admin bejegyzései

Irodalom → Kritika

Tragikus direktség

Beck Tamás köteteiről
2015. október 9. péntek

Az újabb kortárs költészet fel­tűnő ten­den­ciája a ha­son­lat­poé­tika. Úgy látom, Beck is szán­dé­ko­san hasz­nálja igen sűrűn a ha­son­lat alak­zatát, azon­ban ezek funk­ciójuk szerint külön­böznek azok­tól a hason­latoktól, amelyek arcélt köl­csö­nöz­nek szer­ző­jüknek, s tudatos látás­módot, poé­tikát felté­te­leznek.

Film → Kritika

Technorapszódia gengszter módra

Sebastian Schipper: Victoria
2015. október 8. csütörtök

A Victoria a moziszékbe szögezi nézőjét, szépen lassan a bőre alá kúszik, majd befurakodik a szívébe. Sebastian Schipper munkája magával ragadó, felejthetetlen mozi.

Zene → Kritika

Dublőrrel Nyugatra

West Side Story az Erkelben
2015. október 7. szerda

A budapesti opera­társulat legelső pre­mierje egy igazi kurió­zumot kínált, még­pedig a – vára­kozás­nak megfe­lelően – telt­házas Erkel Szín­házban. A New York-i Broad­way egyik – ha nem legis­mertebb – musi­caljére, a West Side Storyra nagy vára­kozá­sokkal tekint­hetett a néző.

Kritika → Beszámoló

Érintős

Mátrai Erik Ellipszoid a ködben című kiállítása
2015. október 6. kedd

Mátrai Erik grafikáin látni engedi, sőt láttatja velünk képei­nek anyagát, azok anyagi­ságát. Hepe­hupák és görön­gyök, foltok és masz­kolások, kikapa­rások és éles met­szések – ezek a képek nem­csak a szem­nek készül­tek, hanem az érin­tésnek is.

Film → Kritika

Van élet a Marson!

Ridley Scott: Mentőexpedíció
2015. október 5. hétfő

A Mentőexpedíció az Apolló 13 felemelő hangu­latát idézi, miközben a Szám­kive­tett humo­rát keveri a Minden oda­van izgal­maival. Ridley Scott ismét meg­rázta magát!

KO Szép → Kritika

Vénusz születése

2015. október 5. hétfő

„Nyuszikás pizsamában, az ágy alól, magas, / fémvázas torony, rajta tévé, bácsik és nénik / fürdenek, lábuk között cső, testüket kíméletes / hab fedi, a bácsi és a néni ide-oda mozgatják / a csövet a lábuk között”

Film → Kritika

Jégbe fagyott idő

Andrew Haigh: 45 év
2015. október 2. péntek

A 2011-es Hétvége után ismét a melo­dráma szak­értő­jeként, vala­mint kiváló ember­ismerő­ként lép színre Andrew Haigh brit direktor. Berlini színész­díjakkal jutal­mazott szerzői műve nem csak öreg­kori jutalom­játék.

Interjú → Beszámoló

„Próbálok nem íróként létezni”

Interjú Gerőcs Péterrel
2015. október 1. csütörtök

Függetlenül attól, hogy negatív utópia vagy sem, és hogy mennyi hason­lóságot mutat a való­sággal, Gerőcs Péter regénye, a Győzte­sek köztár­sasága izgal­mas könyv: egy kísérleti állam létre­hozá­sát mutatja be, miköz­ben igyek­szik portrét festeni egy eny­hén szólva is ellent­mondá­sos figuráról.

Kritika → Beszámoló

Démoni furcsaságok

Győrffy László kiállítása a Várfok Galériában
2015. október 1. csütörtök

Ha festményben szeret­nénk látni a gonosz­ságot, a pusz­tulást vagy mindazt, ami éme­lyítő érzést okoz, érde­mes felke­resni a Várfok Galé­riában Győrffy László Bal­hüvely­kem bizse­reg, gonosz lélek közeleg című kiállítását.

Interjú → Beszámoló

„Elsősorban zenész vagyok”

Interjú Koós-Hutás Áron jazztrombitással
2015. szeptember 30. szerda

Koós-Hutás Áron napjaink egyik legis­mertebb jazz­trom­bitása. 2008-ban meg­nyerte a Tomsits Rudolf Jazz Trom­bita Tehet­ség­kutatót, tavaly pedig ő kép­viselte hazán­kat az I. világ­háború 100. évfor­dulójára rende­zett nemzet­közi meg­emlé­kezésen. Nemrég meg­jelent albuma után (E.T. Project) novem­berben lesz hall­ható új lemeze.