Irodalom

Önt/ör/vény

Mezei Gábor: natúr öntvény
Molnár Illés
2016. július 27. szerda

Mezei Gábor a ritkán publi­káló költők­höz tar­tozik. Két köny­vét látva az is nyil­ván­való, miért: a füg­gelék. és a natúr önt­vény recep­ciója is rendre hang­sú­lyozza a köte­tek átgon­dolt szer­ke­zetét. Előbbi­nél még az üres felü­let­nek is jelen­tése van, utóbbi­nál a szá­mok hasz­ná­lata és a motí­vu­mok háló­zatos el- és elő­tű­nése ad erős vázat a ver­seknek.

Irodalom

Sampite

Kollár Árpád: A Völgy, írta Tárkony
Lapis József
2016. július 25. hétfő

Kollár Árpádról gyakran jut eszem­be Kosz­tolányi híres ana­ló­giája: „Min­den költő gyer­mek.” Máso­dik könyve, A Völgy, írta Tár­kony azt a be­nyo­mást kelti, hogy itt egy írás- és játék­szen­ve­dély­től fűtött, a nyelv- és a világ­terem­tés lehe­tő­ségei­ben tob­zódó, fel­sza­ba­dult, ön­tör­vényű, s talán kicsit fele­lőt­len költő-gyer­mek szól hozzánk.

Irodalom

Egymás viselete

Székelyhidi Zsolt: Csurom
Sós Dóra
2016. július 19. kedd

Székelyhidi Zsolt kötete hom­mage a szere­lem­nek. Egy privát emlé­ktér meg­nyi­tása, ahol a versek nyil­vá­nos dia­ló­gusa zaj­lik, félig a nőről, félig a nőnek. Szo­kat­lan, hogy ez ilyen könnyen össze­fog­lal­ható. A bol­dog, betel­jesült sze­re­lem köl­té­sze­té­nek szű­kebb a ha­gyo­mánya, és ez szinte pro­vo­káció a mának.

Irodalom

A változás szele

Balogh Ádám: Nyers
Gláser Diána
2016. július 11. hétfő

Amíg a társa­da­lom várta a rend­szer­vál­tozás­sal be­áramló nyu­gati jó­létet, szem­lélte a világ lassú ki­tárul­kozá­sát, fel­növe­kedett észre­vét­lenül egy gene­ráció. Ezt a nem­zedé­ket a puber­tás­korral együtt érte nagy dózis­ban a vál­to­zás szele. Balogh Ádám köte­tében a főhős férfivá bonta­ko­zása, az isme­ret­len új iránti áhí­tata éppen e kor­szak­vál­tásra esik.

Irodalom

Az irodalom mint feltöltőállomás

Pataky Adrienn
2016. július 5. kedd

Játékokkal és Instaverssel nyitott a VOLT fesztivál Irodalmi Sátra, majd egy kis kocsma következett, illetve zene, sör és slam. A péntek-szombat pedig a versek és sci-fi (urban fantasy?) köré épült. Beszámolónk a zárónapról.

Irodalom

Gorkij a színfalak előtt

Spiró György: Diavolina
Artzt Tímea
2016. június 29. szerda

Spiró György legújabb kis­regé­nyé­nek elbe­szé­lője Boszika, ola­szul Dia­volina. Nem egy női ördög, sokkal inkább egy hűsé­ges társ, aki kíséri és ápolja a világ­hírű írót éle­tének utolsó tíz évé­ben, ami­kor Gorkij a léleg­zet­véte­lért küzd.