admin bejegyzései

Zene → Kritika

Amikor a mézédes hang nem elég

Elina Garanča és a Budapesti Fiharmónia Társaság Zenekarának koncertje
2015. május 1. péntek

Nagy várakozás előzte meg Elina Garanča első magyar­országi kon­certjét, amely az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál egyik leg­ran­go­sabb ese­mé­nyé­nek számított.

KO Szép → Kritika

Bukás

2015. április 30. csütörtök

„»Az igaz, hogy eddig nem voltak nagy sike­reim«, mond­tam Ariel­nek, aki erre csak bólo­gatott, magamat és önma­gát is meg­erő­sítve, majd hozzá­fűzte, hogy »mos­tan­tól majd lesz­nek sike­reid«, és ahogy befe­jezte a mon­datot, a szeme túlvi­lágian meg­csil­lant. Ezt köve­tően pedig megje­gyezte, persze tréfá­san, hogy ha van kedvem, akkor bemu­tat a lányá­nak.”

Interjú → Beszámoló

„Bírom a szennyet”

Interjú Peter Stricklanddel
2015. április 30. csütörtök

Peter Strickland hazánk­ban, magyar stáb­tagok­kal for­gatta legújabb, The Duke of Bur­gundy című mun­káját. A napok­ban bemu­tatott filmre még­sem ezért fogunk még sokáig emlé­kezni, hanem inkább mert az író-ren­dező a szenny-pápa Jess Franco műfaj­film­jei­ből csinált magas­művé­szetet.

Irodalom → Kritika

Huncut rókusságok

Weöres Sándor: Priapos
2015. április 29. szerda

Weöres Sándor Priapos című könyve kelet­kezése után fél évszá­zadig nem került ki­adás­ra, ám nem is a nagy­közön­ségnek, hanem a fele­ségnek, Károlyi Amy­nak készül­tek ezek az ero­tikus versek. Most elő­ször jelen­tek meg nyom­tatott betűk­kel, a Helikon kiadá­sában.

Zalán Tibor-szilánkok → Kritika

Se a régi

2015. április 29. szerda

Beletörök az éjszakába. Ez is egy módszer, addig erőltetem a munkát, amíg meg nem roppant. Nekem az írás munka, ráadásul fizikai. Nem tudom, másoknál hogy alakul könnyedébben, lehet, hogy én már az elején elrontottam valamit. Ha tehetem, a teraszon dolgozom, …

Film → Kritika

Animáció nem (csak) gyerekeknek

A magyar animáció gyöngyszemei 1.
2015. április 29. szerda

A hatvanas-hetvenes évek magyar film­művé­szete nem­csak az élő­sze­rep­lős alko­tások miatt kima­gasló, az újhul­lámos moder­nisták­kal együtt az ani­máció fene­gyere­kei is ren­geteg remek (rövid)­filmet tettek le az asz­talra. A leg­job­bakat a MaNDA-nak köszön­hetően most kiváló minő­ség­ben csodál­hatjuk meg DVD-n.

Interjú → Beszámoló

Szélmalomharc a Szkénében

Interjú Mucsi Zoltánnal és Rába Rolanddal
2015. április 28. kedd

Április 29-én, a Néző­mű­vészeti Kft. és a Szkéné Szín­ház közös elő­adá­sában lesz látható Cer­vantes regé­nyéből, Benyhe János fordí­tásá­nak és Parti Nagy Lajos átira­tának fel­hasz­nálá­sával a Don Quijote. A szél­mal­mok és a világ gonosz­sága, igaz­ság­talan­sága ellen sajá­tos mód­szer­rel har­coló Mucsi Zol­tán­nal, a darab fő­sze­rep­lőjé­vel és Rába Roland­dal, a rende­zővel beszél­gettünk.

Zene → Kritika

Szerelem háború idején

Mohácsi János új Aida-rendezéséről
2015. április 27. hétfő

A Carmen és a Nabucco után ápri­lis­ban ismét egy nép­szerű klasszi­kust tekint­hettek meg új rende­zésben az opera­rajon­gók az Erkel Szín­ház­ban. Ezúttal Nagy Viktor lát­vá­nyos, húsz évig műso­ron tartott Aida-ren­de­zését cse­rélte le az Opera­ház veze­tő­sége Mohácsi János tavaly nyáron a Mis­kolci Nem­zet­közi Opera­feszti­válon bemu­tatko­zott pro­duk­ciójára.

Interjú → Beszámoló

Tőmondatok

Beszélgetés a Nincstelenek szereplőivel
2015. április 24. péntek

A Színház- és Filmmű­vészeti Egye­tem negyed­éves szín­mű­vész osz­tálya ősszel mu­tatta be Borbély Szilárd Nincs­tele­nek című regé­nyéből készült elő­adá­sát. Pro­hászka Fanni­val, Böröndi Bencé­vel és Som­hegyi Györggyel a hús-vér figu­rákról, a szikár nyelv sok­színű­ségé­ről és a „prím­ségről” is beszél­gettünk.

KO Szép → Beszámoló

A rózsa, igen

2015. április 24. péntek

„A rózsa a versekben íztelen-szagtalan. / Vagy kékes a fénye, / tün­döklő-bárso­nyos a szirma, / vagy éppen­séggel elérhe­tetlen.” Fekete Anna verse, akinek az idei könyv­hétre jelenik meg első kötete.