Film

Remekmű az elnyomásról

Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét
Benke Attila
2014. október 23. csütörtök

Végre elérhetővé vált a MaNDA kiadá­sában minden idők egyik leg­jobb magyar filmje a zsarnok­ságról, az elnyo­másról és az áru­lásról: Az ötödik pecsét Fábri Zoltán­tól.

Film

Laza Budapest-koktél

Török Ferenc: Senki szigete
Farkas Péter
2014. október 21. kedd

Török Ferenc új filmje olyan, mint egy laza koktél Buda­pest szívében: élénk színek­ben vibrál, kelle­mesen édes, és szinte meg sem érez­zük, miután felhör­pintet­tük. Épp csak jobb ked­vünk lesz tőle egy árnya­latnyit.

Film

„Ne hódolj be, ne taposs el!”

Interjú Szabó Simonnal
Benke Attila
2014. október 16. csütörtök

Színészként szeret lubic­kolni a bunkó figu­rákban, ren­de­ző­ként felhá­bo­rítja az erő­szak, a kire­kesz­tés. A szí­nésszel és a rende­zővel most egy­szerre talál­koz­hat­nak, akik jegyet vál­tanak a Vik­tória – A zü­richi exp­ressz című filmre. A Svájc­ban élő magyar roma prosti­tuáltak sorsát elem­ző drá­ma sze­rep­lőjé­vel, a Fal című kísé­rő­film ren­de­zőjé­vel, Szabó Simon­nal beszél­gettünk.

Film

Ha az iPhone fontosabb a gyereknél

Ruben Östlund: Lavina
Soós Tamás
2014. október 14. kedd

Svédország legnagyobb rendező­remény­sége, Ruben Östlund meg­vizs­gálja, mi tör­ténik egy házas­sággal, ha egy sarok­helyzet felmu­tatja a hitves­társak valódi énjét, és egyál­talán: fel­mutat­hatja-e egy sarok­helyzet az ember valódi énjét?

Film

Énünk által homályosan

David Fincher: Holtodiglan
Szabó Ádám
2014. október 8. szerda

Fincher új filmje nem­csak egy házas­ság bestiá­lisan kegyet­len lélek­tani anató­miája, hanem gen­der-kér­dés­kö­rökre fel­húzott vallo­más is énünk vise­lé­séről, a bel- és kül­világ riasztó szim­bió­zisáról.

Film

Német karóra, afgán idő

Feo Aladag: Világok között
Legáth Zsolt
2014. október 8. szerda

Dema­góg háborús propa­ganda­mozi a német hon­pol­gárok feltü­zelé­sére, vagy úttörő vállal­kozás arra, hogy a német film végre szembe­nézzen Német­ország afga­nisz­táni szerep­válla­lásá­nak követ­kez­mé­nyei­vel? A Világok között meg­osztó film, amely súlyos társa­dalmi kérdé­sekkel foglal­kozik, ezért nagyobb a rá irá­nyuló figye­lem, mint amek­korát pusz­tán eszté­tikai kvali­tásai alap­ján meg­érde­melne.