Irodalom

Családtörténetünk darabkái

Grecsó Krisztián: Jelmezbál
Kis Petronella
2016. június 20. hétfő

Grecsó Krisztán legújabb regénye popu­láris témái­val nagy nép­szerű­séget vívott ki ma­gának. Az iro­dalmi klisé­ként egy­síkú­vá vált kérdés­köröket azon­ban még a remekbe szabott szer­kezet sem igazán képes fel­oldani.

Irodalom

Látkép egy turista háta mögül

Háy János: Ország, város, fiú, lány
Dominka Ede Harald
2016. június 7. kedd

Társasjátékra invitál Háy János Ország, város, fiú, lány című könyvével: „Gyere velem, nézd meg, hogy merre járok […] dobd be ezt a könyvet a táskádba” – biztat a fülszövegben. A játék­szabály egy­szerű: a világ (leg­alább) tizen­négy helyé­ről mond vala­mit. Ha már voltam ott, elfo­gad­hatom vagy ellen­vet­hetek, ha még nem voltam, rábó­lintok, ami­kor elég meg­győző­nek tűnik a kép.

Irodalom

Akik gyerekek maradnak

Beszélgetés Papp-Für Jánossal
Jónás Ágnes
2016. május 31. kedd

„Rájöttem, hogy költői pályám­nak és érzé­keny­ségem­nek az értelmi fogya­tékkal élő gyere­kek köré­ben van a leg­na­gyobb haszna” – állítja Papp-Für János költő, aki már négy tart zenés iro­dalom­órákat tanu­lásban aka­dályo­zottak­nak, értel­mük­ben enyhén, közép­súlyo­san vagy súlyo­san aka­dályo­zott diá­kok­nak. A rend­hagyó iro­dalom­órák anyagát Akik gyere­kek ma­rad­nak cím­mel for­málta könyvvé.

Irodalom

Elfelejteni emlékezni

Garaczi László: Wünsch híd (egy lemur vallomásai)
Sárhegyi Tamás Felicián
2016. május 19. csütörtök

Garaczi László legújabb műve, a lemur-so­ro­zat ne­gye­dik része első olva­satra merő­ben eltér az eddigi köte­tek hagyo­má­nyai­tól – azon­ban itt nem vál­tás­ról vagy törés­ről kell beszél­nünk, hanem orga­nikus fejlő­désről. A Wünsch híd egy­fajta ana­lízis, amely le­bontja a lemur-so­ro­zatot. Nem össze­fog­lalni vagy vég­követ­kezte­té­seket akar le­vonni, sokkal in­kább szét­írni és el­felej­teni.

Irodalom

Ottlik-kalauz

Thimár Attila: „Budának szemtanúja vagyok”
Hende Fruzsina
2016. május 17. kedd

Thimár Attila nemcsak egymás mellé ren­dezte, hanem újra elő­vette Ottlik­ról szóló írásait, s átdol­gozva-ki­egé­szítve pár­be­széd­be állí­totta őket. Új kérdé­seket fel­vető, azok tovább­gondo­lására ösz­tönző szöveg­együt­tes szü­letett, amely arra össz­pon­tosít, hogy miért tart­hatjuk még min­dig újító­nak és olva­sásra érde­mes­nek Ottlik Géza prózáját.

Irodalom

A dezillúzió látleletei

Csikós Attila: A napon sütkérező hal
Gyarmathy Hedvig
2016. május 13. péntek

„A dolgok megértéséhez nem kell több, mint egyet­len pilla­nat, vagy több ezer év sem lesz elég” – Csikós Attila leg­újabb regé­nyé­nek egyik kulcs­mon­data ez, melynek súlya alatt ott roska­dozik egy teljes gene­ráció kudarc­sorozata. A napon sütké­rező hal a rend­szer­vál­tás fiatal­jainak remény­veszté­séről, eszmé­nyeik fel­adá­sáról, bol­dog­ságuk hiába­való­ságá­ról szól.