Film

Vörös helikopter Mükéné felett

Jancsó Miklós: Szerelmem, Elektra
Benke Attila
2014. december 26. péntek

A Jancsó Miklós remek­műveitől hajszál­nyival elmaradó Szerel­mem, Elektra a MaNDA jóvol­tából felújí­tott képpel, több érde­kes extrá­val immá­ron DVD-n is elér­hető. A hata­lom és zsar­nok­ság örök problé­máját vizsgáló film gyönyö­rűen kore­ogra­fált moz­gások és rituális táncok egy­velege.

Film

A Játékkészítő

2014. december 19. péntek

A Kortárs Online ma bekuk­kant­hatott a nagy erőkkel készülő hatal­mas kará­csonyi pro­dukció, a Játék­készítő próbá­jára. A Tüske­csarnok óriási szín­padán és körü­lötte már vidám és mesés a han­gulat. Kíván­csian várjuk a teljes elő­adást.

Film

Nekem a Balaton a Riviéra

Fazekas Csaba: Swing
Farkas Péter
2014. december 19. péntek

Kár lenne bele­esni abba a csap­dába, amibe a Swing vaskos pro­mója láttán egyéb­ként nagyon is könnyű lenne. Kár lenne Moulin Rouge-t és Chicagót várni, amikor nekünk „csak” Buda­pestünk és Bala­tonunk van. A Swing akkor a leg­erő­sebb, ami­kor nem ame­rikai musi­cal próbál lenni, hanem észbe kap: de hiszen ez csak egy Bala­ton-parti hakni!

Film

Elszállított életek

Alberto Fasulo: TIR – A kamionsofőr
Benke Attila
2014. december 8. hétfő

Ha azt hisszük, hogy a kamio­nosok élete hatal­mas buli, izgal­mas kaland, fel­emelő uta­zások soro­zata, nézzük meg Alberto Fasulo TIR – A kamion­sofőr című filmjét, és bizto­san kevésbé fogunk vágyni a sofőrök roman­tikusnak csep­pet sem mond­ható minden­napjaira.

Film

Gerillafilm a háborúról

Füle Zoltán: Drága Elza!
Csiger Ádám
2014. december 5. péntek

A Drága Elza! alighanem az első magyar második világ­hábo­rús füg­getlen film. A cím alapján pati­nás törté­nelmi eposzt várnánk, ám Füle Zoltán debüt-mozija leg­fel­jebb a kis büdzséjű B-kate­góriás akció­filmek mező­nyében ütő­képes, és ott is sereg­hajtó.

Film

Gulyás Django a Hortobágyon

Hajdu Szabolcs: Délibáb
Benke Attila
2014. november 18. kedd

Nagyon vártuk már, hogy elké­szül­jön Hajdu Szabolcs wes­tern­struktú­rára épít­kező társa­dalmi drá­mája, a Délibáb, ám saj­nos jóval keve­sebbet kapunk annál, mint amennyit az elő­zete­sek alap­ján látni szeret­tünk volna.