Film

A sorompók felemelkednek

Michael R. Roskam: Piszkos pénz
Szabó Ádám
2014. november 11. kedd

A belga rendező otthon forgatott masz­kulin szo­rongás­filmje, a Bika­nyak az elve­szett férfias­ságra ál­dozta ide­jét. Roskam holly­woodi belé­pője az ellen­kező utat járja be: a fér­fias­ság újjá­éle­désé­nek szen­tel több mint 100 percet. Bivaly­erős színészi ala­kítá­sokkal támo­gatott, ame­rikai zsáner­mozihoz képest igen vissza­fogott geng­szter­film ez, amely­ben ha el is halvá­nyul a rende­zői kéz­jegy, nem tűnik el.

Film

A fiú, aki ott sem volt

Reisz Gábor: VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
Soós Tamás
2014. november 5. szerda

Ez az a magyar film, amire már régóta vártunk. A VAN… friss, okos és humoros, az utóbbi idők talán legfon­tosabb magyar nagy­játék­filmje.

Film

Keleten a helyzet változatlan

Andrej Zvjagincev: Leviatán
Benke Attila
2014. november 3. hétfő

Egy ország társa­dalma olyan, mint a veze­tői, állítja Andrjez Zvja­gincev szug­gesztív drá­mája, a Levia­tán, mely „Orosz­ország anyácska” korrigál­hatatlan problé­máiról, korrup­cióról, bürokrá­ciáról, egyház és állam egész­ség­telen kapcso­latáról, (pénz)dik­tatú­ráról és a veze­tők által kizsi­gerelt, csaló­dott és neuro­tikus népről beszél.

Film

Diploma után

Interjú Reisz Gáborral
Benke Attila
2014. október 31. péntek

Régóta vártunk olyan filmre, mint a VAN valami furcsa és meg­magyaráz­hatatlan, ami a friss­diplo­mások elhelyez­kedési problé­máival foglal­kozik őszin­tén, kompro­misszu­mok nélkül, de humo­rosan. Reisz Gábor ren­dezőt első film­jének kelet­kezé­séről és a fia­talok útkere­séséről kér­deztük.

Film

„Pálfi Toldija meg fog valósulni”

Interjú Pusztai Ferenc producerrel
Soós Tamás
2014. október 31. péntek

Az egyik legelismertebb pro­ducer Magyar­országon: a nevé­hez fűződik többek közt A nyomozó, a Friss levegő, a Pál Adrienn és a Team Building. Szep­tem­ber óta két új filmje is fut a mozik­ban, Zom­borácz Virág Utó­élete és Pálfi György Szabad­esése, amelye­ket a Filmhét is a műso­rára tűzött. Pusztai Ferenc­cel beszél­gettünk.

Film

Tizenhét dühös ember

Jean-Pierre és Luc Dardenne: Két nap, egy éjszaka
Csiger Ádám
2014. október 28. kedd

Dardenne-fivérek készí­tette filmben sosem lát­hattunk még akkora sztárt, mint Marion Cotillard, noha szó sincs arról, hogy az elis­mert vallon auteur-duó a fran­cia színész­nő vonz­ere­jére épí­tene. A Két nap, egy éjszaka Cotillard nélkül is fel­ven­né a ver­senyt az élet­mű bár­melyik több­szörö­sen díj­nyer­tes darab­jával, az i-re a pon­tot viszont kétség­kívül az ő alakí­tása teszi fel.