Film

Szép remények olasz módra

Paolo Virzì: Esélylesők
Csiger Ádám
2015. február 6. péntek

Paolo Virzì az egyik legelis­mertebb kortárs olasz film­készítő a szakma és a pub­likum körei­ben egy­aránt. Most sem okoz csaló­dást: Előtted az élet című filmje láttán azt gon­dol­hattuk, ezt nem fogja tudni felül­múlni, de az Esély­lesőkkel sikerült.

Film

A legkisebb Sundance kölyök

Damien Chazelle: Whiplash
Szabó Adrienn
2015. február 5. csütörtök

A másodfilmes Damien Chazelle meg­mutatja, hogyan kell iga­zán ütős zenés mozit csi­nálni: dögös jazz, pergő mon­tázs és két kiváló szí­nész emeli kihagy­ha­tatlan alko­tássá a Whiplasht. A film tavaly bezse­belte a Sun­dance Film­fesz­tivál nagy­játék­filmes díját, és azóta is töret­lenül szere­pel a rangos fesz­tivál­listá­kon.

Film

Zümmögő lények hétfőre

Vedres Ági: Természetes képeslapok
Vincze-Bába Gabriella
2015. február 2. hétfő

A film és a természet egyszerű motívu­mai­nak a talál­ko­zása hoz­hat-e még bármi jelen­tőset a mé­dium­nak? Fel tudjuk-e venni a ver­senyt a lefil­mezett termé­szetre való rácso­dálko­zás­ban az ős­filmek korá­nak közön­ségé­vel? A magyar kísér­leti filmes szcé­nát feltér­ké­pező új soro­za­tunkban első­ként Vedres Ági egy rövid, könnyen befo­gad­ható ter­mé­szet­etűd­jét mu­tatjuk be.

Film

Amerikai birtoklásvágy

Bennett Miller: Foxcatcher
Szabó Ádám
2015. január 29. csütörtök

Négy évvel korábbi sport­mozija, a Pénz­csináló után Bennett Miller újfent a régi zsánert porolja le. Base­ball helyett bir­kó­zás – ezút­tal a birokra kelés az egy­mással való össze­láncolt­ság gyilkos­ságba futó meta­forája. Noha számos ame­rikai recen­zió az Arany­polgárhoz vagy a Vérző olajhoz mérte, a Fox­catcher vád­irat­ként egyik remek­mű magas­latáig sem ér fel.

Film

Világnézetek (h)arcai

Miklauzic Bence: Parkoló
Soós Tamás
2015. január 23. péntek

Élet-halál harc egy parkoló­helyért – ez a minden­napok­ból isme­rős helyzet kap meta­forikus színe­zetet Miklauzic Bence leg­újabb film­jében. Kávé­főző kotyo­gá­sából kiol­vasott morze­jelek, a wes­ternek köz­helyeit kike­rülő gitár­dalla­mok és a mai magyar világ­nézetek harcai keve­rednek a Parkolóban.

Film

Maria passiója

Dietrich Brüggemann: Keresztút
Benke Attila
2015. január 21. szerda

Nem kell lőni vagy robban­tani ahhoz, hogy a vallási fana­tizmus vissza­fordít­hatat­lan káro­kat okoz­zon, elég, ha fej­lődő szemé­lyiségű kama­szokat hálóz be egy szekta vagy fele­kezet − mint Diet­rich Brüg­ge­mann felka­varó drámá­jában. A felka­varó jelző ezúttal nem kriti­kusi túlzás: a Keresztút elké­pesz­tően erős ha­tású és nagyon fon­tos film.