Film

Műfaji top 5

A legjobb magyar filmek 2000 után III.
Pucher Bálint
2016. augusztus 25. csütörtök

Az ezredforduló után készült leg­jobb magyar filme­ket listázó soro­zatunk­ban most a szer­zői­ség­től sem men­tes, de alap­vetően műfaji filmek követ­keznek.

Film

A Római Birodalom visszavág

Timur Bekmambetov: Ben Hur
Csiger Ádám
2016. augusztus 22. hétfő

Sok remake és reboot készül nap­jaink­ban, de a leg­na­gyobb klasszi­ku­sok­hoz, ami­lyen az Arany­polgár vagy a Casa­blanca, ritkán mer­nek hozzá­nyúlni. Az új Ben Hurból azt is meg­tud­juk, miért.

Film

Szerelemzene

John Carney: Sing Street
Szövényi-Lux Balázs
2016. augusztus 18. csütörtök

Augusztus közepére érke­zett meg a mo­zikba a nyári film­sze­zon meg­men­tője egy sze­rel­mes ka­masz­fiú és ama­tőr zene­kara kísé­re­té­ben. A Sing Street John Carney talán leg­jobb zenés filmje.

Film

Bazi nagy spanyol parti

Álex de la Iglesia: Micsoda spanyol éjszaka!
Bajnóczi Mónika
2016. augusztus 11. csütörtök

A hazájában sztárként körül­rajon­gott Álex de la Igle­sia új víg­játé­ká­ban egy tévé­stúdió kulisszái mögé pillant­hatunk be, ahol a fer­ge­te­ges szil­vesz­teri műsor fel­vé­telét szak­mai fél­té­keny­ség, csa­ládi viszá­lyok és meg­magya­ráz­hatat­lan bal­ese­tek zavar­ják meg.

Film

Paranoiathriller a diktatúráról

Kovács András: A ménesgazda
Benke Attila
2016. augusztus 5. péntek

A MaNDA az 1956-os forra­da­lom kö­zelgő 60. évfor­du­lója alkal­mából DVD-soro­zatot indí­tott, amely­nek egyik első darabja Kovács And­rás para­bolája, A ménes­gazda. A Rákosi-kor­szak­ban játszó­dó, 1978-ban készült film a Kádár-féle ember­arcú szo­cia­lizmus csőd­jéről is mesél.

Film

Hős a technorengetegben

Paul Greengrass: Jason Bourne
Szabó Ádám
2016. augusztus 2. kedd

Új közegbe helyezni egy már bejá­ratott hőst sosem egy­szerű. Most az egy­kori amné­ziás, rene­gát ügy­nökön, Jason Bourne-on a sor: noha a főszál­hoz kötődő újabb Green­grass–Damon-koope­ráció nem mentes hibák­tól, külde­tését zöm­mel példá­san teljesíti.