Film

Szórakozz és tiltakozz!

Lukas Moodysson: Mi vagyunk a legjobbak!
Csufor Lilla
2014. június 24. kedd

A svéd rendező, Lukas Moodysson új mun­kája gyöngy­szem a coming-of-age filmek között. Ez a vidám és szóra­koz­tató, játé­kos, láza­dó szellem­mel átita­tott mozi az örök tiné­dzser néző­höz szól, aki a lelke mélyén dacol a társa­dalmi nor­mákkal.

Film

Kamikaze búcsúfilm

Hayao Miyazaki: Szél támad
Csiger Ádám
2014. június 19. csütörtök

A Szél támad nemcsak Miyazaki hattyú­dala, hanem legsze­mélye­sebb műve is: ars poe­tica, szerzői önval­lomás, me­moár, egy élet­mű fogla­lata, konklú­ziója. Az anime 73 éves nagy­meste­rének utolsó filmje és búcsú­zása Tarr vissza­vonulá­sához hason­lóan protest is egyben.

Film

Magyarország tényleg élhetetlen hely?

Menjek/maradjak: London
Benke Attila
2014. június 18. szerda

Merész vállalkozásba kezdett két fiatal alkotó, Imre Loránd Balázs ren­dező és Józsa László pro­ducer: a ma­gyarok töme­ges emig­ráció­ját elemző doku­mentum­film-so­roza­tot készí­tenek Menjek/maradjak címen. Az aktu­ális epi­zód­ban a lon­doni magya­rokra fóku­szálnak.

Film

Korcsok évadja

Mundruczó Kornél: Fehér Isten
Szabó Ádám
2014. június 17. kedd

Horrorelemekkel dúsított állatos thriller elegye, társa­dalmi para­bolá­val. A Jancsó Miklós­nak aján­lott midcult, a Fehér Isten Mund­ruczó eddigi leg­kom­mer­szebb dolgo­zata, ám a vég­ered­mény sajná­lato­san hibrid, a szó nega­tív konno­tációi­val.

Film

Utazás a semmibe

Felix Herngren: A százéves ember…
Kovács Patrik
2014. június 17. kedd

Felix Herngren nem kockáztatott túl sokat: köz­ismert siker­regényt adap­tált vászonra, a vég­ered­mény mégis kétes értékű. A száz­éves ember mozza­natnyi rész­letei néhol egé­szen kitű­nőek, a film kiállí­tása is pazar, de a túlsá­gosan szét­tartó cselek­mény – mely ironi­kus tükröt tart a pika­reszk elbe­szélés­módja elé – összes­ségé­ben nem elég meg­győző.

Film

Napfény, hús és celluloid

Lichter Péter: Rimbaud
Vincze-Bába Gabriella
2014. június 15. vasárnap

A Rimbaud, amely az idén a kísérleti film kategóriában elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját, igazi vizuális és intellektuális csobbanást jelent a nyári hőségben.