Film

Sirokkó a medencében

Luca Guadagnino: A Bigger Splash
Szabó Adrienn
2016. július 4. hétfő

Ragyogó napfény, fülledt erotika, egzo­tikus tájak, rock and roll és pazar sze­rep­lő­gárda. A Bigger Splash a fel­sorol­tak alap­ján akár üde szín­foltja is le­hetne a nyári mozi­kíná­lat­nak, ám egy örök­zöld klasszi­kus remake-je­ként az elha­salás szinte borí­tékol­ható.

Film

„A hallgatás tud igazán hangos lenni”

Beszélgetés Deák Kristóffal
Jónás Ágnes
2016. június 30. csütörtök

Mit tehet az ember, ha válasz­tania kell: együtt él az igaz­ság­talan­ság­gal a közös­ség nyúj­totta elő­nyö­kért, vagy fel­emeli a sza­vát, és szét­rob­bantja a közös­séget az igaz­ság­talan­ság meg­szün­te­tése érde­kében? Deák Kris­tóffal, a Min­denki ren­dező­jével több­szö­rös díj­nyer­tes film­jéről és alko­tói kon­cep­ciójá­ról beszél­gettünk.

Film

Ha megszáll a siker

Nicolas Winding Refn: Neon démon
Benke Attila
2016. június 28. kedd

Nicolas Winding Refn a Csak Isten bocsát­hat meg után három évvel újabb radi­kális, forma­bontó és kompro­misszum­men­tes film­mel állt elő. A Neon démon bivaly­erős képi világú, komp­lex cselek­mény­veze­tésű dráma (pszicho­thriller), remény­keltő sziget az uni­for­mizált művész­fil­mek és a nagy hang­gal sem­mit nem mondó látvány­pornók tengerében.

Film

Tükör által közhelyesen

Mads Matthiesen: A modell
Bajnóczi Mónika
2016. június 23. csütörtök

A Teddy mackó rendező­jének új film­jében egy fel­tö­rekvő cím­lap­lány járja végig az önmeg­való­sítás rögös útját a divat fővá­ro­sának kifu­tóin. Mads Matthiesen mesé­jében szen­vedély, intrika, árulás, de leg­főképp klisék szövik át a mo­dellek vilá­gát – a fel­szí­nes karak­terek nem­igen tudnak újat mondani.

Film

Boldogságkutatók

May el-Toukhy: Egy szó, mint száz: szerelem!
Jónás Ágnes
2016. június 17. péntek

Mikor leszünk végre bol­dogok, mikor jön el a szere­lem, s ha eljön, meddig marad velünk? – kérdezi May el-Toukhy Egy szó mint száz: szere­lem! című film­jében. A dán Bodil-gálán a leg­jobb for­gató­könyv díjával jutal­ma­zott alko­tás hét­köz­napi prob­lé­mákat sorol a kihűlt házas­ság­tól a meg­csa­lásig, az emberi gyen­ge­ség­től az őszin­teség kínjáig.

Film

Szemérmetlen szépség

Barbato–Bailey: Mapplethorpe: Look at the Pictures
Bajnóczi Mónika
2016. június 15. szerda

Robert Mapplethorpe, a botrá­nyairól elhíre­sült ame­rikai fotós idén lenne het­ven­éves. Hogy ki is volt való­jában, és hogyan legiti­málta a fotográ­fiában az explicit ábrá­zolást, arra az évfor­duló apro­póján készült Mapple­thorpe: Look at the Pictures doku­men­tum­film próbál választ adni.