Film

Szerelem háború idején

Szabó István: Bizalom
Benke Attila
2016. április 7. csütörtök

A MaNDA Szabó István klasszi­kusával, a Biza­lom című film­mel gyara­pította a fel­újí­tott régi magyar filmek sorát. A ren­dező a hetve­nes évek­beli formai kísér­letei után ezúttal egy hagyo­mányo­sabb sze­relmi törté­netet mesél el a máso­dik világ­háború szín­falai között.

Film

A filmkritikától az Oscar-díjig

Interjú Böszörményi Gáborral
Soós Tamás
2016. április 5. kedd

A Mozinet az első online film­maga­zin­ként indult, de ma már inkább artfilm­forgal­mazó­ként isme­rik a nevét – többek között ők forgal­mazták itthon a Saul fiát. Böször­ményi Gábor, a Mozinet ügyve­zetője arról mesélt, hogyan jutottak el az betár­csázós nettel fel­töl­tött film­kriti­káktól a Saul fia elsöprő sikeréig.

Film

Nemzedéki top 5

A legjobb magyar filmek 2000 után II.
Pucher Bálint
2016. március 30. szerda

Az ezredforduló után készült leg­jobb magyar filme­ket lis­tázó soro­za­tunk­ban most a fiatalok álta­lános tapasz­tala­tairól szóló, nem­ze­déki köz­érzet­fil­mek laza cso­portja kerül terítékre.

Film

Forradalom a kaptárban

Nemes Gyula: Zero
Benke Attila
2016. március 29. kedd

Megérkezett a mozikba az Egyetl­eneim rende­zője, Nemes Gyula leg­újabb (bot­rány)­filmje, az Orbán Viktor fotója miatt „(ön)cen­zúrá­zott” Zero, amely­nek saj­nos na­gyobb a füstje, mint amek­kora lán­gon pis­lákol.

Film

Sótlan melankólia

Joachim Trier: Hétköznapi titkaink
Jónás Ágnes
2016. március 24. csütörtök

Ne kerülgessük a forró kását: Joachim Trier Hétköz­napi tit­kaink című filmje látvá­nyos kön­tösbe cso­ma­golt, csen­des dráma, amely egyál­talán nem döf szíven, és nem hat meg. Nem rossz film, de sok hason­lót láttunk már.

Film

Történelmi emlékezetvesztés

Barbet Schroeder: Amnesia
Csiger Ádám
2016. március 11. péntek

Nem véletlen, hogy az Amne­siát Cannes-ban mu­tat­ták be: a het­ven­négy éves direk­tor, Barbet Schroeder tekin­télyes élet­mű­véhez méltó drámát ren­de­zett a né­metek náciz­mus­hoz való viszo­nyáról.