Film

Animáció nem (csak) gyerekeknek

A magyar animáció gyöngyszemei 1.
Benke Attila
2015. április 29. szerda

A hatvanas-hetvenes évek magyar film­művé­szete nem­csak az élő­sze­rep­lős alko­tások miatt kima­gasló, az újhul­lámos moder­nisták­kal együtt az ani­máció fene­gyere­kei is ren­geteg remek (rövid)­filmet tettek le az asz­talra. A leg­job­bakat a MaNDA-nak köszön­hetően most kiváló minő­ség­ben csodál­hatjuk meg DVD-n.

Film

Két szék között a popcornba

Lámpagyújtogatók
Rédai Gergely
2015. április 23. csütörtök

A Lámpagyújto­gatókat a meg­lehe­tősen körül­határol­ha­tatlan kul­túr-sci-fi cím­kével rek­lámoz­zák, maga a ren­dező a sajtó­vetí­tés előtt leg­inkább szo­ciális moti­vá­ciós film­ként hivat­kozott rá. Száza­dos Miklós filmje való­jában egy társa­dalom­kritikus science fiction paró­diával kere­tezett kreatív (ál)doku­mentum­film. A műfaji egy­veleg­ben nem­csak finom­han­go­lási prob­lémák mutat­koznak, a szer­kezet egé­szé­ben recseg-ropog.

Film

„Már értem, hogy mi, cigányok miért nem érjük el a céljainkat”

Interjú Almási Tamás dokumentumfilm-rendezővel
Dér Asia
2015. április 21. kedd

Almási Tamás leg­újabb doku­men­tum­film­jében, a Titiában egy cigány­telep­ről érke­zett fiú fejlő­dését követi nyomon Snét­berger Ferenc zenei tehet­ség­kutató tábo­rában. A kér­dés nagyon aktu­ális: ki tud-e törni egy fiatal cigány srác hátrá­nyos hely­zeté­ből?

Film

London aljas utcáin

Andrew Hulme: Hó az édenkertben
Csiger Ádám
2015. április 16. csütörtök

A tavalyi Cannes-i Fesztiválon az Un Certain Regard szekcióban vetített Hó az édenkertben egyszerre bűnthriller és művészfilm, noha egyiknek sem hibátlan.

Film

Alice sohaországban

Glatzer–Westmoreland: Megmaradt Alice-nek
Csiger Ádám
2015. április 8. szerda

A Megmaradt Alice-nek Julianne Moore friss Oscar-díjas alakí­tása miatt kapott figyel­met, de koránt­sem csupán a szí­nésznő remek­lése miatt kitűnő alko­tás. A filmet az április 10-én kez­dődő Titanic fesz­tivál program­jában lát­hatjuk mozi­vásznon.

Film

Alternatív békaemberek

Szimler Bálint: Balaton Method
Vincze-Bába Gabriella
2015. április 6. hétfő

Friss zenék, ütős vizuális megol­dások, finom irónia, no és persze a Bala­ton. Kell ennél több a biztos siker­hez? El lehet-e ron­tani bármit is, ha ilyen össze­tevők­kel gazdál­kodik egy film? Simán. Szimler Bálint és Rév Marcell azon­ban ezúttal sem hibá­zott.