admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

Párbeszéd a kamarazenéről

Beszélgetés Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással
2016. április 29. péntek

Fesztiválakadémia Buda­pest címmel indít új ka­mara­zenei fesz­tivált Kokas Katalin és Kele­men Barna­bás. A Zene­akadé­mia falai között zajló négy­napos, július 21-től 24-ig tartó rendez­vényen hazai és kül­földi művé­szek várják kon­cer­tekkel és mes­ter­kur­zusok­kal a közön­séget. A hegedű­művész házas­párral a rend­hagyó kezde­ménye­zésről beszél­gettünk.

Interjú → Beszámoló

„Vagány és punk filmet akartam”

Beszélgetés Till Attilával
2016. április 28. csütörtök

Vicces és drámai filmet akart kész­íteni kere­kes­szé­ke­sek­ről, amely­ben az Hasta la Vista! talál­kozik a Kereszt­apával. Till Attilá­val kere­kes­szé­kes hu­mor­ról és rock and roll-leszá­molá­sokról beszél­gettünk az április 28-tól mozi­ban is látható filmje, a Tiszta szívvel kapcsán.

Kritika → Beszámoló

Fekete, fehér, igen, nem

Párhuzamos tárgyak – Boros Mátyás és Heim Péter kiállítása
2016. április 27. szerda

Mi a közös két párhu­zamos dolog­ban? A köztük lévő távol­ság. A pár­huza­mos­ság felté­telezi, hogy leg­alább azo­nos sík­ban vannak, de nem érint­kez­nek, sőt távol­ságuk mér­hető minő­ség. Állító­lag ez a távol­ság a végte­lenben meg­szű­nik. Boros Mátyás és Heim Péter kiállí­tása Párhu­zamos tárgyak címmel nyílt meg az A.P.A. Galériában.

Film → Kritika

Kirepülés

Rúnar Rúnarsson: Madárkák
2016. április 26. kedd

Az izlandi Rúnar Rúnarsson mun­kája, a Madárkák etika­ilag és lélek­tani­lag is össze­tett, de puritán élet­kö­zeli­ség­gel vá­szon­ra vitt dráma. A lassan höm­pölygő törté­net és sze­rep­lői bizo­nyosan velünk marad­nak a vége­főcím után is.

Film → Kritika

A bestseller átka

Wolfgang Becker: Én és Kaminski
2016. április 25. hétfő

Ismét dramedyvel jelent­kezik a Good Bye, Lenin! író-rende­zője és fősze­rep­lője. Az Én és Kaminski egy sike­res regé­nyen alapul, ez viszont nem válik a film elő­nyére.

Interjú → Beszámoló

Budapestnek Fotóutcája is van

Fotóutca Fesztivál a Nagymező utcában
2016. április 22. péntek

Az Andrássy út két oldala április 22–24. között fotó­univer­zummá vál­tozik a Capa Köz­pont és a Mai Manó ház ölelé­sében. A kiállító­házak­ban és a Nagy­mező utcá­ban a szabad­téri sza­ka­szon extrém konté­nerek­ben, szín­pado­kon klasszi­kus és inno­vatív formá­ban min­den a fotó­zás és a fotó­művé­szet körül forog majd. A Fotó­utca Fesz­tivál­ról Boro­nyák Vivien programmanagerrel beszélgettünk.

Interjú → Beszámoló

„Tíz-húsz lemez van még ebben”

Interjú Horváth Boldizsárral
2016. április 21. csütörtök

Korábban a Riddim Colony tagja volt, Sze­re­csen­király néven egye­dül is zenél, de leg­inkább a Kele­men Kabát­ban front­embe­reként ismert. Horváth Boldi­zsárral beszél­gettünk.

Film → Kritika

Terror a pince mélyén

Dan Trachtenberg: Cloverfield Lane 10
2016. április 20. szerda

Szellemi folytatásként haran­gozták be, de szeren­csére más utakon jár. A J.J. Abrams produ­cer és Matt Reeves rendező nevé­vel fém­jelzett Cloverfield talált­filmes stílusú szörny­film, míg Dan Trachten­berg idei munkája, a Clover­field Lane 10 letisz­tultabb, vissza­fo­gottabb darab.

Színház → Kritika

Embernek maradni

Déry Tibor – Makk Károly: Szerelem
2016. április 19. kedd

Vajon az 1960 után szüle­tettek fel tudják fogni a mostani szabad életük valódi értékét? Ismerik még a hűség, a feltétel nélküli szere­tet és a biza­lom fogalmát? A Rózsa­völgyi Sza­lon­ban április 5-től futó Szerelem ezek fontos­sága mellett foglal állást – parádés szerep­osztással.

Film → Kritika

Üvölt a csend

Miroszlav Szlabospickij: A törzs
2016. április 18. hétfő

Miroszlav Szlabospickij ukrán rendező első mozi­jában a néma­filmek és a kelet-euró­pai hiper­realiz­mus eszköz­tárát egye­sítve igyek­szik elmon­dani egy újabb törté­netet a poszt­szov­jet szel­lem­tér­ben rekedt fia­talok erő­szak­kal átita­tott sors­talan­sá­gáról. A 130 perces mozi tar­to­gat húsba­vágó jele­ne­teket, összes­ségé­ben azon­ban ügyet­lenül meg­kom­ponált, sab­lo­nos társa­dalom­kritika.