admin bejegyzései

Zene → Kritika

Lenin a boncasztalon

Vivaldi-bemutató az Operaházban
2015. július 6. hétfő

Az évad végének nagy feladat­ként ismét egy 18. szá­zadi ope­rát tűzött műso­rára a Magyar Állami Opera­ház: Anto­nio Vivaldi Farnace című darab­ját. A remekbe szabott zenei meg­való­sítás azon­ban fele­másra sike­rült rende­zéssel társult.

Kritika → Beszámoló

Emlékezés – szenzáció, de meddig?

ULAY: Irritáció // Irritation – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
,
2015. július 6. hétfő

Közel negyvenéves a történet, öndoku­mentációt, önle­írást látunk. Ulay egy eto­lógus lett, aki most krimit mutat, bűn­ügyet gön­gyölít fel mint tanú, sőt koro­na­tanú. Senki sem lép közbe, senki sem aka­dályoz­za meg, hogy doku­mentál­hassa, mi tör­tént, hogyan történt.

Irodalom → Kritika

Lejárt a metaversek kora

Lehóczky Ágnes: Palimpszeszt
2015. július 3. péntek

Lehóczky Ágnes költő, műfordító két nyelven is alkot. Három angol nyelvű verses­kötete (a Buda­pest to Babel 2009-ben, a Re­mem­ber című 2012-ben, a Carillon­neur pedig tavaly) jelent meg, és idén (a 2000-es Iksze­dik stáció és a 2002-es Meda­lion után) a har­madik magyar nyelvű kötet, a Palimp­szeszt is elké­szült a Magyar Napló gondo­zásában.

Zalántiborongások → Kritika

Alexa hetven

2015. július 2. csütörtök

Alexa hetven, ismételgetem a címet monomániásan, és elfog valami rossz érzés. Pedig lehet, hogy jó hetvennek lenni, különösen egy olyan élet után, amilyet Alexa Károly leélt. Tanított egyetemeken, főszerkesztő-helyettese volt a legendás időkben a legendás Mozgó Világnak, volt MTI-vezérigazgató, éveken …

Kritika → Beszámoló

Utazás téren, időn, művészeten át

Az AWAY FROM című kiállításról
2015. július 2. csütörtök

A Latarka Galéria AWAY FROM című kiállí­tását bátran nevez­hetjük a nyár leg­üdítőbb cso­portos kortárs tárla­tának. A bemu­tatót a Lengyel Inté­zet alag­sorá­ban az utazás toposza hívta életre. A szintén képző­művész kurá­torok célja egy vibráló vizu­ális tér meg­alko­tása volt, ahová a kiállí­tók uta­zásról, megisme­résről és élmé­nyekről beszá­moló műveit válasz­tották ki.

Irodalom → Kritika

Z, mint Marci

Mán-Várhegyi Réka: A szupermenők
2015. július 1. szerda

„Bár menőnek lenni minden kamasz titkos álma, Marcitól meg­tud­hatjuk: menő­nek lenni nem menő, sokkal inkább ciki – de kipró­bálni azért érde­mes.”

Film → Kritika

A térmélység úttörői

A 3D mozi történetéről 3. rész − A térhatású film hatalomátvétele
2015. június 30. kedd

A 3D napjainkra blikkfangból szinte már holly­woodi szab­vánnyá vált, hisz a stúdiók térha­tású látvány­fil­mekbe fektet­nek a leg­szíve­sebben. A 3D forra­dal­mában kulcs­szere­pe van néhány pionír rende­zőnek is.

Film → Kritika

Önéletrajzi horror

Asia Argento: Lány macskával
2015. június 29. hétfő

Az igazi horror az, ha az ember apja egy világ­sztár horror­ren­dező. Dario Argento lánya, Asia leg­alábbis emellett érvel új film­jében, a maga hu­moros módján.

Kritika → Beszámoló

Közösséget formáló misszió

A debreceni MODEM első kilenc éve
2015. június 26. péntek

Nem túlzás kijelenteni, hogy a deb­receni MODEM Modern és Kor­társ Művé­szeti Köz­pont eddigi műkö­désének kilenc éve alatt megre­for­málta az em­berek kiállító és kul­turális köz­pontok­ról kiala­kított képét. Ám tavaly nyár óta köztu­dott, hogy a művé­szeti intéz­mény működé­sében önkor­mány­zati döntés révén jelen­tős válto­zások követ­keznek – melyek azóta el is kez­dődtek.

Interjú → Beszámoló

Kinőttem az alanyi verseket

Interjú Horváth László Imrével
2015. június 26. péntek

Horváth László Imre A hajó, ami nőket szállí­tott című új köte­tének versei azon túl, hogy szerel­mes versek, leg­alább annyira város-versek, Pest-versek, mesélő versek is. Lírá­ról, prózá­ról, szere­lemről és a város­ról kérdez­tük hát Horváth László Imrét az idén, a Mag­vető kiadó gondo­zásában meg­jelent új kötete nyomán.