Film

Alternatív békaemberek

Szimler Bálint: Balaton Method
Vincze-Bába Gabriella
2015. április 6. hétfő

Friss zenék, ütős vizuális megol­dások, finom irónia, no és persze a Bala­ton. Kell ennél több a biztos siker­hez? El lehet-e ron­tani bármit is, ha ilyen össze­tevők­kel gazdál­kodik egy film? Simán. Szimler Bálint és Rév Marcell azon­ban ezúttal sem hibá­zott.

Film

Vigyázó szemetek Kubára vessétek!

Interjú Laurent Cantet-val
Benke Attila
2015. április 2. csütörtök

A még mindig szocialista Kuba az utóbbi egy-két év­ben jelen­tős válto­záson ment ke­resztül, melyről az Arany Pálmá­val díjazott Laurent Cantet múlt­idéző és jövőbe tekintő Havannai éjszaka című drá­májá­ban tudósít. A filmről és jelentő­ségéről kér­deztük a francia ren­dezőt.

Film

Genezis

Huszárik Zoltán: Elégia
Vincze-Bába Gabriella
2015. március 27. péntek

Éppen ötven éve, hogy Huszárik Zoltán ren­dező és Tóth János ope­ratőr közös munká­jából meg­szüle­tett első magyar film­versünk, az Elégia (1965). A magyar kísér­leti filmes szcé­nát bemu­tató soro­zatunk­ban most kivéte­lesen nem egy kortárs mozgó­képre, hanem erre – a hazai kísér­leti film gene­zisét jelentő – alko­tásra irá­nyítjuk a figyel­met.

Film

Almodóvar bőrébe bújva

François Ozon: Az új barátnő
Szabó Adrienn
2015. március 25. szerda

A posztmodern film­rendezők gyakran játszanak szere­pet, azaz más alkotók iden­titását veszik fel. A francia François Ozon pályája töké­le­tesen pél­dázza ezt: ragyogó ízlés­sel választja ki, mikor melyik rende­zőtől merít inspi­rációt. Az új barátnő ese­tében a testi szen­ve­dély és a meg­zabo­lázha­tatlan vágy spanyol króni­kását, Almo­dóvart kopí­rozza.

Film

„Filmeken keresztül lehet a legjobban vitatkozni”

Interjú Rudolf Péterrel
Csiger Ádám
2015. március 19. csütörtök

Rudolf Péter Kossuth­kifli című hat­részes soro­zatá­nak nyitó epi­zódja március 15-én debü­tált a Dunán. A Fehér Béla azonos című regé­nyén ala­puló széria az 1848–49-es forra­dalom nap­jaiban ját­szódik. A ren­dező-pro­ducer­rel az adap­táció kérdé­seiről, az alkotói szabad­ságról és magáról a forra­dalom­ról beszél­gettünk.

Film

Haverrománc svéd módra

Roy Andersson: Egy galamb leült egy ágra…
Csiger Ádám
2015. március 16. hétfő

A tavaly Velen­cében Arany Orosz­lánt nyert Egy galamb leült egy ágra, hogy tű­nőd­jön a léte­zés­ről méltó záró­da­rabja Roy An­ders­son „élet” triló­giá­jának, amely ezzel a film­törté­net leg­jobb mes­ter­hár­masai közé került. Nincs hiány szür­reáliá­ból, gro­teszk­ből, kese­rűen (ön)iro­nikus filozo­fálás­ból ezúttal sem.