Film

Genezis

Huszárik Zoltán: Elégia
Vincze-Bába Gabriella
2015. március 27. péntek

Éppen ötven éve, hogy Huszárik Zoltán ren­dező és Tóth János ope­ratőr közös munká­jából meg­szüle­tett első magyar film­versünk, az Elégia (1965). A magyar kísér­leti filmes szcé­nát bemu­tató soro­zatunk­ban most kivéte­lesen nem egy kortárs mozgó­képre, hanem erre – a hazai kísér­leti film gene­zisét jelentő – alko­tásra irá­nyítjuk a figyel­met.

Film

Almodóvar bőrébe bújva

François Ozon: Az új barátnő
Szabó Adrienn
2015. március 25. szerda

A posztmodern film­rendezők gyakran játszanak szere­pet, azaz más alkotók iden­titását veszik fel. A francia François Ozon pályája töké­le­tesen pél­dázza ezt: ragyogó ízlés­sel választja ki, mikor melyik rende­zőtől merít inspi­rációt. Az új barátnő ese­tében a testi szen­ve­dély és a meg­zabo­lázha­tatlan vágy spanyol króni­kását, Almo­dóvart kopí­rozza.

Film

„Filmeken keresztül lehet a legjobban vitatkozni”

Interjú Rudolf Péterrel
Csiger Ádám
2015. március 19. csütörtök

Rudolf Péter Kossuth­kifli című hat­részes soro­zatá­nak nyitó epi­zódja március 15-én debü­tált a Dunán. A Fehér Béla azonos című regé­nyén ala­puló széria az 1848–49-es forra­dalom nap­jaiban ját­szódik. A ren­dező-pro­ducer­rel az adap­táció kérdé­seiről, az alkotói szabad­ságról és magáról a forra­dalom­ról beszél­gettünk.

Film

Haverrománc svéd módra

Roy Andersson: Egy galamb leült egy ágra…
Csiger Ádám
2015. március 16. hétfő

A tavaly Velen­cében Arany Orosz­lánt nyert Egy galamb leült egy ágra, hogy tű­nőd­jön a léte­zés­ről méltó záró­da­rabja Roy An­ders­son „élet” triló­giá­jának, amely ezzel a film­törté­net leg­jobb mes­ter­hár­masai közé került. Nincs hiány szür­reáliá­ból, gro­teszk­ből, kese­rűen (ön)iro­nikus filozo­fálás­ból ezúttal sem.

Film

Az ember veszélyes vadállat

Wim Wenders – Julio Ribeiro Salgado: A Föld sója
Benke Attila
2015. március 13. péntek

Wim Wenders legújabb lenyűgöző doku­men­tum­filmje, A Föld sója nem­csak a nagy­szerű foto­grá­fusról, Sebas­tião Salga­dóról, de élet­művén keresz­tül az emberi­séget érintő súlyos kérdé­sekről is szól. Költői, izgal­mas, kihagy­ha­tatlan alko­tás.

Film

A robotszív örökké dobog

Neill Blomkamp: Chappie
Szabó Ádám
2015. március 9. hétfő

A dél-afrikai sztár­ren­dező, Neill Blom­kamp robot sci-fijé­ben bizarr han­gulati egy­veleg jön létre a science fiction, az akció­mozi, a társa­dalmi sza­tíra és a csa­ládi mati­nék/gye­rek­filmek kötél­táncá­val, de a humor és a heroi­kus-drámai pál­for­dulá­sok inkább ki­oltják, mint se­gítik egy­mást.