Film

Geekz: filmesblog lazán, szívvel

Interjú Rusznyák Csabával, a Geekz főszerkesztőjével
Soós Tamás
2014. szeptember 2. kedd

Lezser és szakmai cikkeivel a hazai filmes/kép­regé­nyes újság­írás egyik sarok­pontja a Geekz, amely rajon­gással, de igé­nyesen szól a kortárs popu­láris kultú­ráról. Az oldal főszer­kesztő­jével, Rusznyák Csabá­val Geekz-tör­ténet­ről és hobbi-szak­újság­írásról, mozi­gyilkos Holly­wood­ról és a 444-re való elköl­tözés­ről beszél­gettünk.

Film

Párizs letépi láncát

Volker Schlöndorff: Az utolsó éjszaka Párizsban
Csufor Lilla
2014. szeptember 2. kedd

Hitler egyik tábor­noka és egy svéd diplo­mata vív morális és intel­lek­tuális pár­bajt Párizs terve­zett meg­semmi­síté­sének elő­esté­jén Volker Schlön­dorff fordu­latos és ele­gáns humorú film­jében.

Film

A terrorelhárító magányossága

Anton Corbijn: Az üldözött
Csiger Ádám
2014. augusztus 29. péntek

Az üldözött tragikus módon Philip Seymour Hoffman egyik utolsó mozija­ként vonul be a film­törté­nelem­be, ezzel mintegy elhomá­lyosítva a kém­regény mes­tere, John le Carré és a mar­káns stílusú ren­dező, Anton Corbijn hibát­lan mun­káját.

Film

Legendagyalázás

A lázadás kora: Michael Kohlhaas legendája
Kovács Patrik
2014. augusztus 18. hétfő

Kohlhaas Mihály történetét sokan és sok­féle­kép­pen adap­tálták már film­vá­szonra. Arnaud des Pallières mun­kája Mads Mikkel­sennel a fősze­repben való­színű­leg mind közül a leg­ke­vésbé érdek­feszítő: a francia–német kopro­dukció lassú, vonta­tott és maní­ros dol­gozat, mely nem tud mit kez­deni az örök­becsű alap­anyag­gal. E film láttán a ló­csi­szár való­színű­leg újra elin­dulna a maga iga­záért…

Film

Egynyári finomság

Lasse Hallström: Az élet ízei
Szövényi-Lux Balázs
2014. augusztus 18. hétfő

Provence, gasztronómia, egzo­tikus indiai család, hagyo­mányos francia madame, rivali­zálás, roman­tikus falucska, szép képek, finom ízek, szere­lem: Az élet ízei klasszi­kus egy­nyári mozi, és gasztro. Pedig egy­nyári filmet nem is olyan könnyű készí­teni, kell hozzá egy jó recept.

Film

Nem beledögleni!

Jean-Marc Vallée: Mielőtt meghaltam (DVD)
Kása Ferenc
2014. augusztus 12. kedd

Minden magára vala­mit is adó film­rajon­gó polcán helye van a Mielőtt meg­hal­tam DVD kiadá­sának, melyet extrák­kal ugyan nem láttak el, mégis méltó­képpen prezen­tálja az utóbbi idők legfon­tosabb beteg­ség­drá­má­ját Matthew McCon­neghy kétség­kívül lehen­gerlő alakí­tásával. Pótló­lagos kritika elkép­zelt DVD-ext­rákkal…