admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

Számsor mindannyiunk karján

Beszélgetés Takács Zsuzsával Pilinszky Jánosról
2014. október 1. szerda

Most induló soro­zatunk­ban Pilinszky János­ról közlünk beszél­geté­seket, melyek a költő­ről ké­szülő emlék­film­hez fel­vett interjú­soro­zat részei. Kirilla Teréz inter­jú­jában most Takács Zsuzsa mesél Pilinsz­kyvel való első talál­kozá­sáról, a szép fér­firól, s meg­idézi a költő jelleg­zetes felol­vasási stílu­sát, egy betel­jesülő jós­latát, vala­mint azt is, mi volt a kereszt óta az embe­riség leg­na­gyobb bot­ránya.

Interjú → Beszámoló

A legpestibb magyar író

Beszélgetés Simon Judittal Mándy Ivánról
2014. szeptember 30. kedd

Mándy Iván az egyik leg­fonto­sabb magyar író. Írásai nélkül Buda­pes­tet is más­képp, szür­kébb­nek, unal­ma­sabb­nak, ke­vés­bé titok­zatos­nak lát­nánk. Simon Judit, Mándy Iván öz­vegye vall az író köl­tö­zé­sek­kel teli gye­rek­korá­ról, pálya­kezdé­sének nehéz­ségei­ről, be­vett munka­mód­szeré­ről, el­tűnt kéz­ira­táról – és nem utol­só­sor­ban arról, hogy milyen volt egy nagy magyar író fele­ségé­nek lenni. Ayhan Gökhan beszél­getése.

Film → Kritika

A gravitáció működése hazánkban

Pálfi György: Szabadesés
2014. szeptember 30. kedd

Pálfi György új filmjében, a Szabad­esésben vissza­tér a Taxi­dermia bizarr, söté­ten humo­ros világába. Az abszur­ditás­ból jelesre vizs­gázó munka érte­kezés a közöny­ről, a fel­szí­nes­ségről, a kom­mu­niká­ció­kép­telen­ség tragi­komi­kumá­ról.

KO Blogtér → Beszámoló

„A magyar cigányzene egyfajta terápia”

Interjú Frido Diepeveen-nel
,
2014. szeptember 29. hétfő

Frido Diepeveen Hollan­diá­ban szüle­tett magyar szár­ma­zású üzlet­ember, aki egy jó ideje Magyar­orszá­gon él. Egykor a magyar cigány­zene iránti múlha­tatlan és elkö­tele­zett von­zalma hozta Magyar­országa, s ez az úgy­neve­zett szen­ve­délye azóta sem lankadt. Annyira nem, hogy min­dent meg­tesz a cigány­zene népsze­rűsíté­séért és elter­jedé­séért Hollan­diában. Vele beszél­gettünk a cigány­zene helyze­téről és a lehető­ségekről.

Interjú → Beszámoló

Komolyan humoros

Interjú Zomborácz Virággal, az Utóélet rendezőjével
2014. szeptember 29. hétfő

A magyar filmdráma kifeje­zést hallva a néző több­nyire borús atmosz­férájú, lassú tem­pójú, minima­lista filmre gon­dol. Zom­borácz Virág első nagy­játék­filmje üdítő kivé­tel a hazai pa­lettán: a drá­mát erősen átszí­nezi a gro­teszk komi­kum, a (feke­te) humor. A fiatal ren­de­zőnőt kér­deztük, aki jelen­legi filmes mun­kái mellett egy, a humort sem nélkü­löző B terv­vel is ren­delkezik.

Zene → Kritika

Az indiai karmester közel-keleti zenekara

Zubin Mehta és az Izraeli Filharmonikus Zenekar koncertjéről
2014. szeptember 27. szombat

Idén szeptem­berben húsz év után lépett fel ismét Buda­pesten az Izraeli Filhar­mo­nikus Zene­kar, újfent örö­kös zene­igaz­gató­juk, Zubin Mehta veze­tésé­vel. Az együt­tes har­madik alka­lom­mal is be­bizo­nyítot­ta a magyar közön­ségnek, hogy átszel­lemült, izzó játé­kával méltán tart igényt ma­gának a világ egyik leg­jobb zene­kara címre.

Interjú → Beszámoló

Egy nemlétező világ zenéje

Beszélgetés Győrffy Ákossal
2014. szeptember 26. péntek

A nemrég búcsú­kon­cer­tező Baj­dázó két tagja, Győrffy Ákos és Gu­gyella Zoltán duója, a horhos zene­kar méltó tovább­vivője a „bör­zsönyi bar­kács-am­bientnek”. Az idén József Attila-díjjal kitün­tetett költő­nek pilla­nat­nyilag ez a fő kife­je­zési for­mája, vagy ahogyan ő fogal­maz: egyre inkább zené­ben és nem sza­vak­ban gon­dol­kodik.

Irodalom → Kritika

Minden, ami Janikovszky

Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva – Pályakép mozaikokban
2014. szeptember 25. csütörtök

Komáromi nem minden szemé­lyes elfo­gult­ság nélkül mesél Jani­kovsz­kyról. Sorai­ból árad a sze­re­tet, mi­köz­ben az iro­da­lom­törté­nésze­ket, a kuta­tókat is igyek­szik meg­szólí­tani. Így kerül Jani­kovsz­ky kamasz­szerel­mei, naplói mellé a művek szö­veg­tani, stilisz­tikai elem­zése. Az író­nő port­réja pedig nem lesz más, mint külön­böző for­májú, min­tájú és színű mo­zai­kok hal­maza.

Film → Kritika

Jól szerkesztett őszinteség

Richard Linklater: Sráckor
2014. szeptember 24. szerda

Richard Linklater filmje póztalan, őszinte élet­kép­folyam, mely nem akar több­nek látszani, mint ami, az egész mégis többet ad ki a részek összes­ségénél. Bár a „cselek­mény” behatá­rolható miliő­ben mozog, szinte észre­vét­lenül, mégis jól érzé­kel­hetően töri át önnön korlá­tait.

Interjú → Beszámoló

Vizuális környezettudatosság

Interjú az Apertúra szerkesztőjével, Füzi Izabellával
2014. szeptember 23. kedd

Füzi Izabella a csaknem tízéves Aper­túra ala­pító szer­kesz­tője, az Aper­túra Maga­zin és az Aper­túra Köny­vek szer­kesz­tője. A SZTE Elmé­let és Inter­pre­táció dok­tori isko­lájá­ban szer­zett dok­tori foko­zatot, jelen­leg az SZTE do­cense, a Film­elmé­let és film­törté­net prog­ram veze­tője, illetve a Vizu­ális kul­túra­tudo­mány mester­szak koor­diná­tora. Füzi Iza­bel­lával az Aper­túrá­ról beszél­gettünk.