admin bejegyzései

Kritika → Beszámoló

Ősz a Ludwigban

Tolvaly Ernő retrospektív kiállítás a Ludwig Múzeumban
2014. november 26. szerda

Vörös és mélynarancs, fabarna és szürkés őszi tájat idéző színei nem az elmúlás kez­detét jut­tatják eszünkbe, hanem az utolsó „színre-lépést”, a még inten­zív, opti­mizmust sugárzó erőt; ezzel az ősz olyan arcát mutatja fel Tolvaly Ernő tárlata, amely segít át- vagy túlélni az évszak más, szürkébb, kilátás­tala­nabb idő­szakait is.

Zene → Kritika

Szenvedélyek a tükörarénában

Az Erkel Színház új Carmen előadásáról
2014. november 25. kedd

Október végétől a francia opera­irodalom legnép­szerűbb darabját, a Carment is lát­hatják és hall­hatják az opera­rajon­gók immáron új rende­zésben az Erkel Szín­házban. A premiert nagy vára­kozás előzte meg, hiszen Bizet ope­rája hosszú évti­zedek óta állandó része a Magyar Állami Opera­ház reper­toár­jának, sajnos azon­ban ellent­mon­dásos pro­dukció született.

KO Szép → Kritika

Ez csak

vers
2014. november 20. csütörtök

Murányi Zita még csak 21 éves volt, amikor Tükör­palota című köny­vével elnyerte az adott év legjobb első­köte­tesé­nek járó Bródy-díjat. Azóta írt egy regényt, gyerek­verseket, meséket. Jelen­leg első verses­kötetén dol­gozik. Most ez csak című versét olvas­hatják Primér rova­tunkban, melyben fiatal, nemrég publi­káló, vala­mint egy-két kötet­tel rendel­kező költők, írók szöve­geit közöljük.

Irodalom → Recenzió

Adalékok Kosztolányi életrajzához

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett
2014. november 19. szerda

Bíró-Balogh Tamás érde­kes, eddig nem ismert doku­men­tu­mokkal, részle­tekkel egé­szíti ki a maga korá­ban és azóta is nagy nép­szerű­ség­nek örven­dő 20. századi magyar költő­óriás élet­rajzát. Gondo­san szer­kesz­tett, infor­máció­gaz­dag kötete nem­csak a szak­embe­rek vagy a kuta­tók szá­mára hasz­nos forrás­anyag, de az átlag (bele)ol­vasó szá­mára is érde­kes, tanul­ságos olvas­mány lehet.

Film → Kritika

Gulyás Django a Hortobágyon

Hajdu Szabolcs: Délibáb
2014. november 18. kedd

Nagyon vártuk már, hogy elké­szül­jön Hajdu Szabolcs wes­tern­struktú­rára épít­kező társa­dalmi drá­mája, a Délibáb, ám saj­nos jóval keve­sebbet kapunk annál, mint amennyit az elő­zete­sek alap­ján látni szeret­tünk volna.

Film → Kritika

Oltalmazó ég

Christopher Nolan: Csillagok között
2014. november 17. hétfő

Időfelbontáson nyugvó, a moder­niz­mus előtt tisz­telgő bűn­filmjei után Chris­topher Nolan egyre inkább a térre, a lát­ványra orien­tálódó poszt­modern szto­rikat válasz­tott. Új mega­mozija valahol a koráb­biak metszés­pontjá­ban helyez­kedik el: őrzi az elve­szett idő hálás szer­zői témáját, ugyan­akkor a gran­diózus tér­ábrá­zolás mellett is kitart.

Interjú → Beszámoló

Meg kell találni a középutat

Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
,
2014. november 14. péntek

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.

Kritika → Beszámoló

Soha nem járt hetedikbe

Szép Ernő-konferencia a PIM-ben
2014. november 12. szerda

Nem telik meg a Petőfi Iro­dalmi Múzeum „vörös” kis­terme a Szép Ernő szüle­tésé­nek száz­harmin­cadik évfor­dulója alkal­mából tartott konfe­ren­ciára. Bár Szép Ernő a Nyugat­ban publi­kált, nem tarto­zik a leg­népsze­rűbb nyuga­tosok közé. Élet­művé­ről álta­lában azt tartják, hogy nem nagy, nem jelen­tős, de minden­képpen szeret­hető. Szarka Károly tudó­sítását olvas­hatják a konfe­ren­ciáról.

Film → Kritika

A sorompók felemelkednek

Michael R. Roskam: Piszkos pénz
2014. november 11. kedd

A belga rendező otthon forgatott masz­kulin szo­rongás­filmje, a Bika­nyak az elve­szett férfias­ságra ál­dozta ide­jét. Roskam holly­woodi belé­pője az ellen­kező utat járja be: a fér­fias­ság újjá­éle­désé­nek szen­tel több mint 100 percet. Bivaly­erős színészi ala­kítá­sokkal támo­gatott, ame­rikai zsáner­mozihoz képest igen vissza­fogott geng­szter­film ez, amely­ben ha el is halvá­nyul a rende­zői kéz­jegy, nem tűnik el.

KO Szép → Kritika

A szarvasokra várva

Egy vermonti faház verandájáról
2014. november 7. péntek

Új rovatunkba ezúttal a József Attila-díjas költő, író, műfor­dító, Kru­sovszky Dénes írt egy ver­monti falu, Johnson törté­netéről, a helyiek szoká­sairól – és nem utolsó­sorban arról a veran­dáról, ahol az éjsza­kái egy jelen­tős részét töl­tötte.