admin bejegyzései

Film → Beszámoló

A Játékkészítő

2014. december 19. péntek

A Kortárs Online ma bekuk­kant­hatott a nagy erőkkel készülő hatal­mas kará­csonyi pro­dukció, a Játék­készítő próbá­jára. A Tüske­csarnok óriási szín­padán és körü­lötte már vidám és mesés a han­gulat. Kíván­csian várjuk a teljes elő­adást.

Film → Kritika

Nekem a Balaton a Riviéra

Fazekas Csaba: Swing
2014. december 19. péntek

Kár lenne bele­esni abba a csap­dába, amibe a Swing vaskos pro­mója láttán egyéb­ként nagyon is könnyű lenne. Kár lenne Moulin Rouge-t és Chicagót várni, amikor nekünk „csak” Buda­pestünk és Bala­tonunk van. A Swing akkor a leg­erő­sebb, ami­kor nem ame­rikai musi­cal próbál lenni, hanem észbe kap: de hiszen ez csak egy Bala­ton-parti hakni!

KO Szép → Kritika

Cápák

részlet a Holtverseny című regényből
2014. december 17. szerda

„Egyszer álmom­ban vissza­jött hoz­zánk, hogy el­mondja, mi tör­tént. Nem akarta, hogy más­tól tudjuk meg. Leült a nap­pali­ban, be­nyomta a tévét, és arról magya­rázott, hogy nem azért halt meg, mert meg­állt, hanem azért állt meg, mert meg­halt” – részlet Totth Bene­dek Holt­ver­seny című regé­nyé­ből, amely egy hó­napja jelent meg a Magve­tőnél.

Irodalom → Kritika

Ábránd és valóság

Kertész Erzsi: Dalia és Dália
2014. december 17. szerda

A népmesei hagyomá­nyokból bontakozik ki Kertész Erzsi modern kön­tösbe bújta­tott törté­nete, amely­ben semmi sem úgy vég­ződik, ahogy elő lenne írva, és amely­ben a sze­replők a nép­mesék­ben meg­szokott módon visel­kednek mind­addig, amíg el nem kez­denek érezni és gondol­kodni, és saját vágyaik szerint csele­kedni.

Interjú → Beszámoló

A zene mindig kinyitja a kapukat

Beszélgetés Csoóri Sándor Sündivel
2014. december 12. péntek

Csoóri Sándor Sündi a Buda Folk Band­del a Kárpát-me­dence gazdag zenei világát viszi el Magyar­orszá­gon belül és külföl­dön több helyre, hogy a kul­túra szer­ves részét képe­ző nép­zenét nép­szerű­sítse és bebizo­nyítsa, minden idő­ben képes újat adni a sok-sok ősi, auten­tikus dallam. Vele beszél­gettünk az együt­tesről, a nép­zene múlt­járól, jele­néről és annak a min­den­napi életre gyako­rolt, jóté­kony hatá­sáról.

KO Szép → Beszámoló

Több élet

A disznóólakról
2014. december 12. péntek

„Hogy minden egyes lény végzete a bol­dog­ság, erre ott, az üres ólak­ban döb­ben­tem rá, október utolsó napja volt, a szétnyit­ható ágyra feküd­tem, az apám mellé. Anyám szá­mára ekkor még nem vált vilá­gossá, a lánya végleg haza­tért” – Bartók Imre és Kru­sovszky Dénes után most Bencsik Orsolya írását olvas­hatják a Kedvenc hely rovat­ban.

Irodalom → Kritika

„Tarts önmagadtól”

Lanczkor Gábor: Folyamisten
2014. december 11. csütörtök

Lanczkor Gábor második, Folyam­isten című kötete leg­inkább láto­mások gyűjte­ménye­ként értel­mez­hető. Egy olyan, a mai környe­zetbe oltott misz­tikus világ­képet tár elénk, amelynek körvo­nalai nehe­zen ragad­hatóak meg. A világ­kép átlát­hatat­lansá­gának leg­főbb oka, hogy a re­gény sze­rep­lőinek való­sága, álom- és kép­zelet­világa időről időre egy­másba mosódik.

Film → Kritika

Elszállított életek

Alberto Fasulo: TIR – A kamionsofőr
2014. december 8. hétfő

Ha azt hisszük, hogy a kamio­nosok élete hatal­mas buli, izgal­mas kaland, fel­emelő uta­zások soro­zata, nézzük meg Alberto Fasulo TIR – A kamion­sofőr című filmjét, és bizto­san kevésbé fogunk vágyni a sofőrök roman­tikusnak csep­pet sem mond­ható minden­napjaira.

Film → Kritika

Gerillafilm a háborúról

Füle Zoltán: Drága Elza!
2014. december 5. péntek

A Drága Elza! alighanem az első magyar második világ­hábo­rús füg­getlen film. A cím alapján pati­nás törté­nelmi eposzt várnánk, ám Füle Zoltán debüt-mozija leg­fel­jebb a kis büdzséjű B-kate­góriás akció­filmek mező­nyében ütő­képes, és ott is sereg­hajtó.

Zene → Kritika

„Az álom fala mögött”

Wall of Sleep: No Quarter Given
2014. december 3. szerda

Sopron egyik legismertebb under­ground zene­kara, a Wall of Sleep négy év hall­gatás után vissza­tért, hogy sajá­tosan magyar ízű doom/stoner zené­jével örven­dez­tesse meg rajon­góit, és foly­tassák azt a sort, amelyet 2001-ben meg­kezdtek.