admin bejegyzései

Irodalom → Kritika

Tinikrimi

Mészáros Dorka: Én vagy senki
2016. szeptember 26. hétfő

Mészáros Dorka Én vagy senki című regé­nye két zsá­nert próbál egy könyvvé gyúrni: az ifjú­sági regényt és a krimit. Ez már önma­gában is bátor vállal­kozás. A vég­ered­mény összes­ségé­ben inkább krimi, annak viszont kellően frap­páns és fordu­latos, az pedig, hogy ifjú­sági regény­ként olvasva olykor-olykor fel­szí­ne­sebb a kelle­ténél, meg­bocsát­ható neki.

Film → Kritika

Ponyvaregény a határon

Gigor Attila: Kút
2016. szeptember 23. péntek

A nyomozó című remek szerzői műfajfilm színvonalát ugyan nem éri el Gigor Attila hosszú kihagyás után készült legújabb munkája, a Kút, de így is egész pofás thriller-dráma.

Interjú → Beszámoló

„Egészséges egotrip, amire mindig is vágytam”

Beszélgetés Gábor Tamás Indianával
2016. szeptember 22. csütörtök

„Mindig arról írok, ami zavar. Elég felszállni a négyes-hatos villa­mosra, és rögtön megvan a téma. Az ener­gia­vám­pír­kodás, a feles­leges tökölés, az álszent­ség, a hitel­telen­ség csupa olyan téma, ami inspirál” – árulta el Gábor Tamás Indiana slammer, a Team Slam Baj­nok­ság két­sze­res győz­tese, a Pilva­ker második helye­zettje, akit többek közt a mű­fajjal való meg­ismer­kedé­séről, az ötödik Orszá­gos Slam Poetry Baj­nok­ság­ról és az ARC kiállí­tásra beválo­gatott pálya­művé­ről kérdeztük.

KO Szép → Beszámoló

Ő, nem én

2016. szeptember 21. szerda

„Még a tapétázatlan falak / tisztasága is kevés, / az a tekintet képes / csak tisztára mosni”

Kritika → Beszámoló

Művészet a lemezborítókon

Capa Központ: Total Records
2016. szeptember 20. kedd

2015-ben, a Rencontres d’Arles Fotó­feszti­válon lát­hatta elő­ször a közön­ség a fotó­törté­neti kiállí­tást, ami a lemez­borítók, a pop­kul­túra és a fotó­mű­vé­szet kap­cso­latát mu­tatja be. Több mint négy­száz borító kapott helyet a Capa Köz­pont falain, ahol olyan ne­vek­kel talál­koz­hatunk, mint David Bowie vagy Miles Davis, és ahol a vizu­ális élmény mellé termé­sze­tesen zenei is jár.

Interjú → Beszámoló

Rögös az út a csillagokig

Interjú Baráth Bálint zongoraművész-zeneszerzővel
2016. szeptember 19. hétfő

Alkotóművészeink a kreati­vitás abszt­rakt nyel­vén keresz­tül lát­nak el ben­nün­ket esz­té­tikai élmé­nyek­kel, gon­dolati anyag­gal. Mégis ritkán gon­do­lunk bele, vajon milyen élet­filo­zófia áll művé­sze­tük mögött, és mi a hozzá­állá­suk az élet mo­rális vetü­le­tei­hez civil­ként. Pedig a mű­vész sze­mé­lyi­sége is az eszté­tikai üzenet része.

Irodalom → Kritika

Identitások mentén

Márton László: Zokogó zarándokok
2016. szeptember 15. csütörtök

Márton László legújabb, kötet formá­jában kiadott írásai a Zokogó zarán­dokok címet viseli. Olyan kérdé­seket fesze­get, amelyek nem­csak egy keresz­tény–zsidó–magyar–európai iden­titás­négy­szög­ből szem­lélve érde­kesek, hanem pusz­tán eszté­tikai meg­közelí­tés­ből vagy kultu­rális fogyasz­tási vágyból is.

Zene → Kritika

Bartók és Sztravinszkij

Évadnyitó hangverseny a Pécsi Kodály Központban
2016. szeptember 14. szerda

Szeptember 8-án Bartók Béla A csodá­latos man­darin szvit­jé­nek elő­adá­sával nyitotta meg a Pannon Fil­har­mo­nikus Zene­kar idei bérlet­soro­zatát. A hang­ver­seny­évad szlogenje („Győz­tesek­kel játszunk”) sok jeles és ismert elő­adó­művész fellé­pé­sét ígéri, illetve a hang­ver­se­nyek prog­ramja némi­leg eltér a zömé­ben 18. és 19. szá­zad­ból össze­állított ismert, főleg roman­tikus és virtuóz műveket tartal­mazó kon­cert­évadtól.

Interjú → Beszámoló

A pozitív előkép nélküli mű

Vallomásos interjú Veres Balázs szobrásszal
2016. szeptember 13. kedd

Építészeti és design alap­anyég­ként jól ismerjük a betont. Hogy szob­rá­szati fel­hasz­ná­lása milyen sok­ol­dalú lehet, azt viszont a leg­több profi képző­művész sem tudja. Ennek orvos­lására ala­pult idén a Sziget­monos­tori Művész­telep, amelynek vezetője alkotó­ként maga is a beton híve.

Film → Kritika

A csoda elmarad

Clint Eastwood: Sully – Csoda a Hudson folyón
2016. szeptember 12. hétfő

Tom Hanks és Clint Eastwood nagy fába vágták a fejszéjüket: új filmjük igaz történeten alapuló biopic egy újdonsült amerikai hősről.