admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

Újabb üzenet Szirakúzából

Interjú Trapp Dominikával
2016. augusztus 26. péntek

A Trapéz Galéria szeptember közepéig ad otthont Trapp Dominika különleges hangulatú kiállításának. Hol van az ember helye a drasztikus változásokat megélő világban? Hol a művészé? És hol a művészeté?

Film → Kritika

Műfaji top 5

A legjobb magyar filmek 2000 után III.
2016. augusztus 25. csütörtök

Az ezredforduló után készült leg­jobb magyar filme­ket listázó soro­zatunk­ban most a szer­zői­ség­től sem men­tes, de alap­vetően műfaji filmek követ­keznek.

KO Szép → Kritika

A dolgok valódi jelentése

2016. augusztus 25. csütörtök

„hogy az ösztönös pillanatokat / is kibírjuk / hozzád igazítottam játékaimat / nem létezhetek önmagamban”

Irodalom → Kritika

Útravaló a világosság felé

Thimár Attila: Időszilánk
2016. augusztus 24. szerda

Thimár Attila 2007-es Lélek­könyv című haiku­köte­téhez ha­sonló az idén meg­jelent Idő­szilánk. A har­minc­hat apró méretű – de annál jelen­tőség­telje­sebb meg­látá­sokat tar­tal­mazó, illetve olva­sóját arra sar­kalló – költe­mé­nyé­ben olyan idő­pilla­natok csil­lan­nak meg, ame­lyek a szerző kon­temp­latív látás­mód­jának köszön­he­tően nem marad­nak az ész­re­vét­len­ség ho­má­lyá­ban.

Zene → Kritika

Operajátszásunk hőskora

Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei
2016. augusztus 23. kedd

Tallián Tibor érdekes és magá­val ra­gadó kö­tete be­pil­lan­tást en­ged a ma­gyar opera­ját­szás tör­té­ne­té­nek hős­ko­rába, mi­köz­ben re­konst­ruálja az első euró­pai hír­névre szert tett magyar opera­éne­kes­nő pá­lyá­já­nak ala­ku­lását. Be­mu­tatja a kora­beli euró­pai opera­élet színét és fonák­ját is a pri­ma­donna­hábo­rúk­kal, vala­mint a közön­ség és opera, illetve a kritika és mű­vé­szek nem mindig fel­hőt­len viszo­nyával.

Film → Kritika

A Római Birodalom visszavág

Timur Bekmambetov: Ben Hur
2016. augusztus 22. hétfő

Sok remake és reboot készül nap­jaink­ban, de a leg­na­gyobb klasszi­ku­sok­hoz, ami­lyen az Arany­polgár vagy a Casa­blanca, ritkán mer­nek hozzá­nyúlni. Az új Ben Hurból azt is meg­tud­juk, miért.

Irodalom → Kritika

A beszédfolyam partján

Szép versek 2016
2016. augusztus 19. péntek

Ha végignézek a Szép versek 2016 anto­ló­gián, melyet hét napja for­ga­tok, akkor Szegő János fele­lős­sé­gére gon­do­lok. Hét napja ülök Türel­mes hor­gászként – hogy Lackfi János vers­címét idéz­zem – a líra­válo­gatás­sal a ke­zem­ben, és halá­szom a kincseket.

Film → Kritika

Szerelemzene

John Carney: Sing Street
2016. augusztus 18. csütörtök

Augusztus közepére érke­zett meg a mo­zikba a nyári film­sze­zon meg­men­tője egy sze­rel­mes ka­masz­fiú és ama­tőr zene­kara kísé­re­té­ben. A Sing Street John Carney talán leg­jobb zenés filmje.

Interjú → Beszámoló

„A világ… nem tudom, kié”

Beszélgetés Henri Gonzóval
2016. augusztus 17. szerda

Adott egy nagyon fiatal együt­tes jungle, indie, punk, garage, tro­pical és minden­féle ele­mek­kel a zené­jükben: ez a Fran Palermo. Sokan isme­rik őket, sokan majd meg fogják. A ban­dá­nak pedig van egy zenei agya, aki a rock­sztár­attitű­döt csúcsra járatva töret­lenül rója a front­em­berek útját. Az arcát­lanul tehet­séges Henri Gonzó­val beszél­gettünk.

Kritika → Beszámoló

Állandósult változások

#moszkvatér – A Széll Kálmán tér története a Kiscelli Múzeumban
2016. augusztus 16. kedd

Hiába fejeződött be a fel­újí­tás, ha mó­dom­ban áll, még mindig elke­rülöm. Az új Széll Kál­mán tér még nem elég meg­nyug­tató szá­momra, hogy fel­sza­ba­dul­tan tud­jam hasz­nálni. Meg­könnyeb­bülés, hogy a Kis­celli Mú­zeum meg­köze­líté­séhez elke­rül­hetem – mi­köz­ben épp emiatt megyek oda. #moszkvatér