Film

Kincs a pincében

A tolonc – MaNDA DVD
Vass Éva
2016. május 25. szerda

Hosszas restaurálás után DVD-n is elér­hetővé vált a Casab­lanca ren­dezője, Kertész Mihály két fenn­maradt magyar játék­film­jének egyike, A tolonc (1914). A több mint száz­éves alko­tásban fel­tűnik a színész­legenda, Jászai Mari is.

Film

Tündérmese és haláltánc

Fliegauf Benedek: Liliom ösvény
Benke Attila
2016. május 23. hétfő

Rég hallatott magáról Flie­gauf Bene­dek. A Ber­lini Nem­zet­közi Film­feszti­válon bemu­tatott és nem­rég mo­zikba került új filmje, a Liliom ösvény a való­ságot és a sötét me­séket össze­keverve beszél a szülői felelős­ségről és a halál fel­dolgo­zásáról.

Film

Nem a szocializmusról szól

Jancsó Miklós: Szegénylegények
Benke Attila
2016. május 18. szerda

Jancsó Miklós legendás film­para­boláját, a Sze­gény­legé­nyeket fél évszá­zada mutatták be. Az évfor­duló alkal­mából a MaNDA fel­újí­tott DVD-ki­adás­sal tisz­teleg Jancsó máig meg­hök­ken­tően modern és sok­rétű remek­műve előtt.

Film

Bocsásd meg vétkeinket!

Margarethe von Trotta: Elcserélt világ
Jónás Ágnes
2016. május 12. csütörtök

Az igazság fáj, de a hazug­ság pusztít – üzeni az Az elcserélt világ, mely­ben apa és fel­nőtt lánya élete egy csa­pásra a feje tete­jére áll, ami­kor a lány elhunyt édes­anyját véli fel­fe­dezni egy inter­netes fotón. Marga­rethe von Trotta, a kortárs euró­pai film egyik jelen­tős kép­vise­lője ezút­tal is fordu­latok­ban gaz­dag törté­netet tár elénk.

Film

A gyilkos a házban van?

Radu Muntean: Az alsó szomszéd
Benke Attila
2016. május 6. péntek

Radu Muntean filmjét, Az alsó szom­szédot a „román Nagyí­tásnak” is nevez­hetjük, mert Michel­angelo Anto­nioni klasszi­kusához hason­lóan egy moder­nista krimi­törté­net­ben vet fel a való­ság­értel­mezés­sel kap­cso­latos és erkölcsi kérdé­seket.

Film

Keserédes együttlét

Thomas Vinterberg: A kommuna
Szabó Ádám
2016. május 3. kedd

Thomas Vinterberg új filmje, A kom­muna ön­élet­rajzi ihle­tésű darab, amellyel ’70-es évek­beli, kollek­tívá­ban töl­tött gyer­mek­korá­nak adó­zik. A film gyen­gébb pilla­natai­ban szap­pan­ope­rá­kat idéz, erő­sebb per­cei­ben viszont masszív dráma iszo­nyato­san erős alakí­tásokkal.