Film

„A szégyen motivált”

Interjú Ronald Zehrfelddel
Soós Tamás
2014. október 2. csütörtök

Cselgáncsbajnoknak ké­szült az NDK-ban, de végül szí­nész lett: jelen­leg az egyik leg­nép­sze­rűbb a hazá­jában. A társa­dalmi fele­lős­ség­válla­lásról, a német múltat feldol­gozó mozik­ról beszél­gettünk Ronald Zehrfeld­del, aki­nek az októ­ber 3-ig tartó Szemre­való Feszti­válon két új film­jét, a Vilá­gok közöttet és az Elbo­rult világot is vetítik.

Film

A gravitáció működése hazánkban

Pálfi György: Szabadesés
Benke Attila
2014. szeptember 30. kedd

Pálfi György új filmjében, a Szabad­esésben vissza­tér a Taxi­dermia bizarr, söté­ten humo­ros világába. Az abszur­ditás­ból jelesre vizs­gázó munka érte­kezés a közöny­ről, a fel­szí­nes­ségről, a kom­mu­niká­ció­kép­telen­ség tragi­komi­kumá­ról.

Film

Rossz ízlés a fősodorban

James Gunn: A galaxis őrzői
Csiger Ádám
2014. szeptember 29. hétfő

A galaxis őrzőihez olyanok adták a nevüket, mint Bradley Cooper vagy Vin Diesel, de a rendező, James Gunn sem akárki. A Troma trash-stúdiónál nevelkedett filmes ezúttal egy 170 milliós, 3D IMAX képregény-adaptációt rendezett a Marvel megbízásából, de nem adta el a lelkét Hollywoodnak, ellenkezőleg. Remekül abszolválta feladatát, amit a hatalmas kasszasiker bizonyít, de gyökereit sem tagadta meg, a lelke mélyén megmaradt szennyfilmes szerzőnek, mozija rejtett trash.

Film

Komolyan humoros

Interjú Zomborácz Virággal, az Utóélet rendezőjével
Csufor Lilla
2014. szeptember 29. hétfő

A magyar filmdráma kifeje­zést hallva a néző több­nyire borús atmosz­férájú, lassú tem­pójú, minima­lista filmre gon­dol. Zom­borácz Virág első nagy­játék­filmje üdítő kivé­tel a hazai pa­lettán: a drá­mát erősen átszí­nezi a gro­teszk komi­kum, a (feke­te) humor. A fiatal ren­de­zőnőt kér­deztük, aki jelen­legi filmes mun­kái mellett egy, a humort sem nélkü­löző B terv­vel is ren­delkezik.

Film

Jól szerkesztett őszinteség

Richard Linklater: Sráckor
Réday Gergely
2014. szeptember 24. szerda

Richard Linklater filmje póztalan, őszinte élet­kép­folyam, mely nem akar több­nek látszani, mint ami, az egész mégis többet ad ki a részek összes­ségénél. Bár a „cselek­mény” behatá­rolható miliő­ben mozog, szinte észre­vét­lenül, mégis jól érzé­kel­hetően töri át önnön korlá­tait.

Film

Vizuális környezettudatosság

Interjú az Apertúra szerkesztőjével, Füzi Izabellával
Pataky Adrienn
2014. szeptember 23. kedd

Füzi Izabella a csaknem tízéves Aper­túra ala­pító szer­kesz­tője, az Aper­túra Maga­zin és az Aper­túra Köny­vek szer­kesz­tője. A SZTE Elmé­let és Inter­pre­táció dok­tori isko­lájá­ban szer­zett dok­tori foko­zatot, jelen­leg az SZTE do­cense, a Film­elmé­let és film­törté­net prog­ram veze­tője, illetve a Vizu­ális kul­túra­tudo­mány mester­szak koor­diná­tora. Füzi Iza­bel­lával az Aper­túrá­ról beszél­gettünk.