Film

A félsiker útján

John Edginton: Genesis – A siker útján
Szabó Adrienn
2015. május 26. kedd

A Genesis – A siker útján című doku­men­tum­film első­ként enged be­pillan­tást a zene­kar törté­ne­tébe úgy, hogy a klasszi­kus fel­llás összes tagja közre­műkö­dik a produk­cióban. John Edginton ren­dező válo­gatott archív anya­gok, interjú­részletek, video­klipek segéd­letével mu­tatja be, hogyan jutott el a legen­dás együt­tes a kezde­tektől a világ­hírnévig.

Film

Fuss a szerelemért!

Malgorzata Szumowska: Az Ő nevében
Legáth Zsolt
2015. május 18. hétfő

Kell-e egy homoszexuális pap törté­netét széle­sebb közön­ségnek is bemu­tatni két évvel azután, hogy a film a 2013-as buda­pesti meleg­film­feszti­válon már lát­ható volt? Ha nem vagyunk álszen­tek a témá­val kap­cso­latban, akkor nem. Ha álszen­tek vagyunk, akkor igen. És mi azok vagyunk, ál­szentek.

Film

Amikor csak a képek beszélnek

Interjú Ragályi Elemérrel
Jónás Ágnes
2015. május 14. csütörtök

Már vetítik a mozik a tavalyi Karlovy Vary-i film­feszti­vál fő­díjas film­jét, a Kuko­rica­szi­getet, amely­nek képei Ragályi Ele­mér mun­káját dicsérik. A világ­hírű opera­tőrrel a film­ről és szak­májá­nak átala­kulá­sáról beszél­gettünk.

Film

„Egyre többen érzik, hogy tenniük kell valamit”

Interjú Donáth Péterrel (magyarhangya)
Soós Tamás
2015. május 11. hétfő

Az OTP-vel művész­filme­ket finan­szíroz­tatna, Andy Vajná­val forgal­mazást támo­gat­tatna, a poli­tikai pár­tok­nál pedig dik­ta­túra­elle­nes film­mel házal. Donáth Péter évek óta a közös­ségi film­for­gal­ma­zás kiala­kítá­sán dol­gozik a magyar­hangya kötelé­kében, ami a nagy cégek által hanya­golt, értékes filme­ket pró­bálja eljut­tatni a ma­gyar közön­séghez. Fil­mek­ről, a jövő modell­jeiről és megszál­lott­ságról beszél­gettünk vele.

Film

Szétesik a poénzáporban

Árpa Attila: Argo 2
Benke Attila
2015. május 8. péntek

Nagyszabású betörés, golyó- és poénzápor, őrült karakterek, tipikus kortárs magyar humor – ezek jellemezték Árpa Attila jó tíz évvel ezelőtti közönségkedvenc sikerfilmjét, az Argót, amelynek debütáló második részében a biztos recept nem változott, csupán a színvonal emelkedett.

Film

Akiknek senki nem fogja a kezét

Edward Berger: Jack
Farkas Péter
2015. május 6. szerda

A nagyvárosban csel­lengő gyerek nem csupán, sőt nem első­sorban azért izgal­mas és ki­merít­he­tetlen témája a film­művé­szet­nek, mert be­mu­tatja a gye­rekek lelki­világát, hanem mert azt a társa­dalmat vilá­gítja át, amely­ben elté­vednek − és amely hagyja, hogy elté­vedve marad­janak. Edward Berger kiváló filmje is leg­alább annyira szól a társa­da­lom­ról, mint gyerek­korú sze­rep­lőiről.