admin bejegyzései

Film → Kritika

Optimizmus, propaganda

Brad Bird: Holnapolisz
2015. május 29. péntek

Mi történik, ha a Lecsó és A hihe­tetlen család rende­zője talál­kozik a Lost for­gató­könyv­írójá­val és show­run­nerével?

KO Szép → Kritika

Metszéspont

2015. május 29. péntek

„Innen könnyű, nagyon könnyű tagadni, és tudni, hogy mit nem akarunk. Nem akar­nék például soha elköl­tözni innen, noha ez a kör­nyezet annyira való­színűt­lenül jó, hogy szinte minden­nap szok­tatom magam a gondo­lathoz, ennek egy­szer majd vége lesz. Hogy addig a vára­kozás elvisel­hető legyen, megpró­bálok kihozni belőle minden lehető­ségét.” Ughy Szabina írása egy tető­teraszról.

Interjú → Beszámoló

A zene nyelvén, megszállottan

Interjú Shashank Subramanyammal
2015. május 29. péntek

Shashank Subramanyam, a bambusz­fuvola Gram­my-díjra jelölt legen­dás játé­kosa május 17-én hívta külön­leges klasszi­kus zenei uta­zásra a magyar közön­séget a Trafóban. Hu­szonöt évnyi indiai klasszi­kus zenei élet­pályá­val a háta mögött Shashank a világ szinte minden híres koncert­ter­mében meg­fordult már, de Magyar­orszá­gon most lépett fel először.

Zalántiborongások → Beszámoló

Lélek-kivonatok

2015. május 28. csütörtök

A kis hercegen dolgozom, az Egri Gárdonyi Géza Színháznak állítom színpadra, meg kell mondjam, lelket próbáló munka a számomra. Valaki azt mondja, ennél nyálasabb könyvet még nem írtak a világirodalomban. Ráhagyom, annyi bizonyára igaz a véleményből, hogy világirodalomban. Mondatok, újra …

Kritika → Beszámoló

Absztrakt erőterek vonzásában

Fukui Yusuke Tesla című kiállításáról
2015. május 28. csütörtök

A fukushimai Daiicsi atom­erő­műben föld­ren­gések és azok kísérő­jelen­ségei révén bekövet­kező ese­mények hatá­sára készí­tette el Fukui Yusuke a Tesla-ciklust. A témát érdekes koncep­ció és abszt­rakt látás­mód alapján feldol­gozó művek kiállí­tása sajátos utazás a kont­rollál­ha­tatlan erők vilá­gába.

Zene → Kritika

A kéjenc, a takarítónő és az ördög

Gounod Faustjának operaházi felújításáról
2015. május 28. csütörtök

Charles Gounod Faustja évtize­dekig az egyik legnép­szerűbb, legtöb­bet játszott opera volt. Az Opera­házban is ez volt az első darab, amelyet pár nappal az 1884-es meg­nyitó után teljes terje­delmé­ben bemu­tattak. A Faust ezután egé­szen 2004-ig az alap­reper­toár részét ké­pezte. A kérdés csak az: meg­érte-e ismét elő­venni?

Irodalom → Kritika

Kotordpatai legendárium

Toroczkay András: Búcsú Éhestől
2015. május 27. szerda

Kosztolányi és Esti Kornél(ja) elegáns kávé­há­zakba és étter­mekbe jártak, de mihez kezd­tek volna a 20-21. század fordu­lóján, kisvá­rosi talpon­állókban vagy ütött-kopott mozik­ban? Ebből is kap­hatunk némi ízelítőt Toroczkay András Búcsú Éhestől című köny­vének elolva­sása során.

Film → Kritika

A félsiker útján

John Edginton: Genesis – A siker útján
2015. május 26. kedd

A Genesis – A siker útján című doku­men­tum­film első­ként enged be­pillan­tást a zene­kar törté­ne­tébe úgy, hogy a klasszi­kus fel­llás összes tagja közre­műkö­dik a produk­cióban. John Edginton ren­dező válo­gatott archív anya­gok, interjú­részletek, video­klipek segéd­letével mu­tatja be, hogyan jutott el a legen­dás együt­tes a kezde­tektől a világ­hírnévig.

Irodalom → Kritika

∞ történetek egy titkos önéletrajzhoz

Esterházy Péter: Az évek iszkolása
2015. május 22. péntek

Esterházy Péter 65. szü­letés­napjára készült ez a titkos önélet­rajz, amely olyan, mint amilyen­nek Ester­házy Magyar­orszá­got szeretné látni: „színes és széles­vásznú”. Tele van érde­kes infor­mációk­kal és szemé­lyes vallo­mások­kal, amelye­kért érde­mes elolvasni.

Interjú → Beszámoló

„Egy kicsit színházat játszunk”

Interjú a Tap Factory tagjaival
2015. május 21. csütörtök

A két éve folyama­tosan tur­nézó, főként euró­paiak­ból álló táncos, zenés, akro­batikus látvány­ele­meket bemu­tató csapat már­cius­ban elláto­gatott Buda­pestre is. Az elő­adás produ­cere Patriece Marques volt, aki David Copper­fieldnek és a Stomp­pal is együtt dol­gozott. A csa­pat­tal egyedi­ségéről, a felké­szülés­ről és a showké­szítés rejtel­meiről beszél­gettünk