Film

Vizuális környezettudatosság

Interjú az Apertúra szerkesztőjével, Füzi Izabellával
Pataky Adrienn
2014. szeptember 23. kedd

Füzi Izabella a csaknem tízéves Aper­túra ala­pító szer­kesz­tője, az Aper­túra Maga­zin és az Aper­túra Köny­vek szer­kesz­tője. A SZTE Elmé­let és Inter­pre­táció dok­tori isko­lájá­ban szer­zett dok­tori foko­zatot, jelen­leg az SZTE do­cense, a Film­elmé­let és film­törté­net prog­ram veze­tője, illetve a Vizu­ális kul­túra­tudo­mány mester­szak koor­diná­tora. Füzi Iza­bel­lával az Aper­túrá­ról beszél­gettünk.

Film

Apám szelleme

Zomborácz Virág: Utóélet
Csufor Lilla
2014. szeptember 16. kedd

Az Utóélet a szó minden értel­mében szelle­mes film, melyben a halála után az élők közt „ragadt” lel­készt neuro­tikus fia pró­bálja meg átse­gíteni a végső nyuga­lomba, miköz­ben szinte észre­vétle­nül fel­nőtté érik. Zombo­rácz Virág első nagy­játék­filmje ere­deti hang­ütésű debü­tálás.

Film

Isten és a holokauszt

Pawel Pawlikowski: Ida
Soós Tamás
2014. szeptember 12. péntek

Mit tartogat az ötvenes évek kom­mu­nista Lengyel­országa a lecsú­szott párt­funkcio­nárius­nak, és mit a naiv apáca­növen­déknek? A Ros­sellini- és Dreyer-filme­ket idéző, régi vágású művész­film az iden­titás, a vallás és a világ­égés kérdé­seit járja körbe – pergő tem­póban, feke­te-fe­hérre stili­zált képek­ben.

Film

Az amerikai álom csapdája

Diego Quemada-Díez: Az ígéret földje
Csiger Ádám
2014. szeptember 11. csütörtök

Különleges double feature-re vált­ha­tunk jegyet honi művész­mozik­ban: a Heli után meg­érke­zett a ta­valyi cannes-i fesz­tivál máso­dik díj­nyer­tes mexi­kói filmje, Az ígé­ret földje. A sok­ko­lóan explicit Helivel ellen­tétben Diego Quemada-Díez debü­táló mun­kája sokat bíz a néző kép­zele­tére, de hatá­sában nem marad alul pár­darab­jával szem­ben.

Film

Megáll az idő „light”

Kovácsi János: Cha-cha-cha
Benke Attila
2014. szeptember 9. kedd

Rock ’n’ roll, twist, tánc­iskola, mez­telen nős golyós­toll, bom­bázó tini­lányok – nem volt rossz kamasz­nak lenni a hat­vanas évek­ben, állítja a MaNDA friss DVD-kiad­ványá­nak filmje, a Cha-cha-cha.

Film

Pokoljárás Mexikóban

Amat Escalante: Heli
Benke Attila
2014. szeptember 4. csütörtök

Amat Escalante új bűn­drámája csen­des kiáltás − vagy inkább olyan, mint egy süket­néma sikolya. Az Heli arról a Mexi­kóról tudó­sít, ahol tom­bol a pokol.