×

Kísértetek egy művház körül
Beszélgetés Dömötör András rendezővel
Gláser Diána 2013 // 10. 23

Íme itt az új magyar szín­házi sitcom, benne: egy vidéki műv­ház és a körü­lötte zajló misz­tikus-hor­rorisz­tikus ese­mények részről részre. Mindez persze ismert színé­szekkel, renge­teg impro­vizá­cióval, neve­téssel, ahol semmi sem lehe­tetlen, még az aznapi hírekkel is szembe­talál­kozha­tunk. További rész­letek a sorozat és a Szakkör egyik ötlet­gazda-ren­dező­jével, Dömötör András­sal készült beszél­geté­sünkben.
Tovább

Szexi Mikulás szüzet szüntet
Spirit Színház: A szűz, a sóher, a Mikulás és a többiek
vmr 2013 // 10. 19

Idősödő férjet felszar­vazó fiatalka fele­ség, drogo­kat sem meg­vető csábító és meleg barátja, sikam­lós poénok: Divinyi Réka ötletes Mandra­góra-át­irata azt ígéri, hogy a ma nézője is jól fog szóra­kozni a törté­neten, mely a maga korá­ban nem nélkü­lözte a tanul­ságokat. De egy kis hiszé­kenység nem árt ahhoz, hogy elége­dettek legyünk az elő­adással.
Tovább

Pintérkedés a színpadról a lapra
Pintér Béla: Drámák
Barna Zsú 2013 // 09. 19

Pintér Bélának lenni olyan lehet, mint folyton vesze­kedő, elvált szülők gyere­kének: ha az egyik azt akarja, hogy zon­gorázz, a másik biztos spor­tolni küldene. Hasonló ambi­valen­ciával viszo­nyult a világ Pintér eddigi élet­művé­hez: néhány kritikus gyakor­latilag könyö­rög neki, hogy hagy­jon fel a dráma­írással, mi­köz­ben Szép Ernő-díjat kap, és Drámák címmel kötete jelenik meg.
Tovább

A Másik igazsága, Szárazon
AlkalMáté Trupp: Száraz Dénes – Vele, de Nélküle
Totobé Anita 2013 // 08. 13

Minden alkotó­közös­ségnek belső hierarchi­ája van, függet­lenül attól, hogy egy épület felhú­zására, egy vese­kő eltávo­lítására, vagy egy elő­adás létre­hozá­sára jöttek össze. Az alkal­Máté Trupp tagjai idén meg nem értett társuk éle­téről készí­tettek elő­adást, amely­ben mindenki felvil­lantja a maga igaz­ságát. De vajon a cím­adó, jelen nem lévő főhős is meg­csillant ezen a rend­hagyó elő­adáson?
Tovább

Zoltán újratemetve Zsámbékon
Temetetlen múlt, határtalan szerelem Vidnyánszkyval
Barna Zsú 2013 // 08. 02

Szép lassan már elfogad­juk kis ha­zánk­ban is: a színház nem az iro­dalom szol­gáló­leánya, a ren­dező pedig nem a szerző tol­mácsa. Vid­nyánszky Attilára, mondjuk, sosem volt jel­lemző ez az atti­tűd. A zsám­béki elő­bemu­tató kap­csán mégis az elő­adás szöve­gétől kell elin­dulni, mert Zelei Miklós da­rabja egy­szerre tűnik kijátsz­ható Jolly Joker­nek és kerék­kötő­nek az egye­lőre etű­dökre eső produk­cióban.
Tovább

Egy komikus házasságszédelgő tragédiája
Don Juan a Maladype Bázison
Kovács Natália 2013 // 05. 10

Hogy mi a házasság? A hetedik szent­ség; férfi és nő jogilag törvé­nyesí­tett kap­csolata; két ember a törvény előtt is vállalt pár­kapcso­lata; hitele­sített szere­lem; csak egy papír; kötelék; börtön; egy férfi és több nő törvé­nyes kap­csolata; egy nő és több férfi törvé­nyes kap­csolata; 2013-ban Magyar­orszá­gon az egyik leg­népsze­rűbb beszéd­téma. S hogy mi a házas­ság Don Juan értel­mezésé­ben, az kiderül Zsótér leg­újabb rende­zésé­ből, a Maladype Bázison.
Tovább

A váltás lehetséges!
David Greig – Gordon McIntyre: Szentivánéj
Cziráki Judit 2013 // 04. 26

Shakespeare óta bizto­sak lehetünk abban, hogy szinte bármi meg­történ­het a nyári napfor­duló varázs­latos éjsza­káján. A legfris­sebb skót Szent­ivánéj főszerep­lőinek, Bob és Helena meg­rekedt élete is válto­zást vár: külön­leges, őrült kalan­dokba sod­ródnak, s hogy mindez elég-e a fordu­lathoz, csak rajtuk múlik, meg persze Erdeös Anna végzős ren­dezőn.
Tovább

Mindennapi szomorúság a Vígben
Hanoch Levin: Átutazók
Gláser Diána 2013 // 04. 23

Az átutazókat nézve elgon­dolkod­tam, hogy hol kés­nek a drámai hősök, hol marad a feszült­ség, majd a mindent lezáró vég­követ­kezte­tés. Pedig mind­eköz­ben annyi­féle ember cipelte bőrönd­jében élete tragé­diáját! Ráadá­sul a magyar ren­dezés képi vilá­gával, külön­leges szerep­osztá­sával még inkább kiélez­te ezt a bana­litás és a tra­gédia között vib­ráló feszült­séget –Az élet mint olyan előadá­sát követő sike­res foly­tatás­ként.
Tovább

Harlem és Rákospalota között félúton
FÜGE Produkció, Kia Corthron: Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak!
Totobé Anita 2013 // 04. 18

Ha egy rendező a Rákos­palotai Leány­nevelő Inté­zetben készít elő­adást, azzal azt üzeni leendő néző­inek, hogy nem klasszi­kus színházi élmény­ben lesz részük. Az egy­órás kert­városi odaút valóban nem minden­napi élmény, de a zsilip­rend­szeres, kame­rával felsze­relt bizton­sági ajtó sem az a tipikus szín­házi portás­fülke. Az elő­adás ezzel szemben annyira hagyo­mányos nyelven beszél, hogy jól beil­leszt­hető lenne bármelyik belvá­rosi színház kamara­programjába.
Tovább

A felnőtté válás kényszere
Agota Kristof: A nagy füzet
Varró Annamária 2013 // 04. 08

A háború alatt az addig meg­szokott világ egyik pilla­natról a másikra kizök­ken magából. Már nem lehet egy­értel­műen eldön­teni, ki a gonosz és ki a jó, merre van a helyes irány, menni kell, vagy ma­radni. A Forte Társulat elő­adása vízió a háború és az azt követő idő­szak borzal­mairól, erős gesztu­sokkal elme­sélve: egy nagy füzet, amelyet nem lehet csak úgy becsukni…
Tovább

Programsorozat

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs januári száma

Bővebben