Film

Énünk által homályosan

David Fincher: Holtodiglan
Szabó Ádám
2014. október 8. szerda

Fincher új filmje nem­csak egy házas­ság bestiá­lisan kegyet­len lélek­tani anató­miája, hanem gen­der-kér­dés­kö­rökre fel­húzott vallo­más is énünk vise­lé­séről, a bel- és kül­világ riasztó szim­bió­zisáról.

Film

Német karóra, afgán idő

Feo Aladag: Világok között
Legáth Zsolt
2014. október 8. szerda

Dema­góg háborús propa­ganda­mozi a német hon­pol­gárok feltü­zelé­sére, vagy úttörő vállal­kozás arra, hogy a német film végre szembe­nézzen Német­ország afga­nisz­táni szerep­válla­lásá­nak követ­kez­mé­nyei­vel? A Világok között meg­osztó film, amely súlyos társa­dalmi kérdé­sekkel foglal­kozik, ezért nagyobb a rá irá­nyuló figye­lem, mint amek­korát pusz­tán eszté­tikai kvali­tásai alap­ján meg­érde­melne.

Film

„A szégyen motivált”

Interjú Ronald Zehrfelddel
Soós Tamás
2014. október 2. csütörtök

Cselgáncsbajnoknak ké­szült az NDK-ban, de végül szí­nész lett: jelen­leg az egyik leg­nép­sze­rűbb a hazá­jában. A társa­dalmi fele­lős­ség­válla­lásról, a német múltat feldol­gozó mozik­ról beszél­gettünk Ronald Zehrfeld­del, aki­nek az októ­ber 3-ig tartó Szemre­való Feszti­válon két új film­jét, a Vilá­gok közöttet és az Elbo­rult világot is vetítik.

Film

A gravitáció működése hazánkban

Pálfi György: Szabadesés
Benke Attila
2014. szeptember 30. kedd

Pálfi György új filmjében, a Szabad­esésben vissza­tér a Taxi­dermia bizarr, söté­ten humo­ros világába. Az abszur­ditás­ból jelesre vizs­gázó munka érte­kezés a közöny­ről, a fel­szí­nes­ségről, a kom­mu­niká­ció­kép­telen­ség tragi­komi­kumá­ról.

Film

Rossz ízlés a fősodorban

James Gunn: A galaxis őrzői
Csiger Ádám
2014. szeptember 29. hétfő

A galaxis őrzőihez olyanok adták a nevüket, mint Bradley Cooper vagy Vin Diesel, de a rendező, James Gunn sem akárki. A Troma trash-stúdiónál nevelkedett filmes ezúttal egy 170 milliós, 3D IMAX képregény-adaptációt rendezett a Marvel megbízásából, de nem adta el a lelkét Hollywoodnak, ellenkezőleg. Remekül abszolválta feladatát, amit a hatalmas kasszasiker bizonyít, de gyökereit sem tagadta meg, a lelke mélyén megmaradt szennyfilmes szerzőnek, mozija rejtett trash.

Film

Komolyan humoros

Interjú Zomborácz Virággal, az Utóélet rendezőjével
Csufor Lilla
2014. szeptember 29. hétfő

A magyar filmdráma kifeje­zést hallva a néző több­nyire borús atmosz­férájú, lassú tem­pójú, minima­lista filmre gon­dol. Zom­borácz Virág első nagy­játék­filmje üdítő kivé­tel a hazai pa­lettán: a drá­mát erősen átszí­nezi a gro­teszk komi­kum, a (feke­te) humor. A fiatal ren­de­zőnőt kér­deztük, aki jelen­legi filmes mun­kái mellett egy, a humort sem nélkü­löző B terv­vel is ren­delkezik.