admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

Tisztelegni a reflux előtt

Interjú Tanka Balázzsal
2016. február 8. hétfő

Pihenőre vonul a Turbo, akik az elmúlt tíz évben bizo­nyítot­ták, hogy Magyar­orszá­gon is lehet előre­muta­tóan játszani a rock­zenét. Éneke­süket a pihenő okai­ról és a kará­csony előtt kiho­zott akusz­tikus leme­zük­ről kér­dez­tük, de szóba kerül­tek más pro­jekt­jei és az is, hogyan tisz­teleg a reflux előtt.

Interjú → Beszámoló

Sundowntempo a tengetparton

Interjú Kedves Péterrel, a Belau megálmodójával
2016. február 7. vasárnap

A Belau a hazai elektro­nikus szín­tér egyik friss formá­ciója: első, Island of Pro­mise című daluk révén pár hónap alatt ismerte meg őket a közön­ség, elhoz­ták a Klip­szemle külön­díját, jelen­leg pedig gőz­erő­vel dol­goz­nak első leme­zükön. A projekt meg­álmo­dójá­val, Ked­ves Péter­rel beszél­gettünk.

Interjú → Beszámoló

„Megremegteti a gyomrokat”

Interjú Premecz Mátyással
2016. február 6. szombat

Hogyan csábít el egy jazz-zon­go­ristát a Ham­mond-orgona? Mibe rokkan bele a ham­mon­dosok háta, és miért nem tud­nak soha hátra­dőlni? Pre­mecz Má­tyással, a Ham­mond szak­értő­jével, a Kéknyúl zene­kar orgo­nistá­jával beszél­gettünk.

Interjú → Beszámoló

„Erdő, amiben járok”

Interjú Herbert Aniko vizuális művésszel
2016. február 5. péntek

„Hatunk egymásra, ha akarjuk, ha nem. […] Ugyan­azt a leve­gőt léle­gez­zük és fújjuk ki. […] Ha meg­hal az egyi­künk, akkor miért nem érez­zük még­sem? Mi ez a közöny és érzé­keny­ség, ami ben­nünk munkál ebben az össze­zárt térben?” Herbert Aniko vizu­ális mű­vésszel a február 3-án nyílt Erdő, ami­ben járok névre keresz­telt tárla­táról beszél­gettünk.

Interjú → Beszámoló

MENT makrohangolva

Beszélgetés Gyányi Marcellel
2016. február 4. csütörtök

Második alkalommal ren­dezik meg Szlo­vé­niá­ban a feb­ruár 3–6-ig tartó MENT fesz­tivált, ami a Bécs–Po­zsony Waves­hez hason­lóan egy olyan zenei show­case-t kínál, amely egyre jelen­tő­sebb szere­pet tölt be a tér­ség zene­ipa­rában. A fesz­ti­válra idén meg­hí­vást kapott makro­hang is.

Film → Kritika

A szobahasonlat

Lenny Abrahamson: A szoba
2016. február 3. szerda

A szoba című film­ben annyi­szor hangzik el a „valódi–nem valódi, igazi–nem igazi” dilem­mája, hogy ha másért nem is, ezért biz­tosan fel­me­rül a néző­ben a kérdés: meg­tör­tént mindez? A mozi­ban nem talál­ko­zunk az „igaz tör­té­ne­ten ala­pul” szlo­gen­nel, de erre nincs is szük­sé­günk ahhoz, hogy tud­juk, a (rém)tör­ténet, ha nem is szó sze­rinti érte­lem­ben valós, de iga­zabb, mint akár egy tanú­val­lo­más.

Irodalom → Kritika

Behúzódni egy kapualjba

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy – Beszélgetések Mándy Ivánról
2016. február 2. kedd

Darvasi Ferenc interjú­köte­téből egy új, eddig isme­retlen vagy csak darab­jaiban ismert Mándy-kép bon­ta­kozik ki. Húsz interjú, húsz­fajta meg­köze­lítés a szer­zőről, akit sze­ret­nek Buda­pest író­jának nevezni. A Köztünk vagy be­tekin­tést ad a kávé­házak apró zugaiba, de Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Kék­golyó utcai ott­ho­nába is.

Film → Kritika

Az erkölcstelenség új napja

Makk Károly: Egy erkölcsös éjszaka
2016. február 1. hétfő

A MaNDA ismét egy régi klasszi­kust újított fel, Makk Károly Egy erköl­csös éjszaka című alko­tását. A film erénye – a szá­zad­for­duló hite­les kor­rajza mellett –, hogy a het­ve­nes évek leg­jobb magyar szí­né­szei tűn­nek fel benne.

Interjú → Beszámoló

Elfogadtam, hogy outsider típus vagyok

Beszélgetés Szatmári Julival
2016. január 29. péntek

Több mint egy évvel ezelőtt készí­tett inter­júnk­ban lelke­sen mesélt kar­rier­jének kez­detei­ről, új album­ról azon­ban csak dió­héj­ban nyilat­kozott. Mi vál­tozott azóta? Feb­ruárra kész az új lemez, zene­karát pedig idő­köz­ben a Cseh Tamás Prog­ram támo­gatott­jai közé válasz­tották.

Film → Kritika

Szépen csillog, de fájóan üres

Tom Hooper: A dán lány
2016. január 28. csütörtök

A 2010-es Oscar-gálán taroló Tom Hooper új film­jéhez meg­nyert két fel­ka­pott szí­nészt, és bele­csa­pott a gender­őrü­letbe. Einar Wegener át­ala­kulá­sa való­ban mozi­vászo­nért kiáltó tör­ténet, de A dán lány gyenge, eti­kát­lan film: a transz­nemű­ség témája olcsó esz­közzé lesz a szé­pel­gés és a néző meg­ríkatá­sának oltárán.