ségek” vizsgá­latára, a legmeg­bízha­tóbb GPS-t adva a Nobel-díjas portu­gál író regé­nyeihez.

Irodalom

Egy cukorréteggel kevesebb

Dóka Péter: Lila királylány
Wéber Anikó
2014. augusztus 11. hétfő

Ahogy a népmesék, úgy Dóka Péter törté­netei sem kifeje­zetten a gyere­keknek szólnak. A Lila király­lány sok­szor pikáns, fel­nőttek tapasz­tala­taiból merí­tett meséi a szere­lemről beszél­nek, néha paró­diaként, néha meta­forikus, titok­zatos vilá­got teremtve.

Irodalom

Nem én vagyok a tékozló fiú

Beszélgetés Fehér Renátóval
Varró Annamária
2014. augusztus 5. kedd

Részt vesz, véleményt formál, műhely­munkát tart. Hexa­mete­reket szaval tizen­éve­sekkel, kutatja a szamiz­dat-iro­dalmat, kriti­kákat ír, és idén jelent meg Garázs­menet című, első kötete. „A vers a leg­fonto­sabb”: Fehér Rená­tóval beszél­gettünk.