admin bejegyzései

Irodalom → Kritika

Mint nem holt nyelv

Izsó Zita: Színről színre
2015. február 27. péntek

Izsó Zita költé­szetének számomra legfon­tosabb tapasz­talata az, ahogyan a költői nyelv ára­mában a világ és annak jelen­ségei egészen ide­gen­ként terem­tődnek meg. Úgy ide­gen­ként, hogy az delejez, kérdé­seim vannak hozzá. A szitu­ációk nem (teljesen) isme­retle­nek, mégis újra és újra rácso­dálko­zunk arra, hogy egy mon­dat, egy hason­lat mire kész­teti elménk műkö­dését.

Interjú → Beszámoló

„A kortárs zene az irodalmunk”

Interjú Lukács Miklóssal
2015. február 27. péntek

„Megmutathatom a cimbal­mot, hozzá­járul­hatok az elter­jedé­séhez, a meg­isme­résé­hez”, mondja Lukács Miklós, a kortárs zenei élet egyik megha­tározó figu­rája. Zenéje egy­szerre táplál­kozik az auten­tikus cigány­zene, a klasszi­kus zene és a jazz vilá­gából. Hang­sze­réről, zene­szer­zés­ről, zene­karok­ról, most futó pro­jek­tek­ről és jövő­beni ter­vek­ről beszél­gettünk vele.

Film → Kritika

Csajkor az olasz vidéken

Alice Rohrwacher: Csodák
2015. február 26. csütörtök

A tavalyi Cannes-i Filmfesz­tiválon a zsűri nagy­díját elnyert Csodák egy­szerre mesébe illő és elé­gikus fel­növés­törté­net, ugyan­akkor az olasz neo­realiz­must idéző művész­mozi is.

Interjú → Beszámoló

Egyetlen képből bomlott ki a regény

Beszélgetés Totth Benedekkel
2015. február 25. szerda

Az olvasók legalább egy évti­zede talál­koz­hatnak Totth Bene­dek nevé­vel fordí­tásai kap­csán. Aldous Huxley, Cormac McCarthy, Ian M. Banks, David Walliams, Nick McDonell, Hunter S. Thompson – csak néhány név azok közül, akiknek köny­veit magyar nyelvre ültette át. Most azon­ban saját regénnyel állt elő, melynek címe Holt­verseny.

KO Szép → Beszámoló

Ezüstpapírban

2015. február 25. szerda

„a tavalyi télapó teste sem­mire se jó, / a tavalyi tél­apó teste avas dió, keserű, / A ta­valyi tél­apó teste man­darin sárga már, / Ijesztő, mint egy kísér­tet­hajó a tavalyi tél­apó.” Torocz­kay András Ezüst­papír­ban című verse.

Film → Kritika

Macskaember, giganyúl, rókatündér

Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér
2015. február 24. kedd

A nyomozó után sokat kellett várni, hogy újabb igénye­sen szóra­koz­tató magyar filmre ülhes­sen be a közön­ség. Ujj Mé­száros Károly groteszk hu­morú mági­kus meséje, a Liza, a róka­tündér nem­csak vicces, de a thriller szál­nak köszön­hetően feszült is.

Zene → Kritika

A bel canto megdicsőülése

Kolonits Klára első szólócédéjéről
2015. február 23. hétfő

Kolonits Klára az utóbbi évek magyar opera­életé­nek egyik leg­tehet­sége­sebb kolo­ratúr­szop­ránja 2014-ben végre saját szóló­cédé­vel lép­hetett az opera­ked­velő közön­ség elé. A Bel Canto Re­loaded pedig aligha­nem az utóbbi évek egyik leg­szín­vona­lasabb magyar kiad­ványa lett.

Zene → Kritika

A női lélek útjai

A kékszakállú herceg New York-i bemutatója a MÜPA élő közvetítésében
2015. február 22. vasárnap

Idén februárban A kéksza­kállú herceg vára hu­szonöt éves szünet után tért vissza a New York-i Metro­politan Opera szín­padára. Nem csoda hát, ha nagy érdek­lődést övezte a Varsó­ból átvett új Bar­tók-pro­duk­ciót Ameri­kában és az jelen­tős sajtó­vissz­han­got kapott. Sze­ren­csére a magyar opera­rajon­gók is képet kap­hat­tak az elő­adás­ról, ugyanis a Met élőben közve­títette a darab február 14-i elő­adását.

Interjú → Beszámoló

Reagáló művészet

Interjú Birkás Ákossal
2015. február 20. péntek

Birkás Ákos jó néhány évti­zedes mű­vészi pályája tudatos, éles fordu­latok lán­co­lata. Első debre­ceni kiállítá­sának a MODEM Modern és Kortárs Művé­szeti Köz­pont adott otthont. A Festő dolga című tár­latán kala­uzolt körbe ben­nünket, mesélve fordu­latok­ról, alka­tokról, körül­mé­nyekről.

Film → Kritika

Hőskomplexus

Clint Eastwood: Amerikai mesterlövész
2015. február 19. csütörtök

Clint Eastwood Oscar-váro­má­nyos háborús filmjé­ben az ame­rikai hadi­ten­geré­szet mester­lövé­szének, Chris Kyle-nak állít emlé­ket, miköz­ben vissza­térő témáját, a magá­nyos hős míto­szát aktua­lizálja. A film sokat ígér, de keve­set nyújt.