admin bejegyzései

ÚJkritika → Kritika

Amerikai nyomor

David Gordon Green: Joe
2014. április 16. szerda

A kortárs amerikai filmek többsége csupán a kert­városi idill árny­oldalá­nak bemuta­tásáig merész­kedik, az Egye­sült Álla­mok rög­valósá­gát, munká­sainak sivár éle­tét csak nagy ritkán mutat­ják be olyan rea­lista alko­tások, mint a Joe.

ÚJkritika → Kritika

Dosztojevszkij Orwell-módra

Richard Ayoade: A hasonmás
2014. április 15. kedd

Dosztojevszkij A hason­más című műve egy alig 200 oldalas, ese­ten­ként még így is túl­írtnak ható regény arról, miként őrül bele egy egy­szerű hiva­talnok abba, hogy „meg­kettő­ződik”. Richard Ayoade az orwelli disz­tópiák hagyo­má­nyába ültette át a regény cselek­ményét: az ered­mény egy köze­pesen szóra­koz­tató víg­játék­szerű­ség.

ÚJkritika → Recenzió

Légüres terek

Csobánka Zsuzsa: Majdnem Auschwitz
2014. április 14. hétfő

„A távolodás biztos közel­ség is, ha jól figyel az ember” – Cso­bánka Zsuzsa az érzel­mek ten­gerébe veti olva­sóját, s hogy kijutunk-e végül a partra, csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk érzé­kenyek a szö­vegre. De ha kijutunk a ful­lasz­tó híná­rosból, elmond­hatjuk: ez már Majd­nem Auschwitz volt.

ÚjKOBlogtér → Beszámoló

A tavasz ünnepei

Rameau opera ritkaság a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
2014. április 13. vasárnap

Igazi opera­ritka­sággal ért véget az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál: Jean-Philipp Rameau 1753 óta elő­adat­lan ope­rájának, a Polüm­nia ünne­peinek koncert­szerű megszó­laltatá­sával. A világ­sztá­rokkal meg­való­sult modern kori bemu­tató nagy­sikerű zárása volt az idei feszti­válnak és egyben méltó meg­emlé­kezés Rameau halá­lának 250. évfor­duló­járól.

ÚjInterjú → Beszámoló

Kékszakállú, akár a Déli-sarkon

Interjú Bretz Gábor operaénekessel
,
2014. április 11. péntek

Bretz Gábor az utóbbi években szinte minden jele­ntős opera­színpa­don meg­fordult, szere­pelt klasszi­kus és kortárs elő­adá­sok­ban egya­ránt, a követ­kező évad­ban épp a New York-i Metro­politan színpa­dára lép Esca­milló­ként, de itthon is számos elő­adás­ban hall­ható lesz.

ÚjInterjú → Beszámoló

Toleranciaséták a Nyóckerben

Interjú a Budapest Beyond Sightseeing csapatával
2014. április 10. csütörtök

Szánkban a Negro és a házi krémes ízével a reform­kor skanzen­jében sétál­tunk, majd meg­láto­gattunk egy roma muzsi­kus csalá­dot, ahol elhúz­ták a nótán­kat. Mindezt a Buda­pest Beyond Sight­seeing sétá­jának kere­tében. A csapat leg­főbb célja, hogy változ­tasson a Nyócker negatív meg­íté­lésén.

ÚJkritika → Kritika

Variációk az összeomlásra

A bűn érintése a Titanicon
2014. április 9. szerda

Jia Zhangke filmje hasonlót művel Kíná­val, amit az Heli Mexikó­val. Lénye­ges diffe­renci­ájuk a néző­pont­juk­ból ered. A bűn érin­tése cicomá­zatlan kor- és kórkép Ázsia nagy szoci­ális olvasztó­tége­lyéről, nemcsak az otta­niaknak.

ÚjInterjú → Beszámoló

Kilátás a Bárkáról

Interjú Elek Tiborral
2014. április 7. hétfő

A Kortárs Online áprilisi KorTÁRSa a Bárka. Elek Tibor­ral, a Bárka főszer­kesztő­jével beszél­gettünk nyom­tatott és online sajtó viszo­nyáról, az iro­dalmi szféra piac­jelle­géről, és arról, hogyan is kép­zeljük el a Bárka bel­sejét, a kapi­tány és a tenge­részek viszo­nyát.

ÚJkritika → Kritika

Regényhősök szorításában

Nagypál István: A fiúkról
2014. április 4. péntek

Újabb kontextusba helyezni korábbi tör­téne­teket, pár­beszéd­re hívni már meg­terem­tett regény­alako­kat, és vers­nyelvbe sűrí­teni az epi­kus for­mákat: nagy lehe­tősé­gekkel kecseg­tető vállal­kozás. E cél olvas­ható ki Nagypál István első, A fiúkról című verses­köte­téből, mely három német fejlő­dés­regény főhő­sét és törté­netét idézi meg, s az őket meg­szólító lírai én szó­lama mentén fűzi kötet­be.

ÚJkritika → Kritika

Özönvíz újratöltve

Darren Aronofsky: Noé
2014. április 3. csütörtök

A Noé kétségtelenül Darren Aronofsky leg­kom­mer­szebb mozija, de a holly­woodi szuper­produk­ciók sorá­ból kiemel­kedik. Lerí róla, hogy a pályá­ját füg­getlen színek­ben kezdő szer­zői filmes ren­dezte: élesen meg­osztja a közön­séget és a kritiku­sokat.