admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

Maszkos városokban

Interjú Deres Kornéliával
2015. március 30. hétfő

Deres Kornélia számára, akit ver­seiről és „civil mun­ká­járól” kér­dez­tem, for­duló­pont volt a 2006-os és 2011-es év, és úgy tűnik, a 2015-ös ha­sonló újdon­ságokat hoz(ott) költé­szete és egye­temi kar­rierje terén. (Pataky Adrienn interjúja.)

KO Szép → Beszámoló

Cezúra

2015. március 27. péntek

„Szemcsés, sikamlós utcákat járok, / a fülem­ben szemer­kélő szimfo­nikusok. / Két sorház közt tőmon­datnyi utca, / a lassú bomlás, a kül­színi fejtés túl­ereje / nyomja el az épít­kezés zaját.” Molnár Illés verse

Film → Kritika

Genezis

Huszárik Zoltán: Elégia
2015. március 27. péntek

Éppen ötven éve, hogy Huszárik Zoltán ren­dező és Tóth János ope­ratőr közös munká­jából meg­szüle­tett első magyar film­versünk, az Elégia (1965). A magyar kísér­leti filmes szcé­nát bemu­tató soro­zatunk­ban most kivéte­lesen nem egy kortárs mozgó­képre, hanem erre – a hazai kísér­leti film gene­zisét jelentő – alko­tásra irá­nyítjuk a figyel­met.

Irodalom → Kritika

Bolyongás a gépezetben

Lakatos István: Óraverzum
2015. március 26. csütörtök

Lakatos István második regénye a fül­szö­veg­beli állítás elle­nére sem gyer­mek­könyv. Ahogy a szerző az Óra­verzu­mot és az azt körül­ölelő világot ábrá­zolja, az feled­hetet­len társa­dalom­kritika, amely saját uni­ver­zu­mun­kat képezi le, kidol­gozott törté­nelem­mel, hagyo­mányok­kal, világ­kép­pel és mik­rosz­kopi­kus jellem­rajzok­kal.

Film → Kritika

Almodóvar bőrébe bújva

François Ozon: Az új barátnő
2015. március 25. szerda

A posztmodern film­rendezők gyakran játszanak szere­pet, azaz más alkotók iden­titását veszik fel. A francia François Ozon pályája töké­le­tesen pél­dázza ezt: ragyogó ízlés­sel választja ki, mikor melyik rende­zőtől merít inspi­rációt. Az új barátnő ese­tében a testi szen­ve­dély és a meg­zabo­lázha­tatlan vágy spanyol króni­kását, Almo­dóvart kopí­rozza.

Kritika → Beszámoló

Hendrix és a konzervatórium

A Roundabout zenekarról
2015. március 24. kedd

A 2013-ban alakult Roundabout a gitá­ros-éne­kes duók sorába illesz­kedik. Eddigi felvé­teleik­ben a jazzes és a psziche­delikus zenei világo­kat sikerül meg­idézni, elis­me­résre méltóan maga­bizto­san és profi módon.

Irodalom → Kritika

„Magukban álló formák”

Takács Nándor: Kolónia
2015. március 23. hétfő

Bár hathatna elidege­nítően is a ver­sek­ből kiraj­zolni vágyott össz­kép kiraj­zolha­tatlan­sága, még­sem így munkál. Takács Nándor versei ugyanis hatá­rozottan szólnak vala­miről, erős érzel­meket és han­gula­tokat közve­títe­nek biztos kezű ver­selni tudás­sal, a figyel­met lan­kadni nem hagyó reto­rikával.

Interjú → Beszámoló

Exkluzivitás és popkultúra

Interjú a Prae új főszerkesztőjével, L. Varga Péterrel
2015. március 20. péntek

Megújult a Prae folyóirat, új főszer­kesz­tője L. Varga Péter lett, akit a leg­utóbbi lap­szá­mokról (Popkult- és Kittler-szám) és a lap jövő­jéről kér­deztem.

KO Szép → Beszámoló

Minőségét megőrzi

2015. március 20. péntek

„az összes többi / Termék ese­tében is az eltart­hatóság / A fő szem­pont és az első számú szabály. / Miféle kéz alkotta rom­landó testünk, / S miért tesz pucérrá a csoma­golás?” Jassó Judit verse

Interjú → Beszámoló

„Filmeken keresztül lehet a legjobban vitatkozni”

Interjú Rudolf Péterrel
2015. március 19. csütörtök

Rudolf Péter Kossuth­kifli című hat­részes soro­zatá­nak nyitó epi­zódja március 15-én debü­tált a Dunán. A Fehér Béla azonos című regé­nyén ala­puló széria az 1848–49-es forra­dalom nap­jaiban ját­szódik. A ren­dező-pro­ducer­rel az adap­táció kérdé­seiről, az alkotói szabad­ságról és magáról a forra­dalom­ról beszél­gettünk.