Film

Gulyás Django a Hortobágyon

Hajdu Szabolcs: Délibáb
Benke Attila
2014. november 18. kedd

Nagyon vártuk már, hogy elké­szül­jön Hajdu Szabolcs wes­tern­struktú­rára épít­kező társa­dalmi drá­mája, a Délibáb, ám saj­nos jóval keve­sebbet kapunk annál, mint amennyit az elő­zete­sek alap­ján látni szeret­tünk volna.

Film

Oltalmazó ég

Christopher Nolan: Csillagok között
Szabó Ádám
2014. november 17. hétfő

Időfelbontáson nyugvó, a moder­niz­mus előtt tisz­telgő bűn­filmjei után Chris­topher Nolan egyre inkább a térre, a lát­ványra orien­tálódó poszt­modern szto­rikat válasz­tott. Új mega­mozija valahol a koráb­biak metszés­pontjá­ban helyez­kedik el: őrzi az elve­szett idő hálás szer­zői témáját, ugyan­akkor a gran­diózus tér­ábrá­zolás mellett is kitart.

Film

A sorompók felemelkednek

Michael R. Roskam: Piszkos pénz
Szabó Ádám
2014. november 11. kedd

A belga rendező otthon forgatott masz­kulin szo­rongás­filmje, a Bika­nyak az elve­szett férfias­ságra ál­dozta ide­jét. Roskam holly­woodi belé­pője az ellen­kező utat járja be: a fér­fias­ság újjá­éle­désé­nek szen­tel több mint 100 percet. Bivaly­erős színészi ala­kítá­sokkal támo­gatott, ame­rikai zsáner­mozihoz képest igen vissza­fogott geng­szter­film ez, amely­ben ha el is halvá­nyul a rende­zői kéz­jegy, nem tűnik el.

Film

A fiú, aki ott sem volt

Reisz Gábor: VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
Soós Tamás
2014. november 5. szerda

Ez az a magyar film, amire már régóta vártunk. A VAN… friss, okos és humoros, az utóbbi idők talán legfon­tosabb magyar nagy­játék­filmje.

Film

Keleten a helyzet változatlan

Andrej Zvjagincev: Leviatán
Benke Attila
2014. november 3. hétfő

Egy ország társa­dalma olyan, mint a veze­tői, állítja Andrjez Zvja­gincev szug­gesztív drá­mája, a Levia­tán, mely „Orosz­ország anyácska” korrigál­hatatlan problé­máiról, korrup­cióról, bürokrá­ciáról, egyház és állam egész­ség­telen kapcso­latáról, (pénz)dik­tatú­ráról és a veze­tők által kizsi­gerelt, csaló­dott és neuro­tikus népről beszél.

Film

Diploma után

Interjú Reisz Gáborral
Benke Attila
2014. október 31. péntek

Régóta vártunk olyan filmre, mint a VAN valami furcsa és meg­magyaráz­hatatlan, ami a friss­diplo­mások elhelyez­kedési problé­máival foglal­kozik őszin­tén, kompro­misszu­mok nélkül, de humo­rosan. Reisz Gábor ren­dezőt első film­jének kelet­kezé­séről és a fia­talok útkere­séséről kér­deztük.