admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

Dalok a lélek legmélyéről

Beszélgetés Szőke Nikolettával
2016. május 24. kedd

„Kiráz a hideg a manírtól, a feles­leges sallan­goktól, és ódzko­dom az ön­célú sze­rep­lés­től is. A mini­mum, ami­vel tar­to­zom a közön­ségem­nek, hogy ne hazud­jam magam más­nak, mint ami vagyok” – vallja Szőke Niko­letta, a nemzet­közi jazz­színtér egyik leg­kere­set­tebb hazai énekes­nője, aki­vel a mont­reux-i első helye­zés és tizen­négy évnyi kemény munka után sem szaladt el a ló.

Film → Kritika

Tündérmese és haláltánc

Fliegauf Benedek: Liliom ösvény
2016. május 23. hétfő

Rég hallatott magáról Flie­gauf Bene­dek. A Ber­lini Nem­zet­közi Film­feszti­válon bemu­tatott és nem­rég mo­zikba került új filmje, a Liliom ösvény a való­ságot és a sötét me­séket össze­keverve beszél a szülői felelős­ségről és a halál fel­dolgo­zásáról.

Interjú → Beszámoló

Csak egy kép és más semmi?

Beszélgetés Horgas Ádámmal
2016. május 20. péntek

Horgas Ádám a rendezője a május 6-án az Átrium Film-Szín­ház­ban de­bütált Pilla­nat­fel­vételnek, amely egy fotó­ripor­ter hábo­rús bal­esete utáni életét tárja a nézők elé. Szabad-e a művé­szet­nek poli­tikai vál­ságok­ról szólnia? Kifeje­zésre juttat­hatja-e véle­ményét egy művész, és ha igen, milyen for­mában? Horgas Ádám­mal beszél­gettünk.

Irodalom → Kritika

Elfelejteni emlékezni

Garaczi László: Wünsch híd (egy lemur vallomásai)
2016. május 19. csütörtök

Garaczi László legújabb műve, a lemur-so­ro­zat ne­gye­dik része első olva­satra merő­ben eltér az eddigi köte­tek hagyo­má­nyai­tól – azon­ban itt nem vál­tás­ról vagy törés­ről kell beszél­nünk, hanem orga­nikus fejlő­désről. A Wünsch híd egy­fajta ana­lízis, amely le­bontja a lemur-so­ro­zatot. Nem össze­fog­lalni vagy vég­követ­kezte­té­seket akar le­vonni, sokkal in­kább szét­írni és el­felej­teni.

Film → Kritika

Nem a szocializmusról szól

Jancsó Miklós: Szegénylegények
2016. május 18. szerda

Jancsó Miklós legendás film­para­boláját, a Sze­gény­legé­nyeket fél évszá­zada mutatták be. Az évfor­duló alkal­mából a MaNDA fel­újí­tott DVD-ki­adás­sal tisz­teleg Jancsó máig meg­hök­ken­tően modern és sok­rétű remek­műve előtt.

Irodalom → Kritika

Ottlik-kalauz

Thimár Attila: „Budának szemtanúja vagyok”
2016. május 17. kedd

Thimár Attila nemcsak egymás mellé ren­dezte, hanem újra elő­vette Ottlik­ról szóló írásait, s átdol­gozva-ki­egé­szítve pár­be­széd­be állí­totta őket. Új kérdé­seket fel­vető, azok tovább­gondo­lására ösz­tönző szöveg­együt­tes szü­letett, amely arra össz­pon­tosít, hogy miért tart­hatjuk még min­dig újító­nak és olva­sásra érde­mes­nek Ottlik Géza prózáját.

Irodalom → Kritika

A dezillúzió látleletei

Csikós Attila: A napon sütkérező hal
2016. május 13. péntek

„A dolgok megértéséhez nem kell több, mint egyet­len pilla­nat, vagy több ezer év sem lesz elég” – Csikós Attila leg­újabb regé­nyé­nek egyik kulcs­mon­data ez, melynek súlya alatt ott roska­dozik egy teljes gene­ráció kudarc­sorozata. A napon sütké­rező hal a rend­szer­vál­tás fiatal­jainak remény­veszté­séről, eszmé­nyeik fel­adá­sáról, bol­dog­ságuk hiába­való­ságá­ról szól.

Film → Kritika

Bocsásd meg vétkeinket!

Margarethe von Trotta: Elcserélt világ
2016. május 12. csütörtök

Az igazság fáj, de a hazug­ság pusztít – üzeni az Az elcserélt világ, mely­ben apa és fel­nőtt lánya élete egy csa­pásra a feje tete­jére áll, ami­kor a lány elhunyt édes­anyját véli fel­fe­dezni egy inter­netes fotón. Marga­rethe von Trotta, a kortárs euró­pai film egyik jelen­tős kép­vise­lője ezút­tal is fordu­latok­ban gaz­dag törté­netet tár elénk.

Zene → Kritika

Egy este a barátság jegyében

A Csík és a Rackajam közös koncertjéről
2016. május 11. szerda

Csík Zenekar koncertjein 1988-as meg­ala­kulása óta több alka­lommal műkö­dött közre Ferenczi György és a Racka­jam. Ahogyan a Művé­szetek Palo­tája Bartók Béla Nem­zeti Hang­ver­seny­termé­ben 2016. május 1-jén is meg­hall­gat­hattuk a két együt­tes közös produk­cióját.

KO Szép → Kritika

Panelok

2016. május 11. szerda

„Talán pont / ugyanilyen szemmel figyeli a csírázó / mákgubó magjait és a vizet kereső / maszájokat, az apát, aki egy törött szárnyú / feketerigóról énekel az inkubátor felett.”