Film

A térmélység úttörői

A 3D mozi történetéről 3. rész − A térhatású film hatalomátvétele
Csiger Ádám
2015. június 30. kedd

A 3D napjainkra blikkfangból szinte már holly­woodi szab­vánnyá vált, hisz a stúdiók térha­tású látvány­fil­mekbe fektet­nek a leg­szíve­sebben. A 3D forra­dal­mában kulcs­szere­pe van néhány pionír rende­zőnek is.

Film

Önéletrajzi horror

Asia Argento: Lány macskával
Csiger Ádám
2015. június 29. hétfő

Az igazi horror az, ha az ember apja egy világ­sztár horror­ren­dező. Dario Argento lánya, Asia leg­alábbis emellett érvel új film­jében, a maga hu­moros módján.

Film

Vesszen az IKEA!

Gunnar Vikene: Jön Harold!
Jónás Ágnes
2015. június 25. csütörtök

Ridegen álltam ellen ennek a film­nek, épp olyan ridegen, mint amilyen ellen­állásra kész­tet min­den, ami­nek köze van a hideg­hez, a vaco­gáshoz. A skan­dináv alko­tások talán éppen ezért nem is tar­toz­tak a ked­ven­ceim közé. Eddig. Mert­hogy a Jön Harold! jó film. Nagyon jó!

Film

A 3D felnövéstörténete

A 3D mozi történetéről 2. rész – A térhatású film fejlődése az ezredfordulóig
Csiger Ádám
2015. június 23. kedd

A 3D az ’50-es évekbeli tisza­virág­életű arany­korát köve­tően csak az ezred­forduló után tudta meg­vetni a lábát a főso­dorban, de mindez számos addig készült film­nek és tech­nikai inno­váció­nak köszön­hető.

Film

Vissza a természethez!

Ole Giæver: Magam ura
Benke Attila
2015. június 22. hétfő

Az ember életében egyszer elér­kezik az a korszak − álta­lában negy­venes évei kör­nyékén −, ahon­nan vissza­tekint­ve úgy érzi, még oly sok őrült­séget sze­retne véghez­vinni, de min­derre oly kevés ideje maradt. A har­minc­nyolc éves Ole Giæver ezt a han­gula­tot ra­gadta meg a szó leg­szoro­sabb értel­mében sze­mé­lyes drámá­jában, a Magam urában.

Film

A 3D mint retró

A 3D mozi történetéről 1. rész – Az aranykor
Csiger Ádám
2015. június 16. kedd

Napjainkban sok a vita és a panasz a 3D-filmek áradatáról, pedig nincs új a nap alatt. Az ’50-es évek 3D-s mozija viszont ötletesebb volt, mint a mai.