Film

Popcornfilmnek tökéletes

Paul Feig: Szellemirtók
Soós Tamás
2016. július 28. csütörtök

Sokkal jobban sikerült az új Szellemirtók, mint vártuk.

Film

Don Corleone Argentínában

Pablo Trapero: A klán
Benke Attila
2016. július 22. péntek

A nyolcvanas évek elejének Argen­tíná­jában káosz ural­kodott, az in­stabil kato­nai dikta­túrák miatt meg­nőtt a bű­nözők hatalma. Ezt ele­veníti fel egy való­ban léte­zett gengszter­család fel­emel­kedé­sének és buká­sának törté­ne­tével a Velen­cében és Toron­tóban díja­zott bűn­ügyi dráma, A klán.

Film

Testképzavar

Sanna Lenken: Az én csontsovány nővérem
Vass Éva
2016. július 18. hétfő

Ideálkere­sésről, a test­vér­kap­cso­lat ambi­valen­ciá­járól, ser­dülő­kori ma­gá­nyá­ról szól a svéd Sanna Lenken első nagy­játék­filmje. Az én csont­so­vány nő­vé­rem ön­ana­lízis­sel spékelt intim dráma.

Film

Amadeus a nyomornegyedben

Sérgio Machado: A hegedűtanár
Csiger Ádám
2016. július 14. csütörtök

A hegedűtanár első látásra a Veszé­lyes köly­kök című közép­isko­lai gettó­dráma brazil para­frázi­sá­nak tűnik. A lát­szat nem csal, de a kop­pin­tás ez­úttal jobb, mint az eredeti.

Film

Kannibálok a Vadnyugaton

S. Craig Zahler: Csontok és skalpok
Szabó Adrienn
2016. július 12. kedd

Forradalmi zsáner­hib­riddel meg­örven­dez­tetni a nagy­közön­séget nem egy­szerű fel­adat, a mű­faji klisék fel­mon­dásán túl a szó­rakoz­tatás is alap­köve­tel­mény. A wes­tern-hor­ror közel sem a leg­tipiku­sabb zsá­ner­keve­redés, alig­hanem a Cson­tok és skal­pok az első darab, ame­lyik siker­rel egyen­súlyoz a két érték­komp­lexum között.

Film

Nagyszerűen egyszerű

Hannes Holm: Az ember, akit Ovénak hívnak
Jónás Ágnes
2016. július 6. szerda

Ové, az ötvenkilenc éves svéd férfi leg­főbb vágya, hogy távoz­zon ebből az árnyék­világból, de szom­szédai még meg­halni sem hagy­ják ren­desen. Hannes Holm Az ember, akit Ové­nak hív­nak című filmje hol nevet­tető, hol torok­szo­rító sza­tíra a fogyasz­tói társa­dalom­ról, a bürok­ráciá­ról, amely a két­kezi munka érté­kével, a sze­retet és az elfo­ga­dás fon­tos­sá­gával szem­besít.