admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

„A filmkritika manapság ritkán mer értelmezni”

Interjú a 15 éves Filmtett szerkesztőivel
2015. december 1. kedd

2000-ben még nyomtatott lapként indult a Filmtett, az Erdélyi Filmes Portál, ami tizenöt éves fenn­állása alatt bele­kóstolt már a szak­könyv­ki­adás­ba, vala­mint a tábor- és fesz­tivál­szerve­zésbe is. A Filmtett szer­kesz­tőivel az inter­netre költö­zés trau­májáról, a kolozs­vári filmes életről és mez­telen Termi­nátor-szere­pekről beszél­gettünk.

Interjú → Beszámoló

„Amikor a bíbor, a lila és a fekete elindul”

Interjú a húszéves Kerekes Banddel
2015. november 30. hétfő

Mi köze van Yoda mesternek a nép­dal­gyűj­tés­hez? És Hendrix­nek a gyimesi sira­tókhoz? Húsz­éves a Kerekes Band: ennek apro­pójából beszél­get­tünk nép­zené­ről és rock and rollról, brand­építés­ről és produ­cerekről a zene­kar testvér­párjával, a dobos Viktor­ral és a furulyás-énekes Zsom­borral.

Kritika → Beszámoló

Debütált a H-ART Művészeti Válogatás

Pataki József kiállítása
2015. november 28. szombat

November 19-én nemcsak Pataki József képző­művész, hanem egy új kiál­lító­hely is be­mutat­kozott az óbudai Monte­video utcában. A H-ART (Szív­ügyünk) Művé­szeti Válo­gatás a grafikai terve­zéssel, belső­építé­szettel és kivitele­zéssel foglal­kozó cég (H-creative – grafikai stúdió, design­bútor- és belső­építé­szeti-bemu­tató­hely, kiál­lítótér) szék­helyén kapott helyet.

Film → Kritika

A neorealisták atyja

Szőts István: Ének a búzamezőkről
2015. november 26. csütörtök

Szőts István Ének a búza­mezők­ről című filmjét a Rákosi-kor­szak­ban betil­tották, a mű sokáig doboz­ban hevert – eszté­tikai érvénye azon­ban az idő előre­halad­tával sem csor­bult. A MaNDA kezde­ménye­zé­sére az idén resta­urálták a ren­dező 1947-ben befe­jezett klasszi­kusát, amely már DVD-n is elér­hető.

Zene → Kritika

Elveszett illúziók

Werther-bemutató az Operaházban
2015. november 25. szerda

A májusi Faust-bemutató után most a Werther opera­válto­zata is meg­érke­zett a Magyar Állami Opera­ház szín­padára. Massenet operá­jának dalla­mai negyed­száza­dos szünet után csen­dültek fel ismét Buda­pesten egy szép, szenti­mentális elő­adás keretei között.

Film → Kritika

A szcientológia mint akarat és képzet

Alex Gibney: Szcientológia, avagy a hit börtöne
2015. november 24. kedd

Talán igaza volt L. Ron Hubbardnak: ha millio­mos akarsz lenni, alapíts vallást. Most minden­esetre abban lehet igazság, hogy készíts doku­mentum­filmet a szcien­tológiáról, és a nézők tódulni fognak.

KO Szép → Kritika

Vázák

2015. november 24. kedd

„A szekrény tetején kövér vázák sorakoznak, / még senkit sem fojtottam beléjük.”

Interjú → Beszámoló

Közelebb a kultúrához

Interjú Kappelmayer Zitával, a Closer to Budapest moderátorával
2015. november 23. hétfő

A Kortárs Online nemcsak kritikákkal, inter­júk­kal ref­lektál a hazai kultu­rális életre, hanem szá­mos kultu­rális ese­mény szer­vezője is. Érde­kes kez­demé­nyezés a nem­rég indult Closer to Buda­pest angol nyelvű beszél­getés­soro­zat, mely­nek mode­ráto­rát, Kappel­mayer Zitát kér­dez­tük az eddigi tapasz­tala­tokról és a ter­vekről.

Interjú → Beszámoló

„Nem vágyom a túlvilági életre”

Interjú Upor Andrással
2015. november 20. péntek

Upor András is egy szál gitárral és egy őserejű hang­gal játssza elgon­dol­kodtató, de fülbe­mászó dalait, akár­csak barátja, Zanzinger, akivel idén egy kiadót is beüze­meltek. Októ­berben már a Lone Waltz Recordsnál jött ki András első lemeze, a delta blues és az ame­rikai folk­zene hatásait mutató Let the Song Work On You.

Színház → Kritika

Nem volt a Szása

Szása i Szása – Ősbemutató a Szegedi Nemzeti Színházban
2015. november 19. csütörtök

Hogyan lehet gondol­kodni és be­szélni a rend­szer­válto­zásról? A Merő Béla rende­zé­sében Szege­den szín­padra állí­tott Szása i Szása sugal­lata sze­rint bősé­ges ön­kriti­kával, öniró­niával és egy hatá­rozott állí­tással, amely­nek értel­mében a dikta­tórikus hata­lom így vagy úgy, de be­da­rálja az egyént.