admin bejegyzései

Film → Kritika

Világnézetek (h)arcai

Miklauzic Bence: Parkoló
2015. január 23. péntek

Élet-halál harc egy parkoló­helyért – ez a minden­napok­ból isme­rős helyzet kap meta­forikus színe­zetet Miklauzic Bence leg­újabb film­jében. Kávé­főző kotyo­gá­sából kiol­vasott morze­jelek, a wes­ternek köz­helyeit kike­rülő gitár­dalla­mok és a mai magyar világ­nézetek harcai keve­rednek a Parkolóban.

KO Szép → Kritika

Az ablakmosó

2015. január 22. csütörtök

„Finom ereken vacakol a szél, lassan szárad az éjszaka. Fekete. Fekete a hajad, elterül a tőzeg­ben. Puha. Ha nem nő szár­nyad, mások kezével repülsz. Reb­benni a szilán­kos ablakon, kapasz­kodni a pudvás falba. Tisztán, selyem­ben.” Ezúttal Szabó Imola Julianna Pina Bausch ihlette írását olvas­hatják rova­tunkban.

Film → Kritika

Maria passiója

Dietrich Brüggemann: Keresztút
2015. január 21. szerda

Nem kell lőni vagy robban­tani ahhoz, hogy a vallási fana­tizmus vissza­fordít­hatat­lan káro­kat okoz­zon, elég, ha fej­lődő szemé­lyiségű kama­szokat hálóz be egy szekta vagy fele­kezet − mint Diet­rich Brüg­ge­mann felka­varó drámá­jában. A felka­varó jelző ezúttal nem kriti­kusi túlzás: a Keresztút elké­pesz­tően erős ha­tású és nagyon fon­tos film.

Színház → Kritika

Ezeregy haszid meséje

Kárpáti Péter: Negyedik kapu
2015. január 20. kedd

A mesemondás ideje soha nem jár le, min­den­kinek – legyen az illető hét- vagy épp het­ven­hét éves – szük­sége van me­sére. A mese fej­leszti a kép­zelő­erőn­ket és a sze­mé­lyisé­gün­ket, segít az em­beri kap­csola­tok, konflik­tusok meg­érté­sében és nem utol­sósorban mene­déket nyújt az olykor sivár és prob­lémás hét­köz­napok elől. Ennek az igaz­ság­nak Kár­páti Péter író-dra­ma­turg a minden­tudója.

Interjú → Beszámoló

„valami nagyon nincs rendben”

Beszélgetés Balaskó Ákossal
2015. január 19. hétfő

Balaskó Ákos kapta 2013-ban a Petri-díjat. Az elisme­résnek köszön­hetően jelent meg nem­rég első verses­kötete a Mag­vető kiadó gondo­zásában. A civil­ben a szá­mítás­tech­nika terü­letén dol­gozó fiatal költő­vel beszél­gettünk Petri György­ről, a költé­szet miben­lété­ről és a kötet han­gulatáról.

KO Szép → Beszámoló

Melk

2015. január 16. péntek

„Gyanútlan ujjaim egyre idege­sebben futkostak a csupasz bőrön. Nem találták a mell­tartó kosa­rát, hogy kicsa­tolják és félre­hajtsák. Ami önma­gában még nem lett volna baj, de nem találták azt a kerek mellet sem, amit az imént a pólón át még mintha kitapo­gattak volna.” Ezúttal Kun Árpád írt a Kedvenc hely rovatba.

Film → Kritika

A levitézlett szupersztár ereje

Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje)
2015. január 16. péntek

Az első két Batman-mozi sztárja, Michael Keaton játssza a főszerepet, és Birdman a címe, de ahogy arról az alcím is árulkodik, filmünk korántsem a legújabb hollywoodi szuperhősös képregény-adaptáció…

Színház → Kritika

Nem a dekorációra

Szentivánéji álom a Nemzetiben
2015. január 15. csütörtök

Álom és valóság – persze, ez itt a kérdés. Hogy Oberon játsza­dozni kezd Titániával, de a varázs­latos álom, amellyel tré­fából bebur­kolja kedve­sét, valósá­gosan hatni kezd szerel­mére, és magával rántja őt.

Film → Kritika

Szavakba fojtva

Nuri Bilge Ceylan: Téli álom
2015. január 14. szerda

Ürességet hangsúlyozó képek, ero­dáló­dó sze­mély­közi viszo­nyok. Török­or­szág leg­na­gyobb szer­ző-ren­de­zője, Nuri Bilge Ceylan rendre csen­des ele­gan­ciá­val szem­léli a festői kör­nye­zet mö­gött lap­pan­gó kis­szerű­séget. Tavaly a cannes-i sereg­szem­lén a leg­jobb film­nek járó Arany Pál­má­val díjaz­ták új mun­káját: a Téli álom zseni­ális be­tető­zése a ren­dező film­jein végig­vo­nuló témák­nak.

Irodalom → Recenzió

A megtörhető Keménység

Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról
2015. január 13. kedd

Kemény Zsigmond közírói munkás­sága és politikai publi­ciszti­kája is érde­kes és új szem­pon­tokat adhat az élet­mű tanul­mányo­zá­sá­hoz. Habár csak egy angol nyelvű munka szere­pel a kötet­ben, a tanul­mányok együt­tesen bizo­nyítják, hogy Kemény művé­szete nem­zet­közi szín­vonalú.