Film

Csajkor az olasz vidéken

Alice Rohrwacher: Csodák
Csiger Ádám
2015. február 26. csütörtök

A tavalyi Cannes-i Filmfesz­tiválon a zsűri nagy­díját elnyert Csodák egy­szerre mesébe illő és elé­gikus fel­növés­törté­net, ugyan­akkor az olasz neo­realiz­must idéző művész­mozi is.

Film

Macskaember, giganyúl, rókatündér

Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér
Szabó Adrienn
2015. február 24. kedd

A nyomozó után sokat kellett várni, hogy újabb igénye­sen szóra­koz­tató magyar filmre ülhes­sen be a közön­ség. Ujj Mé­száros Károly groteszk hu­morú mági­kus meséje, a Liza, a róka­tündér nem­csak vicces, de a thriller szál­nak köszön­hetően feszült is.

Film

Hőskomplexus

Clint Eastwood: Amerikai mesterlövész
Szabó Adrienn
2015. február 19. csütörtök

Clint Eastwood Oscar-váro­má­nyos háborús filmjé­ben az ame­rikai hadi­ten­geré­szet mester­lövé­szének, Chris Kyle-nak állít emlé­ket, miköz­ben vissza­térő témáját, a magá­nyos hős míto­szát aktua­lizálja. A film sokat ígér, de keve­set nyújt.

Film

Döglegyek a szemgödörben

Beszélgetés Réz Andrással
Szabó Adrienn
2015. február 16. hétfő

A Müpamozi február 9-én indult leg­újabb soro­zata – Az igaz­ság pilla­natai. Fél évszázad spa­nyol filmjei – a spa­nyol film­művé­szet elmúlt ötven évé­nek film­termé­séből válo­gat. Ennek kap­csán beszél­get­tünk a film­klub házi­gazdá­jával, Réz And­rással.

Film

Életemet a bauxitért!

Vitézy László: Vörös föld
Benke Attila
2015. február 13. péntek

A hetvenes-nyolcvanas években számos bátor társa­dalom­elemző doku­men­tum­film és doku­men­tum-játék­film mutatta meg a Kádár-rend­szer igazi arcát. Közé­jük tar­tozik Vitézy László civil szerep­lőkkel forga­tott, remek Vörös földje (1982), amit nem­rég adott ki fel­újítva a MaNDA.

Film

Minden szülő rémálma

Susanne Bier: Második esély
Farkas Péter
2015. február 9. hétfő

Susanne Bier drámái kemé­nyen igénybe veszik az embert. A gyom­rát leg­alább annyira, mint a lelkét, a dán alkotó ugyanis olyan élet­helyze­teket tár elénk, amelye­ket a leg­rosszabb rém­álmaink­ban sem szeret­nénk átélni – és amelye­ket mégis átél­hetünk bár­melyik várat­lan pilla­natban, ha a véletlen úgy hozza.