admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

„A hallgatás tud igazán hangos lenni”

Beszélgetés Deák Kristóffal
2016. június 30. csütörtök

Mit tehet az ember, ha válasz­tania kell: együtt él az igaz­ság­talan­ság­gal a közös­ség nyúj­totta elő­nyö­kért, vagy fel­emeli a sza­vát, és szét­rob­bantja a közös­séget az igaz­ság­talan­ság meg­szün­te­tése érde­kében? Deák Kris­tóffal, a Min­denki ren­dező­jével több­szö­rös díj­nyer­tes film­jéről és alko­tói kon­cep­ciójá­ról beszél­gettünk.

Irodalom → Kritika

Gorkij a színfalak előtt

Spiró György: Diavolina
2016. június 29. szerda

Spiró György legújabb kis­regé­nyé­nek elbe­szé­lője Boszika, ola­szul Dia­volina. Nem egy női ördög, sokkal inkább egy hűsé­ges társ, aki kíséri és ápolja a világ­hírű írót éle­tének utolsó tíz évé­ben, ami­kor Gorkij a léleg­zet­véte­lért küzd.

Film → Kritika

Ha megszáll a siker

Nicolas Winding Refn: Neon démon
2016. június 28. kedd

Nicolas Winding Refn a Csak Isten bocsát­hat meg után három évvel újabb radi­kális, forma­bontó és kompro­misszum­men­tes film­mel állt elő. A Neon démon bivaly­erős képi világú, komp­lex cselek­mény­veze­tésű dráma (pszicho­thriller), remény­keltő sziget az uni­for­mizált művész­fil­mek és a nagy hang­gal sem­mit nem mondó látvány­pornók tengerében.

Interjú → Beszámoló

Hangzó csipkeerdő

Beszélgetés Szirmay Zsanett iparművésszel
2016. június 27. hétfő

Szirmay Zsanett textil­ter­vező Sound­weaving pro­jektje 2014-ben indult, azóta meg­is­merte a hazai és a kül­földi design­világ egy­aránt. Kísérl­etező szel­lem és ter­vezői szem­lélet, nőies finom­ság és mér­nöki racio­nalitás, vizu­ali­tás és auditi­vitás, vala­mint külön­böző mű­fajok integ­rálód­nak és békül­nek ki egy­más­sal a pro­jektben.

Zene → Kritika

A denevér röpte

Jazzékiel a Müpában
2016. június 24. péntek

Jakab Péter flipper­golyóként pattog a hang­sze­rek erő­teré­ben. Min­denkit szem­mel tart, figyel, jelez, az összes apró nüanszra rezo­nál. Ő visz káoszt a mérték­tartó dzsesszbe, azzal teremt izgal­mas kako­fóniát néha, hogy akusz­tikusan nem bírja, nem bír­hatja ezt az öntör­vényű­ségé­től kohe­rens bluest. De éppen ilyen a Jazzékiel. Tea­gőzbe hají­tott ma­réknyi tengeri só, víz alatt vett levegő.

Film → Kritika

Tükör által közhelyesen

Mads Matthiesen: A modell
2016. június 23. csütörtök

A Teddy mackó rendező­jének új film­jében egy fel­tö­rekvő cím­lap­lány járja végig az önmeg­való­sítás rögös útját a divat fővá­ro­sának kifu­tóin. Mads Matthiesen mesé­jében szen­vedély, intrika, árulás, de leg­főképp klisék szövik át a mo­dellek vilá­gát – a fel­szí­nes karak­terek nem­igen tudnak újat mondani.

Interjú → Beszámoló

A jóllét kulcsa

Beszélgetés Chiharu Shiotával
2016. június 22. szerda

Május 12. és október 16. között tekint­hető meg Chiharu Shiota japán képző­művész Emlék­eső című kiál­lítása a Szent­end­rei Kép­tár­ban és a Kmetty Múze­um­ban. A 2015-ös Velen­cei Bien­nále közön­ségét is meg­hó­dító mű­vész Ber­lin­ből adott inter­jújá­ban el­árulta, hogy hon­nan ered kul­csok iránti szere­tete, vala­mint hogy mi a kap­cso­lat az egyéni emlé­kezet és a fonal­ren­geteg között.

Zene → Kritika

Az újrakezdés lehetetlensége

Thomas Adès Viharjának budapesti premierje
2016. június 21. kedd

A Magyar Állami Operaház Shakespeare400+ Fesztivál­jának nagy újdon­sága Thomas Adès Vihar opera­adap­táció­jának hazai bemu­tatója volt. A darab­bal pár éve a Met-es közve­títések jóvol­tából már talál­koz­hatott a buda­pesti közön­ség, most azon­ban egy jól sike­rült élő elő­adás keretei között is meg­ismer­ked­het­tünk az utóbbi évek egyik leg­sike­resebb kortárs operájával.

Irodalom → Kritika

Családtörténetünk darabkái

Grecsó Krisztián: Jelmezbál
2016. június 20. hétfő

Grecsó Krisztán legújabb regénye popu­láris témái­val nagy nép­szerű­séget vívott ki ma­gának. Az iro­dalmi klisé­ként egy­síkú­vá vált kérdés­köröket azon­ban még a remekbe szabott szer­kezet sem igazán képes fel­oldani.

KO Szép → Kritika

Neked hagyott

2016. június 17. péntek

„És azt mondtad, hogy te szere­ted őt? / A fagy­nak mond­tad, hogy meg sze­ret­nél fagyni? / A télnek, hogy a január a ked­ven­ced? / Nem mond­tad. Meg kellett volna szelí­díteni a táma­dóidat.”