admin bejegyzései

Irodalom → Kritika

Megannyi kis halál

Krusovszky Dénes: A fiúk országa
2014. október 31. péntek

Krusovszky Dénes első novella­gyűjte­ményét. A fiúk orszá­gát a fel­nőt­tek dön­téseit elszen­vedő kis­kama­szok lakják, fiatal fel­nőttek, akikkel a fér­fivá válás pilla­natá­ban talál­kozunk, s pár­kap­cso­lat­ban vagy házas­ságban élő, egzisz­ten­ciális kérdé­sek­kel vívódó fel­nőttek. Már a címből kiolvas­ható a kötet­kompo­zíciót alkotó viszony­rend­szer leg­fonto­sabb jegye: nem a férfiak, a fiúk orszá­gában járunk.

Interjú → Beszámoló

„Pálfi Toldija meg fog valósulni”

Interjú Pusztai Ferenc producerrel
2014. október 31. péntek

Az egyik legelismertebb pro­ducer Magyar­országon: a nevé­hez fűződik többek közt A nyomozó, a Friss levegő, a Pál Adrienn és a Team Building. Szep­tem­ber óta két új filmje is fut a mozik­ban, Zom­borácz Virág Utó­élete és Pálfi György Szabad­esése, amelye­ket a Filmhét is a műso­rára tűzött. Pusztai Ferenc­cel beszél­gettünk.

Irodalom → Kritika

Zene, kép és szöveg egysége

Rutkai Bori: Sárkányjárgány
2014. október 31. péntek

Ahogy a szivárvány minden színe megje­lenhet egy bicikli­kerék küllői között vagy egy emberi arcon, úgy egy sanzon, egy pörgős rock ’n’ roll szám és egy „mű­mongol” dal is jól megfér egy­más mellett egy CD-n. Rutkai Bori a Sárkány­járgány című köny­vének dal­szer­zője­ként és illusztrá­tora­ként, vala­mint leme­zének zene­szerző­jeként a kép, a szöveg és a zene egy­ségét teremti meg művében.

KO Szép → Kritika

Mi található leggyakrabban a Cserna-Szabó-elbeszélésekben…

2014. október 30. csütörtök

Honlapunkon olvasható Szarka Károly Pallag Zoltán­nal készült rend­hagyó inter­júja, amelyben nemcsak a költői-írói pálya, hanem a hétköz­napi élet nehéz­ségei (úgy mint: szex, drog, rock ’n’ roll) is szóba kerül­tek. Most egy alkalmi szöve­get közlünk a Noir szerző­jétől, mely Cserna-Szabó And­rás Veszett para­dicsom című köte­tének a bemuta­tóján hang­zott el az Élesz­tőben, 2014. október 2-án.

Interjú → Beszámoló

„harminc-hetven százalék”

interjú Pallag Zoltánnal
2014. október 30. csütörtök

Pallag Zoltán író, olvasó, találkozó, ahogy saját magát jel­lemzi könyve fül­szö­vegé­ben. Alko­hol- és drog­függő volt, vagyis függő ma is, de egy éve tiszta. Első verses­kötete, a Noir idén jelent meg a JAK és a Prae.hu gondo­zásában. Koráb­ban dolgo­zott újság­író­ként és szer­kesz­tő­ként, most múze­umi alkal­mazott Székes­fehér­váron és régé­szetet tanul Pesten – utóbbi város­ban talál­koztunk, és ültünk be beszél­getni a Csen­desbe.

Film → Kritika

Tizenhét dühös ember

Jean-Pierre és Luc Dardenne: Két nap, egy éjszaka
2014. október 28. kedd

Dardenne-fivérek készí­tette filmben sosem lát­hattunk még akkora sztárt, mint Marion Cotillard, noha szó sincs arról, hogy az elis­mert vallon auteur-duó a fran­cia színész­nő vonz­ere­jére épí­tene. A Két nap, egy éjszaka Cotillard nélkül is fel­ven­né a ver­senyt az élet­mű bár­melyik több­szörö­sen díj­nyer­tes darab­jával, az i-re a pon­tot viszont kétség­kívül az ő alakí­tása teszi fel.

Zene → Kritika

Antik science fiction

Septicflesh: Titan
2014. október 28. kedd

A görög underground keve­seknek jelent bármit is, de a Septic­flesh neve még a main­stream metal életbe is utat tört magá­nak. 2008-as újjá­alaku­lásuk óta sike­reseb­bek, mint előtte bár­mikor, amit nem­csak a hatá­sos image, hanem az iga­zán tartal­mas, atmosz­férikus death metal albu­maik is meg­ala­poz­nak, immár kilen­cedszer jelent­kezve.

Zene → Kritika

Őrületes koloratúrák

Donizeti Lammermoori Luciájának Erkel Színház-beli előadásáról
2014. október 28. kedd

Az 1930-as években az idén száz éve szüle­tett Fricsay Ferenc emelte vissza a Lam­mer­moori Luciát az Opera­ház reperto­árjába. A darab ekkor vált – több évti­zedes szü­net után – kvázi állandó részé­vé az Opera­ház és az Erkel Szín­ház reperto­árjának egészen a 2000-es évek elejéig, mikor is levet­ték a műsor­ról. Az idei évad­ban azon­ban egyet­len koncert­szerű elő­adás ere­jéig vissza­tért a darab az Erkel Szín­házba, még­hozzá egy igazi világ­sztárral, Edita Grube­rovával a cím­szerep­ben.

Film → Kritika

Remekmű az elnyomásról

Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét
2014. október 23. csütörtök

Végre elérhetővé vált a MaNDA kiadá­sában minden idők egyik leg­jobb magyar filmje a zsarnok­ságról, az elnyo­másról és az áru­lásról: Az ötödik pecsét Fábri Zoltán­tól.

Interjú → Beszámoló

A Makám 30 éve

Interjú Krulik Zoltánnal
2014. október 22. szerda

Az idén harminc éves Makám zene­kar sikere a kezde­tektől fogva tö­retlen. Zenei kalan­dozá­saik során ren­geteg műfajba bele­kóstol­tak, sok neves zenésszel muzsi­káltak együtt. Az együt­tes múlt­járól, jele­néről és a jövő­beli ter­vekről Krulik Zoltán­nal beszél­gettünk.