admin bejegyzései

Film → Kritika

Távol Ausztráliától

Russel Crowe: Akihez beszél a föld
2015. július 30. csütörtök

Russell Crowe első rendezése egészen tisztes­séges munka. Az Akihez beszél a föld pörög, kaland­filmnek is elmegy, miköz­ben a szerzői és a zsáner­film határán egyen­súlyozik, és ha akarjuk, még a nem­zetek közötti megbé­kélés prog­ramját is kiolvas­hatjuk belőle.

Kritika → Beszámoló

FISZ-tábor 2015

2015. július 30. csütörtök

Tóth Tünde tudósítása a visegrádi FISZ-táborról, ahol idén (többek között) Dragomán György, Markó Béla, Péterfy Gergely és Szilasi László is fellépett.

Színház → Kritika

Fekete duende

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza
2015. július 29. szerda

Nehéz olyan darabról írni, amelynek üze­netét leg­sikere­seb­ben a zene, a tánc és a csend­ben zajló indu­latok képe­sek át­adni. A Ber­narda Alba házát tény­leg érezni kell, a darab – noha szá­mos gondo­latot vet fel – legin­kább mégis hangu­latot, érzést, erőt ad. Erőt az élet­hez, bátor­ságot a halál­hoz. Vigyá­zat, a darab éget, mérgez, újjászül!

Interjú → Beszámoló

Alternatív eredettörténet

Beszélgetés Sirokai Mátyással
2015. július 28. kedd

A Telep Csoport tagja volt, mosta­nában pedig plakát­arc – a Libri Kiadó­nak köszön­hetően a Nyugati alul­járó­jában néz vissza a falakról a járó­kelőkre. Leg­újabb kötete, A káprázatbeliekhez tulajdon­képpen A beat ta­núinak könyve folyta­tása, a vallá­sok, a míto­szok és a sci-fi-regé­nyek nyelvén íródott alter­natív eredet­történet.

Interjú → Beszámoló

Animált kollektív tudat

Interjú Falvai Mátyással és Fillér Mátéval
2015. július 27. hétfő

Adott egy fiatal, tehetséges író és egy szintén ráter­mett zene­szerző-média­művész. Tegyünk hozzájuk egy kis VS.hu-t, nevez­zük őket az Online Video Awardon, és nézzük meg, mi történik! Mivan? névre keresz­telt díjnyer­tes animá­ciós soroza­tukról és minő­ségi-infan­tilis élmény­kiállítá­sokra szako­sodott alko­tói közös­ségükről, a Nemmi­voltunk! Crew-ról Falvai Mátyást és Fillér Mátét kérdeztük.

Interjú → Beszámoló

„rocksztár akartam lenni”

Beszélgetés Orcsik Rolanddal
2015. július 24. péntek

„a költészethez nem kell feltét­lenül érteni a konden­záto­rokhoz, és hosszú haj nélkül is szület­het jó vers” (Bene­dek Leila beszél­getése Orcsik Roland­dal)

Zalántiborongások → Beszámoló

Huszonegy

2015. július 23. csütörtök

A huszonegy szerencseszám. Az kell legyen, hiszen két mágikus szám, a három és a hét szorzata. Ennek ellenére nem tenném meg a lottón az öt szám egyikének, bár az is igaz, hogy kettesnél még soha nem volt magasabb találati arányom …

Film → Kritika

Mennyei agymenés

Hiroyuki Tanaka: Tokió felett az ég
2015. július 23. csütörtök

A veterán japán író-rendező, Hiroyuki „Sabu” Tanaka új munkája, a Tokió felett az ég egy imádnivalóan őrült romkom, ami túl extrém ahhoz, hogy közönségfilmként sikere legyen.

Irodalom → Kritika

Játékos vidámság

Kiss Judit Ágnes: Szörnyszomszéd
2015. július 22. szerda

A weöresi hagyomá­nyokat foly­tató kötet nagy erénye könnyed­ségében és vidám­ságában rejlik – nem akar didak­tikus, nagy témá­kat eről­tetni a gyere­kekre, s ha mégis komo­lyabb terepre téved, akkor azt nagyon fino­man, minden­féle direkt­ség nélkül teszi. Fülbe­mászó, ritmu­sos kis versei az esti fel­olva­sások, mondó­ká­zások ked­ven­ceivé vál­hatnak.

Kritika → Beszámoló

A bőröm az enyém

Delaine Le Bas: Mondj nemet az identitáslopásra! – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
,
2015. július 21. kedd

Az angol roma Delaine Le Bas munkáinak témáit a kire­kesz­tés, az iden­titás, a szte­reo­típiák, az elmon­datlan törté­nelmek, a félre­ábrá­zolá­sok, a társa­dalmi nemek és a „másik” tapasz­talata adja. Roma alko­tóként a testet lopott műtár­gynak és küz­del­mek tere­pének tekinti. Ruha­neműk­kel és szö­vetek­kel is dol­gozik, külö­nösen azok kultu­rális, szim­boli­kus és iden­tifiká­ciós sajá­tossá­gait veszi célba.