Film

„Vagány és punk filmet akartam”

Beszélgetés Till Attilával
Soós Tamás
2016. április 28. csütörtök

Vicces és drámai filmet akart kész­íteni kere­kes­szé­ke­sek­ről, amely­ben az Hasta la Vista! talál­kozik a Kereszt­apával. Till Attilá­val kere­kes­szé­kes hu­mor­ról és rock and roll-leszá­molá­sokról beszél­gettünk az április 28-tól mozi­ban is látható filmje, a Tiszta szívvel kapcsán.

Film

Kirepülés

Rúnar Rúnarsson: Madárkák
Rédai Gergely
2016. április 26. kedd

Az izlandi Rúnar Rúnarsson mun­kája, a Madárkák etika­ilag és lélek­tani­lag is össze­tett, de puritán élet­kö­zeli­ség­gel vá­szon­ra vitt dráma. A lassan höm­pölygő törté­net és sze­rep­lői bizo­nyosan velünk marad­nak a vége­főcím után is.

Film

A bestseller átka

Wolfgang Becker: Én és Kaminski
Csiger Ádám
2016. április 25. hétfő

Ismét dramedyvel jelent­kezik a Good Bye, Lenin! író-rende­zője és fősze­rep­lője. Az Én és Kaminski egy sike­res regé­nyen alapul, ez viszont nem válik a film elő­nyére.

Film

Terror a pince mélyén

Dan Trachtenberg: Cloverfield Lane 10
Szabó Ádám
2016. április 20. szerda

Szellemi folytatásként haran­gozták be, de szeren­csére más utakon jár. A J.J. Abrams produ­cer és Matt Reeves rendező nevé­vel fém­jelzett Cloverfield talált­filmes stílusú szörny­film, míg Dan Trachten­berg idei munkája, a Clover­field Lane 10 letisz­tultabb, vissza­fo­gottabb darab.

Film

Üvölt a csend

Miroszlav Szlabospickij: A törzs
Bobák Zsombor
2016. április 18. hétfő

Miroszlav Szlabospickij ukrán rendező első mozi­jában a néma­filmek és a kelet-euró­pai hiper­realiz­mus eszköz­tárát egye­sítve igyek­szik elmon­dani egy újabb törté­netet a poszt­szov­jet szel­lem­tér­ben rekedt fia­talok erő­szak­kal átita­tott sors­talan­sá­gáról. A 130 perces mozi tar­to­gat húsba­vágó jele­ne­teket, összes­ségé­ben azon­ban ügyet­lenül meg­kom­ponált, sab­lo­nos társa­dalom­kritika.

Film

Szerelem háború idején

Szabó István: Bizalom
Benke Attila
2016. április 7. csütörtök

A MaNDA Szabó István klasszi­kusával, a Biza­lom című film­mel gyara­pította a fel­újí­tott régi magyar filmek sorát. A ren­dező a hetve­nes évek­beli formai kísér­letei után ezúttal egy hagyo­mányo­sabb sze­relmi törté­netet mesél el a máso­dik világ­háború szín­falai között.