Film

Tükör által közhelyesen

Mads Matthiesen: A modell
Bajnóczi Mónika
2016. június 23. csütörtök

A Teddy mackó rendező­jének új film­jében egy fel­tö­rekvő cím­lap­lány járja végig az önmeg­való­sítás rögös útját a divat fővá­ro­sának kifu­tóin. Mads Matthiesen mesé­jében szen­vedély, intrika, árulás, de leg­főképp klisék szövik át a mo­dellek vilá­gát – a fel­szí­nes karak­terek nem­igen tudnak újat mondani.

Film

Boldogságkutatók

May el-Toukhy: Egy szó, mint száz: szerelem!
Jónás Ágnes
2016. június 17. péntek

Mikor leszünk végre bol­dogok, mikor jön el a szere­lem, s ha eljön, meddig marad velünk? – kérdezi May el-Toukhy Egy szó mint száz: szere­lem! című film­jében. A dán Bodil-gálán a leg­jobb for­gató­könyv díjával jutal­ma­zott alko­tás hét­köz­napi prob­lé­mákat sorol a kihűlt házas­ság­tól a meg­csa­lásig, az emberi gyen­ge­ség­től az őszin­teség kínjáig.

Film

Szemérmetlen szépség

Barbato–Bailey: Mapplethorpe: Look at the Pictures
Bajnóczi Mónika
2016. június 15. szerda

Robert Mapplethorpe, a botrá­nyairól elhíre­sült ame­rikai fotós idén lenne het­ven­éves. Hogy ki is volt való­jában, és hogyan legiti­málta a fotográ­fiában az explicit ábrá­zolást, arra az évfor­duló apro­póján készült Mapple­thorpe: Look at the Pictures doku­men­tum­film próbál választ adni.

Film

A dizájn javítja az életminőséget

Beszélgetés Fülöp Józseffel
Bajnóczi Mónika
2016. június 8. szerda

A közelmúlt fesztivál­sikerei miatt a figye­lem közép­pont­jába került a MOME Ani­má­ciós Tan­széke. Fülöp József rektor­ral az ered­mények mellett arról beszél­gettünk, hogyan tudja az egye­tem mene­dzselni és piac­ké­pessé for­málni a hall­gatók mun­káit, hogyan ösz­tönzi egyéni hang­juk meg­talá­lását.

Film

Született tőzsdecápák

Jodie Foster: Pénzes cápa
Csiger Ádám
2016. június 2. csütörtök

A Pénzes cápa kész sztár­parádé, ráadá­sul Cannes-ban de­bü­tált. Lás­suk, nagyobb-e a füstje, mint a lángja!

Film

Haverfrász

Shane Black: Rendes fickók
Szabó Ádám
2016. május 30. hétfő

Csetlő-botló magánkopó, bárdo­latlan verő­le­gény, 1977 Los Ange­lese a Papa Was a Rollin’ Stone és a Sep­tem­ber dalla­maival színe­sítve. A Rendes fickók siker­rel exhu­málja a rekord­gá­zsikat be­zse­belő sztár-for­gató­könyv­író, Shane Black ko­rábbi mű­vei­nek han­gu­latát.