Film

Világnézetek (h)arcai

Miklauzic Bence: Parkoló
Soós Tamás
2015. január 23. péntek

Élet-halál harc egy parkoló­helyért – ez a minden­napok­ból isme­rős helyzet kap meta­forikus színe­zetet Miklauzic Bence leg­újabb film­jében. Kávé­főző kotyo­gá­sából kiol­vasott morze­jelek, a wes­ternek köz­helyeit kike­rülő gitár­dalla­mok és a mai magyar világ­nézetek harcai keve­rednek a Parkolóban.

Film

Maria passiója

Dietrich Brüggemann: Keresztút
Benke Attila
2015. január 21. szerda

Nem kell lőni vagy robban­tani ahhoz, hogy a vallási fana­tizmus vissza­fordít­hatat­lan káro­kat okoz­zon, elég, ha fej­lődő szemé­lyiségű kama­szokat hálóz be egy szekta vagy fele­kezet − mint Diet­rich Brüg­ge­mann felka­varó drámá­jában. A felka­varó jelző ezúttal nem kriti­kusi túlzás: a Keresztút elké­pesz­tően erős ha­tású és nagyon fon­tos film.

Film

A levitézlett szupersztár ereje

Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje)
Csiger Ádám
2015. január 16. péntek

Az első két Batman-mozi sztárja, Michael Keaton játssza a főszerepet, és Birdman a címe, de ahogy arról az alcím is árulkodik, filmünk korántsem a legújabb hollywoodi szuperhősös képregény-adaptáció…

Film

Szavakba fojtva

Nuri Bilge Ceylan: Téli álom
Szabó Ádám
2015. január 14. szerda

Ürességet hangsúlyozó képek, ero­dáló­dó sze­mély­közi viszo­nyok. Török­or­szág leg­na­gyobb szer­ző-ren­de­zője, Nuri Bilge Ceylan rendre csen­des ele­gan­ciá­val szem­léli a festői kör­nye­zet mö­gött lap­pan­gó kis­szerű­séget. Tavaly a cannes-i sereg­szem­lén a leg­jobb film­nek járó Arany Pál­má­val díjaz­ták új mun­káját: a Téli álom zseni­ális be­tető­zése a ren­dező film­jein végig­vo­nuló témák­nak.

Film

Alkonyat után

Oliver Assayas: Sils Maria felhői
Csiger Ádám
2015. január 2. péntek

Robert Pattinson és Kristen Stewart nem győznek bocsá­natot kérni az Alkonyatért. Előbbi Cronen­bergnél és az Ország­úti bosszúban játszott A-kate­góriás álom­szerep­nek koránt­sem nevez­hető karak­tereket, utóbbi most Juliette Binoche olda­lán tűnik fel az elis­mert vete­rán francia auteur, Oliver Assayas film­jében.

Film

Vörös helikopter Mükéné felett

Jancsó Miklós: Szerelmem, Elektra
Benke Attila
2014. december 26. péntek

A Jancsó Miklós remek­műveitől hajszál­nyival elmaradó Szerel­mem, Elektra a MaNDA jóvol­tából felújí­tott képpel, több érde­kes extrá­val immá­ron DVD-n is elér­hető. A hata­lom és zsar­nok­ság örök problé­máját vizsgáló film gyönyö­rűen kore­ogra­fált moz­gások és rituális táncok egy­velege.