Film

A szobahasonlat

Lenny Abrahamson: A szoba
Rédai Gergely
2016. február 3. szerda

A szoba című film­ben annyi­szor hangzik el a „valódi–nem valódi, igazi–nem igazi” dilem­mája, hogy ha másért nem is, ezért biz­tosan fel­me­rül a néző­ben a kérdés: meg­tör­tént mindez? A mozi­ban nem talál­ko­zunk az „igaz tör­té­ne­ten ala­pul” szlo­gen­nel, de erre nincs is szük­sé­günk ahhoz, hogy tud­juk, a (rém)tör­ténet, ha nem is szó sze­rinti érte­lem­ben valós, de iga­zabb, mint akár egy tanú­val­lo­más.

Film

Az erkölcstelenség új napja

Makk Károly: Egy erkölcsös éjszaka
Benke Attila
2016. február 1. hétfő

A MaNDA ismét egy régi klasszi­kust újított fel, Makk Károly Egy erköl­csös éjszaka című alko­tását. A film erénye – a szá­zad­for­duló hite­les kor­rajza mellett –, hogy a het­ve­nes évek leg­jobb magyar szí­né­szei tűn­nek fel benne.

Film

Szépen csillog, de fájóan üres

Tom Hooper: A dán lány
Bobák Zsombor
2016. január 28. csütörtök

A 2010-es Oscar-gálán taroló Tom Hooper új film­jéhez meg­nyert két fel­ka­pott szí­nészt, és bele­csa­pott a gender­őrü­letbe. Einar Wegener át­ala­kulá­sa való­ban mozi­vászo­nért kiáltó tör­ténet, de A dán lány gyenge, eti­kát­lan film: a transz­nemű­ség témája olcsó esz­közzé lesz a szé­pel­gés és a néző meg­ríkatá­sának oltárán.

Film

A szabadság zabolátlan

Deniz Gamze Ergüven: Mustang
Vass Éva
2016. január 25. hétfő

Nem véletlenül nevezte Francia­ország a Mus­tangot a leg­jobb ide­gen­nyelvű filmnek járó Oscar-díjra: a török szárma­zású, Párizs­ban élő Deniz Gamze Ergüven erő­teljes debü­táló filmje szemé­lyes hang­vé­telű, rea­lista kép a lázadó kamasz­korról és a nők hely­ze­téről a mai Török­országban.

Film

Lehet, hogy az egész énrólam szól?

Beszélgetés Kern Andrással
Jónás Ágnes
2016. január 21. csütörtök

Amikor a kávézóba érek, Kern András már bent vár. Látha­tóan nem zavar­ják a für­ké­sző tekin­tetek. Épp olyan sze­ré­nyen üldö­gél, mint ahogy annak idején a Ki mit tud? taps­viha­rában a szín­padon állt. Elmon­dom neki, hogy láttam Vámos Miklós novel­láján alapuló, Gondolj rám című új filmjét, és be­val­lom azt is, hogy elsír­tam magam rajta a végén.

Film

Steve Jobs három felvonásban

Danny Boyle: Steve Jobs
Szövényi-Lux Balázs
2016. január 18. hétfő

Sorkin, Boyle, Fassbender, Winslet: fantasz­tikus alkotó­gárda vará­zsolja vászonra Steve Jobs karak­terét, világát és élete néhány szim­bolikus fellé­pését. Ínyenc dráma kez­dők­nek és hala­dóknak, inspirá­cióra szoru­lóknak és rajon­góknak, gép­zsenik­nek és film­szere­tőknek.