admin bejegyzései

Film → Kritika

Távolsági (ki)hívás

Carlos Marques-Marcet: Tízezer km
2015. szeptember 3. csütörtök

A Tízezer km kétszereplős romantikus kamaradráma a távkapcsolatokról, amely semmilyen tekintetben nem okoz csalódást, legfeljebb pozitívat. Kiforrott, érett darab, pláne egy debütáló rendezőtől.

Zene → Kritika

Gótika és fantasy a metal zenében

Vallás és mitológia a metal zenében IV.
2015. szeptember 2. szerda

Az utolsó felvonás­ban belépünk az iroda­lom és a fikció vilá­gába. Ahogy a korábbi feje­zetek­ben antik és pogány míto­szok újra­értelme­zésé­vel talál­koztunk, úgy most is né­hány ki­emelt példán keresz­tül szeret­ném bemu­tatni a góti­kus és a fan­tasy iroda­lom hason­lóan fontos és meg­hatá­rozó szere­pét a metal világán belül.

Színház → Kritika

Álom színházi kivitelben

Egressy Zoltán: Halál Hotel
2015. szeptember 1. kedd

Van egy bizonyos hotel, ahová halni járnak az emberek. És hopp, itt törté­nik egy gyil­kos­ság. Jön a nyo­mozó, megyünk végig a gyanú­sította­kon, nagy­jából úgy, mintha Agatha Christie-t olvas­nánk. Csak azért még­sem őt olvas­suk: a Halál Hotel krimi­komé­dia, és éppen a humor hiányzik az elő­adásból.

Film → Kritika

Tarol az iparosmunka

Baldvin Zophoníasson: Akváriumban élni
2015. augusztus 31. hétfő

Baldvin Zophoníasson második egész estés munkája minden jelen­tősebb izlandi filmes díjat besö­pört, a sziget­ország mozi­pénz­tárai­nál pedig olyan holly­woodi nagy­ágyú­kat hagyott maga mögött, mint DiCaprio kokain­éhes Wall Street-i farkasa. Rejtély, mi szólí­totta meg az izlandi közön­séget ilyen sike­resen: az Akvá­rium­ban élni tisztes­séges iparos­munka, semmi több.

Kritika → Beszámoló

Térélmények az Élménytérben

Leng Orsolya Átszűrve című kiállítása az Art&Me Galériában
2015. augusztus 28. péntek

Kompozíciók, amelyeken való­ságos motívu­mokból való­szerűt­len tájak bonta­koznak ki. Síkok, ame­lyekbe ha oda­kép­zeled magad, kicsú­szik lábad alól a talaj. Utak, falak, lép­csők, amelyek vezet­nek a térben. Te sem tudod, hol vagy. A képek között szaba­don szár­nyalhat a fan­tázia. Fel­fedez­hető a tűz­helyen a fazék mellett akár a teli­hold is!

Színház → Kritika

Élnünk kell

Nyomorultak a Szegedi Szabadtérin
2015. augusztus 28. péntek

Victor Hugo kultikus és számos feldol­gozást megért regé­nyéből a Claude-Michel Schön­berg által meg­zené­sített, ma már világ­szerte ismert musicalt harminc éve állí­tották szín­padra Lon­don­ban, és mind­össze két évvel később már sor került a Sza­bad­téri bemu­tatójára. A nyomo­rultak idei szegedi elő­adását felcsi­gázott érdek­lődés­sel várta a közön­ség.

Interjú → Beszámoló

Mindenki a maga kis világát hozza

Beszélgetés Szabó Imola Juliannával
2015. augusztus 27. csütörtök

„Én sokkal nagyobb idióta­ságokra vagyok képes, mint a gyere­keim. Egy játszó­térről már ki is tiltot­tak minket a fér­jem­mel, mert lecsúsz­tunk a csúsz­dán, és ez ott nem szokás. Pró­bálom megtar­tani ezt a nyitott­ságot, miköz­ben muszáj fele­lős­ség­telje­sen gondol­kodnom.”

Zalántiborongások → Beszámoló

Ha végre itt a nyár…!

2015. augusztus 27. csütörtök

Megrögzött háttértévés vagyok. Munka közben folyton megy valamelyik csatorna, reggel a hírekkel, napközben – a Mezzo orv megszüntetés után – valamelyik állat-chanel, leginkább a National Geography vagy az Animal Planet. Verem a gépet tíz ujjal vakon, közben nézem, hogy futkároznak, tekergőznek, vadásznak és vadásztatnak le egymás között az állatok, siklanak nagy vizekben a cápák, és elszörnyedek egy-egy lávakitörést lekövetve.

KO Szép → Beszámoló

A csillag

2015. augusztus 26. szerda

„Apa tényleg kiváló labdát tud csinálni minden­féle kopo­nyából. Ebből élünk, össze­gyűjti egy csomó élőlény fejét, kivájja a szemet, kikana­lazza az agy­velőt, össze­varrja a szájat, és szele­pet szerel rá. Néme­lyiket kala­pálni kell egy kicsit, mert nem elég göm­bölyű, és a meg­ren­delőn múlik, hogy a fülek, illetve az orr marad­nak-e.”

Zene → Kritika

Istenért a „Sátán zenéjével”

Vallás és mitológia a metal zenében III.
2015. augusztus 26. szerda

Az eddigiekben arról beszéltünk, hogy hogyan és mi ellen küzd az egész metal színtér. Nem szabad azon­ban szem elől tévesz­tenünk azt sem, hogy a láza­dás nem fel­tétlen nihi­lista rom­bo­lási kényszer. Minden eset­ben azt lát­hattuk eddig, hogy a küz­delem célja vala­mi­féle jobb, szaba­dabb világ elkép­zelése, illetve felidé­zése.