admin bejegyzései

ÚJkritika → Kritika

Tízezer nap történelem

Kósa Ferenc: Tízezer nap, MaNDA DVD
2014. április 24. csütörtök

Kósa Ferenc Tízezer nap című filmjét fél évszá­zaddal ezelőtt többek között azért til­tották be, mert 1956 októ­beré­nek ese­mé­nyeit forra­dalom­nak neve­zik benne. Ennél azért jóval többet nyújt néző­jének: a (magyar) törté­nelem műkö­dési mecha­nizmu­sát mu­tatja be.

ÚjKOBlogtér → Kritika

Al Capone mulat!

A Rigoletto a Primavera fesztiválon
2014. április 23. szerda

Az Operaház tavalyi évadban indí­totta útjára a Prima­vera soro­zatot, melynek kere­tein belül vidéki és határon túli magyar opera­társu­latok előadá­saival ismer­ked­het meg a buda­pesti közön­ség. A fesz­tivál nyitó elő­adása a győri Kis­faludy Szín­ház leg­újabb Rigo­letto produk­ciója volt.

ÚjInterjú → Beszámoló

A drámapedagógia több mint csodaszer

Interjú Cziboly Ádámmal
2014. április 23. szerda

Most harmadjára rendezik meg a Tantermi Színházi Szemlét a Füge Pro­dukció szerve­zésé­ben. Idén a leg­erősebb a mezőny: a nagy nevek mellett – Kréta­kör, Káva, Szputnyik – sok új, ígé­retes csapat jelent­kezett. Ahogy az lenni szokott, a zsűri nehéz hely­zetben van. De hogy ponto­san miért, azt Cziboly Ádám­mal, a Szemle egyik zsűri­tagjá­val veséztük ki.

ÚjInterjú → Beszámoló

Fülbemászó dalpoétika

Interjú Szatmári Julival
2014. április 22. kedd

A folk, a pop és a dzsessz szerelem­gyermeke, míves szöve­gekkel: Szatmári Juli és zene­kara üdítő újdon­ság a magyar zenei élet­ben: az öttagú for­máció, az Átjáró Másként és a Peron leg­jobb elő­adója, az utóbbi évek egyik leg­nagyobb tehet­ség­kutató-soro­zatán, a Hangfog­lalón is sikert aratott: ne hagy­játok ki áprilisi fellé­péseiket (sem)!

ÚJkritika → Kritika

A pohártalpalávalótól a papírhajóig

East Gipsy Band: Ageless Message freaturing Tim Rise
2014. április 22. kedd

Habár itthon az elmúlt évti­zedek során a vendég­látó­iparba szám­űzött cigány­zene mind­inkább hát­térbe szorul, a nem­zet­közi világ­zenei palettán egyre nagyobb teret hódít magá­nak: az ere­deti gipsy-színek némi dzsessz­muzsi­kával, olaszos, spa­nyolos, balkáni és jiddis árnya­lattal újra és újra elkáp­ráztat­ják a hall­gató­ságot.

ÚjKOBlogtér → Kritika

A tökéletes Bach

J. S. Bach Máté Passiója Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Choir előadásában
2014. április 18. péntek

A Máté-passió egyike Bach ikoni­kussá vált alkotá­sainak, melynek szám­talan külön­böző válto­zata elér­hető a közön­ség számára, akár élőben, akár felvé­telről. Mi teszi mégis töké­letessé Koopman adap­tációját? Erre keres­tem a választ, amikor hosszú vára­kozás után élő­ben is végig­hall­gattam a majd három­órás kon­certet.

ÚJkritika → Kritika

Kultúrvámpírok

Jim Jarmusch: Halhatatlan szeretők
2014. április 18. péntek

Ritkán látunk vámpírokat annyira embe­rinek, mint Jim Jarmusch leg­újabb filmjében. Az ame­rikai kult­ren­dező vérivó lényei inkább szen­vedély­bete­gek, sem­mint vér­szom­jas fene­vadak.

ÚJkritika → Kritika

Lovasiék felnőttek

Kiscsillag: Szeles
2014. április 17. csütörtök

Minél több helyről lehe­tett azt hallani, mennyire elta­lált a Kis­csillag idei lemeze, annál nagyobb kétke­déssel fogad­tam ezeket a híreket. Mert hogy van az, hogy egy kissé elhasz­náló­dott zene­kart pre­zen­táló harma­dik lemez után épp a negye­dik fogja ismét helyre­tenni a dol­gokat? Mégis úgy tűnik, a Szeles új irányt is mutat a jövőre nézve.

ÚJkritika → Kritika

Amerikai nyomor

David Gordon Green: Joe
2014. április 16. szerda

A kortárs amerikai filmek többsége csupán a kert­városi idill árny­oldalá­nak bemuta­tásáig merész­kedik, az Egye­sült Álla­mok rög­valósá­gát, munká­sainak sivár éle­tét csak nagy ritkán mutat­ják be olyan rea­lista alko­tások, mint a Joe.

ÚJkritika → Kritika

Dosztojevszkij Orwell-módra

Richard Ayoade: A hasonmás
2014. április 15. kedd

Dosztojevszkij A hason­más című műve egy alig 200 oldalas, ese­ten­ként még így is túl­írtnak ható regény arról, miként őrül bele egy egy­szerű hiva­talnok abba, hogy „meg­kettő­ződik”. Richard Ayoade az orwelli disz­tópiák hagyo­má­nyába ültette át a regény cselek­ményét: az ered­mény egy köze­pesen szóra­koz­tató víg­játék­szerű­ség.