Képzőművészet

Ruhák meséből

Interjú Kürti Andreával
Széplaki Berta
2014. március 21. péntek

Kürti Andrea gyerek­ruhákat tervez, mese­könyvet illusztrál, táskákat és kiegé­szítőket, illetve díszle­tet is készít. Munkái­hoz a mesék adják az inspi­rációt. Erről, a terve­zésről, gyere­kekről és divatról kérdez­tük e-mailes inter­júnkban.

Irodalom

Egy magasröptű mélyrepülés

Gerlóczy Márton: Check-in
Széplaki Berta
2014. március 17. hétfő

Gerlóczy Márton új regé­nye könnyed, szó­ra­koz­tató, szati­rikus olvas­mány, magas­röptű poé­nok­kal, de mély­ségek nélkül. De nézzük, hová min­den­hová vezet minket, ma­gya­rokat ez az anti­úti­könyv: csek­kolj be egy rövid recen­zió ere­jéig!

Irodalom

Űrbe: A végtelenbe és tovább!

Interjú Székelyhidi Zsolttal
Barna Zsú
2014. március 13. csütörtök

Székelyhidi Zsolt Űrbe! című kötete igazi celeb a magyar szép­iro­dalom vilá­gában. Blog­ként kezdte, könyv­ként foly­tatta, majd megélt egy inter­netes kiadást is, de perfor­mansz is készült belőle, miköz­ben már tervezik a hang­játék ver­zióját. A korrekt­ség ked­véért persze meg kell jegyez­nem: nem minden celeb válik érdem­telenül híressé.

Irodalom

A megkésett barokkos ouroboros

Korpa Tamás: Egy híd térfogatáról
Nagypál István
2014. március 10. hétfő

Korpa Tamás első kötete kísér­leti munka, amely inkább rövid­prózának nevez­hető, semmint lírának. Barok­kos körmon­datai között egé­szen kivé­teles, mély eszté­tikai meg­figyelé­sek is meg­talál­hatók. A kötet egé­szére mégis a meg­késett­ség, az avítt­ság és leg­főkép­pen a modo­rosság jellemző.

Irodalom

Soha ne vedd magad túl komolyan!

Beszélgetés Csapody Kingával
Varró Annamária
2014. március 7. péntek

Irodalomszervező, szerkesztő, tanár, anya, feleség és mind­emel­lett író: Csapody Kingával Ex című kis­próza­kötete kap­csán beszél­gettünk iro­dalmi indu­lásról, írásról és legfő­képp arról, mit jelent­(het) első­köte­tes szer­ző­ként bele­csapni az iro­dalom sűrű­jébe.

Irodalom

Az író, aki nemcsak 12 nő volt

Interjú Forgách Andrással
Pataky Adrienn
2014. február 27. csütörtök

Forgách András ír, fordít, rajzol, ren­dez és tanít. Nem­rég jelent meg új regé­nye, a 12 nő vol­tam a Libri Kiadó gondo­zásá­ban, s idén mutat­ták be leg­újabb darab­ját Szorul a hurok címmel, amely­nek Nádas Péter re­génye volt a kiin­duló­pontja. Ezek­ről és egyéb mun­kái­ról, az alko­tás folya­matá­ról, illetve a Petri Györggyel való barát­ságáról beszél­gettünk vele.