admin bejegyzései

Zene → Kritika

Parasztlázadás, közben tánc

A Székely Dózsa György tánckrónikáról
2014. augusztus 28. csütörtök

A Budapesti Nyári Fesztivál egyik utolsó elő­adása­ként, a Magyar Nem­zeti Tánc­együttes Székely Dózsa György című produk­cióját is lát­hattuk a Margit­szigeti Szabad­téri Szín­padon. A látvá­nyos tánc­jele­netek, muta­tós díszlet­elemek, kora­beli jel­mezek inkább kínál­tak egy­más­hoz kap­csoló­dó epi­zódo­kat, mint egy igazi, drámai sod­rású elő­adást: s még a lovak is elma­radtak.

Színház → Kritika

Csótányapokalipszis Budán

Avagy leselkedtünk a Jurányiban
2014. augusztus 27. szerda

Videó, animáció, térmikrofon, falakat meg­mászó színé­szek tették lehe­tővé, hogy bete­kintést nyer­jünk egy buda­pesti bérház csótány­invázió­tól sújtotta hétköz­napjaiba. Lesel­kedtünk, aztán mintha bele­kerül­tünk volna egy rovar­irtós video­játékba: ilyen is lehet majd a színház.

Irodalom → Kritika

A haikuk ellenállása és teremtése

Markó Béla: Fűszál a sziklán
2014. augusztus 26. kedd

Markó Béla haikukat tartal­mazó harma­dik és egyben záró­kötete a 2010-es Út a hegyek közt és 2012-es Boldog Sziszü­phosz után. Mind­három kötetet a csíksze­redai Bookart adta ki., ezzel lezárul egy kor­szak, egy költői ciklus, amely három­szor kilenc­ven­kilenc haikut jelent.

Interjú → Beszámoló

Aimé Billion mitikus utazása

Beszélgetés Kun Árpáddal, a Boldog Észak írójával
2014. augusztus 25. hétfő

A lírikusként öt verses­kötetet megje­lentető Kun Árpád először a kilenc­venes évek közepén jelent­kezett prózával, hogy aztán a tavaly ősszel meg­jelent Boldog Észak című nagy­regé­nyével bizo­nyítsa: próza­írónak éppoly kitűnő, mint költő­nek. Inter­júnkban a könyv kapcsán és azt közép­pontba állítva a külön­böző életek, élet­utak érté­keiről is szó esik.

Zene → Kritika

Hajózni muszáj

Cirkusz-KA: Lélekfarsang
2014. augusztus 22. péntek

A belföldi és európai kalan­dozá­sok után stú­dióba húzódó Cirkusz-KA együttes második, Lélek­farsang című lemeze szer­ves folyta­tása a két évvel ezelőtti Kötél­tánc­tangónak, ugyan­akkor egy­fajta kontú­rozása is a korábbi szerze­mények impresszi­onista hangu­latainak.

Irodalom → Kritika

A profán Ophélia

Nagy Márta Júlia: Ophélia a kádban
2014. augusztus 21. csütörtök

Nagy Márta Júlia kihalt, vadnövé­nyekkel övezett tájon vezet át ben­nünket oda, ahol meg­fér egy­más mellett a hinta a dió­fával és a bomla­dozó Ophélia teteme. A költő­nő első kötete egy lát­szólag isme­rős shakespeare-i alakon keresz­tül egy hét­köz­napi vilá­got mutat be. Azon­ban minden az ellen­tett­jére fordul: az isme­rős isme­retlen lesz, a szent pedig profán.

Interjú → Beszámoló

Egy sokszínű koloratúra

Interjú Kolonits Klára operaénekessel
,
2014. augusztus 20. szerda

Az a jó, ha valaki meg­találja a saját közön­ségét, úgy, hogy az érdek nélküli és őszinte kap­csolat, amibe az opera „biznisz” része nem tud bele­szólni, és éppen ezért rend­kívüli módon meg­becsü­löm – mondja Kolonits Klára, aki a Magyar Állami Opera­ház magán­énekese a 2013/2014-es évadban. Az erede­tileg kar­veze­tőnek készülő, mindig derűs opera­énekes­sel beszél­gettünk.

Irodalom → Recenzió

A Saramago-regények mögött

Pál Ferenc: Saramago-olvasatok
2014. augusztus 19. kedd

Könyvében Pál Ferenc egy általa kivá­lasz­tott spe­ciális szem­pontból – az olva­sás, a meg­értés, a befo­gadás felől – elemzi Sara­mago regé­nyeit, és tesz kísér­letet „az olva­sói lehető­ségek” vizsgá­latára, a legmeg­bízha­tóbb GPS-t adva a Nobel-díjas portu­gál író regé­nyeihez.

Film → Kritika

Legendagyalázás

A lázadás kora: Michael Kohlhaas legendája
2014. augusztus 18. hétfő

Kohlhaas Mihály történetét sokan és sok­féle­kép­pen adap­tálták már film­vá­szonra. Arnaud des Pallières mun­kája Mads Mikkel­sennel a fősze­repben való­színű­leg mind közül a leg­ke­vésbé érdek­feszítő: a francia–német kopro­dukció lassú, vonta­tott és maní­ros dol­gozat, mely nem tud mit kez­deni az örök­becsű alap­anyag­gal. E film láttán a ló­csi­szár való­színű­leg újra elin­dulna a maga iga­záért…

Film → Kritika

Egynyári finomság

Lasse Hallström: Az élet ízei
2014. augusztus 18. hétfő

Provence, gasztronómia, egzo­tikus indiai család, hagyo­mányos francia madame, rivali­zálás, roman­tikus falucska, szép képek, finom ízek, szere­lem: Az élet ízei klasszi­kus egy­nyári mozi, és gasztro. Pedig egy­nyári filmet nem is olyan könnyű készí­teni, kell hozzá egy jó recept.