admin bejegyzései

Interjú → Beszámoló

„A Bárka összeköt bennünket”

Interjú Vidovszky Györggyel
2016. július 29. péntek

Az 1996 nyarán alapított Bárka Szín­ház 2015 nyarán meg­szűnt. Az Ördög­katlan Fesz­tivál a Majd­nem 20 prog­ram­soro­zat­tal idézi meg a szín­ház kul­túra­te­remtő hagyo­má­nyát, amely­nek része­ként létre­jön egy elő­adás is, amelyet Vidovszky György állít szín­padra. Erről kér­dez­tük a rendezőt.

Film → Kritika

Popcornfilmnek tökéletes

Paul Feig: Szellemirtók
2016. július 28. csütörtök

Sokkal jobban sikerült az új Szellemirtók, mint vártuk.

Irodalom → Kritika

Önt/ör/vény

Mezei Gábor: natúr öntvény
2016. július 27. szerda

Mezei Gábor a ritkán publi­káló költők­höz tar­tozik. Két köny­vét látva az is nyil­ván­való, miért: a füg­gelék. és a natúr önt­vény recep­ciója is rendre hang­sú­lyozza a köte­tek átgon­dolt szer­ke­zetét. Előbbi­nél még az üres felü­let­nek is jelen­tése van, utóbbi­nál a szá­mok hasz­ná­lata és a motí­vu­mok háló­zatos el- és elő­tű­nése ad erős vázat a ver­seknek.

Interjú → Beszámoló

Kiterjesztett idősíkok

Beszélgetés a születésnapos Bánkövi Gyulával
2016. július 26. kedd

A napokban ünnepli fél­év­szá­za­dos létét Bán­kövi Gyula kor­társ magyar zene­szerző, a Bartók Rádió program­koordi­nátora, szer­kesztő-mű­sor­veze­tője, aki emellett tevé­keny tagja népes csa­lád­já­nak, miköz­ben körbe­veszi őt egy­fajta magá­nyos­ság, ami az igaz alko­tók sajátja.

Irodalom → Kritika

Sampite

Kollár Árpád: A Völgy, írta Tárkony
2016. július 25. hétfő

Kollár Árpádról gyakran jut eszem­be Kosz­tolányi híres ana­ló­giája: „Min­den költő gyer­mek.” Máso­dik könyve, A Völgy, írta Tár­kony azt a be­nyo­mást kelti, hogy itt egy írás- és játék­szen­ve­dély­től fűtött, a nyelv- és a világ­terem­tés lehe­tő­ségei­ben tob­zódó, fel­sza­ba­dult, ön­tör­vényű, s talán kicsit fele­lőt­len költő-gyer­mek szól hozzánk.

Film → Kritika

Don Corleone Argentínában

Pablo Trapero: A klán
2016. július 22. péntek

A nyolcvanas évek elejének Argen­tíná­jában káosz ural­kodott, az in­stabil kato­nai dikta­túrák miatt meg­nőtt a bű­nözők hatalma. Ezt ele­veníti fel egy való­ban léte­zett gengszter­család fel­emel­kedé­sének és buká­sának törté­ne­tével a Velen­cében és Toron­tóban díja­zott bűn­ügyi dráma, A klán.

Kritika → Beszámoló

A látvány zsarnoksága

5 kiállításon keresztül
2016. július 21. csütörtök

Látásunk éppúgy szoká­sok­hoz kötött, mint a reg­geli kávé elké­szítése. Hogyan zökken­hetünk ki a rutinból, amikor egy mű­alko­tást nézünk? Külön­féle meg­oldá­sok lehet­sé­gesek – ezúttal ötöt vizs­gá­lunk öt aktu­ális kiállí­táson.

Színház → Kritika

Szabadtérin az elátkozott hajós

Wagner: A bolygó hollandi
2016. július 20. szerda

A bolygó hollandival elkez­dődtek a Sze­gedi Sza­bad­téri Játé­kok, amely immár 85. éve meg­szakí­tat­lanul nagy­sza­bású ren­dez­vény a Dóm téren – és idén ismét a Dóm tornyai előtt áll a hatal­mas színpad.

Irodalom → Kritika

Egymás viselete

Székelyhidi Zsolt: Csurom
2016. július 19. kedd

Székelyhidi Zsolt kötete hom­mage a szere­lem­nek. Egy privát emlé­ktér meg­nyi­tása, ahol a versek nyil­vá­nos dia­ló­gusa zaj­lik, félig a nőről, félig a nőnek. Szo­kat­lan, hogy ez ilyen könnyen össze­fog­lal­ható. A bol­dog, betel­jesült sze­re­lem köl­té­sze­té­nek szű­kebb a ha­gyo­mánya, és ez szinte pro­vo­káció a mának.

Film → Kritika

Testképzavar

Sanna Lenken: Az én csontsovány nővérem
2016. július 18. hétfő

Ideálkere­sésről, a test­vér­kap­cso­lat ambi­valen­ciá­járól, ser­dülő­kori ma­gá­nyá­ról szól a svéd Sanna Lenken első nagy­játék­filmje. Az én csont­so­vány nő­vé­rem ön­ana­lízis­sel spékelt intim dráma.